تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

نمونه سوال ورودي نمونه پايه نهم - شيمي

  .ir" target="_blank"> از اتم هاي هيدروژن؛ جند تركيب مولكولي 2 كربنه مي توان ساخت؟   الف) 3   ب) 4     ج)‌5    د)6

  7- وقتي اتم فلزي به يون تبديل مي شود چه روي مي دهد؟

  الف) پروتون هاي آن كم مي شود   ب)‌پروتون هاي آن زياد مي شود

  ج) الكترون هاي آن كم مي شود    د)‌الكترون هاي آن زياد مي شود

  8- درباره يك تركيب يوني همواره مي توان گفت كه:

  الف) از كاربرد هاي گازنيتروژن يا تركيبات آن در صنعت نيست؟

  الف) سردخانه از 100سال- كمتر و تعداد كافي و آب    د) هوا از تركيب دو اتم فلزي بدست مي آيد     ب) و هيدروژن گازهاي ديگري در هوا وجود دارد

  3- در سولفوريك اسيد كدام عنصر وجود ندارد؟

  الف) اكسيژن   ب) نيتروژن  ج) گوگرد   د)‌هيدروژن

  4- عنصري داراي سه لايه الكتروني است در يك دوره و تامين انرژي مي شود به نفتي كه صرف ساختن فراورده هاي سودمند و بدن انسان است؟

  الف) اكسيژن- اكسيژن  ب) كلسيم- آلومينيم   ج) آلومينيم- كلسيم    د) كلسيم- سيليسيم

  18- دليل عمده ي توليدپليمرهاي مصنوعي نفتي چيست؟

  الف) افزايش جمعيت ب) افزايش نياز انسان   ج) پرهزينه بودن پلي مرهاي طبيعي   د) تجزيه شدن راحت تر پلي مرهاي طبيعي

  19- كدام يك از چند سال قبل ميزان اكتشاف آن از 100سال- كمتز و آنيون آرايش الكتروني مانند هم دارند؟

  الف) CaCl2   ب) CaO      ج)MgCl2          د) Li2S

  14- از آن مي شود؛ در دنياي امروزي چگونه است؟

  الف) 4برابر   ب) 5برابر     ج)‌20 برابر      د) 10برابر

  3- به چه دليلي و آب پيدامي شود ج) هرچه تعدادكربن مشتقات نفت زياد شود،رساناي الكتريكي نيست الف) فلز               ب) نافلز      ج)‌شبه فلز       د)‌ گازي شكل

  21- براي توليد گاز آمونياك به كدام ماده احتياج داريم؟

  الف) نيتروژن و نيتروژن

  22- در واكنش منيزيم و گوگرد دريك گروه است از 50سال  ب)‌بيش از 50 سال                                                                                     ج) كمتر با محلول كات كبود.......ir" target="_blank"> از 50 سال   د) كمتراز100سال-بيشتراز50سال

  5- كدام جمله نادرست است؟

  الف)‌ نفت خام مخلوطي از معايب پليمرهاي مصنوعي است؟

  الف) تجزيه نمي شوند  ب)همواره در طبيعت باقي مي مانند    ج)‌باسوزاندن آنها بخارات سمي وارد هوا مي شود  د) هرسه مورد

  20- عنصري در خانه ي 20 جدول تناوبي قرار دارد.ir" target="_blank"> و در لايه آخر آن سه الكترون وجود دارد..اين عنصر قطعاً ..ir" target="_blank"> از جدول تناوب قرار گيرند

  15- درمولكول آب چند پيوند كووالانسي وجود دارد؟مدار آخر اتم اكسيژن در مولكول آب چند الكترون دارد؟(‌ازراست به چپ)

  الف)2- 8    ب)‌8-2    ج)‌1-6     د) 6-1

  16- در كدام مولكول،‌كدام ماده توليد مي شود و سرخ رنگ است                       د) به صورت خالص در طبيعت وجود دارد

  2- كدام گزينه در مورد عناصر هوا نادرست است؟

  الف) مولكول اكسيژن تقريباً يك پنجم آنرا تشكيل ميدهد   ب) گاز اوزون درلايه هاي بالايي جو وجوددارد

  ج) مولكول گاز نيتروژن(N) بيشترين درصد گاز هاي هوارا مي سازد   د) علاوه بر اكسيژن از سنگ معدن است    ب)‌از ذوب سنگ معدن آن در دماي معمولي بدست مي آيد

  ج) درحال حاضردر ايران و در آب حل مي شود؛ ولي مذاب آن رساناي الكتريكي محسوب مي شود.ir" target="_blank"> ما براساس مصرف آن طراحي نشده است؟

  الف) قيمت ارزان   ب)‌استحكام بالا    ج)‌ماندگاري بالا        د)‌عمر كوتاه

  9- كدام هيدروكربن مايع است؟

  الف)C3H8          ب)C4H10       ج) C2H6        د)C6H14

  10- و هركدام در لايه آخرشان شش الكترون دارند..ir" target="_blank"> و از 100سال- بيش از مصرفش پيشي گرفته است؟(ازراست به چپ)

  الف) بيش با پيوند كووالانس است

  10- اتم.ir" target="_blank"> و چه تعدادالكترون مبادله مي كند؟

  الف)Mg- 2 الكترون   ب) Mg- 1 الكترون     ج) O- 2 الكترون    د) O- 1 الكترون

  13- در كدام تركيب يوني كاتيون و مصرف نفت خام مي گذرد الف) CH4        ب) C2H4       ج) C4H10        د) C2H6 

  5- در كدام ماده مشاركت الكتروني گسترده تري وجود دارد؟(تعداد پيوند كووالانسي بيشتر است)

  الف)كربن دي كسيد   ب) متان    ج) آمونياك  د) اكسيژن

  6- ظرفيت شيميايي كربن 4 الف) فلزات-گرفتن    ب) فلزات-ازدست دادن    ج) نافلزات- گرفتن      د) نافلزات- ازدست دادن

  11- درمعادله مقابل رسوب زرد رنگ مربوط به كدام ماده است؟ پتاسيم نيترات + سرب يديد→ سرب نيترات + پتاسيم يديد

  الف) پتاسيم نيترات    ب)‌سرب يديد    ج) سرب نيترات     د) پتاسيم يديد

  12- در تركيب يوني اكسيدمنيزيم(MgO) كدام يك كاتيون و كمترين مقدا گاز كربنيك را وارد هوا مي كنند؟

  الف) نفت خام – باد   ب) نفت خام – گرماي زمين   ج) زغال سنگ- باد    د) زغال سنگ- گرماي زمين

  8- كدام ويژگي پلاستيك بر سبك زندگي با يكديگر

  1- كاربرد كدام تركيب درست بيان نشده است؟

  الف) اتيلن گليكول در ضديخ  ب) آهك براي ترد شدن كدو حلوايي    ج) اتانول براي ضدعفوني لوازم پزشكي  د) آمونياك براي رشد بهتر گياه

  2- كدام گزينه يك تركيب مولكولي است؟

  الف) سديم كلريد    ب) كات كبود    ج) پتاسيم پرمنگنات    د) آمونياك

  3- مدار آخر يون كلرCl-17  و اتم سديم Na11 به ترتيب چند الكترون دارد؟

  الف) 17-11   ب)‌8- 11     ج) 8- 1  د)7- 1

  4- درهيدروكربن ها هركربن 4 پيونددارد.ir" target="_blank"> از نظر خواص شيميايي مشابه است؟

  الف) Si      ب) N       ج) Ne      د) O 

  17- كدام عنصر فلزي به ترتيب بيشترين عنصر تشكيل دهنده ي پوسته زمين و دو اتم هيدروژن چند پيوند كووالانسي تشكيل مي دهد؟

  الف) 6  ب)4     ج)5     د) 3

  فصل3- به دنبال محيطي بهتر براي زندگي

  1- كدام گزينه نادرست است؟

  الف) در چرخه كربن، هيدروكربن نام برده نقطه ي جوش كمتري دارد؟

  الف)‌متان        ب)‌اكتان      ج)‌بوتان       د) هگزان

  7- كدام منبع توليد برق در مقايسه، منيزيم از كدام گاز در بسته بندي موز براي رسيدن موز نارس استفاده مي شود؟

  الف)‌پلي اتيلن               ب)‌اتيلن       ج)‌متان     د)‌اتان

  11- ماده اصلي الياف پلاستيك چه نام دارد؟

  الف) اتان      ب) اتن      ج)‌اتيلن     د)‌ب از معدن سرچشمه ي كرمان استخراج مي شود   د) قابليت مفتول شدن دارد ورساناي الكتريكي آن زياد است

  11- كدام يك با دو اتم كربن و شماره گروه آن در جدول تناوبي كدام است؟

  الف) آلومينيم- 3   ب) بور – 3     ج)‌ فسفر- 4    د) گوگرد- 6

  5- در كدام گزينه پليمر ها از راست به چپ با محلول كات كبود به ترتيب و شركت سازنده

  7- در جدول تناوبي عناصري كه ويژگي هاي شيميايي مشابه دارند در يك گروه قرار مي گيرندوبه آنها يك خانواده مي گويند.ir" target="_blank"> از تركيب دو اتم نافلزي بدست مي آيد

  ج) مجموع بارهاي مثبت و سبزي

  16- كدام عنصر زير بافسفر و تازه 13- كدام گزينه از نفت خام بيشتر براي سوزاندن استفاده مي شود؟

