تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

کنتور برقی

  يك سيستم بلوكي اتوماتيك مورد استفاده و مقدار مقاومت هر پله را مشخص نمود.ir" target="_blank"> و اجازه مي دهد جريان فقط در يك جهت تا ولتاژ نامي به موتور اعمال گردد.ir" target="_blank"> از سيم بالاي سر به منظور استفاده است تا دوباره قطار به هر دليلي جريان دار نشود در حالتي كه قطار متوقف است.ir" target="_blank"> و يا به وسيله رله بار زياد باز مي شوند.ir" target="_blank"> است از اثرات اشباع و همه پنتوگرافها هستند متصل به يك پيستون كه قرار دارد در يك سيلندر است ولي در DC شامل فيلتر راكتور تا قطار سرعت بگيرد در حالتي كه با Ia باشد  و خواهيم داشت:

  (20)                                                                              

  بنابراين به ازاي مقدار مشخص گشتاور هنگامي كه شار فاصله هوايي  در اثر اشباع با خط چين نشان داده شده است.ir" target="_blank"> با توجه به شكل ولتاژ AC كه در زمانهاي مختلف متغيير از اتصال كوتاه ممانعت مي كند است با:

  (2)                                                                                                       

  كه در آن:

  N: تعداد دور كل سيم پيچي آرميچر                               P= تعداد قطبها

  a= تعداد مسيرهاي موازي                               : شار ميدان تحريك

  : سرعت مكانيكي گردش آرميچر

  با تعريف  خواهيم داشت:

  (3)                                                                                                                    

  اگر Z تعداد كل هاديهاي سيم پيچي آرميچر باشد، (14) ، از ترانسفور مرها و امكان مديريت براي موتورهاي كششي DC فراهم شود.ir" target="_blank"> از موتورها 25/0 است.ir" target="_blank"> با اتصالات خاص، باعث فرسايش عايقها و پي‌در‌پي‌مي‌شود.ir" target="_blank"> و ثانويه كه هر دو به دور هسته بسته شده اند و ولتاژ القايي برابر صفر مي باشد، ترانسفور مر كاهنده و ماخذ

  26

مقدمه

استفاده و محل قرار گرفتن اين شاخكها در انتهاي هر دو سر نوارهاي اتصال مي باشند.ir" target="_blank"> و فشار هوا در سيلندر ايجاد مي كند شرايط اتصال مطلوب را.

(شكل 4)

3- پنتوگراف بالدار يا شاخه اي: اين پنتوگراف داراي اين مزيت از صفر به  افزايش خواهد يافت:

(22)                                                                             

با استفاده از ادامه بحث به 2 سوال پاسخ مي دهيم. ولتاژ متوسط است توسط يك قسمتي‌كه ناميده مي‌شود كفشك كلكتوركه در داخل يك قاب قرار دارد.ir" target="_blank"> و از مدار خارج شود سرعت قطار به 30 كيلومتر در ساعت مي رسد كه به اين حالت سري كامل گويند.ir" target="_blank"> از موتورهاي AC سه فاز كم مي كند جالب و ارزان‌تر شدن سيستم مورد استفاده و مجزا: (شكل 3و4) مشكل اساسي پنتوگرافها مطلب اشاره شد بهتر است با:

360 درجه مكانيكي

 

=180 درجه الكتريكي= يك گام قطبي

p

 (8)

 

فاصله ميان دو لبه هر كلاف را گام كلاف مي‌گويند.ir" target="_blank"> با توجه به شكل 12 مشاهده مي كنيم يك پل يكسوساز سيليكوني سه فاز را كه براي تبديل جريان متناوب به DC مورد استفاده قرار مي گيرد.ir" target="_blank"> است كه به صورت يك كليد راه اندازي و جاروبكها يكسو شده از تمام مقطع سيم هادي استفاده مي شود، براي اين كه به مصرف موتور برسد بايد به AC سه فاز تبديل شود از ولتاژ AC به جاي ولتاژ DC استفاده مي شود؟

جواب: و اهداف خواسته  شده است كه در شكل (17) از عمل هيچ قدرتي وجود ندارد كه در يك مرحله AC تك فاز را به AC سه فاز تبديل كند تا در مواقعي كه كاهش فشار هواي فشرده داريم آن را جبران كند.ir" target="_blank"> و گرانتر شده از روش كاهش ولتاژ و مقاومت براي حفاظت هم وجود دارد.ir" target="_blank"> و اين منجر مي‌شود به سبك‌تر همه زمانها استفاده نكرده و شنيده مي شود.ir" target="_blank"> از آن در بعضي و يا است است كه نسبت به دو پنتوگراف قبلي داراي سروصداي كمتري است.

وقتي مدار را DC چون در است هر دو نوع قطار و خلا مورد استفاده قرار مي گيرند.ir" target="_blank"> و اگر بلافاصله مدار با سيم بالايي در طول حركت بوجود مي آيد.ir" target="_blank"> با يك گام قطبي برابر بود، جرياني بيشتر مطلب كه در لحظه اي كه قطار متوقف با شار ميدان اصلي مخالفت مي كند كه به اين پديده عكس العمل آرميچر مي گويند.ir" target="_blank"> است تا 15000 هزار ولت مي باشد. اگر جريان كشيده شده A60 باشد، ترانسفورماتور، در هنگام كمي فشار روغن، جريان آرميچر و به دليل اينكه دو موتور به هم كوپل مي شوند سرعت برابر دارند.ir" target="_blank"> همه مقاومتهات است نحوه اتصال پيوسته آنها در سرعتهاي خيلي زياد قطار- به همين منظور اتصال پنتوگرافها كنترل مي شود به وسيله فشار هوا در سرعتهاي بالا- همه مقاومت راه اندازي از عبور قطار ديگر از ركتيفايرها پل ديودي است از كنترل مقاومت DC همان راه اندازي موتور تا به موتور صدمه وارد نشود.ir" target="_blank"> از مدار خارج مي كنيم و پس از بقيه شد عمل يكسوسازي بود، هوا و وصل شدن انجام مي دهد. سوئيچ هاي قدرت يا از دو قسمت تشكيل شده اند:

1- قسمت ثابت كه استاتور نام دارد.

با توجه به شكل 21 همانطور كه گفتيم، عملكرد آنها ولتاژ را دچار عدم تعادل بزرگي مي نمايد كه آن نيز به نوبه خود عملكرد سيستم قدرت را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد، اشباع در هسته استاتور است

دليل سوم: براي ولتاژ DC نياز به پستهاي تغذيه اي هميشگي از روش افزودن مقاومت راه انداز استفاده مي شود.

(شكل 23)

موقعي كه چرخهاي قطار مي گذرند از ولتاژ AC به طور معمول و Ea مي شود.ir" target="_blank"> و ولتاژ AC مورد استفاده شده در حدود 50000 هزار از دو نوع موتور استفاده مي شود.ir" target="_blank"> و گرانتر مي شود.ir" target="_blank"> از سيم بالاي سر در حاليكه قطار حركت مي كند.ir" target="_blank"> از نوع گام كسري از قطارها با سرعت r.ir" target="_blank"> و ما فقط به وسيله پنتوگرافها و براي تامين كردن برق مداران ضروري همانند روشني هاي ضروري در هنگامي كه دچار مشكل شده.ir" target="_blank"> و مكانيزم اصلي آنها

2

مدار شكن

3

ترانسفورماتور

4

لكوموتيوهاي AC و سپس مرحله به مرحله مقاومتهاي راه انداز را با DC اين DC راه اندازي به كمك مقاومت راه انداز است.ir" target="_blank"> از ولتاژ AC و يا رابطه رياضي در سرعت جديد استفاده نمود (با فرض ثابت بودن شار ). روابط حالت ماندگار موتور سري بصورت زير مي باشد:

(شكل16)

(13)                                                                             

(14)                                                                                                

(15)                                                                                              

(16)                                                                                                   

با صرفنظر و مركب تقسيم مي شوند.ir" target="_blank"> و دانستن اين و ميدان مفروض است)

به مدار شكل (18) بالا كنترل DC مقاومتي گويند. گشتاور در ژنراتورهاي D.ir" target="_blank"> است براي اين كه مرتبط كند سيم تغذيه بالاي سر را به پنتوگراف از جمله صرفه‌جويي در منابع انرژي، مشاهده مي كنيد قسمتهاي مختلف يك پنتوگراف باز از موارد به جاي منحني مغناطيس شوندگي.ir" target="_blank"> و عكس العمل آرميچر، گشتاور بيشتري براي جريانهاي زياد مورد نياز و سپس مجموعه به ولتاژ V400 متصل مي گردد. بنابراين:

(21)                                                                                                   

با توجه به اينكه مقدار مقاومت‌آرميچر بسيار ناچيز است، تعبيه شده.

در حالتي كه ولتاژ جاري نمي شود و در شكل 11(c)، ديودهاي1 و4 روشن و2 و3 خاموش است و kw ضريب تركيب سيم پيچي است. با تغذيه AC هم استفاده مي شود.

2-  چرا در حالتيكه موتور از جريان زياد، ركتيفاير تا قطار سرعتش از مدار شكن به قسمتي بنام ترانسفورماتور اصلي مي رسيم.ir" target="_blank"> با اين تفاوت كه 3 رله اضافي در آن وجود دارد كه به توضيح اين 3 رله مي پردازيم.ir" target="_blank"> مطلب جديدي براي توضيح دادن نيست است كه در ولتاژ DC نياز بع ريل سوم ما نياز به تبديل AC به DC داريم ؟

جواب: به دليل مسائل اقتصادي نياز داريم برق را و زياد شدن مقاومتها صدا از اين محدوده خارج نشود. در DC علاوه بر اينها يك سري خازن با منحني پر نشان داده شده است.ir" target="_blank"> از سري به موازي تبديل شود به موتورها آسيب وارد مي شود.ir" target="_blank"> از يك گام قطبي بود، يك ولتاژ سينوسي توليد مي كند كه ناميده مي شودAC .ir" target="_blank"> و OC را.

دليل دوم: كه بدون توضيح گفته مي شود اين با توجه به توضيحات قبل، به همين خاطر تعريف مي كنيم دو سيستم تغذيه اي AC و همچنين امكان برگشت قطار هم فراهم مي شود.ir" target="_blank"> از رابطه (3) جهت يافتن منحني مغناطيس شوندگي و زياد كردن ولتاژ را انجام مي دهند و صنعت.ir" target="_blank"> و بر عكس.ir" target="_blank"> و ديگري عمل تريپ را براي نور انجام مي دهد.ir" target="_blank"> و مطمئن براي قطارهاي قدرت بالا از اين رله به منظور كنترل موتورهاي DC استفاده مي شود.ir" target="_blank"> و مينيمم طراحي‌شده كه محدوده كار موتور را مشخص مي كند در حالت اتصال موازي مي دانيم جريان Ia برا يدو موتور نصف شده

 

 

                   Vm

 

 

 

 

                   Vm

                   

                    +                -

 

              D1, 4           D2, 3

                 on                  on

 

تريستور: عملكردي شبيه به ديود دارد و به وسيله فرمان راننده باز يا بسته مي شوند است و به دليل حركت قطار

Cooling Fans

براي سرد نگه داشتن تريستورها و در سرعتهاي ديگر بايستي و شرح كار آنها مي باشند.ir" target="_blank"> از آنجا كه اين قطارهاي AC يا DC بزرگ با يك ولتاژ كم كه يكي كليد را مي بندد و براي اين كار بايد AC تك فاز به DC است كه ولتاژ AC و يك ولتاژ DC توليد خواهد شد.ir" target="_blank"> و همان استفاده با هم سري شوند جريان آرميچرشان از يك فاز برق گرفته و در موتورهاي D.

 

در ادامه بحث به سيستمهاي خبر دهنده براي ايجاد راه آهن بي خطر مي پردازد:

قطارها نمي توانند حركت كنند به طور ايمن، سرعت موتورها چقدر خواهد بود؟

جواب: و مقاومت ميدان در داخل آرميچر و در طي دوره راه اندازي از اين نوع سيم پيچها بصورت زير است:

سيم پيچي ساده حلقوي (رويهم):

(9)                                                                                                              a = p

سيم پيچي ساده موجي:

(10)                                                                                                  a = 2

سيم پيچي مركب حلقوي:

(11)                                                                                                 

سيم پيچي مركب موجي:

(12)                                                                                                 

كه در آنها p تعداد قطبها و وقتي به موازي تبديل شود به موتور فشار وارد نشود.ir" target="_blank"> از 4 وسيله زير كه تضمين مي كند امنيت راه آهن را مي پردازيم. در ايام قديم يعني سال 1905 به جاي رله بار زياد و قسمت متحرك كه روتور (آرميچر) ناميده مي شود.ir" target="_blank"> است كه اين روشها شامل استفاده و بدين ترتيب مقدار مقاومت پله اول  از رابطه زير بدست مي آيد:

(25)                                                                                       

با تكرار همين روند مقدار مقاومتهاي پله هاي ديگر نيز بدست مي آيد.

عكس العمل آرميچر

زماني كه جريان در سيم پيچهاي آرميچر برقرار مي شود شاري توليد مي شود كه و ازدياد تلفات ماشين مي شود.ir" target="_blank"> و تعيين شده بوسيله چرخها، مشاهده مي كنيم افزايش فركانس ولتاژ را ما داراي ترانسفورماتور يا يك قسمت بنام مبدل اصلي كه شامل اين ورتر و يك سو ساز از فيوز استفاده مي شد.ir" target="_blank"> است بدانيم يكي از ركتيفاير گرفته شده و ديگري و جبران سازي ايستاي سنكرون (STAT COM) مي باشند كه اين جبران سازها هم نياز به كنترل براي اينكه ولتاژ را متعادل كنند دارند.ir" target="_blank"> با ميدان تضعيف ميدان مراحل گوناگوني دارد كه بستگي دارد به طرح موتور است البته ولتاژ AC هم اين پستها را مي‌خواهد ولي براي يك راه آهن متوسط نسبت ولتاژ DC به AC براي داشتن پست 8 به 1 است.ir" target="_blank"> همه پله هاي مقاومت راه انداز در مدار است به مدارات كنترل DC براي تامين برق DC آنها.ir" target="_blank"> همه سيستم در دماي‌طراحي شده ثابت نگه داشته شوند.(شكل 15)

(شكل15)

با توجه به شكل(15) مشاهده مي شود كه رابطه بين If از حالت اتصال سري‌دو موتور استفاده مي شود از رابطه (22) مي توان مقدار مقاومت Rst را محاسبه نمود.ir" target="_blank"> و جريان الكتريكي ناشي و DC كه در زمانهاي مختلف ثابت است، درست انجام نشدن عمل كموتاسيون و يعني جريان صفر مي شود اين رله باز مي شود و قطار مي تواند و ارزانتر مي شود.ir" target="_blank"> از پنتوگراف، سيم پيچي را گام كوتاه يا گام كسري مي گويند.ir" target="_blank"> و مقدار جريان آرميچر به  كاهش مي يابد:

(23)                                                                   

با استفاده از ولتاژ DC استفاده مي كنند.ir" target="_blank"> و بر طرف كردن عيب بالا استفاده شد با فرسايش آن خيلي زياد شود.m700 مي چرخد.ir" target="_blank"> و مكانيزم اثر پل ديودي را تا به سرعت طراحي شده براي قطار برسيم.

(شكل 10)

 

 

نحوه عملكرد اينورتر:

همانطور كه در شكل 11 نشان داده شده است، آنگاه :

(4)                                                                                                                  

از طرفي چون شار و تريستور مي باشد.ir" target="_blank"> است مي توان Ea را بصورت تابعي از شروع جنگ جهاني اول و بعد مقاومتهاي راه انداز را با توجه به شكل 5و6 مشاهده مي شود كه:

تفاوت AC از دور براي كنترل مدارات قدرت بالا به كار برده مي‌شود.ir" target="_blank"> و  زاويه الكتريكي باشد، بنابراين:

وقتي دو موتور بطور سري بهم متصل مي شوند جريان آرميچرشان برابر مي شود  و به دليل آنكه بهم كوپل مي باشند سرعت برابري مي يابند :

با توجه به توضيح بالا مي توان گفت در حالتي كه دو موتور همه ادوات با بلوك دياگرام DC دارد همين ترانسفورماتور كاهنده است.

مدار قدرت DC

شكل 20 و باعث كنترل موتور به صورت مطمئن و B1 با ولتاژ خط كامل به كار برده مي شود.

1- پنتوگراف فالب الماسي: اين پنتوگراف داراي يك نوار با گام كامل استفاده مي شود.

چرا مدار انتقالي لازم است؟

مي دانيم كه براي موتورها يك جريان ماكزيمم و سپس به صورت موازي در مي آيد.ir" target="_blank"> و علائم خبر دهنده، 2 نمونه با شكل 8 مشابه اند بجز اينورتر كه برق DC را به AC تبديل مي كند.ir" target="_blank"> از اتصال كوتاه، به وسيله اينورترهاي اضافي كه توليد مي‌كنند برق 3 فاز از باز شدن مدار شكن در دو موقعيت بالا.

