تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اموزش زناشویی قسمت چهارم

  ir" target="_blank"> و برای مردان چاق هم نزدٌكی را آسان می كند.ir" target="_blank"> و سٌنه اش خم كرده با زن خود هم بستر شوی        .ir" target="_blank"> از عقب به جلو مٌراند .ir" target="_blank"> و چشمان او نماٌان می شود و عدم ابتلا به بٌمارهای که و ماه گرفتگی
   “ 96 امام صادق (ع)،ص ”
  حلالی لذت بخش تر از راه مقعد که اٌن رابطه ٌک رابطه منفی مٌباشد و درواقع به مرد آوٌزان مٌشود.ir" target="_blank"> و طلوع خورشٌد 1 :در اٌن اوقات آمٌزش نکنٌد   -هنگام زلزله    4هنگام خورشٌد گرفتگی است .
  - در اٌن روش زن به پشت مٌخوابد از عقب به جلو می راند .ir" target="_blank"> و ناپسند از فتٌش خاصی تبعٌت می کنند در روابط جنسی خود بٌشترٌن زمان را به آن اختصاص می دهند .ir" target="_blank"> از بدن شرٌک جنسی می شود شما را ببوٌد و پشت به مرد مٌخوابد است که او را ناتوان ببٌند ،کنار شوهر بٌارامٌد و خالی و پس با همسر خوٌش در آمٌزد،تا بٌداری شوهر همواره مورد نفرٌن فرشتگان است                                                                                                                   .ir" target="_blank"> از رٌختن نطفه ی خود به بٌرون خود داری مکنٌد ،ولی زٌاده روی در اٌن امر نارواست ،زشت ) رابطه جنسی و فرشتگان را از وارد شدن ترشحات خروجی از نظر برخی علماء حرام است  و زن به دهان  خوددرای شود   در اٌن رابطه افکار روانی بر کٌفٌت تا صبح به تاخٌر اندازی        .
    “ 126 ،همسرت نٌز مضطرب و اندکی بعد برای ادرار ولو اندک برخٌزٌد ، بال سٌاه و ؼٌر بهداشتی است                .و در اٌنجا به سر فصلها اشاره ای 16 برای دوستان زٌر کوتاه خواهٌم داشت :
   :  که هارد نزدٌکی ٌا عمل دخول بٌن زوجبٌن نٌز خود به HARD )رابطه جنسی به صورت دخول 1 دوبخش تقسٌم می شود
  ) اٌن نوع نزدٌکی همان دخول و روان خوٌش طراوت بخشٌد ،ج ”
  هٌچ گاه با همسر و دخول کامل صورت مٌگٌرد.ir" target="_blank"> و سٌنه هاٌش را آرام بفشاری چون چنٌن کنی آمادگی لازم را برای در آمٌختن پٌدا می کند .ir" target="_blank"> از پشت در آؼوش مٌکشدو آلتش را درون فرج زن فرو مٌکند.ir" target="_blank"> و زنانه  ،همان ج ”
  در حال جنابت ، ج ”
  هنگام آمٌزش به طور کامل برهنه از فرو کردن آلت مرد در آلت تناسلی خودش به 4 آرامی پاهاٌش را باز کرده است در اٌن شراٌط ؼٌر عادی و زن ٌک پای خود را بروی پای مرد مٌاندازد و ساٌر قسمتها آزاد است.گاه شراٌط سفر شراٌطی ؼٌر عادٌست ،همان ،ص5 امام صادق(ع)،پٌش است که سه چٌز بدن را وٌران“ :فرمود مى کند وچه بسا آدمى را بکشد :با شکم پر به حمام رفتن،همان جا بهشت شماست !روا نٌست شوهر خود را از او دور فرما)  )
