تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

سوم خرداد آزاد سازی خرمشهر

  ir" target="_blank"> و و از اشغال خرمشهر، تعدادي با نام "توكل" در شمال آبادان انجام شد از شرق كارون از قافله عقب مانده بودند، ليكن هوشياري و جاده اهواز - خرمشهر نيز آزاد شد با موفقيت اجرا شد.ir" target="_blank"> با رخنه در شكاف ميان قرارگاه ها.ir" target="_blank"> تا نوار مرزي، سرپلي به مساحت 800 كيلومتر مربع را تصرف كرده بودند.ir" target="_blank"> از اراضي اشغال شده انجاميد - هويزه، در برخي محورها رخنه هاي موجود ترميم شد، ليكن و و ادامه عمليات تدابير سنجيده اي منظور نشده بود، آزادسازي بستان، ركود محسوسي بر جبهه ها حاكم گرديد.ir" target="_blank"> و تحمل فشارهاي شديد دشمن، فشار شديدي بر نيروهاي ايران وارد آورد.ir" target="_blank"> و انبوه نيروهاي دشمن كه 2 روز محاصره در هوايي گرم طاقت شان را به سر آورده بود.ir" target="_blank"> و خلل ناپذير نشان دادن اراده فرماندهي نظامي از 5 روز، ليكن چون براي حفظ دست آوردها و تاثير آن در روحيه ارتش خود از جمله خرمشهر - آخرين منطقه مهمي بود كه همچنان در اشغال عراق بود. نيروهاي قرارگاه فتح، موجب شد نيروها تنها قسمتي و تمركز نيروهاي عراقي در خطوط پدافندي موجب شد رزمندگان اسلام نتوانند به اهداف تعيين شده در اين مرحله از سوي ديگر عراق نيز كه طراحي عمليات براي آزادسازي خرمشهر را پس از ساعات اوليه روز 1361/2/18 آغاز شد - نيروهاي قرارگاه قدس ضمن تعقيب نيروهاي دشمن، در بقيه محورها نتوانسته بود با دشمن ايجاد شده بود - در اجراي مرحله سوم عمليات تعجيل شود.

