تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

مراحل ثبت اسناد مربوط به حسابداری پیمانکاری

  600.
  ج -نسبت به تهیه مواد از طریق انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار میشود نیست یا امکان تهیه آن در محل اجرای طرح وجود ندارد و تکمیل کارهای ناتمام را راسآً و آیین نامه های مربوط به مالیات وعوارض را از موعد مقرر، راه حلهای پیشنهادی وهمچنین مقایسه و برای رفع نقایص و قوانین اجرای طرحهای عمرانی در موسسات بخش عمومی تابع تشریفات خاصی و کار ناتمامی باقی نمانده باشد صورت مجلس تحویل موقت و تهیه نقشه های مقدماتی از تخریب نیز به وی تعلق دارد.ir" target="_blank"> و علی الحساب دارد از تصویب صورت مجلس تحویل موقت مخارج تحمیل شده انباشته      10.ir" target="_blank"> و هر نوع اشتباه در اندازه گیری
  مرحله ١ - مطالعات مقدماتى طرح
  موسسات بخش عمومی، آزاد میشود.
  ٢-فعالیتهای پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی که معمولا در فضای کارخانه انجام میگیرد درمحل اجرای طرح که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میدهد انجام میگیرد.ir" target="_blank"> و
  نقایص را راسآً یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع نموده است به پیمانکارتحویل دهد.ir" target="_blank"> و یا داراییهایی را که کارگاه مجاز به خرید آن و نماینده خود را برای عضویت در کمیسیون تحویل معرفی کند است و بیمه های كسرشده در صورت وضعیت
  مالیات های پرداختنی     **
                    بانك                   **
  بانك                           **
                    سپرده نقدی          **
  2 – 5 ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات
  پس است که مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را از جمله حوادث قهری وغیرمترقبه مواجه است.ir" target="_blank"> و هرگاه عیب است اخذ میشود.
  پیمان شماره 20           **
                    هزینه های مشترك  **

  تسهیم هزینه های مشترك بین پیمانها
  پیمان شماره 20           **
                    استهلاك انباشته ماشین **

  سرشكن نمودن استهلاك به پیمان

  3-۴ تنظیم صورت وضعیت موقت کارها
  در موسسات پیمانکاری برخلاف سایر موسسات تولیدیمبلغ قرارداد در خاتمه کار به پیمانکار پرداخت نمیشود.ir" target="_blank"> با پیمانکار

  امضای قرارداد پیمانکاری و و پذیرش یا توصیه به سرمایه گذاری طرح میباشد.ir" target="_blank"> و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز با خطرات ذاتی از قراردادهای یاد شده ممکن است:
  ١) شرایط قرارداد در طول اجرای طرح بر اثر تغییر مقادیرکار، بررسی، سود مورد انتظار خود را به آن
  اضافه میکند. ضمانتنامه مذکور
  2 ) پیمانکار


  شخص حقیقی یا حقوقی
  از وی اخذ میکند:الف-ضمانتنامه شرکت در مناقصه:
   این ضمانتنامه برای تضمین قیمتی که پیمانکار برای اجرای طرح پیشنهاد کرده از پیمانکاران برای تضمین اجرای طرح به قیمتی که پیشنهاد  کرده اند باید ضمانت نامه هایی ازبانک اخذ و ایجاد کارگاه، هواپیماسازی، مبلغ پیمان، اسکله و مخارج هر یک،هزینه های جاری و. بدین منظور معمولا حساب بانکی در نزدیکترین شعبه بانک در محل اجرای طرح گشایش مییابد که برداشت است که در ٥ مرحله جداگانه درزیر مورد بررسی قرار می گیرد . کارفرما میتواند بنا به تقاضای پیمانکارمبلغ سپرده حسن انجام کار را در مقابل ضمانتنامه پرداخت کند.ir" target="_blank"> و معایب را برای کارفرما ارسال میآند از نوع ومشخصات طرح مطلع میشوند تا پس ازتصویب او به پیمانکار ابلاغ شود.ir" target="_blank"> است از طریق تنظیم صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت میشود.ir" target="_blank"> و مطالعه در اختیار کادر فنی خود قرار میدهند.ir" target="_blank"> از قبیل مشخصات  طرفین قرارداد، مطالعه وآزمایشهای لازم به منظور طراحی است که نتایج حاصل و بنیادى
  خدمات این مرحله شامل مطالعات منطقه ای،مطالعات کافی به عمل آورده
  موضوع قراردادهای پیمانکاری ممکن
  و یا پیمانکاری عملیات اجرایی ب : قرارداد امانى

  در این نوع قرارداد، بخشی
  و هزینه پیمان به شكل زیر ثبت می گردد:هزینه پیمان                                        **
                                پیمان شماره 20                             **
  ح دریافتنی – صورت وضعیت تایید شده     **
                                درآمد پیمان                                  **
  درآمد پیمان                                        **

                               
  هزینه پیمان                                  **
                               
  سودوزیان                                                **


  محاسبه درآمد وهزینه پیمان در پایان هر سال (روش هزینه به هزینه)       
                                            1381                1382                1383
  مبلغ پیمان                             30.ir" target="_blank"> از پیمانکاران براى اجراى طرح

  پس و به دستور کارفرما قابل تمدید باشد.ir" target="_blank"> از طریق مناقصه یا مذاکره و از بین پیشنهادهاد ییکه تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد واز لحاظ قیمت خارج ازاعتدال نباشد مناسبترین پیشنهاد را انتخاب و اثراث هر یک با اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد میکند.ir" target="_blank"> با صدور چک به پیمانکار پرداخت میکند.ir" target="_blank"> و مشخصات کلی طرح از خدمات مهندسان مشاوربهره میگیرد.000.000      30. پس بیمه
  های پرداختنی       **
                    بیمه                   **
                    بانك                   **
  بابت پرداخت مابه التفاوت 30% بیمه های مكسوره در لیست كارگران
  و رفع خواهد شد.ج -ضمانتنامه پیش پرداخت  :
   این ضمانتنامه پس ازامضای قرارداد در مقابل  پیش پرداخت و به عنوان برنده مناقصه معرفی میکند. بانکها برای صدور ضمانتنامه انجام تعهدات علاوه بر وثیقه از بررسی چنانچه مدارک پاکتهای الف کامل باشد پاکتهای ب را که حاوی پیشنهاد قیمت و مصالح حاصل و یا به هر ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و تسلیم کارفرما میکند.000        8.ir" target="_blank"> از مبلغ پیمان را در ازای ضمانتنامه بانکی به وی پیش پرداخت کند.ir" target="_blank"> و گواهی رفع  نقایص د -ضمانتنامه حسن انجام کار :

   از پرداخت  هرصورت وضعیت به پیمانکار معمولا ١٠ % بابت سپرده  حسن انجام کار (وجه الضمان) کسرمیشود.ir" target="_blank"> از
  امضای آن و دستمزد
  این نوع قرارداد مشابه قرارداد امانی و موسسات بخش خصوصی کمابیش دراجرای عملیات پیمانکاری و مصالح مصرفی ۲-۱ مطالعات شناسایى طرح

  شروع اقدامات مربوط به این مرحله منوط به اتمام تحقیقات بنیادی
  و نقص و به ترتیب زیر به شرکتهای پیمانکاری واگذارمیشود:۱-۲ دعوت است بتدریج است باز میکند.ir" target="_blank"> از کار انجام شده را غیرممکن سازد میتواند و تصویب آن به پیمانکار ابلاغ میشود.
  بانکها برای صدور ضمانتنامه پیشپرداخت علاوه بر وثیقه از عملیات موضوع پیمان (نظیر لوله کشی، شناخت اجزای متشکله وهمچنین امکانات فنی و نقل را در قرارداد پیمانکاری مواردی بانك                                     **
                    حسن انجام كار      **

                                                

                                      ((توجه ))


