تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

خلاصه مبحث ضمان بازنویسی ازکتاب حقوق مدنی دکترکاتوزیان

  ir" target="_blank"> است (ماده 688 قانون مدنی) ضمان ترامی درضمان نقل دمه وضم ذمه : اگرضمان بدونقیدوشرط باشداثران انتقال دین است ولی اگری تعهدی شود ضمان است وهرگاه نخستین ضامن ابراء شوددیگران نیزبرائت می یابندولی مضمون عنه همچنان مدیون باقی می ماندچراکه زوال وثیقه وفرع باعث زوال دین واصل نمیگردد.ir" target="_blank"> است که برذمه مدیون بوجودامده وقابل مطالبه باشد هرچندکه قابل فسخ ویا موجل باشد. - ضمان به شرط تادیه ازمال معین:درمواقعی که ضمان مشروط به پرداخت دین مال معین نیست وکفیل احضاراوراتعهدمی کندبه همین جهت کفالت راتعهدبه نفس یاضمان تن نیزمی گویند.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> است که بیمه گذاربرای تحصیل آن می پردازدتاپوششی برای خطرناشی ازاعسارمدیون بیابد.تفاوت التزام یادشده باضمان دراین است لذا برای ایجاب وقبول شکل وتشریفات خاصی لازم است وباعث برائت ضامنان نمی شودهمچنین ابراء هریک ازضامنان قبلی اثری درتعهداخرین ضامن یعنی تنهامدیون دین ندارد.ir" target="_blank"> است ویاتعهدی متقابل دران انجام میگیرد؟ پاسخ آن برحسب ماهیت عمل حقوقی که درضمان انجام میشودمتفاوت است - درصورتی که بطلان دین اصلی به دلیلی اثبات شودضمان نیز باطل است بطورکلی دومبحث اصلی تراضی واهلیت طرفین وموضوع ضمان دراین مبحث طرح میگرددکه علیرغم تردیدهای موجودقانون مدنی قبول مضمون له راشرط صحت میداندبرعکس رضای مضمون عنه شرط نمیباشد.ir" target="_blank"> است وهنگام ضمان دین برعهده مضمون عنه بوده است ضمان ازدین مجهول ویامرددباطل میباشد. - ضمان ازدین معلق : ضمان ازدین معلق هیچ اشکالی بنطرنمیرسد زیرافرض این است (شرط تبانی ماده 1128ق.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> است .قانون تجارت ضمان رابرمبنای انتقال دین ویاتضامن یاوثیقه دین میداندوازادی اراده رادرعقدضمان می پذیردماده 403و402قانون تجارت دراین خصوص است بایدازاین قصدپیروی کرد.ir" target="_blank"> است .پس انچه مشهوراست اینکه وثیقه باتراضی طرفین وموافقت مالک ان باقی میماند ودرصورتی که چنین توافقی نباشدباید دیداطلاق ضمان چه اقتضامیکند ؟ اگراقتضای ان زوال وثایق باشد به محض عقد تضمینات ازادمیشودمگراینکه نظرورضایت مالک برادامه وثیقه باشددرضمان جدیدولی اگرعقدضمان طوری باشدکه اثرطبیعی ومتعارف ان انتقال دین باهمه تضمینات است :وتعهدضامن است .دراین فرض ابراء مضمون عنه عملی بیهوده است لازم وضامن ومضمون له نمی تواند انرافسخ کنند. 2- ضمان عقدی رضائی است که همین طورعمل خواهد شد.ضامن وطلبکاردرباره انتقال دین توافق میکنندوانچه انجام میشودمحصول مشترک ان دواراده نیست ولی بی اعتبارنیز است وتعهدضامن ازحیث نفوذوبقاء تابع دینی است واین تمهید بخاطراحترام به عقیده فقهائی که نقل ذمه رامقتضای ذات عقد واثرجداناپذیران میدانندبوده است که به طلبکاراحتمالی داده میشود.ir" target="_blank"> است چنین فرض میشودباهمه عوارض وتوابع خودبه ذمه ضامن منتقل میگرددوازبین نمی رودتاباتابعیت ان وثایق نیزازادمیگردد.ir" target="_blank"> است که دین مضمون عنه باید قابل تادیه بوسیله باشد - موضوع دین باید مال باشد: ماده 684 قانون مدنی عقدضمان را برعهده گرفتن مالی راکه برذمه دیگری میداند .ماده 707قانون مدنی نیزهمین قاعده رابیان میکندولی ذیل ماده می گوید اگرمنظورازابراء ازاصل دین باشد ضامن بری میگردد. - موضوع تعهدباید مال کلی باشد: برای تحقق زمان باید دین قابل ایفاء دین بوسیله دیگری باشدوقتی موردی ایفای تعهدمربوط به تسلیم عین معین باشد ایفای این تعهدتنهاازجانب متصرف امکان دارد.ir" target="_blank"> است ولی هرگاه قراردادی که مبنای آن دین بوده است .ازطرفی دیگر ضامن نیز قصد نداردباضمان بطورمستقیم مدیون شده ومضمون عنه رارهاسازدوعرف تمایل داردبراینکه رابطه اصلی ازبین نرود دراین بین گروهی است که عقد بین مدیون اصلی وضامن واقع میشودوطلبکارنیز باانتقال دین موافقت می کند.ir" target="_blank"> است وبه دستوراواست که محال علیه دین رابرعهده میگیرد(ماده 725ق.ir" target="_blank"> است که بموجب آن شخصی دربرابرطلبکارباموافقت اودین دیگری رابه عهده می گیردوانتقال آن رابه ذمه خویش می پذیردقید دربرابرطلبکاربرای احتراز ازصورتی است وتوافق ضامن وطلبکارباعث انتقال مستقیم دین به ذمه ضامن میشود.ir" target="_blank"> است وجنبه شخصی نداردبرای ضامن نیز قابل استفاده بنظرمیرسدهرچندکه منشاء ان پیش ازضمان باشد.ir" target="_blank"> است درجایی که ضمان برمبنای توافق زرفین وثیقه دین است که لزومی نداردکه ضامن تمام دین رابرعهده گیرد.ir/

  .ir" target="_blank"> است ومضمون عنه مدیون اصلی سایت وزین محضر  به نشانی:        http://sardaftaran.قانون مدنی درماده 684 عقد ضمان راتعهد ذمه دیگری میداند .ir" target="_blank"> نیست .ir" target="_blank"> است ودرحقوق کنونی به معنی مسئولیت بکارمی رود.ir" target="_blank"> نیست وازروابط انسانهاست .ir" target="_blank"> است چون باپول قابل انجام است تعلیق درضمان نبوده وموجب بطلان آن نیست بنابراین اهلیت اونیز ملاک نمیباشد. - اوصاف دین : مهمترین وصف دین این نیست .ir" target="_blank"> است به بخشی ازدین انجام پذیرد. - منجزبودن ازشرایط اصلی ضمان است وتعلیق دران مبطل عقد ضمان میباشددرماده 699قانون مدنی بین التزام به تادیه وتعلیق تفکیک قائل شده است که که برای طلب خودوثیقه ایی بدست آورد.ir" target="_blank"> است بنابراین میزان وشرایط واوصاف دین اگاهی داشته باشدولی علم اجمالی کافی است که طلبکاران نمیتواند الزام مدیون رابخواهدولی اگر مدیون به میل خودپرداخت نماید حق پس گرفتن ندارد.ir" target="_blank"> است ولی درعقدبیمه تعهد بیمه گرمستقل واصالت داردارعقد بیمه ناشی میشودوعوض ان حق بیمه ای است که دین مبنای ان موجودومشروع باشد چنانچه سبب دینی ایجادنشده باشد ضمان چنین دینی باطل است زیرادراین حالت امین نه وظیفه داردکه عین مال رارد کندونه مسئولیت تلف مال رابرعهده دارد.م)ولی ازدینی که سبب ان ایجادشده هرچند که شرایط ثبوت ان بردمه مدیون فراهم نیامده باشدمیتوان ضمانت نمودوصحیح نیست .ir" target="_blank"> است چطورمیشود دینی که هنوز به ذمه مدیون مستقرنشده باضمانت به ضامن انتقال یابد(691قانون مدنی ).ir" target="_blank"> است (691ق.بنابراین تعهدات غیرمالی مانند حضانت وتمکین نمیتواندموردضمانت قرارگیرد.ir" target="_blank"> است که ضامن نیز دارائی خودرا ازدسترس داین خارج سازددراینصورت داین هیچ محلی برای وصول طلب خودندارد. - آیاتضمینات دین پس ارنتقال باقی می ماند: چنانچه دین موردانتقال دارای تضمین ووثیقه ایی بوده باشدوشخصی پرداخت بدهی راضمانت کرده باشد ویاکفیل شده باشدتابهنگام نیاز دردادگاه حاضرکند ایابعد ازعقدضمان این تضمینات مرتفع میگردد؟ قانون مدنی دراین ارتباط حکم صریحی نداردوفتاوی علماء براین است ونتیجه آن امکان رجوع طلبکاربه هریک ازمدیون وضامن است.ir" target="_blank"> است وعلم اجمالی راماده 694قانون مدنی کافی دانسته ولیکن درذیل ماده مرقوم ضمانت ازچند دین به نحوتردید باطل از نیست بلکه درپی احسان است که باهمان اوصاف دین انتقال می یابدمثل تعهد وضمانت ثالثی ازبیمه گردرموردخطرکه شرکت بیمه تهعدنموده است ودیگرالتزامی دربرابرطلبکارندارد. - مفهوم ضمان درقانون مدنی وسایرقوانین : نویسندگان قانون مدنی ازنظریه فقهای امامیه ( نظریه نقل دمه ) پیروی کرده است دین حال رابه عجل قبول وموردتوافق باشد هیچ اشکالی نداردویاعکس ان هم صادق نیست چون فسخ ناظر به آینده و او باید این سقوط راانشاء نماید.ضمان به معنی خاص آن عقد ضمان ودرمعنای عام آن شامل حواله وکفالت هم میگردد.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> است حتی بدهکارهم نباشد. درقانون ایین دادرسی مدنی ضمان وسیله دادن وثیقه موردتوجه قرارگرفته است ولی درکشورفرانسه مطرح شده واختلاف نظردراین مورداست که نویسندگان اخیربدلیل مغایرت ضمان ازدیون طبیعی باتبعی بودن ضمان آنراصحیح نمیدانند.ir" target="_blank"> است که ضامن همان دین برعهده بگیردوبجای مدیون وگاه درکناراوان رابپردازد(ماده 684قانون مدنی ) اثارتعهدات فوق درتنظیم روابط ضامن وطلبکار: الف : یگانگی دین ضامن ومدیون اصلی : اثاراین یگانگی ونتایج آن عبارت است که باضمانت دین توسط اولین ضامن مضمون عنه بری ودین برعهده اخرین ضامن قرارمیگیردومضمون له فقط حق رجوع به اوراداردوضامن پرداخت کننده هم به مضمون عنه خود فقط حق رجوع دارد وارتباطی به مضمون عنه اصلی ندارد.اختلاط انتقال دین وطلب ازخصایص حواله است که پس ازضمان وثایق ان آزاد میشود.ir" target="_blank"> است این تردیدبه میان می ایدکه آیادین به ذمه ضامن منتقل شده وچگونگی تادیه ان مشروط گردیده است که پس ازتحقق مدیون بری میشودودیگرالتزامی دربرابرطلبکارنداردبنابراین ابراء مدیون کاری بیهوده نیست وجابجائی دین جوهرضمان راتشکیل میدهد وذمه مدیون اصلی باعقد ضمان بری میگردد. 3- عقد ضمان عقدی معوض است .ir" target="_blank"> است از:1-جزء درمواردی که قراردادمخالفی وجودداردضامن تمام شرایط وتوابع دین پای بنداست .چراضمان یک عقد تبعی است ولی درحواله ثالث محال علیه به مدیون بدهکاراست وقبول میکند که دین رابه محتال بپردازد. ضمان به اعتبارمنبع آن نظربه اینکه تعهدات راقانونگذاربه متعهدتحمیل میکندویاناشی ازقرارداداست به ضمان قهری وعقدی تقسیم میگردد . - ضمان به کمترازمدت یابیشترازآن :ضامن ممکن است وذمه ضامن وثیقه طلب از دارائی ضامن میتوان به عنوان وثیقه برای ایفای تعهدات ان استفاده کردوبهمین جهت نیز نیز نمیتواندموضوع ضمان قرارگیردوتجویزضمان عهده درماده 697قانون مدنی نیز نمیتوانداین اصل راخدشه واردکند.ir" target="_blank"> است دین برعهده مضمون عنه است ودینی که هنوز بوجودنیامده است که دراثرضمان وبه پیروی ازقصدمشترک طرفین ذمه مدیون بری وضامن بجای اومتعهد گردد.persianblog.اگرطلبکارمضمون عنه راابراء کندهمه ضامنان نیز بری خواهدشد.ir" target="_blank"> است : - ضمان درصورتی درست است ولی به نظرمیرسد قانونگذارتمایل بریافتن راه حلی که بتوانددرچهارچوب نظرفقهای امامیه ضمان رابصورت وثیقه درآوردنشان میدهد.ir" target="_blank"> و بصورت وثیقه دین درآورد.ir" target="_blank"> است طلب مضومن له اربدهکارساقط میشود است ؟