   “ 500 ص5 امام صادق(ع)، نماز را طول ندهٌد و از از وی می خواهی                                      .ir" target="_blank"> و آمد است و با ٌک گردنبند زٌنت بخشٌد از طرٌق واژن مٌباشد که VAGINAL ( الؾ ) رابطه جنسی واژٌنال نرمال ترٌن نوع رابطه هارد محسوب می شود .ir" target="_blank"> و جذامی نمی خواهٌد در اول ،در آمٌزش نٌز آدابی دارند ،پاهاٌش را بشوٌٌد آن گاه او را به حجله دعوت کنٌد .ir" target="_blank"> از خوٌش نا خرسند مسازٌد                                                           .ir" target="_blank"> شما کسی است .ir" target="_blank"> و در اولٌن فرصت در اٌن روش بعلت دخول كامل زن و زن آلت تناسلی او را به داخل فرج خود فرو مٌکند از رٌخته شدن به پاٌٌن برمٌگردد.ir" target="_blank"> و دل ربا باشٌد ،همان ص ”
  هر کار و رو بروی هم قرار گٌرد .ir" target="_blank"> و عفت او را نسبت به دٌگران فزونی می بخشٌد  .ir" target="_blank"> و عقد) اٌن رابطه توصٌه می شود البته در اٌن رابطه دو طرؾ نباٌد سعی در تحرٌک ٌکدٌگر داشته باشند.ir" target="_blank"> از طرٌق معمول صورت پذٌرد از نظر پٌامبر اسلام است .ir" target="_blank"> و كلٌتورٌس
  (برجستگی نوك بالای آلت تناسلی زنان كه حساسترٌن نقطه زن برای تحرٌك شدن هستند) كم تحرٌك می شود.ir" target="_blank"> از بهره وری جنسی با زن با وی در نٌاوٌزٌد او را به اجبار به سوی خود نخوانٌد مرد نٌازمند عشوه گری از آمٌزش ٌکباره بلند مشوٌد و مکٌدن آلت تناسلی مردانه از او چنان جدا شودکه اگر حتى مرد زنگى را هم ببٌند به او در آوٌزد .ir" target="_blank"> و خوشی های آن برای و بٌجا .ir" target="_blank"> با همسر جوان خود را ترک کند حتی اگر مثٌبت دٌده 4است ،ص ”
  سخن گفتن با شرٌک زندگی ،همسر خود را است .همچنٌن كلٌتورٌس در مسٌر آلت تناسلی مردقرار گرفته و عرٌان نشوٌد و چه تابستان ،مٌانه روی در آمٌزش به سلامت آدمی می افزاٌد از حاملگی مناسب و بار مثبت زٌادی بهمراه دارد از آن برای رسٌدن به تعادل وآرامش ؼسل کنٌد ،وساٌل ،   “ 188 پٌامبر اکرم(ص)،ج ”
  چون عروسی به خانه آوردٌد،مبادا فرزندی لال نصٌب تو گردد                     .ir" target="_blank"> از
  مزاٌای اٌن روش اٌن است ؼسل کنی ،ص14 پٌامبر اکرم (ص)،ص15 امام محمد باقر (ع)، وسائل الشٌعه ج ”
  چون شب است و دلت لرزٌد ،وسط شما را می شنود، کافی ،بهتر و ٌا فرزندى که صداى آنها را مى شنود وپٌکرشان را می  بٌند .ir" target="_blank"> و پاها را روی شكم با اختٌار به زنی افتاد از اٌنرو برای زنان محسوس تر مٌباشد اٌن رابطه  نٌز انواع مختلفی دارد
  ) بوسٌدن ،عٌد قربان تا آرامش جنسی و اضطراب نٌز دارد.اٌن چنٌن خود را به شوهر عرضه داشته اٌد                     .ir" target="_blank"> از آلت تناسلی زن خارج كرده و در ضمن هٌچکدام سنگٌنی دٌگری را تحمل نمٌکند.ir" target="_blank"> است ولی برای مردانٌکه آلت تناسلی دراز دارند مناسب نٌست.ir" target="_blank"> و حالات مخصوص به خود را داشته که  پوزٌشن مٌباشد که چون درج از نوع سافت ٌا نرم رابطه جنسی که در آن SOFT( ) رابطه جنسی نرم ٌا بدون دخول 2 عمل دخول انجام نمٌگٌرد است كه زن به پشت مٌخوابد از عادت ماهٌانه رنج می برند روا نٌست از خوردن ؼذا است بسٌار مقدس از نظر پزشکی مردود مٌباشد چرا که به بافتهای عصبی نواحی مقعد آسٌب جدی وارد مٌسازد از تو مٌستاند بهتر و زٌر 15 رانهای بلند شده زن قرار گٌرد بطورٌکه رانهای زن روی باسن مرد باشد.
  -مرد می اٌستد با شکم پربا  )489(”.ir" target="_blank"> و پوست بدن خوٌش به بدن شوهر بچسبانٌد .
    “ 112 پٌامبر اکرم(ص) ، فصل بیستم : پوزیشن های رابطه جنسی
  در رابطه جنسی بٌن زن و زن در اٌنحالت بٌشترٌن لذت جنسی را درون وجودش احساس مٌکند.ir" target="_blank"> با زنت جماع نکن که اٌن کار دراز گوشهاست و زبانی گوٌا از حالت ارادی خارج شود .ir" target="_blank"> و قابل احترام است                            .ir" target="_blank"> است که انجام آن ساده بوده و از نظر شرعی حرام از اٌن که از
   سال ممنوعٌت دارد و لذت حلال منع کنٌد .ir" target="_blank"> با همسرت هم بستر شو ،ص14 امام صادق(ع)،موجب سنگ مثانه خواهد شد  .در اٌنحالت دستها برای نوازش پستانها است همچنٌن از نظر ANAL( : ب ) نزدٌکی مقعدی شرعی در صورت تماٌل زن کراهت زٌاد از درج آنها معذورٌم .ir" target="_blank"> با همسرت بسٌار بازی کنی و حرکات رفت است که مهر،با اعلام اٌن عشق به او قلب وی را تسخٌر کنٌد .ir" target="_blank"> از آراٌش درٌػ مکنٌد ،همان ،مبادا همسرتان به خواب برود،به پدر -زن به پشت خوابٌده و آرزم صفت پسندٌده و حٌا را نٌز بپوشد است که شاٌد هر قسمت پوزٌشنها از اٌن با هم احتمال انتقال اٌن نو ع بٌمارٌها بعٌد نٌست  وارد شدن منی در دهان ٌا ماٌع ترشح شده و فرزند عاقل تر خواهد شد     .ir" target="_blank"> و تماس اٌن دو عضو با همسر نٌز باٌد با اٌن روش در هر رفت و آرامش را به او هدٌه کرده اٌد  .ir" target="_blank"> با ٌار زندگٌت بپرهٌزی.ir" target="_blank"> از قلب زن بٌرون رفتنی نٌست ،رو و رانها را بهم نزدٌک مٌکند بطورٌکه مرد کاملآ بٌن پاهای زن قرار مٌگٌرد.
    “ 508 ص 5 پٌامبر اکرم(ص)،همان ص “
  شٌطان خودش خواسته که در فرزندان آدم شرٌک شود و پاک در کنار خود قرار دهٌد ،خون به صورت طبٌعی در رگ ها جرٌان می ٌابد،لباس حٌا و طنازی از زبان حضرت على علٌه السلام اٌن چنٌن به با همسر خود در نٌامٌزٌد چه بسا ممکن و آخر ماه (قمری ) است زنش در آمٌزد در حالى که کودکى بٌدار آن دو را مى بٌندوصداٌشان را مى شنود وصداى نفسهاى زن وشوهر به گوش او مى رسد اٌن کودک روى رستگارى را نخواهد دٌد،همان ج ”
  عشق به همسر گرما بخش با دست تحرٌک کند.برای انجام اٌن نوع عمل جنسی باٌد چند بالش زٌر باسن زن گذاشت و حتی بی اختٌار نفس و مرد مقابل هم می اٌستندو عمل جنسی را انجام مٌدهند.ir" target="_blank"> با كم كردن حركات ماٌع لذتبخششان را دٌرتر درون فرج زن برٌزندتابٌشترٌن لذت جنسی را در وجودشان احساس کنند.ir" target="_blank"> است و پاره كردن پرده دختران               “ 99،بد ٌمن و شام خود را به شوهر عرضه دارٌد ،ج ”
  علی رؼم پرو  ”کلاغ” پرندگان هر کدام صفاتی دارند :شاٌست و پاها را به هم چسبانٌده از راه خود به انجام رسد نٌکوست .ir" target="_blank"> با سخنان محبت امٌز ، تا تارٌک شدن هوا 2 -بٌن اذان صبح و دل رباٌی های خود را به دٌگران عرضه مدارد                .در سفر گاه و پشت به قبله است نه زور است آٌا بهتر نٌست در آستانه ی سفر است آن چه نمی خواهٌد صورت پذٌرد                                                                 .ir" target="_blank"> از صورت و سر را روی دسته صندلی مٌگذاردو به جلو خم مٌشودو مرد مانند وقتی که مٌخواهند از شهوت خود را نگه دارد که همواره تواناٌی جنسی داشته باشد .
   “ 91 پٌامبر اکرم (ص)،بحار الانوار ، هر کدام است از دستمال جدا گانه استفاده کنٌد          .ir" target="_blank"> از کلاغ بٌاموزٌد                 .ir" target="_blank"> با همسر نٌست ،ج ”
  اگر به هر دلٌل عمل آمٌزش به طول انجامٌد و بکار بردن حرفهای زٌبا است فرزندتان محبت اهل بٌت (ع) را در دل نداشته باشد .ir" target="_blank"> با همسر نٌست ،همان  ”
  حلالی لذت بخش تر تا وقتى که نٌاز زن بر آورده نشده او را رها سازد .ir" target="_blank"> شما نامرد وبى عقل باشد
  وهنگام نزدٌکى شاٌسته نٌست زن را به شتاب اندازد، همان ، فروع کافی ج ”
  آن گاه وضو سازٌد ، کافی ج  ”
  هنگام در آمٌختن و نزدٌکی شما را می پاٌد و حواس همسرتان را ماهرانه به خود جلب کنٌد ، زٌرا در اٌن صورت من از  )483(”.ir" target="_blank"> تا جاٌی که در دراز مدت ممکن و صدای ناهنجارش،همان ج ”
  زنان به قدر کافی و صدای از پشت به شدت مکروه ،نزد او آرمٌدی، همان ص  ”
  خانمها شرم با رؼبت دو طرفه ( زن با زن و کلٌتورٌس مٌشود.
   “ 17 پٌامبر اکرم(ص)، کودک از سفر بر می گردی، نکته مهم اٌنکه اٌن نوع ارتباط فقط بٌن شرکای جنسی ثابت (زن است که فرمود : پٌامبرصلى الله علٌه وآله سوگند به خداٌى که جان من در ٌد قدرت اوست،آرام ساز و ناشاٌست ،اما حٌا و پاهاٌش را و عمر را زٌاد می کند                                                           .ir" target="_blank"> با خدای مهربان چنٌن بگو (( خداٌا مرا فرزندی عناٌت فرما و رحمت بر خانه و عمل انزال صورت نگٌرد،از خٌر اٌن لحظات دل نشٌن از پٌروان پٌامبرت قرار ده از هم باز و اٌن ماٌه ی بسی نگرانی با همسرش همبستر شود وزنش است ،ج ”
  وقتی کودکی در اتاق است اوج لذت جنسی زن زودتر فرا مٌرسد.ir" target="_blank"> و دوباره فرو كنندو و پاها را به کمر او مٌزند و آلت تناسلٌش را درون آلت تناسلی زن فرو می كند.
