تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

شاهان ماد

  loxblog.com/upload/i/iranimmortal/image/pobbb_98_.ir" target="_blank"> و ﺳﻨﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ ﻫﺮودوت و ﺑﺤﺴﺎب اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﺪت دوﻟﺖ ﻣﺎد دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮره

  ﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎد http://iraneternal.com/upload/i/iranimmortal/image/pobbb_98_. م ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه <a href= از اﺳﺎﻣﻰ ﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎد داده و 150 ﺳﺎل دوام داﺷﺘﻪ، ﻋﺪه ﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎد را ﭼﻬﺎر داﻧﺴﺘﻪ.loxblog.ir" target="_blank"> و ﺑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى ﻫﺮودوت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﺳﺖ، ﺑﺪوا ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎد را ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرخ ﻣﺬﮐﻮر و اﺳﻨﺎد ﺑﺎﺑﻠﻰ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻨﻮﺷﺘﻪﻫﺎى ﮐﺘﺰﯾﺎس رﺟﻮع ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.ir" target="_blank"> و ﮐﺘﺰﯾﺎس اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻬﻤﻰ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮدﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﮑﻪ ﻫﺮودوت، وﻟﻰ ﮐﺘﺰﯾﺎس ﺟﺪول ﻣﻄﻮﻟﻰ و آﺳﻮرى ذﮐﺮ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , ,

آمار امروز پنجشنبه 28 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :211552
 • بازدید امروز :174401
 • بازدید داخلی :29452
 • کاربران حاضر :143
 • رباتهای جستجوگر:96
 • همه حاضرین :239

تگ های برتر امروز

تگ های برتر