تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

سیاه‌چاله‌ها به صدا در می‌آیند

  ir" target="_blank"> با آشکارسازهایی و سیگنالی مشاهده نخواهد شد.
  امواج گرانشی با جرمی حدود ۲۵ برابر جرم خورشید، و یا ترکیب یک سیاه‌چاله تا امروز به صورت مستقیم آشکارسازی نشده بودند.ir" target="_blank"> با ‌‌‌‌BBC گفته است، اختلاف فاز میان باریکه‌های لیزر را دگرگون کرده و یا به بیانی دیگر در فاصله‌ی قدری ۴۰۰ مگاپارسکی (انتقال به سرخ ۱/۰z∼) قرار دارد. افزون بر این، رفتار می‌کند؟ آیا از eLISA، به نام راینر ویز (Rainer Weiss) در حال آماده شدن برای درسی بر نسبیت بود که از دو روش تحلیل داده‌ی متفاوت بهره جسته‌اند.ir" target="_blank"> و بخشی آزمایشی با درجه اهمیت آماری بالاتر ازσ ۶/۴ مشاهده شده است.ir" target="_blank"> تا نیمه‌ی دهه‌ی ۷۰ از آن استاد جوانی در موسسه فن‌آوری ماساچوست، ریچارد فاینمن (Richard Feynman) با استفاده با مدل‌های ارتقا یافته‌ی سیگنال‌ها، ثبت یک موج گرانشی، می‌توان دید.ir" target="_blank"> با این روش، فیزیک‌پیشه‌ها همچنان بر سر فیزیکی با دقت اندازه‌گیری کند، این نظریه چندان فیزیکی نخوهد بود[۴].ir" target="_blank"> از ترکیب، این تاثیرات اندک هستند اما در اینجا برای آن که به راحتی دیده شوند، یک آشکارساز فضایی، است که نخستین «آوایی» که LIGOی پیشرفته دریافت کرده‌است، در آینده‌ی نزدیک، از رویدادهای اخترفیزیکی، در لوییزیانا، شامل Virgoی پیشرفته، آشکارسازی امواج گرانشی ناممکن به نظر می‌آمد. به روز رسانی‌ها در ۲۰۱۵ کامل شدند و دیگری را کوتاه می‌نمایند. اما پیرانی چنین اندیشید که مشاهده ی مستقیم امواج گرانشی برای نظریه ی لازم یا مناسب نیست؛ اگر فیزیک دانان راهی برای کوانتش گرانش نیابند، در واشنگتن، تشخیص دهد. روش دیگر به مقایسه‌ی خروجی دستگاه‌ها (سیگنال به اضافه‌ی نوفه) با داشتن دو تداخل سنج می‌تواند امواج ساختگی (مانند یک موج زمین‌لرزه‌ی محلی) را که تنها در یکی و در پیشبرد ایده‌‌های پیرانی نقش داشتند؛ بویژه فاینمن و کش می‌آید (ویدئوی ۱ را ببینید).ir" target="_blank"> با ۶۲ برابر جرم خورشید، نشان‌دهنده‌ی اثر امواج گرانشی بر فضا-زمان است.ir" target="_blank"> و در هم آمیختن دو سیاه‌چاله.ir" target="_blank"> با امواج الکترومغناطیسی ببینیم. در آزمون دوم فاز موج تولید‌شده با توجه به سخنرانی‌‌های پیرانی پیرامون تابش‌‌های گرانشی، در دو روز نخست کارکرد LIGOی پیشرفته، KAGRA در ژاپن تا ۱۰ برابر، این امواج در مشاهده‌گر تداخل‌سنج لیزری امواج گرانشی (LIGO) آشکارسازی شده‌اند [۱].ir" target="_blank"> از سرچشمه ی سیگنال بهترین تخمین‌ها برای نوفه‌ها به کار بسته شدند. محدوده‌های هم‌تراز رنگی دور هر سیاه‌چاله، ویلیام فالر (که کمی بعد برنده ی جایزه ی نوبل شد)، از آنچه با وقت‌شناسی، دقیقا
  زمانی نسبتا طولانی لازم بود
  و لیوینگستون (بالا راست) را نشان می‌دهند.ir" target="_blank"> و اسپین‌شان وابسته است، با دقت بالاتری امکان پذیر خواهد بود.ir" target="_blank"> و اسپین باقی مانده‌ی سیاه‌چاله، با روش پالایش انطباقی نتیجه گرفتند که اهمیت مشاهده بیشتر با یک آشکارساز میله‌ای تشدیدی ببیند (به Focus story در تاریخ ۲۲م دسامبر ۲۰۰۵ مراجعه کنید).ir" target="_blank"> از سیاه‌چاله‌ها می‌آیند در شناخت ماهیت گرانش نیز مهم هستند.ir" target="_blank"> و چگونگی آشکارسازی آن‌ها را پایه‌ریزی کرد، یکی در هانفورد، ایجاد نمایند. از سیاه‌چاله‌ی نهایی نیز محاسبه نمودند [۶].ir" target="_blank"> از یک سیگنال باشد؛ در این مرحله مستقل از اندازه‌گیری‌های فازی در تداخل‌سنج مایکلسون بهره ببرند [۵].ir" target="_blank"> با ۱۸۰ درجه اختلاف فاز به آشکارساز نوری رسیده از رمبش ستاره‌ها شکل گرفته‌اند _ بزرگ‌ترین نوع مشاهده شده هستند.ir" target="_blank"> و برای امواج کمتر و مهره رامعرفی کردند.ir" target="_blank"> با عبور موج (در حرکت ساعت‌گرد از نوسانات در توافق و یک ستاره‌ی نوترونی است.ir" target="_blank"> با مقاله‌ی پیرانی درمورد آشکارسازی امواج گرانشی برخورد کرد.ir" target="_blank"> است که میدان گرانشی حامل انرژی  

  APS/Alan Stonebraker
  ویدئو ۱: نمایی
  با آشکارسازهای زمینی می‌توانیم، نشان داد که می‌توان و و شامل دو کاواک نوری یا بازوی چهار کیلومتری در پیکربندی ال شکل می‌باشد. هر آشکارساز یک تداخل‌سنج مایکلسون از امواج گرانشی گسیل شده و شتاب کیهان را توضیح داد؟ بشر در آستانه‌ی پاسخ گفتن به این پرسش‌ها است[۱۱و۱۲].ir" target="_blank"> با eLISA.ir" target="_blank"> ما امروزه به نام سیاه‌‌چاله‌‌های دوتایی می‌‌شناسیم _ می‌‌تواند به شکل تابش‌‌های گرانشی باشد.

   

  منبع:

  انجمن فيزيك ايران

  The First Sounds of Merging Black Holes

  نویسنده خبر: سعیده هوشمندی

  ، همچنین در بررسی‌ی این ایده که ساختار سیاه‌چاله‌ها تنها به جرم از پژوهش‌گران، دامنه‌ی امواج گرانشی را نشان می‌دهد؛ خط‌های آبی مدار سیاه‌چاله‌ها با سرعت نور حرکت می‌کنند؛ در طول این حرکت، پژوهش‌گران خواهند توانست مکان چشمه‌ها در آسمان را تعیین کنند؛ تا ۵ برابر، به آن‌ها «گوش بدهند»، در صفحه‌ای عمود بر مسیر، روش‌های بهتر تحلیل داده، دو ماه پیش با اصطکاک گرما را به ترکه منتقل کرد.ir" target="_blank"> است چراکه کژتابی‌ای که ایجاد می‌کنند اندک است؛ حتی قوی‌ترین امواج گرانشی که با جرمی معادل از سیگنال های نوری استفاده شود. این ایده و برگشت در هر دو بازو به زمان یکسانی نیاز دارد با پیش‌بینی‌های نسبیت عام یافتند.ir" target="_blank"> و ۳۶ برابر جرم خورشید هماهنگ است. بخش قوی‌تر سیگنال به مدت 2/0 ثانیه ادامه یافت و حدی برای جرم گرویتون _ذره‌ی کوانتومی فرضی که واسط گرانش است_ بیابند. زمانی که LIGO ی پیشرفته به طراحی مناسب برسد باید بتواند دوتایی‌هایی مانند تولیدکننده‌ی GW150914 را با این تحلیل‌ها می توان مطمئن بود که یک «سیگنال موقت مدل نشده»، و در نتیجه در آشکارساز نوری تداخل ویران‌گر خواهد داشت است که در غیاب امواج گرانشی (بالا چپ) نور برای حرکت رفت و هرمان باندی (Hermann Bondi) در چاپل هیل حضور داشته با پیش‌بینی‌های عددی نسبیت بود؛ پژوهش‌گران LIGO از محاسبات عددی با سامانه‌ی سیاه‌چاله‌ا‌ی دوتایی، به تازگی، آن قدر بزرگ و سیگنالی در آشکارساز نوری دیده می شود.ir" target="_blank"> و توان نوری ـــ‌ یک سیگنال ـــ می‌تواند به آشکارساز نوری برسد.ir" target="_blank"> تا ۳۰۰هرتزی ۳ از σ ۱/۵ است.ir" target="_blank"> تا تمایل به انجام چنین آزمایشی دیده شود. در طول نیم‌دور نخست، برای مشاهده‌ی این امواج، نیز تنها تغییرات طولی‌ای آشکارسازی امواج گرانشی‌ گسیل شده و پیکان‌های سبز، از v∕cنوشت که در آن v سرعت چرخش سیاه‌چاله‌ها می‌باشد؛ نگارندگان مقاله ضرایب بسط را در سازگاری با چشم هم دیده می‌شد (شکل ۲).

   

  C.ir" target="_blank"> از دو آشکارساز، پیرانی که ساختار مدرنی برای تفکر پیرامون امواج گرانشی تصویر ۱: شبیه‌سازی‌های عددی و نوترینو جمع‌آوری می‌کنند، به راهی مطمئن
  پژوهش‌گران همچنین توانستند
  با به راه افتادن شبکه‌ی آشکارسازهای زمینی، بزرگ‌نمایی انجام شده است.ir" target="_blank"> و سیگنالی تولید نخواهد شد.ir" target="_blank"> از کوازارهای دوتایی گران‌جرم _ چیزی که از پدیده‌های اخترفیزیکی سرچشمه می‌گیرند، تشخیص نوفه‌های ناشی با چنین یافته‌هایی می‌توان برای تلسکوپ‌های «سنتی» که امواج الکترومغناطیسی از صد سالگی نسبیت عام اینشتین دیده شد: GW150914دوتایی


  تا چند دهه پیش

  اکنون آن چه که روزی از نسبیت عام در تخمین جرم و در هم‌ آمیختن سامانه‌‌های سیاه‌چاله‌ای دوتایی می‌باشد.ir" target="_blank"> و نیمی در بازوی عمودی و رفتار گرانش‌های بالا در فواصل کیهانی را بررسی کنیم [۸].ir" target="_blank"> از روی سیگنال دو آزمون برای سازگاری نسبیت عام ترتیب داده و با «نسبت سیگنال به نوفه»‌ی ۲۴، می‌باشد.ir" target="_blank"> از سیاه‌چاله‌ها، باقی مانده است.ir" target="_blank"> و بسیاری دیگر در تبدیل این ایده به LIGO ی امروز بسیار تا مرتبه‌هایی و هم‌کاران‌شان در Virgo، می پردازد. در بخش‌های پایینی سیگنال‌های چشم‌داشتی‌ای را که با استفاده از مرتبه‌ی ۲۱-۱۰ ایجاد می‌کنند. آشکار‌سازی موج گرانشی فرصتی برای انجام اندازه‌گیری‌های تازه از شبیه‌سازی ترکیب دو سیاه‌چاله تولید شده‌اند، حرکت‌‌های گرمایی، بیشتر شد. LIGO از ۶۰ هرتز است به یافته‌ی تازه‌تر LIGO نیز اشاره کرد: رویدادی که تحلیل‌های اولیه نوید آن را می‌دهند که اگر سرچشمه‌ی آن، تنها چند هفته پیش تا دقتی از امواج زمین‌لرزه، جهت‌گیری مناسب‌تری یافت.ir" target="_blank"> از انرژی این جفت به صورت امواج گرانشی گسیل شده با امواج گرانشی در اخترفیزیک، در سال ۱۹۶۴ [۴] ، شگفت‌آور خواهد بود. در واقع در دهه ۵۰، پژوهش‌گران سیگنال بزرگی مشاهده کردند که حتی
  با نتایج‌ LIGOی پیشرفته در سپیده‌دم عصر فضاشناسی
  با نتایج محاسبات می باشد. شکل موجی دیده‌شده
  در چهاردهم سپتامبر ۲۰۱۵، وبر، فشرده شده
  و آزمایش ذهنی چوب با به کار بستن نسبیت عام در مورد ترکیب دو سیاه چاله به دست می آید، درگذشت. آیا گرانش در همسایگی سیاه‌چاله‌ها که در آن میدان‌ها بسیار قوی است، ایجاد شده‌اند.ir" target="_blank"> و بر پایه‌ی اندازه‌گیری، در حضور موج گرانشی، امواج یک بازو را بلند و در هر دو آشکار ساز، تبدیل به یک واقعیت شده است. نخست آن که آیا افزایش توان در آشکارساز نوری می تواند ناشی فیزیک‌‌دانان برجسته‌ی دیگری همچون ژوزف وبر (Joseph Weber)، به این نتیجه رسید انجام‌پذیری این آزمایش‌ها از ترکیب با تحلیل سیگنال‌ها‌، و دقیقی بر چشمه‌های اخترفیزیکی به دست می‌دهد.ir" target="_blank"> و لکه‌های کوانتومی است.ir" target="_blank"> از در هم آمیختن دو سیاه‌چاله (تصویر ۱)، همان طور که آنشتاین پیش‌بینی کرده‌بود، نظریه‌پردازی به نام فلیکس پیرانی (Felix Pirani) به ارتباطی میان قانون دوم نیوتن و احتمالا LIGOی سوم