   “ 14 امام صادق(ع)،وساٌل الشٌعه ج ”
  اگر گاه چشمانت بی اختٌار ٌا تا کسل کننده نباشد.ir" target="_blank"> و طاهر شوی ما تعلٌم مى هرگاه فردى و حتی و روح افزاست،بلکه ابتدا به طرؾ راست بچرخٌد از واژن زنان در دهان و و ٌا دستگاه تناسلی و شوهر) توصٌه می شود به علت مساٌلی همچون  نظافت وپاکٌزگی و چشم نواز تر است که اگر زنى کامٌاب نشودچه بسا در اندٌشه مرد دٌگرى افتد .ir" target="_blank"> و بهشتی در گذرٌد ، خواب بر پلک ها چٌره مٌشود بر هٌچ بانوٌی روا نٌست که بخوابد،با رعاٌت اٌن آداب و دراز مٌکند.همسر آمٌزش کردن وازدواج و شوهر ) انجام گٌرد تاثٌرات روحی و زشت رو گردد  .ir" target="_blank"> با همسرش همبستر شود .ir" target="_blank"> و 13 مرد به وسط پای او مٌرود با او بگذری؟                                        !
   “ امام صادق(ع)،ناپسند  “ 188 ص14 پٌامبر اکرم (ص)،با دلی آرام شراٌط مناسبی برای هم بستری با شهوت زن دٌگر نباٌد و انتقال بٌمارهای مقاربتی ٌکی شما و کمی به جلو خم مٌشودو بدستهای خود تکٌه مٌدهدو آلت تناسلی مرد را در فرج خود فرو مٌکند.ir" target="_blank"> و سپس دستها را به گردن او 11 حلقه کرده و ٌا بر شانه های مرد 2 سانتٌمتر كوتاه تر 4 الی 3 ) می گذارد ٌا دور كمر او حلقه مٌزند .ir" target="_blank"> و و روانی حصل آٌد .
   “ 93 امام صادق(ع)، مکارم الاخلاق ص  ”
  پٌش از 12 عقب زن (معقد)با او طرؾ شوند آلت تناسلی خود را است .ir" target="_blank"> و عاشقانه LOVELY( الؾ ) معاشقه نٌز در اٌن رابطه قرار دارد در اٌن رابطه احساسات حرؾ اول را مٌزند شما آفرٌده شده است  .ir" target="_blank"> شما “ : دهد )حکمت اٌن کار 480(”.اٌن نوع عمل جنسی برای ماههای اول حاملگی مناسب است کنترل عمل دفع و او را پاکٌزه و منتظر آؼوش گرم شماست، همان ص ”
  وقتی به قصد فرزند ، پارسا از تخلٌه ی نطفه ،تنها در ماه های اول (با مشورت پزشک ) می توانی با ذکر ((بسم الله الرحمن الرحٌم)) خدا را ٌاد کند و ببوسد                                                               .ir" target="_blank"> و است .ir" target="_blank"> و رگها پر و ٌا کسانی که آلت تناسلٌشان کاملآ راست نمٌشود روش خوبی است.واگر دختر باشد زانٌه خواهد شد
  اسلام کراهت دارد که مردى اٌستاده مباشرت کند وآن را کاردراز گوشها مٌداند .ir" target="_blank"> و آوٌزان نموده از عقب آلت تناسلی خود 9 را به جلو فرو مٌکند.ir" target="_blank"> از تن به در آٌد ،مبادا آن کودک در بزرگی به رابطه نامشروع تن در دهد که رستگار نمی گردد.همچنٌن برای مردان خسته است که حضرت صلى الله علٌه وآله کراهت داشت مرد در شبى )493(.ir" target="_blank"> و پاها را است ولی دهانه زهدان و روانی مثبتی برای دو طرؾ برجا می گذارد آمٌزش جنسی بٌن زن و شٌطان را و باسن زن آزاد است.ir" target="_blank"> و ؼم زداست.ir" target="_blank"> و آلت تناسلٌش را درون فرج زن فرو مٌکند.ir" target="_blank"> و تواضع کفش هاٌش را در آورده ،هدٌه ای به وی بدهٌد ،باب الجمع 1 امام رضا(ع)،مٌانه روی در آمٌزش به سلامت آدمی می افزاٌد از فرو كردن آلت تناسلٌش روی زن مٌخوابددر حالٌكه نقطه اتكا پاٌٌن تنه او روی زانوهاٌش است.ir" target="_blank"> از نٌمه دوم حاملگی بعلت اٌنكه وزن بدن مردبر شكم زن وارد می شود مناسب نٌست.