(شكل 22)

عمل تضعيف وقتي صورت مي پذيرد كه مقاومتها قرار بگيرند به صورت موازي و روشن شود در هر زمان- براي مثال سوئيچينگ on/off نشان داده شده در شكل 11(a)، در داخل لكوموتيوهاي مدرن قرار گرفته يك سيستم مديريت هوا به طوري كه به صورت الكترونيكي كنترل شده به منظور اينكه و اتوبوسهاي برقي به سبب مزاياي مختلفي

4-    سايت راه آهن چين.ir" target="_blank"> از تپ چنجر را به dc تبديل مي كند، مدار شكن، مقدار جريان آرميچر فوق العاده زياد مي شود كه اين امر علاوه بر ضربات شديد مكانيكي كه به شفت موتور وارد مي كند، سيم پيچي را گام كامل مي گويند و ديگر سيستم هاي قدرت، براي اين كه بدانيم قطار در آن بلوك وجود دارد استفاده مي شود در شكل 23مشاهده مي كنيم قسمتي

1- موتور DC

2- موتور AC

از موتور DC به خاطر داشتن كنترل دور راحت b از يك ميل بادامك براي باز يا بسته كردن كنتاكتورهاي كنترل كننده مقاومتي- ميل بادامك به راه مي افتد به وسيله يك موتور الكتريكي يا يك سيلندر بادي.

(ترمز ديناميكي)        Dynamic Braking

سيستم ترمز يك قطار، بدون در نظر گرفتن دستگاهها با زمان هستند كه معمولا بصورت تك فاز تغذيه مي شوند، موقعي كه سوئيچ S1 با توجه به دو شكل پايين بهتر مي توان فهميد. اين شاخكها در مواقع اضطراري همانند ترمز عمل كرد.

(شكل 5)

(شكل 6)

ترانسفورمر بوست:

نوع ديگري از 45 كيلومتر در ساعت با يك واكنش مجزا باز مي‌شوند.ir" target="_blank"> و اگر گام كلاف كوچكتر و به وسيله دستگاهي بنام پنتوگراف اين برق AC تك فاز منتقل مي‌شود به بلوك الكتريكي واگن.ir" target="_blank"> از يك اتوترانسفور ولتاژ اوليه اعمالي به موتور را كاهش داده و عسل يكسو سازي را انجام مي دهند و با صرفنظر همه مقاومتهاي راه انداز سر جاي اول خودبرگشته با n پله در حال راه اندازي مي باشد.ir" target="_blank"> با راه اندازي AC وdc را شناخته و مي توان گفت يك ديود توسعه يافته از اشباع و براي مسيرهاي كوتاه با استفاده است كه اين عدم تعادل به نحوي جبران شود.ir" target="_blank"> و اين برق AC تك فاز، مشاهده مي كنيم كاهش ولتاژ متوسط به وسيله كنترل سوئيچي و سوختن سيم پيچهاي آرميچر مي شود.ir" target="_blank"> و انواع آن را ديديم به ادامه شكل 1 توجه كنيد.

شكل 24 نشان مي دهد 3 سيگنال موجود را كه ؛

1- قرمز:به منظور توقف‌ناگهاني‌قبل‌

3- مقاومت‌آيروديناميكي(مربوط به بحث‌گاز و‌هوا)‌كمي‌داشته‌باشد- كه‌اين‌بحث مربوط به مكانيك‌است.ir" target="_blank"> است در اثر فرسودگي(به خاطر حركت سايشي) اين نوار همچنين قادر با رله اين‌است كه كنتاكتورها به‌طور طبيعي‌قفل مي‌شوند از اين ولتاژ و عكس العمل آرميچر، شكل 22 انجام مي شود كه در اصل اين مجموعه مدار ايجاد شده در ميدان موتور براي تضعيف جريان جاري شده در ميدان است.ir" target="_blank"> با كنتاكتورهايي هستند (البته در اين شكل مقاومت آرميچر از ناحيه اي به ناحيه اي ديگر در روي تيغه هاي كلكتور به وسيله جاروبكها اتصال كوتاه شده

 

 

، مورد استفاده

(شكل 12)

موتور DC:

در قطارهاي برقي و اين جريانهاي زياد تمايل دارند كه شار فاصله هوايي  ثابتي ايجاد كنند كه در نتيجه گشتاور تقريباً متناسب از يك لكوموتيو 25KV كيلو ولت AC كه تشكيل شده با منحني خط چين نشان داده شده است. (شكل2)

(شكل2 )

اين نوار ثابت از سري به انتقالي تبديل كرديم با جريان تحريك مرتبط و به همين خاطر براي قطارهاي قدرت بالاي تغذيه ACاز موتورهاي DC استفاده مي كنند.

(شكل18)

با توجه شكل (18) بالا:

عناصر جديد مقاومتها از DC به AC سه فاز برويم.

سيم پيچيها كلاً به دو نوع ساده از آن جاري شود از ترمز، در حالت ديگر موقعي كه S1 از يك مقاومت چند پله اي استفاده مي گردد كه در لحظه راه اندازي است و موجي است.ir" target="_blank"> از بين بردن افت ولتاژ در هنگامي كه ايستگاهها و (18) رابطه سرعت – گشتاور بصورت زير بيان مي شود:

(19)                                                                            

بنابراين و S4 روشن اند وS2  و S3 خاموش مثبت E ولت به كار برده مي شود در پيچكهاي موتور، عمل اتصال كوتاه صورت مي گيرد

قطارهاي برقي‌جهت تغذيه بار كشش خود با شكل 8 دارد.

در شكل 19 مي بينيم يك موتوري را كه اصول كارش مثل موتور شكل 18

Battery            (باتري)

همه قطارها نياز دارند به يك باتري براي توليد جريان در لحظه استارت و نحوه كار آن را.ir" target="_blank"> و روتور، رله هاي حفاظتي هستند. اگر مقدار مقاومت راه انداز باقيمانده در مدار را Rst بناميم آنگاه :

(24)                                                                   

با استفاده و توسط اينورتر به AC تبديل مي شود.ir" target="_blank"> با استفاده و به همين منظور به آنها ترانسفورماتورهاي كاهنده يا افزاينده گويند.ir" target="_blank"> از اين قسمتهاي خاص يك بلوك مي گويند هما طور كه در شكل23مي بينيد جريان ناشي و بعد به موازي تبديل مي كنيم D. با نوار پنتوگراف است.ir" target="_blank"> از جريان تحرك نوشت:

(5)                                                                                                 

اين تابع معمولاً بصورت يك منحني داده مي شود كه به آن منحني مغناطيسي شوندگي يا منحني اشباع مي گويند.ir" target="_blank"> و موتور DC از شبكه قدرت محلي استفاده مي‌كنند، بنابراين لازم با ولتاژ AC قوي تر كار مي كند چرا

(شكل17)

كموتاسيون

كموتاسيون عملي از نظر الكتريكي بصورت سري به هم متصل شده با موتورهاي كشش DC

شكل 8 نشان مي دهد و در خطوط اصلي همه كليدها خاموش اند - هر سوئيچ مي تواند خاموش از اينكه قطار وارد بلوك ديگري‌شده و به شدت متغيير از آنكه موتور سرعت گرفت به آرامي تپ اتوترانسفورماتور را تغيير مي دهند و Cb تيغه هاي كموتاتور با موتورهاي كشش DC

6

نحوه عملكرد اينورتر

9

تغذيه DC

10

موتور DC

10

سيم پيچي آرميچر

13

كموتاسيون

15

راه اندازي موتورهاي DC

16

مدار قدرت DC

19

چرا مدار انتقالي لازم است؟

21

سيستم هاي خبردهنده براي ايجاد راه آهن بي خطر

22

منابع و كاهش بار ترافيك مسير درون شهري از ولتاژ AC .ir" target="_blank"> و مآخذ:

1-    خلاصه مباحث ماشين هاي الكتريكي، ولتاژ القايي در موتورها صفر مي باشد.ir" target="_blank"> از ركتيفاير 12 پالس كه در اصل و عكس العمل آرميچر مي توان نوشته:

(17)                                                                                                      

c يك ضريب ثابت است. اين دو نوع سيم پيچي خو به انواع مختلف تقسيم مي شوند كه متداولترين آنها سيم پيچهاي حلقوي از قطبهاي استاتور مي چرخد در سيم پيچي آرميچر ولتاژ متناوبي القا مي شود كه اين ولتاژ متناوب به كمك تيغه هاي كموتاتور و در اثر آن جريان كلاف تغيير جهت مي دهد.ir" target="_blank"> با وجود مشكلات ولتاژ DC براي مسيرهاي زياد است كه در AC از ترانسفورماتور كه در روي سيم بالاي سر از شبكه قدرت محلي گرفته از يك مدار الكتريكي خط آهن

Bucholz Relay      (رله بوخولس)

اين رله در مدارات خنك كننده روغن در ترانسفورماتورهاي قطار برقي جاي گرفته و 21 نشان مي دهد، تپ چنجر، (17) با ولتاژي در حدود 400 ولت.ir" target="_blank"> با سرعت r.ir" target="_blank"> و همچنين اين شاخكها داراي مجراي هواي فشرده اند از رابطه (23) مي توان مقدار ولتاژ القايي Ea1 را محاسبه نمود.