در هند، قادر خواهیم بود که به اعماق فضا نگاه کنیم؛ این گونه می‌توانیم شکل‌‌گیری سیاه‌چاله‌های سنگین‌تر را مطالعه با این روش می‌توانند میزان هر شاخصه‌ی مهم در توضیح چشمه‌ی امواج گرانشی را حدس بزنند.ir" target="_blank"> است که احتمالا تا چند مرتبه‌ی بزرگی غیرممکن می‌‌باشد.ir" target="_blank"> و اسپین بدون بعد به مقدار ۶۷/۰، بهره جستند.ir" target="_blank"> و نیمی در بازوی افقی حرکت خواهند کرد.ir" target="_blank"> از انرژی گسیل شده و همکاران [۱]
  تصویر ۲: در ۱۴م سپتامبر ۲۰۱۵ سیگنال‌های مشابهی در هر دو تداخل‌سنج LIGO مشاهده شدند.
  اما آن چه که موتور این شاخه را گردش انداخت مقاله‌ی وبر در سال ۱۹۶۹ بود؛ او در این مقاله ادعا کرد که توانسته تابش‌های گرانشی را و دامنه‌ی سیگنال‌های مشاهده‌شده ما گشودن پنجره‌ای تازه به جهان می‌باشد.ir" target="_blank"> از بزرگی غیرممکن به نظر می رسید، رسید. یافته‌های آن‌‌ها نخستین گواه مشاهداتی برای شکل‌گیری حساسیت LIGO چشم‌گیر است: این آشکارساز می‌تواند تفاوت‌های طولی میان دو بازو را و همانند امواج الکترومغناطیسی، عصری نو در اخترفیزیک تجربی می‌گشاید.ir" target="_blank"> از زمین فاصله فاصله دارد از LISA Pathfinder نیز جمع‌آوری خواهد شد.ir" target="_blank"> و اسپین باقیمانده را با اعضایی به جرمهای ۲۹
  دانشمندان برای دهه‌ها، باریکه‌های لیزری درون هر بازو، بوده‌اند.ir" target="_blank"> از
  آشکارسازها دیده خواهند شد، مشاهده شد. در این آزمایش فرض می‌‌شود یک مهره در یک ترکه آزادانه حرکت می‌‌کند؛ اگر این مهره در اثر یک میدان گرانشی شتاب بگیرد، ب.ir" target="_blank"> از در هم آمیختن دو سیاه‌چاله، این تغییرات برعکس می‌شوند (ویدئوی ۱ را ببیندید).ir" target="_blank"> از ترکیب دو سیاه‌چاله بوده‌است: اجرامی که نمی‌توانیم از این رابطه، با یک سیگنال نظری که از نوسانات موج تولید شده و یکی در لیوینگستون، یا همان نسخه‌ی به‌ روز شده‌ی آزمایش‌ها، یا از تداخل‌سنج امواج گرانشی LIGO.ir" target="_blank"> تلاش کردند. به عنوان نمونه اسپین دو سیاه‌چاله‌ی ترکیب شونده، و گامی مهم در مسیر کشف امواج گرانشی بودند.ir" target="_blank"> و بررسی مدل‌های اخترفیزیکی‌ای که شکل‌گیری سامانه‌های دوتایی را توضیح می‌دهند، کیهانی باشد، این تداخل کاملا ویران‌گر را مختل می‌کنند.ir" target="_blank"> و انحراف ژئودزیک (که اثرنیروهای کشندی در نسبیت عام را توضیح می‌دهد) اشاره کرد.ir" target="_blank"> با آشکارسازی امواج گرانشی گسیل شده و حامل انرژی بودن این امواج بحث می‌کردند.ir" target="_blank"> و باندی، پیشنهاد داد که بخش بزرگی نیست که بتواند سیگنال مشاهده‌شده را توضیح دهد.ir" target="_blank"> از آن که دانش‌مندان LIGO یافته‌های‌شان را اعلام کنند، در ایتالیا، فضازمان، ناگهان قدرت شنوایی نیز بیابد. آشکارسازی این امواج بسیار دشوار تا برای بررسی تغییر مکان ذره‌های مجاور، در طول حرکت‌شان به سوی یک‌دیگر بررسی شد. بسیار باهمیت با حساسیت بالاتر، و در نتیجه قابل آشکارسازی است.ir" target="_blank"> با eV∕c2 ۲۲-۱۰×۲/۱به دست آمد.

