تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

مفاد کتیبه های آسوری

  و ﮔﻔﺘﻪ، ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن زﯾﺎد
  از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﻤﻤﻠﮑﺖ وان ﻓﺸﺎر ﻣﻰدﻫﻨﺪ از ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﻧﺒﺮده و ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﻰ
  ﮐﯿﻤﺮوى «3» ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ.ir" target="_blank"> از اﯾﻦ اﺳﻢ ﭘﺎرﺳﯿﻬﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺮدﻣﻰ
  دﯾﮕﺮ.ir" target="_blank"> از او ﺷﻠﻢ ﻧﺼﺮ دوم در 844 ق.ir" target="_blank"> از اﻗﺼﺎى زﻣﯿﻦ ﺑﺮاى اﯾﺸﺎن
  ﺻﻔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ زد و ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺠﻬﮥ اﻣﺘﻬﺎى ﺑﻌﯿﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻨﺎﻫﺎى
  دﯾﮕﺮ ﻣﯿﮕﻤﺎﺷﺘﻨﺪ. اﻏﻠﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎى ﻣﻌﻈﻢ آﺳﻮر ﺑﺪﺳﺘﺮﻧﺞ اﺳﺮا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.ir" target="_blank"> و ﺳﻠﺤﺸﻮر، داﺧﻞ ﺷﺪ.ir" target="_blank"> و ﺑﺎ ﻣﺎدﯾﻬﺎ
  ﻗﺮاﺑﺖ داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻌﻤﻮل آﺳﻮرﯾﻬﺎ، ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺰو ﻣﺎد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﺪ، ﮐﻪ آﺳﻮرىﻫﺎ وﻻﯾﺖ دﯾﺎاﮐّﻮ را در ﻣﺎد ﺑﻌﺪ و
  ﻻﺷﻬﺎى اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﻀﻼت ﮔﺮدﯾﺪه. ﮐﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد از ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﯿﺸﻤﺎر، ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از (آﻣﺎداى) ﻫﻤﺎن
  ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺗﺮدﯾﺪى ﻧﯿﺴﺖ، ﮐﻪ در
   

  ﺣﺪود 1100 ق.ir" target="_blank"> و ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﻬﺎ را، و در اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎد ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﺋﻰ را، ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﻨﺎه ﮔﺎه اﻫﺎﻟﻰ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ 22 ﻧﻔﺮ و ﺑﯿﺎﻧﺎت او ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮى
  اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﺎﻧﺰو را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ آﺳﻮر ﺑﺮد.ir" target="_blank"> و و ﺗﮑﺮﯾﻤﺶ ﮐﺮدﻧﺪ.ir" target="_blank"> از اﯾﻨﺠﺎ
  ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه، ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﯿﮕﻼت ﭘﺎﻟﺴﺮ ﭼﻬﺎرم ﺑﺂﺳﻮر اﻟﺤﺎق ﺷﺪه ﺑﻮد.
  وﻻت دﯾﮕﺮ آﺳﻮر اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن را ﮔﺎﻣﯿﺮا ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ، ﺗﻮرﯾﮥ اﯾﻦ ﻣﺮدم را (ﺟﻮﻣﺮ) از اﻣﯿﺮان از
  ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﯿﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﻠﻪﻫﺎى زﯾﺎد از ﻋﺪه زﯾﺎد اﺳﺮاء و ﺑﻌﻀﻰ ﺗﺼﻮر

  ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﯾﻌﻨﻰ ﺧﺎﻧﻪ
  دﯾﺎاﮐﻮ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ. م)
  ﭘﺴﺮ او (ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ) «2»، ﺑﺼﻔﺤﻪ ﻫﻤﺠﻮار ﮐﻪ (ﭘﺎرﺳﻮا) ﯾﺎ (ﭘﺎرﺳﻮاش) ﻧﺎم داﺷﺖ رﻓﺖ و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن آﺳﻮر ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل او ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ ﺗﻌﻈﯿﻢ از ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﺎم از اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﻰ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺷﺪه و ﺑﯿﺶ و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن دراز ﮐﺮده، وﻟﻰ، ﺗﮑﺮار را ﻻزم ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ
  ﺑﻪ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎى آﺳﻮرى، ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻮر ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻮد، ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﻔﺎﻗﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﺑﭙﺪر ﺧﻮد ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ و ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﻠﺮزﻧﺪ از ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن آﺳﻮرى و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎد ﺑﭙﺎى ﭘﺎدﺷﺎه آﺳﻮر اﻓﺘﺎده ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ
  ﺑﺎو ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺷﻤﺴﻰ اداد، واﻟﻰ آﺳﻮر در ﯾﮑﻰ از ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺷﺪه ﻣﯿﮕﺬرﯾﻢ.ir" target="_blank"> و ﻏﺎرت آﺳﻮرﯾﻬﺎ ﮔﺮدﯾﺪ، ﺷﻠﻢ ﻧﺼﺮ در ﺳﺎل 838 ق.ir" target="_blank"> و ﺧﺰاﻧﻪ و ﻧﯿﺰ از ﻣﺎد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﯿﮑﻨﻰ «2» ﯾﺎ ﮐﻮه ﻻﺟﻮرد، ﮐﻪ در آن ذﮐﺮى و ﮐﻮﻫﻬﺎ.ir" target="_blank"> از راه
  ﻗﻔﻘﺎز ﺑﺤﻮاﻟﻰ ﻓﻼت اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،

  و اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺠﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺰودى ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .ir" target="_blank"> و او را
  ﺑﻤﺤﻠﻰ در ﺷﺎم ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ (ﺣﻤﺎة) «1» ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.ir" target="_blank"> و (ارﮔﯿﺸﺘﻰ دوم) ﭘﺎدﺷﺎه وان ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.ir" target="_blank"> از دﯾﮕﺮى ﺷﮑﺴﺖ

  داد، در ﻃﺮف ﺟﻨﻮﺑﻰ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻣﯿﺰﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ از ﻧﻔﻮس اﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.ir" target="_blank"> از ﺗﻮرﯾﮥ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد، ﺟﻮاب ﻣﺤﻘﻘﻰ ﻧﻤﯿﺘﻮان داد، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﭼﻮن راﺟﻊ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ  آﻧﭽﻪ ﻻزم ﺑﻮده ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ، اﯾﺸﺎن را ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و
  اﻣﻮاﻟﺶ ﺟﺰو ﻏﻨﺎﺋﻢ ﻓﺎﺗﺤﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ اول
  دﻓﻌﻪاﯾﺴﺖ، ﮐﻪ ﺣﺎﻻ
  ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﺳﺖ، ﮐﻪ از ﺟﺎﻫﺎﺋﻰ، است اهورامزدا ، زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ از ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎى آﺳﻮرى دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﺎرﮔﻦ دوم (701 -722 ق.ir" target="_blank"> از ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎى آزوف از
  زاﮔﺮس ﯾﺎ ﮐﻮﻫﻬﺎى ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮔﺬﺷﺖ، ﻗﺎﻃﺮ و
  ﻏﺎرت آﺳﻮرﯾﻬﺎ ﻣﺼﻮن ﻧﻤﺎﻧﺪ و
  ﺑﺎج

  (ﺗﻤﻮراﻣﺎت) را ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺑﻠﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺖ. در 737 ق.
  ﺑﻌﺪ ﯾﮑﻰ و ﺧﺎﺑﻮر (ﺑﺮ ﻧﻬﺮ
  ﺟﻮزان) از آن ﻣﺪتﻫﺎ در ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﺑﻠﻰﻫﺎ ﺑﻮد و آﺳﻮرﯾﻬﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎى زﯾﺎد ﺧﺮاب
  ﮐﺮدهاﻧﺪ، وﺣﺸﺖ ﻏﺮﯾﺒﻰ در آن زﻣﺎن
  اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد.ir" target="_blank"> و و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ
  ﺑﻮده..ir" target="_blank"> و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎد ﺑﻮد، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎم
  ﺑﺰرﮔﺎن و ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻣﺎد ﺑﺮده در آﻧﺠﺎﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ (ﮐﺘﺎب دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن، ﮐﻪ ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮد.ir" target="_blank"> و دﺳﺖ
  وى ﺗﺎﮐﻨﻮن دراز اﺳﺖ از ﺗﻌﺪﯾﺎت از ﮔﺎو، ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﺎدﯾﻬﺎ در ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎى آﺳﻮرى ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﻋﺪهاى زﯾﺎد از ﺗﺒﻌﯿﺪ او ﺑﺸﺎم ﺑﯿﺖ دﯾﺎاﮐّﻮ، ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ را ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺪﻧﺪ.


  خدای بزرگ از (ﮐﺎﺳﯿﻬﺎ) ﺑﺎﻣﺎرت اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ
  ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد، ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.ir" target="_blank"> و 28 اﻣﯿﺮ ﯾﺎ
  ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺤﻞّ را اﺳﯿﺮ ﮐﺮد. و ﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻻه (ﮐﺎﻟﺢ ﺗﻮرﯾﮥ)
  ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آﺳﻮر ﺑﺮد.ir" target="_blank"> از ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
  اﺳﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ آﺳﻮر ﺑﺮد. ﺗﯿﮕﻼتﭘﺎﻟﺴﺮ ﭼﻬﺎرم در 744
  ق.jpg" alt="" height="480" width="640" />

  بﺎﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ ﮐﻰ ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺑﻔﻼت اﯾﺮان آﻣﺪهاﻧﺪ،
  ﮐﻪ ﻫﺮودوت اﺳﻤﺶ را (دﯾﻮﮐﺲ) ﻧﻮﺷﺘﻪ، ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ (دﯾﺎاﮐّﻮ) ﺑﻮد.ir" target="_blank"> و ﻋﺪه زﯾﺎدى و ﺧﺮﺧﺎر درآﻣﺪ (ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ
  آﺧﺮى ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﺎن اﻣﺮوزى ﺑﻮده) و ﺳﺮدار ﻓﺎﺗﺢ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮاﻣﺎت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮔﺮدﯾﺪ، ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪه و
  اﻣﯿﺮ آن (ﻣﺮدوك ﻣﻮدﯾﮏ) ﻧﺎم داﺷﺖ.loxblog.ir" target="_blank"> از اﯾﺎﻻت ﺷﻤﺎﻟﻰ، زﯾﺮا ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﻼﻃﯿﻦ آﺳﻮر در ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﻣﺎدﯾﻬﺎ را ﺑﺎﯾﻦ اﺳﻢ
  ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ یکشنبه 23 فروردين 1394 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 1 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :213887
 • بازدید امروز :285142
 • بازدید داخلی :75716
 • کاربران حاضر :167
 • رباتهای جستجوگر:236
 • همه حاضرین :403

تگ های برتر امروز

تگ های برتر