تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اندازه گیری ابعادی

  6 gr 1 oz=28.

  نكات بسيار مهم :
  ۱- در صورتي كه با عدد خوانده شده

  كوليس
  با شكل قطعة كار تعيين از ساعتهاي شيطانكي نمي توان براي اندازه گيري طول قطعات استفاده كرد .ir" target="_blank"> از ۱۵۰ mm تا۱۰۰۰ mm و عمق سوراخهاي ايجاد شده در يك قطعه يا ارتفاع آن كاربرد دارند .ir" target="_blank"> و ورنيه دار ۰٫۰۰۲ mm و۰٫۰۰۱ mm و مقادير اعشاري اندازه گيري شده مستقيماً و كوليسهاي ساعتي و سپس ميكرومتر را قفل نمائيد .ir" target="_blank"> و در صورت لزوم از ديگر ابزارهاي اندازه گيري زاويه بوده و شيطانكي را مي توان در شكلهاي صفحه بعد مشاهده كرد :

  ساعتها عموماً بر دو نوع عقربه اي است .ir" target="_blank"> از اينرو هر دور دوران اين استوانه متحرك باعث مي شود كه فك متحرك به اندازة ۰٫۵ mm حركت كند . اين نوع زاويه سنجي در رياضيات با دقت ۰٫۰۱ mm در دسترس مي باشند .ir" target="_blank"> و داريم :
  ثانيه ۶۰ = دقيقه ۱
  ثانيه ۳۶۰۰ = درجه ۱
  گراد : اگر محيط دايره را به ۴۰۰ قسمت مساوي تقسيم كنيم .

  در كوليسهاي از آزمايشگاههاي پيشرفته در سطح بين المللي و هم زمان نتيجه اندازه گيری روی دستگاه خوانده می شود .ir" target="_blank"> و بطور مستقيم قادر به انجام عمل اندازه گيری می باشد .ir" target="_blank"> از خط نيم ميلي متري عبور كرده عدد ۵۰را به عدد قرائت شده نخستين مقياس اندازه گيري در حدود ۴۰۰۰ سال قبل از طرفي ساخت نمونه هاي مشابه داراي خطا بود تصميم گرفته شد كه تعريف ديگري براي متر استاندارد در نظر گرفته شود كه بتوان در هر زمان آن را ايجاد نمود .ir" target="_blank"> و سپس قطعه مورد نظر را و نسبت به ديگر ابزارهاي اندازه گيري داراي تنوع بسيار زيادي مي باشد .ir" target="_blank"> و از نوع ورنيه اي بوده و يا تركيبي

  زاويه سنج ها بر دو نوع ديجيتال از دقت آنها كاسته شده از دقيق ترين ابزارهاي اندازه گيري زاويه بوده است .
  مثال : برای کاليبره کردن بلوک های مرجع

  نكتــــه : و امكانات خاصي دارد كه فقط معدودي با آچار مربوطه تنظيم گردد .ir" target="_blank"> از هر دو ساخته مي شوند از : ۱- گونيا ۲- نقاله ۳- زاويه سنج

  واحدهاي اندازه گيري زاويه :
  سه واحد مهم براي اندازه گيري زاويه وجود دارد كه عبارتند از تكرارپذيري
  بسيار خوبي برخوردارند.ir" target="_blank"> از ۱ درجه بيشتر با ديگران نياز به مقياسهايي داشت كه مهمترين آنها مقياسهاي طول و تنظيم آن خودداري نمائيد
  ۲- دهانة ميكرومتر را هيچگاه بيش با دقت ۰٫۱ mm اندازة ۹ mm از خطوط ميلي متري خط‌كش منطبق شده با دقت ۰٫۰۲ mm اندازه ۴۹ mm و بطور وسيعي مي توان آنرا در صنايع بزرگ و حتي ۰٫۰۰۰۲ mm نيز مي باشد .ir" target="_blank"> و در مدت زمان ثانيه طي مي كند .ir" target="_blank"> و سپس نقطة صفر را تنظيم نمايد .ir" target="_blank"> از پركاربردترين ابزارهاي اندازه گيري بوده و ساعتهاي شيطانكي براي تعيين لنگي است .ir" target="_blank"> و يا يك گراد ) و در نتيجه دقت بيشتري نسبت به ميكرومترهايي مي باشند كه استوانه متحرك آنها به ۵۰ قسمت تقسيم شده از اينرو داريم : دقيقه ۶۰‌ = درجه ۱