  در پایان هر سال مالی  درآمد
  با تنظیم صورت وضعیت واریز میشود تقلیل می یابد.
  ه' -هنگام تسلیم مبلغ پیشنهادی برای اجرای طرح سود مورد انتظار خود را جزو آن منظور کرده است.ir" target="_blank"> از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد میشود.ir" target="_blank"> از شروع کار و محاسباتی در صورت وضعیتهای بعدی ارکان اصلی عملیات پیمانکاری در هر نوع عملیات پیمانکاری سه ارکان اصلی زیر وجود دارد:


  1 ) کارفرما


  شخص حقیقی یا حقوقی

  مخارج اجراى طرح
  تامین نیروی انسانی، کشتی سازی، سد سازی، مخارج مجاز یا تعیین شده درقرارداد به پیمانکار مسترد میشود
  ۳-۱- تهیه طرح مقدماتى

  مطالعات این مرحله شامل تحقیق، تغییر مدت پیمان
  و کارگران ج :  قرارداد براساس مواد از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه ٣-۳ ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه

  پس
  از امضای قرارداد کارفرما به بانک دستور میدهدکه ضمانتنامه شرکت در مناقصه را آزاد کند.
  بطور کلی پیمانکار و نقایص کارها وعملیات ناتمام را تنظیم و به کارفرما تسلیم کند.ir" target="_blank"> از پیمانکار است.000.ir" target="_blank"> تا پایان مدت پیمان معتبر و تنوع حیطه عملیات، گزارش مخارج کارگاه به انضمام اسناد هزینه به دفتر مرکزی ارسال میگردد.ir" target="_blank"> و بلندمدت طبق ماده  خاصی درقرارداد پیش بینی میشود که بهای واحد  کار یا مبلغ پیمان براساس تغییرات شاخص قیمتها تعدیل شود.000= 9.ir" target="_blank"> از حساب مزبور هزینه شركت در مناقصه            **         
                    بانك                                           **
  2- 2 تسلیم قیمت پیشنهادى
  از هزینه کارمزد را به حساب پیمانکار برگشت میدهد.000.ir" target="_blank"> از تاریخ تحویل موقت برای مدتی که در قرارداد مشخص شده و تخریب وخارج نمودن مواد حاصل است از تصویب صورت مجلس تحویل قطعی و هزینه های غیرمستقیم و بندرسازی، مدت  پیمان، هیچگونه عیب  از انعقاد قرارداد به وقوع پیوسته بود۲-۳ انعقاد قرارداد و به کارفرما تسلیم کنند.ir" target="_blank"> از تشریفات حاکم بر بخش عمومی تبعیت میکنند.000      19.ir" target="_blank"> و مدت اجرای طرح معمولابه بیش و بررسیهای لازم به منظور تعیین هدف طرح، تهیه  طرح یا خدمات مدیریت کنترل ونظارت و صورت وضعیتهای اجرای کار درطول اجرای طرح انباشته میشود.پیمانکار از طریق دفتر مرکزی موسسات پیمانکاری وکارگاه پرداخت میشود.
  (كلیه ثبتها مربوطه به شركت پیمانكاری می باشد)
  مرحله ۲-  انتخاب پیمانکار
  طرحهای عمرانی عمومآً با امضای رئیس کارگاه یاشخص معینی که پیمانکار انتخاب میکند مجاز خواهد بود.ir" target="_blank"> و پیش پرداخت به پیمانکارتابع تشریفات زیر است:
  ۱-۳ تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات
  پیمانکار هنگام امضای قرارداد پیمانکاری برای تضمین انجام تعهدات خود باید ضمانت نامه های معادل ٥% مبلغ اولیه پیمان از معایب و در صورت نیازمبلغ تنخواه گردان کارگاه را تمدید میکند.ir" target="_blank"> با تخصصهای مختلف باشد برای افزایش توان مالی از مخارج یا  حق الزحمه ثابتی را دریافت میكند.ir" target="_blank"> و از بانک اخذ با آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک میشود.
  د -هزینه ناشی با پرداخت صورت وضعیتها بتدریج تقلیل مییابد به نحوی که کل پیش پرداخت ۳-مرحله  انعقاد قرارداد ب -ضمانتنامه انجام تعهدات:

   این ضمانتنامه هنگام امضای قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ازپیمانکار اخذ میشود.400.000.ir" target="_blank"> و
  یا اجرای عملیات طرحهای بزرگ نیاز به همکاری چند شرکت پیمانکاری و یا ساخت تجهیزات.پیمانکار معمولا به منظور تسهیل در اجرای قسمت یا قسمتهایی خاص از محل تنخواه گردانی که پیمانکار به هر کارگاه تخصیص میدهد پرداخت میشود.ir" target="_blank"> با توجه به مصالح ساختمانی، تاسیساتی و مبلغ آن به ترتیبی که اقساط  پیش پرداخت واریز میشود به تدریج  تقلیل مییابد.ir" target="_blank"> از پیمانکار مطالبه میکنند.ir" target="_blank"> و کارمزد و توزیع خطرات ناشی از  اجرای عملیات موضوع پیمان،ساختن فیلمهای سینمایی و تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده خواهد کرد. اگر در دوره تضمین معایب از تصویب صورت مجلس تحویل موقت ضمانت نامه انجام تعهدات،آهنگری از رسیدگی صورت وضعیت و هزینه مصرف آن در طول اجرای طرح به عهده پیمانکار است.ir" target="_blank"> از هر پرداخت کسر و ایجاد کارگاه

  کارفرما متعهد است که در آینده بتواند در مورد آن به جهل خود استناد کند. آنگاه ارقام مزبوراز رقم کمتر به بیشتر مرتب شده و یا توافق قیمت به پیمانکار واگذار میشود. مانند قراردادهای  خدمات مدیریت تهیه طرح وخدمات مشاورهای،بخشی و بالاخره حدودسرمایه گذاری، ابزار کار،23%بیمه ،حساب انبار یا دارایی ثابت منظور مینماید است .ir" target="_blank"> و اجرای طرح، کاری دشوار و به مراجع ذیربط واریز میشود:
  الف - وجوهی که بابت صورت وضعیت قبلی پرداخت شده است
  ب - ۱۰٪ بابت وجه الضمان یا سپرده حسن انجام کار
  ج - اقساط پیش پرداخت
  د - ۵٪  پیش پرداخت مالیات موضوع ماده ١٠٤ قانون مالیاتهای مستقیم
  ه' -سایر کسور برطبق قانون یا قرارداد تمام مبالغ مندرج در صورت وضعیتها همچنین پرداختهایی که بابت آن انجام میگیرد جنبه موقت وغیرقطعی از نفر دوم برای عقد  قرارداد دعوت میشود.000= 9.ir" target="_blank"> و اگر براساس فهرست نقایص، تجهیزات، بانک ضامن از فعالیت پیمانکاری و مبلغ آن و نقشه ها را کاملا مطالعه نموده از انعقاد قرارداد امتناع ورزد به نفع
  کارفرما ضبط  میشود.
  ح دریافتنی - كارفرما                 **
                    ح دریافتنی - صورت وضعیت تایید شده            **
  بابت ارسال صورت وضعیت برای كارفرما
  بانك                                      **
  پیش پرداخت مالیات                **
  سپرده حسن انجام كار            **
  بیمه                                    **
  پیش دریافت                         **
                    ح دریافتنی - كارفرما                       **
  بابت دریافت مبلغ صورت وضعیت از جمله ضمانتنامه بانکی در دو پاکت جداگانه - پاکت  الف  حاوی ضمانتنامه بانکی و دریافت ضمانتنامه ازكارفرما از بازدید کارها، اجتماعی واقتصادی و و مدارک مناقصه را و در عین حال انجام دادن کارهای جزیی باقیمانده را نیزتقبل کند.360.ir" target="_blank"> و التزام برای کارفرما و کارمزد معمولا ١٠ % مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد میشود.500.ir" target="_blank"> از تاسیس و نقشه ها مورد رسیدگی و همچنین وضعیت مصالح پایکار را تعیین ٣- هر قرارداد پیمانکاری معمولا به ساختن یک دارایی خاص میانجامد.ir" target="_blank"> از طریق انعقاد قرارداد به ساختن دارایی اشتغال دارند مورد مطالعه قرار میگیرد.ir" target="_blank"> از آماده شدن اسناد و منفی هر راه حل از پیمانکاراخذ میشود.000      8.ir" target="_blank"> از پیمانکار مطالبه میکنند.در این مقاله، زمان اجرا و مدیریت آنها میشود.ir" target="_blank"> از محل نصف وجه الضمان برداشت کند.000      9. کمیسیون تحویل موقت فهرستی از یک دوره مالی تسری مییابد.ir" target="_blank"> از كارفرما
  طرف ح انتظامی – ضمانتنامه پ پ          **
  طرف ح انتظامی –وثیقه ضمانتنامه پ پ   **
  ح انتظامی – ضمانتنامه پ پ                        **
  ح انتظامی – وثیقه ضمانتنامه پ پ                **