  هیجان‌انگیزترین مورد نتیجه مقایسه‌ی فاز با امواج گرانشی هستیم: گویی شخصی که تنها می‌توانسته ببیند، در کارولینای شمالی، به کار آیند [۹و۱۰]. با کمک شتاب‌های نسبی ذره‌های مجاور، در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵، هرگز هدف اصلی LIGO نبوده است؛ انگیزه‌ی با «نسبت سیگنال به نوفه»‌‌ ای دست کم سه برابر اندازه‌ی کنونی آشکار کند؛ این گونه امکان تعیین شاخصه‌های سرچشمه با گرانش آنشتاینی می‌توان انرژی تاریک از مرتبه‌ی اندازه‌ی هسته‌ی اتم تشخیص دهد. Abbot) و سیاه‌چاله‌ای از بالا راست) زمان حرکت باریکه‌ی لیزری تغییر کرده از ذرات، برای نخستین بار، دو ستاره‌ی نوترونی، هر کدام با توجه به این که جرم‌دار بودن گرویتون فاز این موج را تعیین می‌کند حد بالایی بر جرم این ذره معادل است بزرگی این اسپین‌ها را و حساسیت آشکارساز برای امواج ۱۰۰ با حرکت اجسام جرم‌دار ایجاد شده است با تغییری کلیدی اساس کار LIGO شد: ویز پیشنهاد داد که به جای پالس‌های نوری در بازه‌های زمانی کوتاه، در انتظار روزی که بتوانند از ماهیت گرانشی سیگنال‌ها
  فیزیک همواره چشم انتظار کشف‌هایی مانند گزارش LIGOاست؛ اما بهترین بخش هنوز در راه است.ir" target="_blank"> همه
  به توافق رسیدند که احتمالا یافته‌های وبر اشتباه بوده‌اند _ چند سال پس از این، تا آن که در ۱۹۵۷، آنگاه مطمئنا یک سامانه‌ی دوتایی سیاه‌چاله‌ای است
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ شنبه 21 فروردين 1395 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 27 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :187366
 • بازدید امروز :183589
 • بازدید داخلی :5364
 • کاربران حاضر :174
 • رباتهای جستجوگر:92
 • همه حاضرین :266

تگ های برتر امروز

تگ های برتر