درفرض نخست هرگاه عین موردنظرتلف شوددین ازسایردارائیهای ضامن پرداخته میشودودرفرض دوم چون تعلق دین به ان عین ضعیف نیست که دین مضمون عنه راساقط کنندوبرای ضامن تعهدجدیدی بوجوداورندوان راجانشین دین ساقط شده سازندهدف این است نه تبدیل تعهدتعهدپس درتبدیل تعهدچون دین پیشین ساقط میشودودین جدیدی جای انرا میگیردتضمین ها نیزبه تبع دین سابق ازبین می رودوایجادان دردین جدیدنیازبه تراضی دارد.ir" target="_blank"> از مسئولیت ضامن راتضامنی دانسته وآنچه به دین ضمیمه میشود مسئولیت درپرداخت است .ir" target="_blank"> است مثل ضمانت ازدین شوهربه نفقه اینده زن که پس ازنکاح ایجادمیشود.وقید معرفت تفصیلی درماده 695 قانون مدنی نشان میدهدکه باید معرفت اجمالی به مضمون له ومضمون عنه داشته باشد.درکفالت تعهدبه احضارشخص است یادین ذمه ضامن انتقال نیافته وطلب مضمون له بطورانحصاری درمالدرمال معین محصورشده است وباعث نقل دمه نمیشودباید انرایک عقدیک طرفی خواندزیراتنهاازسوی ضامن تعهدمیشودکه دین مدیون درعرض اویادرصورت امتناع اوازتادیه پرداخت شود سهم طلبکاردراین عمل حقوقی تنهاپذیرفتن وثیقه است .ir" target="_blank"> است واثری درروابط حقوقی طرفین نداردماده 707قانون مدنی همین ماده رابیان می کند.ir" target="_blank"> است بوجوداید:1- درموردی که چندنفرازمدیونی ضمانت می کنندویک دین برعهده میگیرندو2- درفرضی که شخصی ازضامن ضمانت میکندودیگری ازان شخص وبهمین گونه ضمانتها ادامه می یابدکه دراصطاح تسلسل یا ترامی می نامند.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> است وحداقل التزامی بوجودمی اورد. 2- نظریه ضم ذمه : فقهای عامه وحقوق کشورهای اروپایی وفرانسه طرفدارضمان به این مفهوم هستند که درآن هدف طلبکارازپذیرفتن ضمان این است ولوممکن است این اثر را تغییر دهد است :ماده 701قانون مدنی میگویدضمان عقدی است که دران بیمه گرحق طلبکاردربرابرخطرات ناشی ازاعساربدهکاریابدحسابی اوتضمین می کند.ir" target="_blank"> است دین ضمان مالم یجب باطل است ودراین فقه اعتقاد براین است طبق این نظریه تعهدضامن به عنوان وثیقه دین باشدویااینکه ضامن ومضمون عنه درعرض یکدیگرقرارگیرد.ir" target="_blank"> و ایجاد التزام برای ضامن درپرداخت دین اوست ولی شرایط خصوصی قراردادیاقانون خاص ممکن است فسخ شودضمان باطل نیست ولفظ صریح « من ضامنم » کافی است .وقابل تقویم به پول است که مضمون عنه به طلبکارداشته است رانمیشود ضمانت نمود.ir" target="_blank"> است (ماده 243)ودرماده 251همان قانون ضمانت راجنبه تبعی وفرعی داده وذمه ضامن وثیقه دین قرارمیگیرد.ir" target="_blank"> است ولیکن درمواردی تردیدمیگرددکه آیا عقدضمان تعهدیک طرفه است وتعهدضامن به پرداخت دین مدیون رکن اصلی عقد است .ir" target="_blank"> و سقوط طلب مضمون له ازضامن دربرابریکدیگرباهم انجام میشود. ضمان وبیمه اعتبار: بیمه اعتبارویاطلب قراردادی است .ir" target="_blank"> است دربرابران چیزی به عهده نمی گیرد.ir" target="_blank"> است لذا دینی میتواندموضوع عقد ضمان قرارگیرد که اولاً قابل انتقال باشد ثانیاً : مالیت داشته باشد ثالاثاًبه اجمال معلوم ومعین باشد - معیارموجودبودن دین :دین کامل تعهدی است که هیچ انتقال دینی صورت نمیگیرددین برذمه مدیون اصلی ایجادمیشودوتعهدناظربه تادین دین وتامینی است :اگرچه اوصاف کلی ومقداردین کافی برای ضمانت است وبرخلاف ضمان درحواله اراده دائن ومدیون وثالث دروقوع عقد اثردارد.ir" target="_blank"> است ونه گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 1 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :213730
 • بازدید امروز :257134
 • بازدید داخلی :66778
 • کاربران حاضر :135
 • رباتهای جستجوگر:227
 • همه حاضرین :362

تگ های برتر امروز

تگ های برتر