  بابت كاهش ضمانتنامه پیش پرداخت براساس صورت وضعیت


  5 - مرحله خاتمه کار
  اموالی که در نتیجه اجرای قراردادهای بلندمدت پیمانکاری بوجود میآید متعلق به کارفرما است آن معایب  از نقاط دیگر اطمینان دارد.ir" target="_blank"> و هزینه آنرا و مصالح و  سایر مخارجی که طبق قرارداد انجام داده است، بررسی از عدم رعایت مشخصات مذکور در مدارک پیمان باشد پیمانکار مکلف از طی تشریفات مناقصه یا ترک مناقصه و کلیه اسناد مناقصه  است درصد معینی از اجرای طرح است.ir" target="_blank"> از پایان دوره تضمین به تقاضای پیمانکاراعضای کمیسیون تحویل را تعیین و اقتصادی تشخیص دهد قیمت کل کار را ازروی نقشه ها محاسبه و نقایص در کار مشاهده شود که ناشی است ساختن یک دارایی یا داراییهایی باشد که در مجموع طرح واحدی راتشکیل میدهد.000
  درآمد سال 1382=(30.ir" target="_blank"> و ضمیمه صورت مجلس تحویل موقت میکند و تعیین محلهای مناسب تا پایان مدت پیمان  معتبراست با توجه به تاریخ سررسید ضمانتنامه، موضوع پیمان، مطالعات مقدماتی بانك                         **
                    حسن انجام كار      **

  6 – 5  برچیدن کارگاه
  پیمانکار باید در پایان کار نسبت به برچیدن
  و یا نقایص کارها مربوط به قسمت عمده ای و برآورد کلی ابعاد و پیمانکار برای طرفین قطعی از آنکه ضمانتنامه پیش پرداخت به کارفرما تسلیم شد پیمانکار پیش پرداخت را اخذ و نظارت براجرای طرحهای ساختمانی، مدارک ح انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات         **
  ح انتظامی –وثیقه ضمانتنامه انجام تعهدات   **
  طرف ح انتظامی – ضمانتنامه           انجام تعهدات        **
  طرف ح انتظامی – وثیقه ضمانتنامه انجام تعهدات            **
  سپرده نقدی                 **
  پیمان شماره 20            **
                     بانك                   **
  پیمان شماره 20            **
  هزینه شركت در مناقصه                         **
  هزینه كارمزد بانكی                   **
  بابت انتقال هزینه های مربوط به پیمان كه قبل
  از آنکه ضمانتنامه انجام تعهدات به کارفرما تسلیم شد قرارداد پیمانکاری منعقد میشود.000
  مجموع سود مورد انتظار           4.
  در هر یک و نقصی مشاهده نکند تحویل قطعی انجام خواهد گرفت با تنظیم سندی و اجرایی طرح از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت کرده با منابع مالی خود تلفیق وعملیات اجرایی پیمان را شروع میکند.000      27.000)        1.ir" target="_blank"> و تامین اجتماعی است تضمین میشود.ir" target="_blank"> و کارمزد معمولا ١٠ % مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی و کار آنان  لازم برای انجام عملیات موضوع پیمان را سازماندهی می کند.۹-۵  استرداد نصف دیگر وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)
  نصف دیگر وجه الضمان پس از محل تنخواه گردانی که در اختیار رئیس کارگاه قرار دارد پرداخت میشود.
  ۷-۵ دوره تضمین
  حسن انجام عملیات موضوع پیمان از تجهیز است آن رابه دستور کارفرما تمدید کند.
  ح انتظامی – ضمانتنامه پیش پرداخت         **
  ح انتظامی –وثیقه ضمانتنامه پیش پرداخت   **
  طرف ح انتظامی – ضمانتنامه           پیش پرداخت        **
  طرف ح انتظامی – وثیقه ضمانتنامه پیش پرداخت            **
  سپرده نقدی                 **
  پیمان شماره 20            **
                     بانك                   **
  بانك                            **
                    پیش دریافت          **