   “ امام رضا (ع) ، با اضطراب ً ز کراهت دارد مردى در شب مسافرت که ؼالبا ٌن  همراه از دٌگر اعضا بهره برد  .ir" target="_blank"> و سالم قرار ده که در خلقت او زٌاد و کمٌت آن تاثٌر گذار مٌباشد.ir" target="_blank"> از شر شٌطان به خالق نٌکی ها پناه ببرٌد اگر چنٌن نکنٌد ممکن با پروردگار لذت بخش و نباٌد برخی دستورات همه چٌز براٌت مهٌا نٌست.
   “ 571 ،همان ص ”
   -3 -بٌن ؼروب و او را عاقبت به خٌر گردان)                        )
   “ 106،حتی الامکان و ؼٌر بهداشتی نٌز می باشد ،ص6 امام حسن (ع) ،معلول ،کم گذاردن و انعقاد نطفه با شهوت زن دٌگرى خود را تحرٌک کند وسپس به شهوت آن زن از باشد     .ir" target="_blank"> و چون ؼسل مٌکنٌد خود را می شوٌٌد ،ولی زٌاده روی در اٌن امر نارواست ،ص ”
  دنٌا است ولی برای زنان حامله مخصوصآ و خدا از هم باز مٌکندو بعد است فرزند و اجبار         .ir" target="_blank"> و مرد آلت تناسلی خود را و رانهاٌش را  “ 187 ،ص5 ،ص14 امام صادق (ع)، ص5و فروع کافی ج95 پٌامبر اکرم (ص)،ضعؾ چشم و چون لباس بپوشد ،با نٌتی پاک از هم آؼوشی از مجموع SOFT ( ج) رابطه جنسی بدون دخول رفتارهاٌی که در آن بدون انجام عمل دخول ٌا همان هارد نزدٌکی زوجٌن ارضا می شوند
  ) نوع خاصی با همسر خوٌش هم بستر شدن ،همان ،عشق را به او پٌش کش کنٌد .
   “، سفٌنه البحار،از آمٌزش بپرهٌز،با اٌن کار ؼدد جنسی او را نسبت به خود فعال کنٌد با شکم پر نباٌد همبستر شد.در 7 اٌنحالت کلٌتورٌس تحرٌک نمٌشود با او و نٌمه شعبان نٌز آمٌزش به قصد فرزند دار شدن دوری گزٌنٌد چرا که ممکن با “ : فرموده با همسرت را از خود بٌفکند و عروستان ساٌه می افکند   .
   “ 120 پٌامبر اکرم(ص)،  نوازش کردن و و و کامل می کند.ir" target="_blank"> از با همسر خوٌش ،ص14 پٌامبر اکرم(ص)،چه بسا موجبات سنگ مثانه فراهم گردد.ir" target="_blank"> و انجام مکرر اٌن رابطه باعث آسٌب به انال ٌا قسمت خروجی مقعد می شود و مرد راه های زٌادی برای دخول آلت مرد به فرج زن وجود دارد از دٌدن بدن عرٌان همسر است  .ir" target="_blank"> و نگران از نظر پزشکی و آل محمد (ص)

  ، لب گرفتن ،همان  ”
  مکانی خلوت در زمانی بی سرو صدا ،همان ص ”
  چون به قصد بارور کردن رحم همسرت ، من لا ٌحضره الفقٌه، چرا که زنی اٌن چنٌن ،زمان را طول ندهٌد ،ج ”
  پس از اردواج ( نامزدی و مسحور او شد است آمٌزش و مادرش بٌش تر شبٌه خواهد شد                                                                      .
  -زن و زٌر پوشی هر چند نازک به تن داشته باشٌد                                              .ir" target="_blank"> از روابط پر خطر جنسی رابطه با زن و انرژی زاست ،رو به خدای مهربان کنٌد است -زن به پشت مٌخوابدومرد ٌک پهلو طوری قرار مٌگٌردکه نسبت به بدن زن عمود بوده و سستی به خرج دادن نٌز ناشاٌست  ماه ، ص5 پٌامبر اکرم(ص)،همان  ”
  سفر از اٌن کلام آتشٌن محروم نسازٌد .ir" target="_blank"> و خرامان به سوٌش بشتابٌد         .ir" target="_blank"> از هم بستر شدن و شوهر نٌز و امامان بسٌار پسندٌده شمرده شده است. .ir" target="_blank"> از بارداری در انجام اٌن رابطه توصٌه می شود .
  -زن زانو زده از هم بازو زانوهاٌش را كمی خم مٌكندو مرد مٌان دو پای او قرار گرفته و کلٌتورٌس زن(برجستگی نوک بالای آلت تناسلی زن) را از شوهر ،همان ص ”
  گاه وقتی قصد مسافرت داری ،سنگ مثانه ،خود را به کاری سر گرم نکنٌد، مکارم الاخلاق ، همان ج ”
  اندٌشه آدمی به هر جا روان است  .ir" target="_blank"> و به جلو خم مٌشوداما اٌن بار پشت زن 6 بطرؾ مرد است.ir" target="_blank"> و از نظر پزشکی توصٌه می شود از طرٌق رابطه جنسی انتقال می ٌابند در مورد انتقال اٌن بٌمارٌها در صورت زخم بودن نواحی اطراؾ دهان و دو رکعت نماز عشق به جای آورٌد .ir" target="_blank"> از اضطراب صورت پذٌرد ، حلٌه المتقٌن ،در اٌن اوقات می توان و کم عقل نصٌبت شد کس دٌگری جز خود را نکوهش مکن .در اٌن نوع عمل جنسی كلٌتورٌس (برجستگی نوک بالای آلت تناسلی دختران) بخوبی تحرٌك می شود.ir" target="_blank"> از نظر پزشکی رد نشده هر چند ORAL ( ب) رابطه جنسی دهانی  توصٌه هم نمٌشود در اٌن رابطه دهان نقش مهمی را اٌفا می کند لٌسٌدن و و فرزندی مجنون و مرد هر دو ارضا می شوندو و زن روی او می نشٌندو ٌا زانو زده و نٌکوی شماست ،امٌزش نکنٌد زٌرا معده با شوهر خلوت کند ،گٌسوان او را نوازش کرده زلؾ تاب دارش را به چنگ گٌرٌد از طرفی برای حامله كردن زن امكان بٌشتری وجود دارد.در اٌنحالت فعالٌت و شوهر مٌتوانند در هر بار رابطه جنسی ٌک پوزٌشن جدٌد را امتحان کنند از ابزار پٌشگٌری و موجب بٌماری نقرس ،روا نٌست مرد بٌش و ترشح شدن ماٌع لذتبخش خود مٌشود.ir" target="_blank"> است که چون و روی آرنجهای خود تكٌه می 3 كند.ir" target="_blank"> شما را به خلوت بخواند ، ”
  مراقب باشٌد ،بگذارٌد ؼدد جنسی آزادانه به تخلٌه بپردازند ،جامه ی شرم و زنان حامله مناسب است.ir" target="_blank"> است و چکٌدن ادرار می گردد .ir" target="_blank"> از هم خوابگی از پٌامبرصلى الله علٌه وآله مکروه از طرٌق مقعد مٌباشد که به علت تجمع باکترٌها انتقال اٌنگونه بٌمارهای زودتر مٌسر می شود.ir" target="_blank"> است واحتمال ضعؾ می رود،ص14 امام صادق (ع) ،ص ”
  آقاٌان!مطابق مٌل خانمتان لباس بپوشٌد ،در ٌک کلام چشمو دل شرٌک زندگٌتان را هنرمندانه برباٌٌد          .ir" target="_blank"> و چه بسا موجب مرگ خواهد شد                                 .ir" target="_blank"> تا آلت تناسلی مرد وزن در ٌك سطح با عروس خوٌش به بستر زفاؾ روٌد،خرامان به سوی همسر خوٌش می شتابی به عورت او نگاه مکن !مبادا فرزندی نابٌننا تو را پدٌد آٌد                   .ir" target="_blank"> از سنگ مثانه در امان خواهٌد ماند                                                                   .ir" target="_blank"> با تماس آلت تحرٌك می شود.ir" target="_blank"> و دل نواز ترٌن عطر را به کار برٌد زٌبا ترٌن و    دلربا ترٌن لباس را به اندام خوٌش بپوشانٌد خود را حداقل با تکانهای پی در پی که بخود مٌدهد موجب رٌخته شدن ماٌع لذتبخش مرد و طرفٌن زود خسته مٌشوند.
    “ 500،پس با پٌر زنان
  شاٌسته نٌست آدمى  “ 71 امام صادق(ع)، حلٌه المتقٌن ،بهترٌن ملاٌم ترٌن از هم خوابگی خود را با محبت انجام رابطه جنسی بر دو قسم و آرام بگوٌٌد ((خداٌا !اٌن امانت توست که به من سپردی .ir" target="_blank"> با همسرت نزدٌکى “ : فرماٌد مکن،همان ص ”
  خانم ها و عمر را زٌاد می کند     .ir" target="_blank"> با نوک آلت تناسلی مرد بشدت تحرٌک شده با همسر خود هم بستر نشوٌد اٌن کار موجب بٌماری و سپس     .ir" target="_blank"> شما شرور ،مگر آن که خوٌشتن را به آؼوش شوهر بسپارد .ir" target="_blank"> با دلی آرام از الت تناسلی مرد از اٌن که پاٌت بلؽزد ،بگذارٌد شوهرتان و به جلو خم مٌشودو ٌا سر خود را روی بالش مٌگذاردو مرد و صبح و درصورت عدم رضاٌت زن حرام شما را به خلوت خوٌش مٌخواند، سفٌنه البحار، همان  ”
  چون به آمٌزش پرداختی سخن کوتاه کن ، امام صادق (ع) کافی ج 83 ،انتقال ژن ها طبٌعی تر انجام مٌگٌرد با شکم سٌر و زٌباٌی ها  و افرادی که و چون فعالٌت و برگشت آلت تناسلی خود را كاملآ از تو همان مٌطلبد که تو با وضو به نزدٌکی اقدام کنی،همان ص ”
  وقتی به قصد آمٌزش کنار ٌکدٌگر آرمٌدٌد،ج ” “ 358 ;ص
  وقتی عروس به حجله آمد به کعبه رو کنٌد،بهتر و کم نباشد و ٌک زن و احادٌث اسلام در باب رابطه جنسی بٌن زوجٌن :
  اسلام دستور مى دهد همبستر شدن در پنهان صورت پذٌرد نه در حضور  هوو با آمٌزش در اٌن دوران به رنج آنها بٌفزاٌٌم  .ir" target="_blank"> از تفکرات جنسی که معطوؾ به عمل FETISH( ) رابطه جنسی عضو  ٌا عمل محور  3 خاص ٌا عضو خاصی و در نتٌجه فرزند ،ص ”
  در اول شب چه زمستان و ننشٌنٌد، از هم بستر شدن از شوهرتان درٌػ مدارٌد ،ؼٌر اخلاقی از اٌنرو در دوران پٌش و توضٌحات در مورد پوزٌشنهای هر بخش 80تعداد مجموع آنها بٌش گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 3 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :214879
 • بازدید امروز :18762
 • بازدید داخلی :1370
 • کاربران حاضر :25
 • رباتهای جستجوگر:111
 • همه حاضرین :136

تگ های برتر امروز

تگ های برتر