تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

نتایج پیگیری95/7/4تهران

  ir" target="_blank"> با اطلاع انجمنهای محترم رسانده خواهدشد.واتمام قراردادمبنی برماده83منوط به قطع قراردادنمی باشدوهرگونه قراردادی که برای امضاءبه شماارائه شدچون توافقی بین کارگروکارفرمامیباشدمواردی که متناقض باقوانین کارونقض ماده83وسوءاستفاده کارفرمارابه همراه داشته باشدمیتوانیدقبول ننمائیدوبه کارفرمارفع معایب موجوددرقراردادراکتباًاعلام نمایید ودرخصوص قراردادتنظیم وتائیدشده درکمیسیون صنعت ومعدن ابرازنمودنداین موضوع مربوط به قبل ازتصویب قانون بوده است که قراربوده بین کارفرماونمایندگان مجلس ونماینده کارگزاران توافقی صورت بگیردکه مخابرات به این امرحاضرنشده ونه اینجانب رئیس فراکسیون کارگری(محجوب)ونه نماینده کارگر(قربانزاده)امضاءننموده این موردوجاهتی نداشته واکنون باوجودقانون قراردادمبتنی برقانون میباشد.ازجمله موضوع آرای صادره شعبه 20دیوان که متناقض باماده83میباشدایشان ابرازنمودنداین رای صادره به استنادقانون نبوده وخلاف صادرگردیده

  بنام خدا
  با عرض سلام وادب به محضرتمامی همکاران محترم وخوانندگان بزرگوار:ازآنجاکه تعدادی ازهمکاران مورخه3مهرماه95برای پیگیری اموربه تهران عزیمت نموده بودنددرامتداداین موضوع کانون ازتمامی انجمنهاونمایندگان فعال استانهابرای جلسه هم اندیشی وهم فکری وپیگیری امورمحوله بصورت رسمی جهت حضوردرتهران ازطریق سایت کانون ومسئولان گروههای تلگرامی(همدلی خراسان رضوی،که دراین پیگیری مدیرکل محترم روابط کاروزارت دستوردادندتاباتوجه به گذشت حدود2هفته ازنامه ارسالی به مشاورچگونگی روندکارتوسط آن اداره کل سریعاًپیگیری شودکه این اقدام نیز صورت پذیرفت وپیرامون نامه مجلس بامعاونت روابط کارصحبتی انجام پذیرفت که متن نامه مذکوربرای کارگران ازنظراین معاونت مفیدمطرح شد.ir" target="_blank"> است وتوصیه به دادخواست تجدیدنظرراداشتندکه دراین مسیرقرارشدکانون باآقای مستجابی گیلان وهمکارانش که ذینفع میباشنددردادخواست شخص ثالث همفکری،فلاح،هوشمند،هواسی،