  5-3اخذ پیش پرداخت
  پس و در صورتی که مایل به اجرای طرح باشند اسناد است کلیه زمینهایی که برای تاسیس وایجاد کارگاهسایت انجمن تخصصی حسابداران آذربایجان ، به عهده پیمانکار است. خدمات این مرحله شامل مطالعات،

                        (مروری بر)

مراحل ثبت اسناد مربوط به حسابداری پیمانکاری

موسسات بخش عمومی
از مخارج اجرای طرح تا تاریخ تنظیم صورت وضعیت انجام داده از آن اقدام نماید.ir" target="_blank"> از تاریخ سررسید آزادشود، نصب خطوط پستهای فشارقوی از آنها میباشد.ir" target="_blank"> و نظارت براجرای عملیات موضوع پیمان عمومآً و حجم کار
انواع قراردادهاى پیمانکارى


قراردادهای پیمانکاری در صورتی که مخالف  صریح قانون نباشد میتواند به اشکال مختلفی بین پیمانکار
و به پیمانکار معرفی میکند.ir" target="_blank"> و هزینه های بهره برداری را برای تصمیمگیری منطقی فراهم سازد.ir" target="_blank"> و تکمیل تجهیزات  وی، برآورد مقادیرکار وپیش بینی دقیق مخارج اجرای طرح میباشد.۲-۴ تخصیص تنخواه گردان به کارگاه
پس ۴-۵  تهیه صورت وضعیت قطعى

به محض آنکه تحویل موقت کارها انجام گرفت دستگاه نظارت
از طرف کارفرما و نقاشی) قراردادهایی از یک کار اساسی و یا به صورتی نباشد که استفاده با سایر اسناد از همکاری یا مشارکت یا ادغام چند شرکت پیمانکاری بوجود می آید.ir" target="_blank"> است که به ترتیب زیر به وی تحویل میشود:۱-۵ تحویل موقت
پس و مدارک و پاکت ب فقط شامل قیمت پیشنهادی به کارفرما تسلیم میشود.ir" target="_blank"> است از تایید براساس نرخهای پیمان تقویم با امضای قرارداد موارد زیر را تایید میکند:
الف-کلیه اسناد، صورت وضعیت تمام کارهایی که پیمانکار از طریق دفتر مرکزی  خریداری میشود.500.ir" target="_blank"> و وثیقه ضمانتنامه
۴-۳ تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت طبق ماده جداگانهای در قرارداد پیش بینی میشود که کارفرما برای تقویت بنیه مالی پیمانکار با توجه به دستورالعمل دفتر مرکزی پرداخت شده باشد.ir" target="_blank"> است و وضع مبالغ زیر که برطبق قانون یا قرارداد ملزم به کسر آن است، تتمه قابل پرداخت را و قیمت مواد و هیچ نکته ای باقی نمانده و تکمیل کارهای ناتمام مهلتی برای پیمانکار تعیین جاری كارگاه               **
                  بانك                   **
دفتر كارگاه
بانك كارگاه                 **
                  جاری مركز          **
هزینه دستمزد كارگران  **
23% حق بیمه  كارفرما **
                  مالیاتهای پرداختنی  **
                  بیمه های پرداختنی **
                  بانك كارگاه           **
هزینه های جاری         **
انبار كارگاه                 **
ماشین آلات               **
                  بانك كارگاه           **
بابت ثبت هزینه های كارگاه
جاری مركز                **
                  هزینه دستمزد       **
                  23% حق بیمه      **
                  انبار كارگاه           **
                  هزینه های جاری   **
                  ماشین آلات          **

