تست هوش : وزن سگ گربه و یک خرگوش داریم.اما به روش ترکیبی! یعنی حیوانات

را دو به دو بر روی ترازو قرار می دهیم

و وزن آنها رااندازه می گیریم

مطلب بروید