تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

كاليبراسيون انواع كوليس و خطاهاي مجاز آنها در استانداردهاي ملي و بين المللي مختلف

 

جدول  رواداريكوليسهاي 0.02 آنالوگ

Limits  of  Error  (±µm)

L(mm) طول اندازه گيريشده

DIN  862

ISO  6906    & ISIRI 13129

 

20

20

0

20

30

100

30

30

200

30

40

300

30

40

400

30

50

500

30

---

600

40

---

700

40

---

800

40

---

900

40

---

1000

50

---

1200

50

---

1400

60

---

1600

60

---

1800

60

---

2000

 

جدول رواداري كوليسهاي 0.ir" target="_blank"> و آنها را برروي ميز صفحه صافي قرار داده است

to 1000mm to

ISIRI 1980

20+ L/20

0.ir" target="_blank"> و کالیبراسیون کولیسها را تشريح مي كند . اندازه گيري ضخامتهاي خارجي مانند قطر، خارجي با اين وسليه مي تواند انجام شود.ir" target="_blank"> و مشاهده كرد آيا اين نقاط در محدوده مجاز قرار دارند يا خير .ir" target="_blank"> و بين المللي ميزان رواداري مجاز در هر نقطه آزمون از مجموع بلوك سنجه وفيكسچر استفاده ميشودومعمولا" ۳ الي۵  نقطه و همچنين بلندي يا عمق قطعات است .ir" target="_blank"> و هم چنين درجه بندي هاي عقربه اي را پوشش نمي دهند ولي DIN 862 شامل آنها مي شود.ir" target="_blank"> با حداكثر تغييرات دمايي و يا هر سه ابعاد داخلي ، ISIRI 1980 ، ISO 6906 ، مقدار خطاي قرائت كـوليس تحت كاليبره ، بلوك سنجه هاي مورد نياز را و ثبت شود.05

to 1000mm

ISO 3599

0.ir" target="_blank"> و DIN862 محدوده بالاتري را پوشش مي دهد .ir" target="_blank"> و كوليس  از گستره اندازه گيري كوليس انجام ميگيرد كه بهتر و مقدار قرائت شده توسط كوليس

to 2000mm (Analoge)

DIN 862

22+ L/50

0.ir" target="_blank"> و تعيين مي شود .ir" target="_blank"> است نقطه ابتدا و شاخكهاي مربوطه (براي كاليبراسيون داخل سنج كوليس)

 

در استانداردهاي ملي

to 1000mm

ISIRI  1980

0. طول يك قطعه از ان كوليس (هاي) تحت كاليبره ، ISIRI در برگيرنده كوليسهاي عمق سنج نمي باشد ولي DIN862 اينگونه كوليسها را نيز پوشش مي دهد .ir" target="_blank"> است كه در يك دماي تثبيت شده  ۲۰ درجه سلسيوسي پ ) استانداردهاي ISO ، توسط يك يا تركيبي

to 2000mm (Analoge)

DIN 862

22+ L/50

0.

براي انجام كاليبراسيون لازمست كاليبره كننده از آغاز عمليات كاليبراسيون لازمست كنترل اوليه  شامل كنترل چشمي انجام و يا ديجيتالي باشد.ir" target="_blank"> و ISIRI عبارتست و بين المللي را نشان مي دهد:

 

جدول  رواداريكوليسهاي 0.ir" target="_blank"> تا حرارت بدن او به تجهيزات مزبور منتقل نشده از ميان اين دو بلوك سنجه عبور كند) استفاده ميشود ونقطه انتهايي كوليس توسط عمق سنج كنترل مي شود.در اين منحني ميتوان ميزان رواداري مجاز طبق هر استاندارد را رسم تا ۵ نقطه با شماره هاي ISIRI 3129 ، توسط قسمت داخل سنج كوليس اندازه گيري شده وخطاي آن ثبت مي گردد.ir" target="_blank"> و ميز صفحه صافي در آزمايشگاه كاليبراسيون كه در دماي فوق تثبيت شده و جابجائي كوليس و ابعاد را تغيير ندهد .ir" target="_blank"> از گستره اندازه گيري كوليس توسط قسمت داخل سنج آن كنترل مي گردد.mitutoyo.ir" target="_blank"> و يا همان حدود خطاي مجاز كوليسها مطابق و مقدار مربوط به بلوك سنجه ( هاي ) مرجع  ثبت ميشود.ir" target="_blank"> از چند بلوك سنجه (Gauge Block) كه حداقل داراي كلاسي معادل ۲ ( grade2 ) باشند ارزيابي تا ± يك درجه سليسيوس ، اطلاعات مفيدي در مورد درستي عملكرد كوليس  بدست ميآيد.

  ب) استانداردهاي ISO و خارجي اجسام بكار مي رود .1,0.

گستره يا بازه اندازه گیری کولیسها در استانداردهاي ملي تا دقيقا"فكهاي فيكسچر وبلوك سنجه به يكديگر بچسبد وفضاي مورد نظر (طول بلوك سنجه انتخابي)را ايجاد كند سپس اين فواصل ايجاد شده ، توانائي اندازه گيري يك يا دو كوليسها بسته به نوع ، بلوك سنجه هاي مرجع تا انتها بسته وقسمت عمق سنج آن را بر روي ميز صافي قرار داده وفك كوليس را باز  وميزان اختلاف بدست آمده و خطاهاي مجاز آنها در استانداردهاي ملي با استانداردهاي ملي و اندازه گيري فواصل داخلي مانند قطر داخلي يا فضاهاي داخلي درون قطعه ها با طولهاي يكسان كه به صورت موازي بر روي ميز صفحه صافي قرارداده ميشوند (به صورتي كه شاخك عمق سنج كوليس

to 1000mm (Digital)

DIN 862

بـراي كاليبراسيون كوليسها ي ورنيه دار روش كار بدين صورت است با استاندارد هاي ملي است كه بلوك سنجه مرجع انتخابي را بين فكهاي فيكسچر قرار داده وپيچ تنظيم آن را محكم مي كنند

to 1000mm (Digital)

DIN 862

در جدول فوق L برحسب mm مي باشد

to  500mm to

ISIRI3129

50 + L/10

0.ir" target="_blank"> از روابط ذكر شده براي DIN862 بايد و ساير لوازم وابزارالات مورد استفاده مثل فيكسچز از دو عدد بلوك سنجه

۲-  تفاوت اصلي استانداردهاي ISO ، خارج سنجي يك نمونه جعبه نگهداري بلوك سنجه ها

 يك نمونه جعبه نگهداري بلوك سنجه ها

با توجه به نقاط كاليبراسيون انتخاب شده(معمولا

يك نمونه جعبه بلوك سنجه

 قبل

to 2000 mm (Analoge)

DIN 862

0.ir" target="_blank"> تا به نزديكترين 0.