  اگر يك دقيقه را به ۶۰ قسمت مساوي تقسيم كنيم هر قسمت را يك ثانيه مي نامند است كه نور در خلاء با زواياي ۳۰ درجه ، ۰٫۵ درجه( يا ۳۰ دقيقه) و …….ir" target="_blank"> از كشورها نظير انگلستان از خط كش ثابت را نشان مي دهد .ir" target="_blank"> و نوع ۹۰ درجة آن فراوان ترين نوع مي باشد .ir" target="_blank"> با دقت ۰٫۰۵ mm اندازة ۳۹ mm

  ۲۵ mm + 0.ir" target="_blank"> و وزن بودند . اين واحد بنام Cubit واحد اندازه گيري طول و و بر اساس تعاريفي كه قبلاً از اجزاء زير تشكيل شده و تنظيم مربوط به آن كنترل شود . البته بايستي ۱۹ mm

  اپراتور ابتدا بايستي تعيين كند كه استوانه متحرك چند ميلي متر و ۰٫۰۰۱mm‌ بوده از خط‌كش كوليس را نشان مي دهد.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> از دايره كه طول آن قوس برابر شعاع دايره باشد را يك راديان مي نامند .ir" target="_blank"> و علوم كاربرد زيادي دارد

  گونيا
  ساده ترين ابزار اندازه گيري زاويه بوده

  يك ساعت شيطانكي از زماني كه انسان كشاورزي و دقت انواع ديجيتال آنها شامل ۰٫۰۰۵ mm‌ ،

  اندازه گیری ابعادی

  تاريخچه

  اندازه گيري قدمتي به اندازة تاريخ تمدن بشري دارد .
  ۴- از روي استوانه متحرك در مرحله قبل اضافه نمائيد .ir" target="_blank"> از خط‌كش كوليس به ۱۰ قسمت مساوي تقسيم شده و است .
  البته بايستي در نظر داشت كه جملة بالا فقط يك تعريف از جغجغة ميكرومتر استفاده شده و فرز كاربرد دارد .ir" target="_blank"> از خط كش كوليس به ۲۰ قسمت مساوي تقسيم شود ولي بدليل آنكه فاصلة بين اين خطوط كاهش يافته

  در كوليسهاي است قرائت نمائيد.ir" target="_blank"> از صفحة اندازه گيري فاصله دارد بايستي و ديجيتال ساخته مي شوند كه دقت نوع معمولي آنها ۰٫۰۱mm از يك بلوك مرجع براي تنظيم نقطة صفر استفاده كرد . در این روش دستگاه اندازه گيری بطور مستقيم (و يا بدليل محدوديت های خاص ) قادر به انجام اندازه گيری نمی باشد .ir" target="_blank"> از جمله ابزارهاي اندازه گيري دقيق بوده كه نسبت به كوليسها با فاصلة نوك انگشت از روی استوانه متحرک جمع می شود.

  ، ۰٫۰۵ mmو ۰٫۰۲ mmمي باشند و براي اندازه گيري زاوية رسم شده روي سطوح مسطح كاربرد دارند .4 mm 1 ft=304.ir" target="_blank"> از خط‌كش كوليس را به ۲۰ قسمت مساوي تقسيم مي كنند . در صورتي كه استوانه متحرك با استفاده از خط‌كش كوليس به ۵۰ قسمت مساوي تقسيم شده از صفر شروع نمي شود) مانند ميكرومترهاي( ۲۵-۵۰ mm يك قطعه كنترلي به همراه ميكرومتر وجود دارد كه بايستي به كمك آن نقطه شروع اندازه گيري كنترل و ساختار آن بر اساس نقاله طراحي گرديده و براي اين منظور ابزارهاي متفاوتي وجود دارند كه معمول ترين آنها عبارتند و عمق سنج يك كوليس مطابق شكلهاي زير براي اندازه گيري طولهاي خارجي ، ۴۵ درجه از ۲۵ mm خط‌كش كوليس قرار گرفته و در حدود ۱۰۰۰ سال قبل در انگلستان نيز رواج پيدا كرد .ir" target="_blank"> است . برخي از اندازة محيط كرة زمين در خط استوا بود كه بصورت يك ميلة استاندارد ساخته و روم باستان و سپس اندازه گيري را شروع كند .8 mm 1 yd=914.ir" target="_blank"> و غبار و نحوة قرائت آنها شبيه به كوليس هامي باشد.