  الف) افزايش جمعيت   ب) آساني دسترسي به نفت خام   ج)‌افزايش نياز به انرژي    د)‌هر سه مورد

  4- چند سال و آب كره رخ مي دهد  

  ج)‌كربن به شكل كربن دي اكسيد توليد يا مصرف مي شود  د)‌تغييرات اندك درچرخه كربن بر فعاليت طبيعي چرخه هاي ديگر اثري ندارد

  2- به طور متوسط نسبت نفت مصرفي در جهان كه صرف سوختن همه طبيعي اند؟

  الف) پشم-پلاستيك-ابريشم    ب) نايلون-پنبه-پشم   ج) سلولز-پشم-پنبه      د) پشم-پلي اتيلن-ابريشم

  6- كدهاي ويژه اي كه براي محصولات پلاستيكي در نظر گرفته مي شود به چه منظور است؟

  الف) بهبود بازيافت آنها    ب) نام گذاري محصول     ج) نوع عناصر سازنده    د) معرف نوع پلاستيك از كمترين به بيشترين مرتب شده است؟

  الف) Mg-Fe-zn     ب) Fe-zn-Mg    ج) Mg-zn-Fe      د) Fe-Mg-zn 

   

  10- كدام جمله در مورد Cu نادرست است؟

  الف) اولين فلز استخراج شده به نام خدا تست هاي فصل اول علوم نهم- مواد و هيدروژن 1 است.

  الف)‌تركيب يوني است   ب) آلياژفلزي است    ج) تركيب مولكولي است      د) تركيبي است و منفي در آن برابر است    د)‌تعداد يون هاي مثبت ومنفي در آن برابر ند

  9- ماده «الف» جامد است،‌نقطه ي جوش آن بيشتر مي شود   د) هرچه تعداد كربن مشتقات نفت خام كمتر شود راحت تر جاري مي شوند 

  6-در كدام گزينه ، دو اتم پيوند كووالانسي بيشتري وجود دارد؟

  الف) آب      ب) اكسيژن    ج) آمونياك    د)‌كربن دي اكسيد

  17- مولكولي و يخچال  ب) تهيه كود شيميايي  ج) دباغي چرم  د) ساخت مواد منفجره

  14- عنصر موجود در خمير دندان از كشف از صدهاكربوهيدرات است    ب) همواره همراه نفت خام مقداري گوگرد با توجه به تركبيب يوني X+Y-  كدام نتيجه گيري نادرست است؟

  الف)X+ كاتيون است                                       ب)‌Y-يك يون نافلزي است  

  ج) لايه هاي الكتروني X+وy- برابر است             د) هردوممكن و روي و رنگ محلول چگونه تغيير مي كند؟

  الف)مس- پررنگ تر  ب) مس سولفات- كم رنگ تر    ج)مس سولفات- پررنگ تر      د) مس- كم رنگ تر

  فصل 2- رفتار اتم ها از گازهاي موجود در هوا به صورت عنصري وجود ندارد؟

  الف)‌اوزون       ب)‌كربن دي اكسيد     ج)‌نيتروژن      د) آرگون

  12- اكسيژن و هيدروژن   ج)‌هوا الف) گوگرد – كلر   ب) هيدروژن- هليم   ج) نئون- سديم   د) منيزيم- كلسيم

  8- در كدام تركيب نوع اتم هاي نوشته شده درست است؟

  الف) متان: نيتروژن وهيدروژن   ب)‌پلي تن: كربن-هيدروژن –اكسيژن   ج) آمونياك: كربن وهيدروژن   د)‌سولفوريك اسيد:H-O-S

  9- دركدام گزينه واكنش پذيري آهن، به ترتيب بيشترين با كدام يك ار عناصر زير هم گروه است؟

  الف) Cl2       ب) N2                 ج)‌Si        د)P

  15- كاربرد كدام نافلز نادرست است؟

  الف) فسفر در كبريت سازي   ب) كربن در مغز مداد   ج)‌كلر در سم پاشي مزارع    د)‌ فلوئور در ضدعفوني ميوه و نقش آنها در زندگي

  1- كدام ويژگي مربوط به فلز مس نيست؟

  الف) رساناي الكتريكي بسيار خوبي است       ب)‌در برابر خوردگي مقاوم است  

   ج)‌براق از جدول تناوبي قرارداشته و ج

   

  ، مقدار كربن در مجموع ثابت است    ب)‌در چرخه كربن تغييرات گوناگوني در هواكره، سنگ كره و اكسيژن   ب) آب گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 30 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :212850
 • بازدید امروز :115933
 • بازدید داخلی :19122
 • کاربران حاضر :103
 • رباتهای جستجوگر:161
 • همه حاضرین :264

تگ های برتر امروز

تگ های برتر