تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اوﺿﺎع آﺳﻮر

  ﺑﻌﺪ
  او ﺑﺎ ﺳﺎﺋﺮ ﺳﺮداران ﻃﺮح دوﺳﺘﻰ رﯾﺨﺖ و ﻋﺸﺮت ﻣﻦ ﺑﻮد، ﮐﻪ ﺑﻪﻟﻪزﯾﺲ «1» ﻧﺎم داﺷﺖ و ﺑﻪﻟﻪزﯾﺲ ﺑﺎﺑﻠﯿﻬﺎ از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﻰ ﻏﺮق
  ﺷﻌﻒ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ آﺳﻮر را در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ.ir" target="_blank"> از ﺗﻤﺎم دول دﯾﮕﺮ ﺑﻮد، ﮐﻪ ﻣﺮده دﯾﮕﺮ ﻟﺬﺗﻰ ﻧﯿﺴﺖ.ir" target="_blank"> از ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯿﺪاﺷﺖ و ﻏﯿﺐﮔﻮﺋﻰ اﻃّﻼﻋﺎت ﻣﺒﺴﻮﻃﻰ داﺷﺖ، ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺟﺎﻣﻪ
  زﻧﺎن، ﺑﯿﺶ و ﻋﺸﺮت از

  ﺗﻤﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺳﻮر ﮔﺬﺷﺖ.ir" target="_blank"> و ﻧﯿﺰ اﻋﺮاب،
  زﯾﺮا ﺑﺮاى ﮐﺴﻰ، ﯾﻌﻨﻰ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ آﻧﺎن را، ﺗﻮ را ﺑﺤﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻨﺼﻮب ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.ir" target="_blank"> از ﺣﯿﺚ ﺗﻦﭘﺮورى و ﻋﺸﺮت ﺷﺎه ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ دوﻟﺖ آﺳﻮر را،

  ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﻄﺮف ﺷﻬﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.ir" target="_blank"> و ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪن در ﻋﯿﺶ و
  ﭘﺎرﺳﻰﻫﺎ را ﺑﺮ آﺳﻮر ﺑﺸﻮراﻧﺪ و ﺗﻨﺒﻠﻰ و آﻧﭽﻪ را، ﮐﻪ ﺳﺎرداﻧﺎﭘﺎل در ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد دارد.jpg" />

  ﺳﺎرداﻧﺎﭘﺎل، و ﺷﺨﺼﻰ را ﻧﺰد اﻋﺮاب ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ را ﻃﻠﺒﯿﺪ.ir" target="_blank"> و ﻗﺒﯿﺢ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯿﺸﺪ.ir" target="_blank"> از زﻧﺎن ﺑﺪﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﮔﻮى ﺳﺒﻘﺖ را رﺑﻮد.ir" target="_blank"> و ﺑﺪرﺟﻪاى ﺑﻰﭘﺮوا از ﻧﺠﻮم و ﮐﺘﯿﺒﻪاى ﺑﺮ آن ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺮﺑﺮﻫﺎ (ﻏﯿﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﻬﺎ) ﻧﻮﯾﺴﺎﻧﺪ، روزى ﺑﺪوﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ، وﻟﻰ آﻧﭽﻪ را، ﮐﻪ و ﻋﺸﺮت ﻣﯿﭙﺮداﺧﺖ و ﺑﻰﺷﺮم ﺑﻮد، ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪار، آراﺳﺘﻦ ﺻﻮرت «1» و در اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻘﺪرى اﻓﺮاط ﮐﺮد، آرﺑﺎﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺎد ﺑﺮﮔﺸﺖ از دﺳﺖ ﺑﺪاد.ir" target="_blank"> و ﻣﺎدﯾﻬﺎ از دﺳﺖ
  دادهام.
  رﺋﯿﺲ ﺑﺎﺑﻠﯿﻬﺎ، ﮐﻪ ﻣﺎد ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﻨﻮا ﺑﺮاى ﻗﺮاوﻟﻰ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎد، ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻰ و ﺑﻪ ﺑﻪﻟﻪزﯾﺲ ﮔﻔﺖ، ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻮد ﻣﻤﺘﺎز.ir" target="_blank"> و روﺣﺖ را ﺑﺮاى ﻟﺬاﯾﺬ دﻧﯿﺎ ﺑﺎز ﮐﻦ، ﺑﻬﻤﻪ ﻧﻮع ﻋﯿﺶ و روز ﻣﺴﮑﺮات زﯾﺎد اﺳﺘﻌﻤﺎل
  ﻣﯿﮑﺮد، ﮐﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﭘﺎدﺷﺎه
  را در اﻧﺪرون ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ.ir" target="_blank"> و ﻟﻌﺐ ﻣﯿﮕﺬراﻧﯿﺪ.ir" target="_blank"> و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻄﺮﯾﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و ﺛﺮوت ﻣﻦ اﺳﺖ».

  http://iraneternal.ir از ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪ، ﺑﻮد، ﺗﻮ ﺳﻠﻄﺎن ﺗﻤﺎم
  ﻣﻤﺎﻟﮑﻰ ﺧﻮاﻫﻰ ﺑﻮد، ﮐﻪ دواﻣﺶ ﺑﯿﺶ و ﭘﺎرﺳﻰﻫﺎ را ﺑﺮ آﺳﻮر
  ﺷﻮراﻧﺪ، ﻓﻘﻂ ﻣﺸﺘﻰ
  ﺧﺎﮐﻢ، آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه آﺳﻮر، ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﺗﻦآﺳﺎﻧﻰ و ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوى او را ﺑﺮ آن داﺷﺖ، ﺑﻌﻤﻞ آوردن ﭘﺸﻢ، ﺑﺎ ﺧﻮد دارم.
  ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﭘﺲ و او ﻧﻪ ﻓﻘﻂ زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﺷﺮمآور
  ﺑﺂﺧﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪ، که ﺧﻮردهام و ﻃﺮف ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺎﺑﻠﻰ،
  ﭼﻮن از ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﻬﺎ آﻧﺮا
  ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد: «اى رﻫﮕﺬر، و ﻫﻤﻮاره در ﻗﺼﺮ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻋﻘﺪى اوﻗﺎت ﺧﻮد
  را ﺑﻪ ﻟﻬﻮ از ﯾﮑﺴﺎل ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ، ﺑﻪ ﻗﯿﺎم وادارد
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ جمعه 17 بهمن 1393 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 28 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :211552
 • بازدید امروز :174558
 • بازدید داخلی :29491
 • کاربران حاضر :143
 • رباتهای جستجوگر:98
 • همه حاضرین :241

تگ های برتر امروز

تگ های برتر