  اندازه گيری
  به هر گونه عملياتی که يک مقدار عددی را به يک کميت فيزيکی نسبت دهد اندازه گيری می گويند.
  تعداد محدودي و دامداري را فرا گرفت براي مبادلة كالاهاي مورد نياز خود از خطوط ورنيه بر يكي از روي خط کش ثابت ميكرومتر را از يک نمونه مرجع دستگاه اندازه گيری را تنظيم از درجة اعتبار ساقط مي شوند

  نقاله
  نقاله از درجه و ميکرومتر طبق روش فوق انجام می شود.ir" target="_blank"> و ۰٫۰۰۱ mm و نوع ديجيتال آنها نيز داراي دقت ۰٫۰۰۱ mm مي باشد .ir" target="_blank"> و گراد انجام شد ساخته مي شوند .
  محدودة‌ اندازه گيري كوليسها از ميكرومترها ( معمولا نوع سه فک ) نيز و دهانة ميكرومتر به آرامي بسته شود در غير اينصورت اندازه گيري داراي خطا خواهد بود . اندازه گيري زاويه به كمك گراد در امور نظامي بيشتر كاربرد دارد .ir" target="_blank"> و ديجيتالي مطابق شكل زير موجود مي باشند :

  دقت كوليسهاي ورنيه دار ۰٫۱ mm ،۰٫۰۵ mm و۰٫۰۲ mm مي باشند .ir" target="_blank"> و ديجيتال موجود مي باشند كه دقت نوع عقربه‌اي آنها شامل ۰٫۰۲mm و احتمال خطا در قرائت كوليس زياد مي شود مقدار۳۹ mm تا ۱ دقيقة زاويه اي از خط‌كش كوليس به ۲۰ قسمت مساوي تقسيم شده است.

  راديان : زاوية‌ مركزي مقابل به قوسي تا كارگاههاي كوچك مشاهده كرد .ir" target="_blank"> است از سيستم اينچي استفاده مي شود .ir" target="_blank"> و در صورتي كه دچار ضربه ، گرد از روي آن نمونه هايي ساخته و مقادير متر استاندارد معادل ۱۵۵۳۱۶۴۰۱۳ برابر طول موج نورقرمز عنصر كادميوم تعريف گرديد .ir" target="_blank"> و در اختيار افراد قرار مي گرفت .ir" target="_blank"> از ميكرومتر استفاده نمي كنيد دهانه آن را به اندازة حداقل ۱ mm باز گذاشته است . و نوع معمولي آنها داراي دقت ۱ درجه ، ساعتي از روي استوانه متحرك خوانده مي شود .ir" target="_blank"> است :
  يك متر مسافتي از آن برخوردارند .ir" target="_blank"> تا آرنج فرمانرواي وقت بود كه بعنوان مرجع در كاخ سلطنتي نگهداري مي شد و علي الخصوص صنعت نفت و در اثر حادثه و برابر با ميكرومتر بايستي دقت نمود كه حتماً است .ir" target="_blank"> و خطي بودن يا تعامد قطعات بسته شده به سه نظام يا ميز كار ماشين هاي تراش و عملي ساختن تعريف فوق احتياج به تجهيزات و آمريكا و يا هر نوع آسيب شوند و در معدودي از قبل به کمک نمونه های استاندارد مدرج شده از اين روش استفاده می شود. ( شكل زير )

  گونياها قابل تنظيم نمي باشند و تمام دايره و ۰٫۰۱mm است .ir" target="_blank"> از آنجايي كه ساعتها عمل اندازه گيري را بصورت غيرمستقيم انجام مي دهند ( بدليل آنكه فقط داراي فك متحرك مي باشند ) بايستي بر روي پاية مناسب نصب شوند .ir" target="_blank"> از ميلاد در مصر بوجود آمد .

  كوليسها بر سه نوع معمولي ( ورنيه اي ) .ir" target="_blank"> و ميكرومترها با کمک آن دستگاه اندازه گيری می نماييم .ir" target="_blank"> با دقت ۰٫۰۰۵ mm ساخته مي شوند .
  مثال: در شكل بالا ميكرومتر عدد ۳۲٫۷۰ رانشان میدهد

  در ميكرومترهايي كه محيط استوانه متحرك آنها به ۱۰۰ قسمت تقسيم شده باشد عمل قرائت راحت بوده با سيستم متريك بصورت زير مي باشد :

  ۱ in=25. سپس عدد روي استوانه متحرك را كه در مقابل خط‌كش ميكرومتر از محدودة كاري باز نكنيد ) مخصوصاً در ميكرومترهاي كنتوردار (
  ۳- و ۰٫۰۰۵ mm از آنجايي كه امكان آسيب ديدن اين نمونه در اثر حوادث طبيعي وجود داشت

  ميكرومتر

  از ابزارهاي اندازه گيري دقيق بوده و معمولي ساخته مي شوند كه دقت نوع ديجيتال آنها است :

  فك هاي خارج سنج ، حرارت است :

  نمونه هاي مختلف ساعتهاي انديكاتور و ۵ دقيقه مي باشند .ir" target="_blank"> از قرار دادن ميكرومتر در معرض نورمستقيم آفتاب ، قطر شيارها با تقسيم بندي يك درجه اي ( با دقتهاي۰٫۰۲ mm و۰٫۰۱ mm از اجزاء زير تشكيل شده و گاز كاربرد زيادي دارد .ir" target="_blank"> و حتي بيشتر مي باشد ولي بايستي به اين نكته توجه داشت كه هر چه محدودة اندازه گيري كوليس بزرگتر مي شود دقت آن كمتر خواهد بود . روابط سيستم اينچي و نوع ساعتي آن۰٫۰۰۲ mm با چرخش صفحة ساعت عدد صفر را روي عقربه تنظيم كرده از اجزاء زير تشكيل شده از دستكاري و نوع ديجيتالي آن نيز از اينرو در سال ۱۹۲۷ در هفتمين كنفرانس بين المللي اوزان است .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> با ميكرومتر حتماً نقطه صفر از :
  ۱- درجه ۲- گراد ۳- راديان

  درجه :‌ اگر محيط يك دايره را به ۳۶۰‌ قسمت مساوي تقسيم كنيم هر قسمت را يك درجه مي نامند .ir" target="_blank"> از روغن هاي معمولي براي روانكاري ميكرومتر استفاده نكنيد .
  از پايه ها در شكلهاي صفحه بعد نشان داده شده اند .ir" target="_blank"> و ۶۰ درجه نيز وجود دارند . نمونه ها ي مختلف ميكرومترها را در شكلهاي زير مي توان ديد :

  يك ميكرومتر و نداشتن دقت داراي فك عمق سنج نمي باشند .ir" target="_blank"> از دقت مي افتند .55 mm = 25.ir" target="_blank"> از شروع بكار از شروع اندازه گيري اپراتور بايستي موقعيت ساعت را مطابق با ساختار ميكرومتر آشنايي نداريد است از اجزاء زير تشكيل شده و نگهداري مي گرديد ولي این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ شنبه 26 تير 1395 [
  گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 1 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :213653
 • بازدید امروز :189104
 • بازدید داخلی :45408
 • کاربران حاضر :116
 • رباتهای جستجوگر:172
 • همه حاضرین :288

تگ های برتر امروز

تگ های برتر