  نتایج پیگیری95/7/4تهران

  نویسنده :مدیریت : كانون انجمنهای صنفی كارگران مراكز مخابرات استان خراسان رضوی
  تاریخ:دوشنبه 5 مهر 1395-10:30 ق.که درپایان جلسه لطف جناب آقای محجوب همچون گذشته شامل ماگردیدونهارمهمان ایشان بودیم که جاداردازاین مردبزرگ وحامی کارگران چشم امیدکارگزاران مخابرات کشورودیگرنمایندگان (سبحانی فر،پاتوق وجامعه)که دراطلاع رسانی وایجاد انسجام ووحدت این کانون وشورای هماهنگی کشور رایاری می نمایندکمال تشکرراداریم ماراازدعای خیرتان فراموش نفرمایید..ir" target="_blank"> سایت کانون دعوت بعمل آورد.
  جهت اطلاع همکاران بعدازفراغت مجلس جلسه ای راباهمکاران داشتیم وازپیشنهادات ونظرات وانتقادات دوستان بهره مند گردیدیم وتصمیماتی رادرباب روندپیگیری گرفتیم که که مقررشددراسرع وقت هر استان دونماینده بصورت رسمی ازاعضای هیئت مدیره انجمن یاشورای هماهنگی استانشان برای شرکت درجلسات وپیگیریهابه کانون معرفی نمایندتادرمسیرهمدلی وهمفکری انشاءالله کارپیش رودوهرگوه انتقادوپیشنهادازطریق کنفرانس تلفنی بین نمایندگان فعال صورت پذیرد نه درفضای مجازی که باعث تنش واصطکاک بین همکاران عزیزگرددواذهان عمومی جامعه کارگران مخابرات روستایی رامشوش نماید.ودرامتدادپیرامون عدم واریزی حقوق وبیمه های جامانده بامعاونت مدیرکل رفاه مخابرات صحبتی راداشتیم که ایشان ابرازنمودندواریزحقوق تکلیف مدیریت استانهامیباشدوبرای واریزمانیزپیگیرخواهیم شدواسامی افرادی که ازلیست بیمه پروسه زمانی88تادیماه92جاافتاده بودندتهیه گردیده که بزودی جهت ایجادسابقه به سازمان تامین اجتماعی ارسال میگردد.)تقدیروتشکرمی نماید.سپس باب مشکلات موجوددروزارت کارازجمله طرح طبقه بندی مشاغل ،پورحیدری،موسی نژاد،زمانی.
  وسازمان تامین اجتماعی نیزابرازداشتندنامه ای رابه شرکت مخابرات جهت ارائه لیست بیمه تمامی کارگزاران مدنظرآن سازمان(لیست8911نفر)ارسال نموده ایم که چنانچه بیمه شخص یااشخاصی رامخابرات به هردلیل ردننموده مکلف باسپاس کانون انجمنهای صنفی کارگران مراکزمخابرات روستایی
  ،پژمانفر)که قول مساعدت دادندمراتب تقدیروتشکرراداشته باشیم.وسوالاتی درمبحث قراردادصورت پذیرفت که ایشان توصیه هایی جهت چگونگی امضای قراردادداشتندوابرازنمودندمخابرات مکلف به تمدیدقراردادبلا انقطاع واستمرارتازمان بازنشستگی باشماکارگران رادارد..ir" target="_blank"> است انجام دهد.
  نکته:قابل ذکراست که برای تسریع کارکانون دیروزبامشاورکه طرح راتهیه می نمایدگفتگونموده ومواردموردنیازرابه اطلاع ایشان رساندکه این برادربزرگواربه کانون قول دادعلیرغم پروسه 3ماهه تاحدودیک ماه طرح رابه وزارت کارتحویل خواهم نمود.که دراین ملاقات باتوجه به اینکه نامه نظرمشورتی اداره کل قوانین که توسط مدیرکل آن اداره امضاءوبه معاونت قوانین مجلس جهت تائیدنهایی ارسال شده بودمتن آن به دست دبیرکانون رسیده بودبه استماع همکاران رسانده شد..که این کانون ازهمکارانیکه دراین سفرماراهمراهی نمودند(قربانزاده،مباحث ایمنی وبهداشت کارگروهی به وزارت کاررفتیم ونیزسازمان تامین اجتماعی،طالبی،رضایی،ودیگرهمکاران.مستجابی،جمالی،همکاری ومساعدت لازم رابنماید.
  ودرخصوص دریافت نامه ازدفترمعاونت قوانین مجلس(جناب رضایی)ازمحضرآقای محجوب تقاضامطرح گردیدکه ایشان وچندتن دیگرازنمایندگان مجلس قول مساعدت ودریافت نامه مذکوررابه جمع همکاران حاضردادند.
  وسوالی ازطرف دبیرباب همکاران ورودی88به بعدجهت انعقادقراردادگردیدکه همچون کذشته به وزیرمحترم ارتباطات توضیح داد بودفرمودندهمانطورکه قانون عطف به ماسبق وبعدآن نمی شودلذاکارگزارانی که درتاریخ93/12/4مشغول بودندشامل این قانون میباشندوبعدآن خیر.ir" target="_blank"> با همکاران حاضردرتهران ملاقات وجلسه ای راداشتیم که دوستان ماپیگیری امورانجام گرفته درروزقبل رااطلاع رسانی نمودند.
  وعملکرداخیرهیئت های حل اختلاف باب این همکاران قرارشدطی نامه ای بامستندات توسط کانون تهیه وبه محضرایشان ارائه شودتااقدامات لازم توسط ایشان صورت پذیرد.
  همکاران محترم دراول وقت دیروزدرجلودرب مجلس درامتدادبه همراه همکاران حاضربه دفترجناب آقای محجوب درمجلس رفتیم ومشکلات ودغدغه های شماعزیزان رابه استحضارایشان عارض گردیدیم
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ دوشنبه 5 مهر 1395 [
  گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 1 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :213611
 • بازدید امروز :124869
 • بازدید داخلی :26211
 • کاربران حاضر :163
 • رباتهای جستجوگر:169
 • همه حاضرین :332

تگ های برتر امروز

تگ های برتر