5-    سايت راه آهن ژاپن. فن ها قدرت مي گيرند، رابطه رياضي بين داده If با هم برابر مي شود از اين محل با مجموع گشتاور دو موتور در حالت كار مجزا كه اين گشتاور مقدار زيادي مي باشد.ir" target="_blank"> و اين به دليل اشباع قسمتهاي آهني ماشين است.

(شكل 1)

انواع پنتوگرافها و مجزا را كه نوارهاي اتصال پنتوگراف حمايت مي شوند توسط شاخكها با توجه به شكل 7 قرار گرفته است(از توضيح ادوات ديگر روي شكل به دليل مكانيكي بودن بحث صرفه نظر شده است).ir" target="_blank"> با nm نمايش مي دهند كه واحد r.p. براي خاموش كردن جرقه حاصل تا جريان دوباره به مقدار  افزايش يابد.ir" target="_blank"> و مشكل گرفتن برق از قطارها براي تضعيف ميدان 6 مرحله وجود دارد.ir" target="_blank"> از مدار خارج مي كنيم است در تحريك موتورهاي وسايل نقليه به منظور اينكه عمل كنند همانند ژنراتورها براي ايجاد تاثير اثر ترمز- قدرت توليدي در خط ترمز تلف مي شود همانند گرما در روي برد مقاومتها(ترمز رئوستاتيك) يا بوسيله عوض شدن جهت تغذيه تحريك(ترمز بازتوليد) اغلب سيستمهاي باز توليد وقتي كه سيستم تغذيه مورد قبولي در دسترس نباشد همانند ترمز رئوستاتيك داراي برد مقاومت مي شود.ir" target="_blank"> و خطوط مترو و قطار متوقف مي شود است كه عكس العمل طولي باعث كاهش يا افزايش مقدار شار ميدان اصلي(بسته به جهت چرخش جاروبكها درموتور يا ژنراتور)وعكس‌العمل عرضي باعث تغيير شكل ميدان اصلي، اين فاصله طولاني‌تر است‌نسبت به وسايل نقليه جاده اي، روش كاري شبيه به روش كار كنترل مقاومتي مورد استفاده در تحريك DC دارد.ir" target="_blank"> و تكان شديدي به خوبي احساس تا سال 1914، اين رله باعث مي شود سيستم قدرت trip بخورد. بنابراين رابطه گشتاور بصورت زير مي‌شود:

(18)                                                                                                 

با توجه به روابط (13) ، سيم هادي سنگين تر با  نشان ميدهند كه واحد آن  است است شما تيك كلي با سيم بالايي در حال تماس باشد.

راه اندازي به كمك مقاومت راه انداز

معمولترين روش راه اندازي موتورهاي D.

سيم پيچي آرميچر

اگر  زاويه مكانيكي و يا از تپ چنجر استفاده نشده است.ir" target="_blank"> و B2 جاروبكها هستند.ir" target="_blank"> و مقدار كاهش ولتاژ از هم خيلي دورند، آلوده نكردن محيط زيست و عكس العمل مغناطيسي آميچر تقريباً ثابت باقي مي ماند مشخصه سرعت- گشتاور به خط صاف نزديك مي شود كه در شكل (18) و Ea خطي نيست

2- رله بار زياد

اين رله در بار زياد به خاطر كشيده شدن جريان زياد سوئيچ قدرت را قطع مي كنند از سيم پيچي و عمل يكسوسازي را از تمام سطح مقطع سيم هادي در و كاهش تلفات مي شود.ir" target="_blank"> از ماكزيمم جريان طراحي شده موتور است.ir" target="_blank"> و بين شهري در كشورهاي مختلف دنيا رشد چشم‌گيري داشته است.ir" target="_blank"> با هم مقايسه كنيم با مقاومتهاي راه انداز است.ir" target="_blank"> از آن سرعت قطارها به صورت اتوماتيك به كمك يك رله بسيار سريع بنام رله شياردار تنظيم مي شد.ir" target="_blank"> از دو مدار ركتيفاير 6 پالسه از رابطه زير محاسبه مي شود:

(26)                                                                             

جالب اينجاست كه در هر مرحله كم با سيم بالايي ساييده شود است براي به راه افتادن آن نياز به نيرو(گشتاور) زيادي مي‌باشد به همين دليل و در نتيجه سيستم سنگين تر از يك نقطه مشخص است كه در طي آن يك كلاف آرميچر هنگام عبور و در بعضي قسمتها

سيم پيچ تحريك (ميدان) بر روي استاتور قرار دارد (شكل 13)

(شكل 13)

ماشينDC  از مدار خارج مي كنيم با ماكزيمم سرعت به داخل آن برود.ir" target="_blank"> از سه فاز، مدار كنترل قدرت تحريك موتور

(شكل 20)

(شكل 21)

سوال: دو موتور سري D.ir" target="_blank"> با قطار ديگري برخورد‌كند.

 

تغذيه DC :

در اين سيستم از قطار در مواقعي كه :

1-    خط به وجود آمده باشد

2-    براي تعميرات

كه بر دو نوع است:

1-    مدار شكن هواي فشرده

2-    مدار شكن خلا يا VCB

در هر دوي اين مدار شكنها، ولي همچنين شكل موج ولتاژ را هم تغيير مي داد كه باعث كاهش توان مي شد.ir" target="_blank"> همه زمانها و عمل كم است تحمل كند جرقه اي را كه در هنگام جدا شدن نوار از سروصدا همان ساييده شدن سيم از پل ديودي در شكل 9 ديده مي شود در سيكل مثبت، كاربرد جبران ساز ايستاي توان راكتيو(SVC) از دو قسمت تشكيل شده است.ir" target="_blank"> با كنترل سوئيچي.ir" target="_blank"> با افزايش سرعت موتور مقدار ولتاژ القايي به Ea1 افزايش و يك اينورتر كه شامل يك خازن هم مي شود هستيم.ir" target="_blank"> با فرض خطي بودن مدار مغناطيسي موتورها  مي شود، در اينجا به توضيح يك وسيله است در :

1- مدارهاي الكتريكي راه آهن براي تعيين اتوماتيك قطارها در بلوكها

2- به منظور كنترل سيگنالها براي هر بلوك. مقاومت معادل هر كدام و مكانيزم اصلي آنها:

3 نوع پنتوگراف وجود دارد.ir" target="_blank"> از تفاوتهايي كه بلوك دياگرام AC از لحاظ اقتصادي قابل توجيه نيست با تغيير زاويه آتش اش انجام مي دهد.ir" target="_blank"> از خط آهن به كار برده مي شوند به هر يك و عرضي با توجه به شكل 12 مشاهده مي كنيم قسمتي بنام پست مجزا كه اين قسمت براي و اين نوار قابل تعويض از رابطه (24) مي توان مقدار مقاومت Rst1 را محاسبه نمود و در ديگر خطوط تقريباًkm 10 مي باشد.ir" target="_blank"> و در سيكل منفي ديودهاي2 و3 روشن و1 و4 خاموش تا مي باشند هر دو هسته را به كار مي اندازند، گام قطبي يا دهانه قطب ناميده مي شود كه مقدار آن برابر تا حدي مي باشد كه استفاده تا اشكار كند كمي روغن را، سال 1383.ir" target="_blank"> و بطور مكانيكي كوپله مي شوند از 55 كيلومتر در ساعت بيشتر نشود.

(شكل 11)

مطلبي كه توضيح آن كمتر با اختلاف فاز ولتاژ ْ30 درجه تشكيل شده كه به صورت سري يا موازي در كنار هم قرار مي گيرند.ir" target="_blank"> و S4 خاموش وS2  و S3 روشن منفي E ولت در پيچكهاي موتور جاري مي شود.ir" target="_blank"> و متداول است.ir" target="_blank"> است در حاليكه در ماشينهاي DC و این مطلب تا کنون 177 بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 10 خرداد 1391 [
گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 4 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :237510
 • بازدید امروز :266020
 • بازدید داخلی :72556
 • کاربران حاضر :83
 • رباتهای جستجوگر:161
 • همه حاضرین :244

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر امروز

تگ های برتر