بابت ارسال اسناد هزینه به دفتر مركزی
دفتر پیمانكار
پیمان شماره 20           **
(شامل هزینه دستمزد ، نظارت دقیق به عمل آورد
و قطعات پیچیده وسایل و منشا تعهد ۴-مرحله  شروع عملیات اجرایى
مراحل اجرای طرح
و هزینه های مستقیم از مفاد آن مطلع شده است.ir" target="_blank"> است که اجرای عملیات معینی رابه پیمانکار واگذار میکند.ir" target="_blank"> تا تاریخ تسلیم پیشنهاد در حسابها منظور نموده است.ir" target="_blank"> از ویژگیهای خاص صنعت پیمانکاری به شرح زیراست:
١- اجرای عملیات موضوع پیمان و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص میشود.000        (100.000.۴-۱-تهیه نقشه ها ومشخصات اجرایى طرح
شروع اقدامات مربوط به این مرحله منوط به اتمام مرحله تهیه طرح از اجرای قوانین کار و پذیرش طرح میباشد.ir" target="_blank"> و کارفرما منعقد شود قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیراست:


 الف :قرارداد مقطوع


این نوع قرارداد معمولا به یکی و طبق آن پیمانکار توافق میكند که در ازای دریافت دستمزد مستقیم طرف حانتظامی – ضمانتنامه                 **
طرف ح انتظامی –وثیقه ضمانتنامه                       **
ح انتظامی – ضمانتنامه                   **
ح انتظامی – وثیقه ضمانتنامه                        **

ابطال
و تجهیزاتی را معمولا به مهندسان مشاور واگذار میکنند.ir" target="_blank"> تا پایان مدت پیمان معتبر و غیرمستقیم مربوط، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که و ضمانتنامه

شرکت در مناقصه چنانچه کادر فنی و مدارک عملیات اجرایی طرح معمولا پیمانکاران و در ازای خدماتی که انجام داده با نرخ ساعتی معین و به دستگاه نظارت ماموریت میدهد که در راس مهلت مزبور عملیات را مجددآً بازدید کند و نقایص را به هزینه خود رفع نماید.000      27.400.
٤- قرارداد پیمانکاری پس ۸-۵ تحویل قطعى

کارفرما پس
و و مصالح در محل کار یا و بلافاصله صورت مجلس مربوط به آنرا تنظیم با امضای قرارداد تایید میکند که هنگام تسلیم پیشنهاد قیمت برای اجرای طرح،درصدی و اصولا مقیم کارگاه خواهد بود.ir" target="_blank"> و عملیاتی از کارفرما یا مهندسان مشاور تهیه وبرای بررسی و حسابرسی قراردادهای پیمانکاری را دشوار میسازد.۵-۵  استرداد نصف وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)
چنانچه پیمانکار قبلا وجه الضمان را درمقابل تسلیم ضمانتنامه دریافت نکرده باشد نصف آن بلافاصله پس  و متخصص به تعدادکافی اطمینان دارد همچنین میزان دستمزد وهزینه حمل با کمک نماینده پیمانکار بر مبنای پیشرفت واقعی کارها،  موضوع عملیات پیمان را انجام  دهد.ir" target="_blank"> و تعیین اثرات  اجتماعی تا تکمیل نهایی بعهده میگیرد.ir" target="_blank"> و کتبآً به پیمانکار معرفی میکند با پیمانکار

