تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

ماد ها

  ir" target="_blank"> و دوﻟﺖ ﻣﺎد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ ﺧﯿﻠﻰ ﮐﻢ اﺳﺖ، ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاى ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﯾﺎ آﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ق.picofile.ir" target="_blank"> و اﺷﺘﺒﺎه او از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ.ir" target="_blank"> از دوﻟﺘﻬﺎى ﺑﺰرگ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ دوﻟﺘﻰ ﻧﯿﺴﺖ، ﮐﻪ زﺑﺎن ﻧﺴﺨﻪ دوم ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻮن، ﮐﻪ او اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده از ﺑﻌﺾ ﮐﻠﻤﺎت آن ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﺮد، زﯾﺮا اﭘﺮ ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮى «1» آﻧﻬﺎ را ﺗﻮراﻧﻰ آﻟﺘﺎﺋﻰ ﻣﻰداﻧﺴﺖ، ﺑﺎﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ،

  http://s5. راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ <a href= از اﯾﻨﺮاه ﺑﻮد، زﺑﺎن ﻋﯿﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺎدى و ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖ، وﻟﻰ ﺣﺎﻻ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ، ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎى آﺳﻮرى. ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ﺳﻌﻰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد، ﺣﺘﻰ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

  ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ آرﯾﺎﻧﻰﻧﮋاد، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ در ازﻣﻨﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد را آرﯾﺎن ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﺪﻧﺪ (ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ).ir" target="_blank"> و ﺑﺎ اﯾﻦ اﮐﺘﺸﺎف ﻣﺒﻨﺎى ﻋﻘﯿﺪه اﭘﺮ و ﻧﯿﺰ از ﺗﻮرﯾﮥ، ﮐﻪ زﺑﺎن ﻧﺴﺨﻪ دوم ﻣﻠﺘﺼﻖ اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﻦ اﻃّﻼﻋﺎت اﮐﺘﻔﺎء ﮐﺮد، ﮐﻪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺷﻌﺒﻪاى و ﻏﯿﺮه و ﺗﺘﺒﻌﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ.ir" target="_blank"> و ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ، ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از آﺛﺎر، ﮐﻪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺗﻮراﻧﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ، ﭼﻮن از آرﯾﺎﻧﻬﺎى اﯾﺮاﻧﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 15 بهمن 1393 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 28 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :211552
 • بازدید امروز :173563
 • بازدید داخلی :29231
 • کاربران حاضر :131
 • رباتهای جستجوگر:97
 • همه حاضرین :228

تگ های برتر امروز

تگ های برتر