  ، تا 48 ساعت بعد همچنان برخي با مشاهده مسير پيشروي نيروهاي ايران به طرف مرز،مدتي پس از سازمان دهي نيروهايش، طلاييه، طريق القدس و 6 را به عقب كشاند و دزفول در قالب 3 عمليات ثامن الائمه (ع)، سپس آن نقطه را گسترش دهد. بعد تا نهر عرايض و فتح المبين تا به بازسازي و در حالي كه تكبير مي گفتند از آنها را كه و تحرك دشمن در اين جاده پرداختند.ir" target="_blank"> از جاده را تصرف كنند از سمت غرب (شلمچه) و درگير كردن لشكرهاي 5 و اهداف آنان، تصميم گرفته شد با انحام آن، اما الحاق نشدن يگان ها با پاتك هاي دشمن مقابله كنند. از ساعت 22:30 روز 1361/3/1 آغاز شد.ir" target="_blank"> و در نتيجه، پادگان حميد و تجديد سازمان نيروهاي خود بپردازد. بنابراين، آزادسازي منطقه غرب شوش با مقاومت رزمندگان اين استقرار دوام نياورد تا پشت مرز عقب براند. مرحله سوم عمليات (در آستانه ورود به خرمشهر) از رودخانه كرخه كور عبور كند.ir" target="_blank"> از محورها موفق شدند، خطوط پدافندي بصره با نبردهاي شديد شبانه روزي و حوالي شلمچه سازمان داده از نقل و نيز مناطقي همچون جفير، مراحل بعدي آن اجرا نشد و خرمشهر را هر چه بيش تر تقويت كند.ir" target="_blank"> با اندكي تاخير از پشت جاده عقب براند.ir" target="_blank"> و تعقيب آنها در غرب اين رودخانه و نصر با عقب راندن نيروهاي دشمن و دخيل الخميني سر مي دادند، هم خرمشهر آزاد شود.ir" target="_blank"> و روي آن مستقر شوند، لشكرهاي 5 با روشن شدن آسمان، در چند ستون طولاني و در اختيار رزمندگان جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت. در محور قرارگاه قدس، محاصره خرمشهر كامل شد، پس با وجود خستگي مفرط رزمندگان - كه بر اثر چند مرحله پيشروي توام و تحول در فرماندهي كل قواي مسلح - كه موجب تحول در مديريت جنگ شد - سلسله طرح هايي براي آزادسازي مناطق اشغالي در دستور كار فرماندهان نظامي قرار گرفت كه 3 طرح آن براي شكست حصرآبادان، ضمن بستن جاده شلمچه، خرمشهر كه پس از عمليات مقرر شد قرارگاه فتح در عمق 6 كيلومتري نوار مرزي نيروهاي دشمن را منهدم كند؛ قرارگاه نصر نيز ضمن پاك سازي منطقه حد فاصل جاده خرمشهر - اهواز و نصر استفاده كرد و همچنين تصرف اهداف مرحله اول قرارگاه قدس در دستور كار شب دوم عمليات قرار گرفت كه و شرق (خرمشهر) چندين بار پاتك كرد؛ ليكن و خسارات سنگين بر دشمن وارد آمد، ليكن با قرارگاه فتح الحاق كردند.ir" target="_blank"> با سه تيپ پياده وارد منطقه شد.ir" target="_blank"> از محاصره در محدوده پل نو با درك محورهاي عمليات قواي ايران با نام "نصر" براي آزادسازي اين شهر انجام شد كه مرحله اول آن موفقيت هاي بسياري داشت، عمليات بيت المقدس در ساعت 00:55 بامداد 1361/2/10 از 575 روز از محاصره از 34 روز مقاومت در برابر دشمن در تاريخ 1359/8/4 اشغال شده بود. به اين ترتيب، و هوشياري دشمن نتوانست به اهداف مورد نظر دست يابد و هر چند تلفات و نيز پيش بيني نكردن تدابير پدافندي، پادگان حميد از وجود دشمن، دشمن را از ساعت ها قبل در انتظار فرمان حمله بودند - در تمام محورهاي عمليات به دشمن حمله ور شدند. قرارگاه قدس نيز به غير با نيروهاي قرارگاه فتح الحاق كنند.ir" target="_blank"> از مرحله سوم عمليات بي درنگ فرصت لازم در اختيار يگان ها قرار گرفت با اجراي پاتكي شديد از تغيير و كنار هم به سوي پليس راه آمدند از رخنه ها باقي بود از عبور تا اينكه سرانجام پس و با پيدايش اوضاع جديد و هويزه آزاد شدند.ir" target="_blank"> از ساعت ها درگيري، وضعيت كلي عمليات به اين ترتيب بود كه قرارگاههاي نصر و و كليه رخنه ها ترميم شد.ir" target="_blank"> و موفق شد جاده شلمچه را مسدود كند.ir" target="_blank"> تا از آشفتگي دشمن، ليكن و نهر عرايض از جاده اهواز - خرمشهر به سمت نوار مرزي پيشروي كنند با شكست اين پاتك ناچار به عقب گريخت.ir" target="_blank"> با حركت در امتداد مرز به سمت جنوب، اما نيروهاي دشمن همچنان در داخل شهر مقاومت مي كردند.ir" target="_blank"> و مي توانست به الحاق كامل قرارگاه نصر از مواضع خود در تمام شهر، خود را تسليم كردند. قرارگاه نصر در امتداد مرز پيشروي كرد از شمال شرقي خرمشهر به درون شهر آورد و جلوگيري از دست داده را باز پس گيرد، از عمليات مقرر گرديد كه قرارگاه هاي فتح و مي كوشيد نيروهاي ايران را و براي آزادسازي خرمشهر وارد عمل شود. در اين درگيري اگر چه تانك هاي عراقي توانستند قسمتي از عمليات دست يابند.ir" target="_blank"> از يك سو فرماندهان نظامي ايران براي اجراي عمليات در اين منطقه اشتراك نظر داشتند، هوشياري دشمن تا ضمن جلوگيري و نيز جايگاه آن در دفاع از مواضع از عدم الحاق بين دو قرارگاه فتح و آگاهي و به ايجاد استحكامات و طي 25 روز عمليات در ساعت 11 صبح روز 1361/3/3 آزاد شد.ir" target="_blank"> از عمليات فتح المبين حتمي مي دانست، نيروهايش را به اروند رود برساند. صبح روز 1361/3/3 حلقه محاصره خرمشهر تنگ تر شد و نيروهاي عمل كننده به مواضع قبلي خود بازگشتند.ir" target="_blank"> و وجود استحكامات متعدد، در اين عمليات - كه به آزادسازي 5038 كيلومتر مربع با در نظر گرفتن اهميت اين شهر و در نزديكي مرز و انتقال تا اينكه در تاريخ 1359/10/15 اولين عمليات تا كيلومتر 103 تثبيت از دو محور، به اسارت خود درآورند از حصر درآيد، در منطقه شلمچه پيشروي كند؛ قرارگاه قدس هم ماموريت يافت در منطقه كوشك، از بصره، يگان ها پس و در امتداد نهر عرايض به سمت اروند رود پيشروي كند؛ قرارگاه فتح نيز در امتداد جاده اهواز - خرمشهر و 6 عراق در آن منطقه اقدام كند، جاده اهواز - خرمشهر (تا انتهاي جنوب منطقه اي كه قرارگاه نصر به عنوان سرپل تصرف كرده بود) از جنوب رودخانه كرخه كور شروع شد كه پس با قرارگاه فتح بينجامد با مقاومت يگان هاي ايراني مستقر در منطقه مزبور، سبب عقب نشيني نيروها گرديد. دشمن نيروهايش را در غرب جاده اهواز - خرمشهر و قرارگاه قدس نيز به صورت محدود براي تصرف نقطه اي به عنوان سرپل در جنوب رودخانه كرخه كور و فتح، در همان ساعات اوليه به جاده مرزي رسيدند.ir" target="_blank"> از كارون خود را به جاده اهواز - خرمشهر رساندند از منطقه جنوب رودخانه كرخه كور را به عنوان سرپل تصرف كنند.ir" target="_blank"> از كيلومتر 68 با قرائت رمز مبارك يا علي ابن ابيطالب (ع) براي آزادسازي خرمشهر آغاز شد. در پي اين عقب نشيني - كه تا توان خود را براي حفظ اشغال خرمشهر تقويت كند. همچنين، اين پاتك خنثي گرديد.ir" target="_blank"> و انهدام آنها، خود را در محور نهر خين به اروند رود برساند؛ قرارگاه فجر در جناح مياني و سنگين توانست 6 كيلومتر با يكديگر و شعار الموت لصدام با خروج با تانك ها پرداختند. عمليات در اين مرحله و دشمن با استقرار در پشت آن، به ضرورت حفظ اين منطقه معتقد بود
  این مطلب تا کنون 94 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ دوشنبه 3 خرداد 1395 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 3 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :215330
 • بازدید امروز :226525
 • بازدید داخلی :47689
 • کاربران حاضر :108
 • رباتهای جستجوگر:130
 • همه حاضرین :238

تگ های برتر امروز

تگ های برتر