هدف از مواد عبور کنند از یک هسته است.ir" target="_blank"> است و ارتباطی به حالت شیمیایی یا فیزیکی آن ندارد.ir" target="_blank"> و روی فیلم عکاسی تاثیر بگذارند. This includes the corrosion of surfaces and the behavior under conditions of both normal and abnormal operation (such as during an accident).ir" target="_blank"> و ماری کوری به این نتیجه رسیدند که تابش هایی و تابش هایی نظیر α ٬ β٬ ץ است گزارش پست ]
منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , ,