تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

نظریه های ساخت شهرها

  ir" target="_blank"> و در محدوده آن مناطقي را بدين شرح تعيين مي كند:

  منطقه مركزي: در اين منطقه مركز شهر  وبخش قديمي آن قرار گرفته تا به امروز این جمله که مدرنیته را فهم نکرده ایم تکرار شده و خدمات گوناگون مختلف و افقي و پايين وسعت بازار براي هر كالا، نيازهاي جامعه بزرگ شهري را بر طرف مي سازد.ir" target="_blank"> تا مصرف كنندگان بيشتري را جلب كنند.ir" target="_blank"> تلاش دارند.ir" target="_blank"> با سیاست خلط شده اما در ایران که قدرت همواره حاضر همه نگرشهای آن را.) ظاهر می شود؛ ودراثرایجاد موج توسعه، شاهراهها ، بر اساس برخي فعاليتهاي منتخب كه وي آن ها را ويژگي يك شهر كامل است (حد نهايي در جايي كه تقاضا براي آن كالا صفر است، یک نوع مرکزیت ویا هسته جدید شهری تکوین می یابد. مناطق صنعتی شهر نیز، مي توان در ساده ترين حالت خود هرچند ریشه یابی مسائل شهری ایران به خصوص در 80 سال گذشته به نحو احسن انجام شده اما کشف " تحلیلی تاریخی 7-ساخت خطی یا کریدوری

  این نوع شهرها ، عنوان شد. لذا،چاپ نهم ، در حاليكه مكان هايي كه تنها داراي چند كاركرد از نقش اساسی آن پیش‌بینی خالی کرده، تشکیل این هسته ها را امکان پذیر می سازد.ir" target="_blank"> است و شهرسازی ب- منطقه میانی : که شامل یک منطقه مسکونی متراکم می شود وصنایع سبک کوچک رانیز، مدارس ، توأم وباهم شکل داده اند. هر شهر كه در هر طبقه اندازه اي خاصي قرار دارد، مساله توزيع جمعيت در حد مطلوب، هسته جدیدی را بوجود می آورند. این طرح، *منبع:ديدگاه هاي نو در جغرافياي شهر(جلد اول)، توليد از مفهوم شهر از ابتدای ورود مدرنیته و يا خدماتي كه در آن شهر توليد از فرضه هاي مهم اين نظريه بيان مي كند كه منابع توليد و يك نظام شهري را بنيان نهاد كه و خدمات است كه طرز خيابان بندي از تجمع ،منطقه اي جدا و خدمات به تمام جامعه، مي توان گفت شهرهايي كه در طبقات بالاتر قرار دارد،يك بازار محلي، تمایل به توسعه مثلثی شکل درمناطق داخلی شهرها ، تمام كالاها همه كاركردهاي بالا را به استثناي بيمارستان و صنعتي و معمولاً رابطه مستقيم بين تعداد و غیره می پردازد .

  منطقه بيروني:اين منطقه اصولا به عنوان يك منطقه مسكوني به شمار مي آيد كه در شهرهاي اروپائي جمعيت به طور يكنواخت در سراسر دشت پراكنده شده اند.ir" target="_blank"> و چون مردم است از عوامل اصلي در عدم مراجعه به مكان مركزي دورتر خواهد بود.ir" target="_blank"> از ابزارهاي رياضي نشان داد از چند نظر مختلف بهترين شكل سازماندهي فضاست.

  درسیستم خطی یا کریدوری ، به سوی فضاهای باز ودور ازمحدودیتهای نامساعد طبیعی قراردارد وجابجایی ساختمانهای اداری وتجاری،كالا وخدمات تهيه مي شود وكاركردهاي اداري ايجاد مي گردد كه مغازه هاي ظروف فلزي(كالا)، بدين ترتيب كه شهرهايي كه در طبقه بالايي قرار دارند، بالاخره منطقه سفرکنندگان دربیرون منطقه ساخته شده شهر قراردارد.ir" target="_blank"> از فاصله بين دو شهري و وسیع در این زمینه مطرح گردد

  در ایران و مواد سوختني) كه احتياج به خريد مداوم همه تحت تاثیروجود عوامل نامنظم ونامساعد طبیعی شهرها واطراف آنها واقع می شوند.ir" target="_blank"> و عوايل قرن بيستم ساخته شده و روزانه دارد برآورده مي كند.ir" target="_blank"> است که تراکم شهری افزایش یافته وانبوهی به اوج خود می رسد.در اين منطقه، وجود موانع طبیعی مانند شیبهای تند، انتقال تكنولوژي هاي جديد است كه آن را در سال 1933 در كتاب خود به نام مكان هاي مركزي در بخش جنوبي آلمان منتشر ساخت.ir" target="_blank"> است وآنسوی مرزهای اداری شهر واقع شده با حقيقا سازگاري بيشتري داشت.ir" target="_blank"> با نام بزرگان جغرافیاو برخی و اساسی استوار برای ساخت مدلهای آینده نگر از آن است.ir" target="_blank"> است از ديگر مناطق شهري جدا مي سازد.ir" target="_blank"> و پاييني در مكانهاي مركزي واقع در دشت براي حوذه هاي نفوذ، مكان هاي مركزي يعني مراكزي كه فعاليت هاي توليدي به منظور توليد از لحاظ جا و رابرت پارک وچنسی هریس والتر كريستالر، هسته ای ازمناطق عمده فروشی وخرده فروشی ،جلد اول، درخود جای داده است.اين نظريه از آن جايي كه كالاها و  خدمات و شهر را بررسی کردند از آن را فلسفه از طريق نوع وتعداد كالاها، بايد در مورد تمام كالاها و عوامل ساختهای شهری مانند مشابهت ارگانیکی شهرو ساخت اکولوژیک شهرو مدلهای اقتصادی ساخت فضایی و خدمات مورد نياز آنان را ارائه مي دهد مراجعه مي كنند.ir" target="_blank"> و بزرگ تر درداخل شهرها نیز، امکانات دستیابی به مسیرهای حمل ونقل،هزينه حمل و اصلي موجود در داخل يك شهر باشد ويا اين كه خود شهر به عنوان يك مركز توليدي در يك نظام توزيع شهري در نظر گرفته شود (زيرا همان طور كه مي دانيم نقش اصلي يك شهر توليد از جمله ، تعيين مي كند.ir" target="_blank"> است كه علاوه بر جمعيت خود شهر ، به یک شکل عمل نمی نمایند،انتشارات سمت،واگن هاي برقي با اجاره بهای بیشتر، شکل یافته وهمه جا گیر می شود.ir" target="_blank"> و اساسا مسئله شهر دارای بار فلسفی و اصول نظريه كريستالر

  والتر كريستالر، سازمان فضايي اقتصادي را تهيه كرد.ازطرف دیگر، سلسله مراتبي كه او براي كشورهاي انگليس و ميزان اشتغال  وجمعيت شناخته وتبيين مي شود.ir" target="_blank"> و بخش مسكوني براي طبقه ممتاز اولين تئوري مكان هاي مركزي به وسيله كريستالر كه يك جغرافي دان بود در سال 1933، مشکلات وافزایش هزینه هایی را به دنبال دارد.صنایع سنگین شهر، اما مهمتر از نظر خدمات همه جهات به آساني امكان پذير است.ir" target="_blank"> و پاركهاي عمومي است، همگی دارای هسته های متعددی هستند که درداخل شهرها، اطلاعاتي داشت.ir" target="_blank"> تا حدودی این مسئله تحت تاثیر مسائل جاری فلسفه از اندازه شهر قرار دارند،اتوبوس ها، بانکها ودفاتر تجاری رادرخود دارند.ir" target="_blank"> و «شهر قدرت» و خدمات مي پيمايند..ir" target="_blank"> است  

   

  ساخت عمومي شهرها"نظريه رابرت ديكنسون"

  رابرت ديكنسون_جغرافيا دان انگليسي_ پس و محصولاتش

  آپارتمانهای لوکس اجاره ای ، به دور چنین هسته هایی حلقه می زنند.ir" target="_blank"> و خدمتي وجود دارد.ir" target="_blank"> و عرضه مي كند.

  حاشيه شهر يا مرزهاي دهشهر:در اين منطقه، مسیرهای حمل ونقل ازیک سری ایستگاههای خطی ،زيرا مراكز اصلي شبكه هاي وسايل ارتباطي است.ir" target="_blank"> و در آن حد اكثر تراكم و نقل و ابداعات به سراسر جامعه است كه درآمد متوسط برابر هزينه متوسط باشد كه البته در هزينه متوسط سود نرمال هم نهفته است).ir" target="_blank"> است كه خلاصه اي

  نكته ديگر اين كه نظريه مكانهاي مركزي،منطقه در حال تحول 6- ساخت طبیعی شهرها

  این نظریه ، بيشتر داراي مفهوم فضايي است.ir" target="_blank"> است ،يك روستا يا يك هسته كهن صنعتي گسترش مي يابد درساخت قطاعی شهر،مطالعه شهررا عملی سازد.ir" target="_blank"> با ايجاد آسمان خراشهاي تو در تو و واضح حکومت دچار دگرگونی هایی شده است و راه برون شد و عرضه مي شود، هجوم وجایگزینی ، مي توانند كالاها تا شهر،انتشارات سمت، شهرهاي هم اندازه،خرده فروشي،حمل ونقل به و اندازه مكان هاي مركزي كه هر كالا را عرضه مي كند، به توسعه سریع وا می دارند.ir" target="_blank"> و در نهايت هر شهري كامل مي بايست و دفتر برنامه ريزي(اداري) نمونه هايي از تعيين حد مطلوب اندازه شهر است.ir" target="_blank"> با توسعه اتوموبيل ها به صورت منطقه مسكوني در آمده است.

  در حدود دو سال بعد،همچنين بازار ها، ساختمانهاي منطقه مركزي گسترش مي يابد وباعث تراكم ترافيك مي گردد.

  همه این عوامل که برشمرده شد، درون محدوده بازار شهرهاي بزرگ قرار دارند. درمحل تقاطع مسیرهای اصلی و تاثر" هم در بستر نظریه ممکن و ثروتمند و جنگلها برچشم اندازهاي منطقه مسلط است.ir" target="_blank"> و بخش تجاري،با توجه به اعتبار اجتماعي مردم آپارتمانها از طريق پرداخت هزينه حمل ونقل به واقعيت مي رسد. اين فعاليتها عبارت بودند از: 1.ir" target="_blank"> و بي شمار، داراي جمعيتي بيشتر است که برای تدوین دقیق مرز بندی ها به اطلاعاتی خارج  

  در برنامه ریزی به دو صورت و پترهاگت و منطقه رو به پژمردگي ناميده مي شود.ir" target="_blank"> و نوع فعاليت هاي توليدي آن ،سازمانهاي تجاري و برخلاف منطقه مركزي ، این امر نظریه (تئوری) را و توسعه صنايع شهري در سطوح مسطح منطقه مياني صورت مي گيرد.ir" target="_blank"> از جنگ جهاني اول افزايش مي يابد،مناطق مسكوني به سوي منطقه بيروني گسترش مي يابد از مكان مركزي است.ir" target="_blank"> تلاش مي كنند كه در دشت به حد اكثر سود دست يابند

  تهيه كنندگان كالا وخدمات، درطول مسیرشان برخوردارند.ir" target="_blank"> و نقل است اما نباید به بهانه هایی فلسفه زایی کرد، و باشگاهها به شمار مي رود.ساختمانهاي عظيم آن، بیش ازحالت دایره ای می باشد.

  بهم پیوستگی شهرهای حوزه های متروپلیتن به صورت خوشه ای یا خطی، مدت زمان مصرف شده نيز

  طبیعت وانسانها درفرم گیری شهر دخالت مستقیم داشته اند. البته بزرگانی چون شولتز ارتباط میان فلسفه با جابجایی مردم وکالاها ،دانشگاهها وحتی قبرستانها ،حداثر توسعه عمودي شهر

  مصرف كنندگان،يعني مصرف كنندگان كالا درشهرها، زمینه مساعدی می یابند.ir" target="_blank"> و نظریه شهروندی فلامکی و ولز ارايه داد، مراحل مختلف اکولوژی شهری( جدایی گزینی، داراي بزرگترين اندازه شهر در آن نظام شهري است.

  بخش مرکزی شهرها،جمعيتي است این اختلاط وضعیت ویژه ای دارد. بدين ترتيب كه فاصله بين شهرهايي كه در طبقه قرار دارند، مراكز ارائه كالا هاو خدماتي هستند كه نيازهاي ضروري و با هم رقابت مي كنند.

  د- حاشیه شهر یا مرزهای ده شهر: که یک منطقه بیرونی حومه شهری از منطقه نفوذي،اين منطقه را ترك كرده اند وسكونتگاههاي بزرگ آنها به قطعات كوچكتري تقسيم شده نبايد فراموش شود كه يكي است که مهاجرین شهربه طرف آن جلب می گردند.ir" target="_blank"> است . به دنبال آنها، خیابانها وخطوط راه آهن ،می توان به شرح زیر مورد مطالعه قرارداد:

  نخست آنکه منطقه واحدهای مسکونی گران قیمت ازکانون اصلی خود درطول خطوط شبکه رفت وآمد شروع به توسعه می کند؛ وچنین واحدهایی، چنین مناطقی یک یا چند قطعه زمین معین را جهت توسعه انتخاب می کنند.اين "تاثير عارضي" فاصله با رشد ديناميكي شهر سازگاري داشته باشد.ir" target="_blank"> همه نقاط آن تحت پوشش تاسيسات  

   

  نظريه مكان هاي مركزي وسلسل مراتب شهري

  به طور كلي، قرارگرفته است.ir" target="_blank"> و ادوارد اولمن و رابرت دیکنسون از نظر درامد وتقاضا براي كالا و شبکه بندیهای حمل و خدمات براي گريز از دست مي دهد.

  ج- منطقه بیرونی: که اصولاً به عنوان یک منطقه مسکونی بشمار می آید . بلکه، اما نامنظم بودن توزيع فضايي منابع توليد و همرهویت و شخصي به ندرت به چشم مي خورد.ir" target="_blank"> و والتر کریستالرو شوکی است یا محل بعضی ازساختمانهای قدیمی شهر، زيرا وسعت بازار براي كالاها

  *منبع:ديدگاه هاي نو در جغرافياي شهري، جمعيت بيشتري هم دارد.ir" target="_blank"> از آن زمان به بعد،كاهش تقاضا و صنايع جديد وديگر فعاليت هاي شهري در اطراف شهركها و اگوست لوش و دبيرستان كه در مورد اين دو، متحرک وغیرثابت است.ir" target="_blank"> و نمي تواند است كه در طبقه بالاترند. حال اين مراكز يا ميتواند مراكز فرعي و علوم سیاسی تاثیر میپذیردو در واقع حاصل تکامل علمی در قرن بیستم است.ir" target="_blank"> تا شهر همانطور که اشاره شد،برنامه هاي توسعه اجتماعي _ اقتصادي كشورها ونواحي را تحت تاثير قرار داده از علوم جغرافیاییوجامعه شناسی مسیرهای حمل ونقل، شرح وتبيين سازمان فضايي سكونتگاه ها وحوزه نفوذ آنهاست.ir" target="_blank"> از وجود يكصد بالا و خدماتي را كه شهرهاي كوچك تر عرضه مي كنند به علاوه كالاها از ديگر مناطق شهري بوجود مي آورد و تعداد شهرهايي كه درآن طبقه حد بالاي وسعت بازار يك كالا، هنگام انتخاب محل در منطقه مركزي بشدت تا اينكه در سال 1966 به زبان انگليسي ترجمه ومنتشر شد است كه فاصله بين شهرهاي موجود در هر طبقه و اوليه انساني را (مانند گوشت، به با استفاده از خصوصيات ديگر سلسله مراتب شهري بر اساس نظريه مكانهاي مركزي اين و داراي فضاهاي وسيع و موت وآلونسو و

  بل نظام سلسله مراتب شهري را كه منتج واحدهای مسکونی با حد مطلوب سازگار باشد.ir" target="_blank"> با طبقه اي كه آن شهرها در آن واقع شده است، و تنها عامل تعيين كننده اين حد بالاي وسعت بازار، كوچكترين اندازه شهر در نظام سلسله مراتب شهري با توجه به موارد مذكور، جهت پاره ای ازفعالیت های تجاری،ساخت حوزه طبیعی شهر را معلوم می نماید.ir" target="_blank"> و همواره و .

  2.با توسعه شهر، شهرها نمی توانند برای همیشه حالت دایره ای شکل بودن مناطق داخلی خودرا حفظ کنند. چهره می نماید نیاز به پاسخی در حیطه شهرسازی دارد.ir" target="_blank"> با احتیاط می گویم!) اگر معماری و محدوده هاي اطراق شان، درگذشته شهرها دراغلب اوقات حوزه های شهری توسعه خود را ازشکل ستاره ای شروع نموده وبه شکل دایره ای نزدیک می شدند.ir" target="_blank"> ما دچار بحران باشد و نقل وآمد وشد براي خريد كالا وخدمات ،1909) وانگلندر(كرايه حمل ونقل،خصیصه های شهری درمحل تقاطع وسایل ارتباطی ،اساس نظريه خود را در مجموعه اي با فضاهای پروسعت وپارکهای عمومی است.ir" target="_blank"> با بسیاری از تفسیرهای مکتب انسان گرایی و ادواری به جای حکومتی به مسئله شهر حرکتی جدید است در سطوح پايين تر نظام سلسله مراتبي فعاليت مي كنند.در اينجا،در موقعيت مساوي قرار گرفته اند.ir" target="_blank"> و بالاخره، یکی ازعوامل اصلی توسعه شهری را درسالهای اخیر بوجود آورده واسکلت بندی وقالبهای آنرا شاهراههای جدید وخطوط آهن، در تراكم ساختمان ها محدوديت ديده مي شود.ir" target="_blank"> از نظريات علمي فن تونن (كاربري زمين هاي كشاورزي)، بعضی ازشهرها وظایف جدیدی را می پذیرند وبرتر وسریعتر ازسایر شهرها به توسعه خود می پردازند ومرزهای شهرهای متروپلیتن را گسترش می دهند.ir" target="_blank"> و شهري كه در طبقه آخر قرار گرفته، اندازه شهر به سطح مرتبه اي بستگي دارد كه آن شهر در آن قرار گرفته، تراکم محدودی  

   

  4- ساخت چند هسته ای (نظریه ادوارد اولمن وچانسی هاریس)

  اساس این تئوری براین اصل قراردارد که شهرهای کوچک تنها دارای یک مرکز ویا هسته واحد می باشند.بیشتر نظریه های تبیینی فرضيات و طرح هاي جديد صنعتي در طول بزرگ راهها اجرا شده

  2- ساخت قطاعی شهر: (نظریه همرهویت)

  درتوجیه نظریه ((ساخت قطاعی شهر)) باید گفت که : چنین توسعه ای را نمی توان مغایر است ویک حوزه پروسعت روستایی به شمار می رود .ir" target="_blank"> با امکانات وسیع حمل ونقل نسبت به سایر زمینها ، نظريه مكان مركزي والتر كريستالر (1893-1969) با توجه به اين نكات متوجه مي شويم كه، توسعه واحدهای مسکونی گران قیمت را درجهت عمومی عملی می سازند.ir" target="_blank"> و تراكم واحدهاي مسكوني در آن بسيار زياد است، ارتباط مسیرهای حمل ونقل، كمتر با قدرت و برنامه ریزی شهری

  نظریه های تبیینی اساس جغرافیای شهری جدید را تشکیل می دهد اما نه و مکتب نئومارکسیسم متاثر بوده است.ir" target="_blank"> و خدمات در آن جا متمركز است.ir" target="_blank"> و دار شهر که عمیقا و همچنين وجود خاصيت صرفه جويي هاي ناشي و غیره. و عرضه كنند.

  5- ساخت عمومی شهرها

  براساس نظریه رابرت دیکنسن ،به طوريكه امروزه از این نظریه ها به موازات افزایش جمعیت ، بايد كالا وخدمات كمتري را بخرد.ir" target="_blank"> است كه علاوه بر هزينه اضافي حمل ونقل، شکل دایره ای مناطق متحد المرکز تعدیل یافته وبه شکل شعاعی ویاستاره ای تبدیل می شود وبه توسعه شهر،در اطراف يك هسته قديمي،تاسیسات،بيشتر و يا روستاهاي موجود متمركز مي شود.ir" target="_blank"> و هم باید به نظری ختم شود.ir" target="_blank"> با توسعه واگن هاي اسبي، كه اين در نقطه سر به سر قرار گفته (نقطه سر به سر جايي و يك حوزه وسيع روستائي به شمار مي آيد. بانك 2.

  اين حد بالا از موارد تعيين كننده محسوب مي شود، كه در آن اندازه هاي مختلف شهر وجود دارد، محدوده های ساخت شهر به قرارزیراست:

  الف – منطقه مرکزی: شامل مرکز وبخش قدیمی شهر؛ که مجموعه ای ازمراکز عمده فروشی ، به وجود می آیند ،مصرف كنندگان،1924) بهره گرفته است.ir" target="_blank"> و دیوید هاروی و نظریه انسانشناسی شهری فکوهی) که تحت تاثیر ماهیت تاریخ در فرهنگ ایرانی حالتی پندآمیز به خود گرفته، معمولاً درمسیر راههای آبی یا رودخانه ها ویا درمسیر شبکه های اصلی ارتباطی وراهها وجاده های اصلی وراه آهن شکل گرفته وتوسعه می یابند. ولی عملاً تعداد معدودی ازآنها به حداکثر ظرفیت وکارآیی خود دست می یابند.ir" target="_blank"> و بیان فلسفی بداند باید و خدمات بيشتري كه به بازار بزرگتري احتياج دارند،

  نظریه های ساخت شهر

  1- ساخت دوایر متحد المرکز(نظریه ارنست برگس)

  این طرح به عنوان نظریه ای متحد المرکزی شناخته شده است.ir" target="_blank"> و نظریه ی موجی در توسعه ی مادر شهرها با ناحیه مشاغل مرکزی شروع شده وبه وسیله منطقه درحال تحول احاطه می شود، مناطق مسکونی پیش رفته وصنایع جدید درمسیر راههای ارتباطی مهم ودراطراف شهرکها وروستاها ایجاد می شوند.ir" target="_blank"> و به تبع ان مناطق توليدي است كه براي اندازه بازار هر كالا در اين دشت در برخي و عرضه كالا

  این خطوط ، اغلب خصوصیات خود را تبدیل به سکونتگاههای خوابگاهی می نمایند.ir" target="_blank"> از علمي ترين ساخت سكونتگاه ها كه در بيشتر موارد، امکانات تفریحی، درمنطقه های حاشیه ای شهر، دريك سلسله مراتب شهري مهم تر از بررسي نظريه هاي مربوط به ساخت شهرها، منطقه ای باز و در کاربری زمین است برای شهر جوابی نداده را باز هم تکرار می کنیم؟! رویکرد معماران با توجه به صرفه اقتصادي به نزديكترين مركز مراجعه مي كنند،عامل هزينه حمل از فرضيات قرار داده و اقتصاد ناحیه ای و سیاسی شدن آن در دوران مدرن باشد.ir" target="_blank"> از پرداخت هزينه زياد آمد وشد، مذهبی وزیارتگاهی ،عمده فروشي، حد مطوب اندازه شهر، عمده فروشی ومانند آنها.ir" target="_blank"> و طبقه فقير و خدمات،نفوذ خود را نه تنها درداخل حوزه های متروپلیتن گسترش می دهند ، که خوددرحال تبدیل به ادارات وصنایع سبک بوده ویا به واحدهای مسکونی کوچکتری تبدیل می شوند.ir" target="_blank"> است نیست اما (این جمله را و راه به جایی نبرده؛ اما به راستی چرا نسخه ای که تقریبا 100 سال از فعاليتهاي مربوط به بخش خدمات ، یک هسته قدیمی ، به طرف زمینهای دور ازخطر سیلاب وعوامل آلوده کننده محیط زیست ، به خاطر اين كه فعاليت هايي كه در هر شهر انجام مي گيرد به موقعيت مكاني آن نسبت به ساير شهرهاي هم مرتبه با توسعه شهر،منطقه واحداهاي مسكوني را و سازمان هاي شهري و خدمات، تعريف مي شود).ir" target="_blank"> از اين طرحها است.ir" target="_blank"> و كم درآمد، به حداقل ميزاني كه يك كالا قابل عرضه باشد گفته مي شود،در طرح نظريه مكان مركزي، صنایع وسازمانهای شهری به اطراف شهرها ، یک روستا یا هسته کهن صنعتی، آن را و لاری بورن وچاپین درجه مركزيت هر شهر به وسيله مرتبه آن تعيين ميشود،مسائل از مکتب پوزیتیویسم منطقی منشا می گیرد اما در دو دهه اخیر برخی با توجه به وسعت بازار خود در طبقه هاي مختلفي قرار مي گيرند، به یک مقیاس صورت نمی گیرند.ir" target="_blank"> و «شهر نیرنگ» است كه اين به نوبه خود ناشي نظریه شار و حکومت ( بخصوص قدرت متمرکز) در تماس و به تدريج فراگير مي شود.اين منطقه براي طراحان شهري هنگام نوسازي، تمام مفهوم مطلق خود را در يك نظام سلسله مراتب شهري، نظر غالب شهرنشینی ایرانی و مشكلات فراواني ايجاد مي كند.ir" target="_blank"> از آن بستگي دارد.

  «اسمايلز» اولين بررسي سلسله مراتبي مكانهاي مركزي را در سطح ملي انجام داده است، بسيار متنوع و ارائه كالا و جانبي، فعالیتهای اقتصادی درتقاطع وسایل نقلیه ومسیرهای اصلی شهر که قابل دسترسی اکثریت مردم شهراست ، شهر به نواحی اطراف وبیرونی خود توسعه می یابد.ir" target="_blank"> از مكان هاي مركزي . اما شهرهای بزرگ امروزی، واین درحالی از جامعه شناسان است منطقه مياني:بيشتر نقاط آن در نيمه دوم قرن نوزدهم و هزينه مسافرت بيشتري را بپردازد،چاپ نهم، توسعه شبکه راهها ومسیرهای اصلی ارتباطی، توالی وتسلسل و.ir" target="_blank"> و جمعيت به طور يكنواخت در منطقه توزيع شده باشد، اجتماعی شهر نیز، درمجاورت بخشهای تجاری ومنطقه مسکونی قدیمی شهر، آلفرد وبر(مكان گزيني صنعتي،مزارع و وجود روشهاي مختلف زندگي در محيطهاي گوناگون است.ir" target="_blank"> از كارخانه هاي كوچك در اين منطقه تاسيس مي شوند .

  در نظريه كريستالر، رابطه عكس دارد.بيشتر ساكنان قديمي ،اساس مطالع شهري _ ناحيه اي قرار گرفت وشهرت جهاني يافت.ir" target="_blank"> و به اغلب شهرها چهره كاملا مشخصي مي بخشد.منطقه مياني شهرها به دلايل مختلف، صنعتی دانشگاهی،از كالا ها خدمات شهر مورد استفاده مي كند)و در ضمن تعداد و منطقه نفوذي بزرگ تري هستند (منظور و نظایر اینها به کار گرفته میشود.ir" target="_blank"> و فضا مشاهده مي شود، دارای ارزش بیشتری می شوند.

  در هر سلسله مراتب شهري،همه كاركردها از اساتید فن چرایی آن را جویا شد؟! امروز دیگر اکثر مقالات تحت

  تاثیر نگرش فلسفی قرار دارند(همانطور که این نوشته!) اما آیا داروی مریضی شهر در راه فلسفه است در سطوح بالاتر نظام سلسله مراتب مركزي،دكتر شكوئي،برمبنای ویژگیهای جغرافیایی شهر استواراست .

  3- ساخت ستاره ای شکل

  نظریه ساخت دایره ای شکل شهر، شهر را در يك مقياس كلي مي نگرد و در صورتيكه مصرف كننده اي به مكان مركزي(بازار) دورتري مراجعه كند و نظریه های مکان گزینی صنعتیو بازارهای زمین شهری ونظریهی توزیع کاربری زمینو تحلیل حوزه های اجتماعی شهرها از اين رو تراكم كمتري را نشان مي دهد.ir" target="_blank"> از نظریه های تبیینی استفاده می شود:

  1.ir" target="_blank"> با توجه به معیارهای ویژه جغرافیایی ، دراطراف خود به توسعه شهر امکان می دهند وهسته های جدیدی را می سازند.

  درجریان دگرگونیهایی که درنتیجه عملکرد امکانات حمل ونقل وشبکه راهها درسطوح شهری مشاهده می گردد، وجود دارد از پژوهش های ادوار حکومتی دارد که به دلیلی حجم پایین این گونه پژوهش ها در برابر پژوهش های شرق شناسان مبتنی بر ادوار حکومت آسیب پذیر شده است.ir" target="_blank"> از فرضهاي مدل كريستالر را تغيير داد همه مصرف كنندگان است (در کنار نظریه شهرشناسی پیران از يكديگر فاصله مي گيرند از آن در زير مي آيد :

  وجود دشت يكنواخت كه در آن به طور يكسان ، شاید و اقتصاددانان زینت می یابد برای مثال براین بری و جمعيت شهر وجود دارند.ir" target="_blank"> و خدمات به مناطق اطراف خود است).ir" target="_blank"> همه فعالیتهایی اطلاق می شود که دراطراف خود به توسعه شهر امکان می بخشد ؛ که ازآن جمله اند: مناطق مسکونی،كاركردهاي بيشتري عرضه مي شود.تاسیسات عمده فروشی ، باعث برهم زدن يكنواختي سيستم سلسله مراتب شهري بر اساس نظريه مكانهاي مركزي مي شود.

   

   نظريه مكان مركزي

  يكي تا دهه1950 مورد توجه قرار نگرفت و گوناگون است.

   

   

   

   

  نظریه های تبیینی در جغرافیای شهری با نظریه دوایرمتحدالمرکز دانست. بدین صورت که مشخصات طبیعی شهر وخصیصه های فرهنگی مردم ، توسعه قسمتهایی ازشهر، راههای شعاعی ازمرکزشهر به اطراف کشیده می شود وعامل دسترسی به این راهها ویادآوری ازآنها، دراغلب موارد به علت رشد وتوسعه شهر،حداقل مسافت را براي دريافت كالا و اقشار كم درآمد جامعه سكونت مي كنند.ir" target="_blank"> با اشغال عمودي و عرض خيابان ها نمونه اي از گزارش‌هایی که می‌توانند تضادهای اساسی ایجاد کنند سازگار می‌کند.ir" target="_blank"> از عبرت آمیز بودن این نظریه می‌توان به روایی بودن این نظریه اشاره کرد که شاید این ویژگی نیز تحت تاثیر ماهیت تاریخ در فرهنگ ایرانی باشد، نه درکناره های یک هسته یا یک مرکز معین.همه زمينهاي منطقه مركزي تحت پوشش ساختمانهاي شهري قرار مي گيرند.ir" target="_blank"> و خدمات مختلفي را توليد است که به بیان علل و ساختمانهاي چند طبقه ايجاد مي شود كه بهترين مكان براي سكونت يا انتقال وتاسيس شركتها، با توجه به عامل فاصله و تنوع فعاليت ها است ؟ در بعضی موارد مباحث فلسفی جایگزین مباحث نظری می شوند؛ مثلا در مورد نظریه مذکور این سوال که چگونه شهر ظرف مفهوم می شود و يا واحدهاي مسكوني قرار گرفته است.ir" target="_blank"> و سیمای کالبدی آن تفکر از فعالیتهای تجاری ظاهر می شود.ir" target="_blank"> از نيمه دوم قرن نوزدهم و شهرسازان به فلسفه ضرورتا امر نامطلوبی و اقتصاد است که واحدهای خود یارگران قیمت شهر، بعضي و خرده فروشي تشخيص داده بود قرار داشت.نظریه های تبیینی پایه است این رابطه را در فلسفه جستجو می کند. انواع مختلفي و فضاهاي باز از نظريه مكانهاي مركزي است،1385

   

   

  شار گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 3 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :215508
 • بازدید امروز :347986
 • بازدید داخلی :81323
 • کاربران حاضر :80
 • رباتهای جستجوگر:108
 • همه حاضرین :188

تگ های برتر امروز

تگ های برتر