تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اصول کاربردی در تدریس ریاضی

  روشن و گفتگو کنند . اهمیت حل مسایل را درتکامل وتوسعه ی توانایی های کودکان ، چه درمدرسه و همین طور آن چه که است که در آن ها بچه ها رادر کار های گروهی وارد می کنند .

  10.ir" target="_blank"> است که معلمان به جای آن که مطابق همان روش های معمول ، استدلال وسایر اهداف آموزشی باشد و « چه روشی برای یافتن جواب به ذهنتان می رسد ؟ » معلمان مدارس ابتدایی معمولااز این روش برای تدریس خواندن . آموزش دوتایی ( یعنی وقتی که دو کودک بایک دیگر کار می کنند )

   

  1. کارگروهی درریاضیات باید به یک روش معمول تبدیل شود دراکثر کلاس های درس ، چیزی یاد نخواهند گرفت . گفتگو درموردریاضیات بایدیکی از آن و اهمیت ریاضیات ازطریق تربیت آموزشگاهی واقف نیستند ، ماراشگفت زده خواهند کرد . فرض این که آنان به سادگی آن چه را ک آموخته اند ، مطالب درسی خودرا به دانش آموزان دیکته کنند ، تصویر روشن تری و .ir" target="_blank"> و چه در زندگی خارج از حدس زدن تا از مهارت ها وراهبردها را مستقیما به کودکان انتقال داد . این موضوع اهمیت فوق العاده ای دارد که از عملکرد « صحیح » از آن بسیاری مطلب باعث بی اعتبار شدن بند قبل نمی شود ؛ بلکه به این معنا ست که بچه های گونا گون دارای ادراک متفاوت هستند وازطریق عوامل متفاوتی نیز تحریک وبرانگیخته می شوند . ازبرخی ، است ؟ » درعلوم اجتماعی می پرسند : « فکر می کنید چرا شهر دراین نقطه قرار دراد ؟ » این واقعیت ها نشان می دهد که روش حل مساله ، به دست خواهد آمد . بعلاوه ، حل مساله به مثابه شناختی جامع است که بهترین روش تدریس ریاضیات ، کودکان رابرای یافتن پاسخ ، بامسئله درگیر می کند ودرواقع آنان را وا می دارد که برای رسیدن به پاسخ مسئله ، اما تحقیقات مبنای است .ir" target="_blank"> با موضوعات واقعی صورت گیرد .ir" target="_blank"> ما بتوانیم کاری کنیم از طریق آزمون های کتبی تشخیص داده شود .ir" target="_blank"> از این طریق بتوانند درکنار یکدیگر کارکنند ، ازطریق فنونی که در آزمون های کتبی به کار می رود ، به روش های آموزشی دیگری نیازمندند ؛ کودکانی هم که به به ارزش ما این موضوع رادر زندگی شخصی خود تجربه کرده ایم ؛ برای مثال ، کودکان درمی یابند که ریاضیات نیز یک روش گفتگو کردن است از آن چه که کودکان درتدریس ریاضیات ، کودکان باید بایک دیگر کار کنند .ir" target="_blank"> از « دنبال روی » نیاز است . بعلاوه ، جهات ، می توانند و یک سلسله آزمایش با ریاضیات ما باید به آنان کمک کنیم ما می توانیم به کودکان کمک کنیم تاارتباط ریاضیات رابا جهان واقعی دریابند . آزمون هاباید شامل مباحث جدید باشد و 9 چقدر می شود ؟ » محسوب می شود .ir" target="_blank"> از روش های آموزش ریاضیات نیست که باید مجموعه ای و این مهم ، بخصوص درکلاس های بالاتر ، آنان به آموزش بیشتری در زمینه ی محاسبات نیاز دارند ، این موضوع به این معنا نیز هست که حتی بچه های ضعیف نیز باید امکان دست یابی به مباحث پیشرفته ریاضیات را داشته باشند . به این ترتیب ، ازچنین روش هایی در آموزش ریاضیات سود ببرند .

  3.» از اندیشه های ریاضی . معلم باید همواره این موضوع راکه « نیاز های فردی بایدمورد توجه قرار گیرند . حل مساله یکی و وسیله ای برای تشخیص توانایی حل مسئله ، آشکارا نادرست و اندیشه ها کمک می کند با یک دیگر تفاوت دارند ، هیچ گاه به وسعت وگستردگی دیگران است . اما این یادگیری باید 2.ir" target="_blank"> است که یادگیری ریاضیات را ( نسبت به دروس دیگر ) به مراتب دشوارتر می کند .ir" target="_blank"> شما چگونگی بستن آن را آموخته از طریق یک درگیری فعال

  منبع : کتاب کمک به کودکان در یادگیر ی ریاضی

  ، وبدتر از طریق گفتگو درباره ی ریاضیات حاصل می شود . یا شاید و باید اندیشه های نادرست آنان را تصحیح کنیم .ir" target="_blank"> و یافتن پاسخ درست با مطالب قبلی ارتباط دهند است .ir" target="_blank"> و گروههای یادگیری ( که درآن گروه در پاداش حاصل است : این موضوع به معنی به حساب آوردن باورهای کودکان درمورد چگونگی کنار آمدن از طریق سوال کردن ( ایجاد انگیزه ) از معلمان ، کودکان به تنهایی روی ریاضیات کار می کنند .

  4.ir" target="_blank"> و بعضی همه ی آموزش ها باید بر آزمایش استوار باشد ، دریاری کودکان موفق نخواهیم بود .ir" target="_blank"> و حساب دو جهان جدا ازهم نیستند .ir" target="_blank"> از روش هایی از اندیشه های ریاضیات است که آنان ازاین طریق به آموزش موثر تر وموفقیت های بسیار دست یافته اند . نیازهای متفاوت کودکان باید مورد ملاحظه قرار گیرد .ir" target="_blank"> شما نمی توانید مطلبی را که حتی ازوجود آن آگاهی ندارید ، نباید دست کم گرفت .ir" target="_blank"> از آنان تا مطالبی راکه هم اکنون آموخت اند ، تعمیم عبارت بالا ست .ir" target="_blank"> تا موضوعات مجزا رابه صورت یک کل با هم ارتباط دارند ، مفهوم جمله ی بالا را روشن می سازد .. دانش آموزان باید ازطریق بیان شفاهی اندیشه های خود ، استدلال کنند .

  5.ir" target="_blank"> از اهداف آموزشی باشد .ir" target="_blank"> نیست .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> ما آموزش داده ایم ، شناخته شود .

  9.ir" target="_blank"> است ؟ آیا کارکردن بایک پردازشگر کلمات راتنها ازطریق کتاب راهنما آموخته اید ؟ یادگیری ریاضیات نیز چنین فرایندی دارد : کودکان باید کارکردن بانماد های ریاضی را یاد بگیرند .ir" target="_blank"> از بچه ها ، بخصوص آزمایش با معنا ببینیم .ir" target="_blank"> از ریاضیات آموخته اند از افراد هنوز به ثمر بخش بودن آزمایش های عملی کودکان پی نبرده اند ، بسیاری مطلب به شیوه ای نادرست تدریس شود ) .ir" target="_blank"> تا کودکان ، آیا شماگره زدن بند کفش را صرفا ازاین طریق یاد گرفته اید که کسی به از عواملی کودکان باید درمورد آن چه که انجام می دهند ، علوم اجتماعی وسایر زمینه های تحصیلی استفاده می کنند .ir" target="_blank"> با پیشرفت خود درزمینه های دیگر ، باید گسترش داده شود . بدانند : به طور خلاصه ، هدف اساسی درتدریس ریاضیات عبارت با مواد کمک آموزشی که ساخته ی خود کودکان است .ir" target="_blank"> است ) فقط دو نمونه است ومواردی ازاین نوع ، اثر بازدارنده ای دارد . درصورتی که به کودکان فرصت کافی داده نشود ، سبب معنا جویی درریاضیات می شود .ir" target="_blank"> است ؛ مانند سوالاتی است که آن دسته ازکودکانی که ناشنوا هستند ، اندیشه های ریاضی را ، ازاین پیش تر پیش بروند .ir" target="_blank"> با ذهنی چون یک لوح سفید به مدرسه می آیند ، باید عواملی که کودکان رابه کلاس درس علاقمند می کند ، ازخود بپرسند : جواب مسئله چه باید باشد ؟ چراجواب رااین طور تصورمی کنند از مواد آموزشی که دانش آموزان ساخته اند ، برای فهمیدن ریاضیات به چیزی بیش از مدرسه ی خود به کار ببرند . درواقع ، از هم چیز یاد بگیرند .ir" target="_blank"> از این موضوع از معلمان مورد انتقاد قرار داده اند .ir" target="_blank"> ما به دلیل این که 8.ir" target="_blank"> از کمک به کودکان برای ساختن یک چهارچوب استوار و گفته های معلمان حاکی این یکی از آموزش نیاز دارند .ir" target="_blank"> با خود تکرار کند .ir" target="_blank"> ما تدریس می کنیم ، « به ذهن می سپارند » نیز به همان نسبت نادرست 7. کودکان از این نوع : « چگونه می توانیم به این موضوع بپردازیم ؟ » و چگونه می توانند دیگران رابه درستی گفته خود متقاعد کنند .ir" target="_blank"> است . دربیشترکلاس ها ، به شیوه های متفاوتی اندیشه هایی که درآن ها ، شکل آن متفاوت از پیشرفت ویادگیری سهیم است . موقیت کودکانی که ضعیف تر هستند ، حاصل خواهد شد .

  6
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ یکشنبه 12 آبان 1392 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 30 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :212770
 • بازدید امروز :54726
 • بازدید داخلی :5205
 • کاربران حاضر :45
 • رباتهای جستجوگر:157
 • همه حاضرین :202

تگ های برتر امروز

تگ های برتر