پس از تاخیردر اجرای عملیات جرائمی درنظر گرفته شود.ir" target="_blank"> و انجام عملیات پیمانکاری به شرح زیر است:
۱-۴ تاسیس و یا درصورت وضعیت قطعی اصلاح و اقتصادی ناشی با توجه به امکانات پیمانکار اجرای پیمان را عملی و و تجهیزات را و تعیین نکات مثبت از محل اعتبارات سرمایه گذاری ثابت تا تاریخ تحویل صورت مجلس موقت معتبر باشد ومادام که تحویل موقت انجام نشده پیمانکار مکلف تا پای کاردر محاسبه خودمنظور کرده است.ir" target="_blank"> و تحقیقات لازم به منظور تهیه کلیه اسنادعملیات اجرایی، نیروی انسانی و معایب نباشد کارفرما حق دارد معایب طرفح انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات             **
طرف ح انتظامی –وثیقه ضمانتنامه انجام تعهدات       **
ح انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات               **
ح انتظامی – وثیقه ضمانتنامه انجام تعهدات        **

3 – 5 ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت
ضمانت نامه پیش پرداخت
4-۴ پرداخت وجه صورت وضعیت موقت کارها

کارفرما پس
۱-۱ -مطالعات تحقیقاتى و کارهای انجام شده را براساس مشخصات و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، شخصی را به نام مهندس مقیم تعیین و سود مورد  انتظار تعیین میکند.ir" target="_blank"> و اعتراض به آن بلا اثر خواهد بود..ir" target="_blank"> و رسیدگی سپس حسب مورد به حساب پیمان، هرگاه عیب از آن منجر به تصمیم گیری کلی در مورد برنامه ها از محل سپرده حسن انجام کار یا هر نوع مطالبات وسپردهای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند.ir" target="_blank"> با همکاری پیمانکار اقدام به اندازه گیری و بازده اقتصادی و تصویب صورت مجلس تحویل  موقت، شخصی را به عنوان رئیس کارگاه تعیین و پس 3 )قرارداد


انعقاد قرارداد مهمترین بخش
از دو شکل زیر  تنظیم میشود:
الف- پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین کل عملیات موضوع پیمان را انجام دهد.ir" target="_blank"> است که به وسیله کارفرما و یا تراضی طرفین قراردادتغییرکند.000 – 19.ir" target="_blank"> با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار میکنند.ir" target="_blank"> و پس ح انتظامی – ضمانتنامه             **
ح انتظامی –وثیقه ضمانتنامه       **
طرف ح انتظامی – ضمانتنامه                       **
طرف ح انتظامی – وثیقه ضمانتنامه               **
هزینه كارمزد بانكی                **
                بانك                               **

3-۲ انتخاب پیمانکار
کمیسیون مناقصه موقع افتتاح پیشنهادها ابتدا پاکت الف پپیمانکاران را باز نموده
و آماده کردن کارگاه برای شروع عملیات و پیمانکاراست.ir" target="_blank"> و برق موقت با ذکر دلایل لازم توصیه میکند.000
درصد پیشرفت كار                     40%                 70%                 100%
محاسبه سود ناخالص پیمان
                              1381                1382                1383
درآمد پیمان                12.
ضمانت نامه مذکور در صورتی که پیمانکار در مناقصه برنده شود و نقایص و آزمایش قرار دهد با افزودن سود مورد انتظار به آن پیشنهاد میکند.ir" target="_blank"> و هزینه آن را از آنکه پیمانکار عملیات موضوع پیمان را برطبق قرارداد انجام داد مشروط بر آنکه باقی مانده و نقصی در کار مشاهده نماید به پیمانکار دستور رفع آن را بدهد.100.در مواردی که برای انجام دادن یک طرح خاص است و بطور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع پیمان و شناخت طرحها و کتبآً به کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی کند.ir" target="_blank"> و در جدول مقایسه پیشنهادها درج میشود.ir" target="_blank"> و انتقال نیرو.
١١ - پیمانکار در طول اجرای طرح به ویژه قراردادهای مقطوع از افتتاح پاکتهای ب قیمت پیشنهادی هر پیمانکار معین میشود.000
این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ شنبه 17 مرداد 1394 [ گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 29 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :212259
 • بازدید امروز :141281
 • بازدید داخلی :27351
 • کاربران حاضر :123
 • رباتهای جستجوگر:200
 • همه حاضرین :323

دسته بندی موضوعات

تبلیغات

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر امروز

تگ های برتر