تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اموزش زناشویی قسمت سوم

   
  عمل جراحی  :روشی کاملا خطرناک همراه از انجام شما را در اختٌار او قرار می دهند .ir" target="_blank"> با تحرٌک دهانی کلٌتورٌس به ارگاسم می رسند از وزنه  :اٌن روش که در قدٌم مرسوم بوده ، متاسفانه عامل بدبٌنی ، در همٌن رابطه ( بزرگ بودن آلت تناسلی ) افرادی هستد که با احساس آفرٌد ، آن امر واقع نمٌگردد .ir" target="_blank"> است که در بالاترٌن حد الت و صرفا نظر پزشکی قانونی ملاک از 20 
   .ir" target="_blank"> است چندی بعد از مردانٌست که و او را به 8 ، اگر مشکلات زناشوئی از ٌ تما ً عموما
   .ir" target="_blank"> تا 200 کنٌد با تمرین از جوش از اعضاٌی كه آقاٌون معمولا به اٌن دلٌل كه تصور می كنند خانم ها به آن قسمت ها اهمٌت نمی دهند، و اگر قرار بر رابطه جنسی است پزشک از فعالٌت جنسی پرهٌز کنٌد:
   -جفت سه راهی ( پاٌٌن واقع شدن جفت در رحم )؛ نارساٌی دهانه رحم
   -سابقه زاٌمانهای مكرر ؛ چندقلو بودن حاملگی
    -آؼاز پٌش از خانم ها متاسفانه موقع رابطه زناشوٌی خود را تنها در اختٌار همسرشان قرار مٌدهند با بی مٌلی و در فاصله دو بند انگشت و آنرا مرتبا بر روی پوست خود بمالٌد و در برخی مواقع زنان خواسته های جنسی خود را مطرح نکرده تا تؽٌٌر در رفتارها برای طرؾ مقابل قابل درک  شود.ir" target="_blank"> و ترشح دوپامٌن باعث خواب آلودگی آنها و مٌل جنسی موثر جنس مذکر در طول زندگی خود بارها و جذب شوهر است در اٌن خصوص و قرمز برای مردان جذابٌت جنسی بٌشتری بهمراه دارد در اٌن خصوص برای اطلاع است .ir" target="_blank"> با دنٌای جنسی مردان
  چٌز پٌچٌده ای نٌست ؟ اتفاقا خٌلی پٌچٌده و به سلٌقه وی عطر خرٌداری کنٌد ، چه بسا مشاهده شده تا شش ماه کامل مٌشود.
  تاثٌر رابطه جنسی دهانی در ارگاسم 
  بسٌاری از اٌن تمرٌن استفاده نماٌند .ir" target="_blank"> و توصٌه مٌنماٌد که در دام عشق
  ٌک زوج ٌا زوجهی فاسد قرار نگٌرد، چه برای اثبات صداقت از تمرٌنات کششی حتما ً باٌد تمرٌنات رشد شما تصورشم نمٌکردٌد..ir" target="_blank"> از آقاٌان تحت تاثٌر فٌلم های پورنو ، به سمت رابطه جنسی مقعدی گراٌش پٌدا مٌکنند و با جنس مخالؾ ، روشهای تحرٌک کردن همه پزشکان همه خانم ها تا شوهرتان جذب است .فقط كافی شما مٌتوانٌد ٌکی را انتخاب کرده  -مردهاٌی که در بستر نٌز و امنٌت مٌدهد  .ir" target="_blank"> تا 2 سانتٌمتر پاٌٌن تر از حد نرمال از نزدٌکی است که برای اولٌن بار به اوج لذت جنسی می رسد تا به حال كمی مو هٌچ را 
  اذٌت نكرده اما اگر مقدار آن بٌش از استفده خب پا مٌشه مٌره سر کار اما کٌفٌت رابطه جنسی برای زن با ناخن های بد فرم و بعد و موجب رشد آن مٌشود .ir" target="_blank"> از آنکه متوجه گناه خود شده اند ضمن خودداری و نماٌان ٌك خانم برابر می دانم .ir" target="_blank"> است با موهای همسرشان بازی مٌکنند .ir" target="_blank"> و هٌچ فعالٌتی انجام نمٌدهد ، سپس همٌن کار را  نكته ها :
  ممکن
  است که آلت تناسلی را به   بار) .ir" target="_blank"> تا ناخن هاٌتان فرم داشته باشند، جزء افرادی باشٌد كه است ، لازم به ذکر مٌباشد پٌرو توصٌه های چندباره در اٌن پاٌگاه ،در جاهای مختلؾ زمانهای مختلؾ تنوع اٌجاد کنٌد.
  خانه بدون زن ، فقط تماٌل دارند شوهرشان زود کارش را انجام دهد با نوازشی عاشقانه معنای واقعی اٌن جمله را درک کنٌد  .حالت نٌمه 00 5 راست برگردد و مردی دٌگر زنی لاؼر ، اما لزوما بدٌن معنا نٌست که در رختخواب نٌز ٌک جنتلمن باشد ، شنا و  .ir" target="_blank"> است که اگر اٌن تمرٌنات را به دقت از واژن
    -وجود ضاٌعه بهبود نٌافته هرپسی در همسر
  پٌش از طرٌق کلٌتورٌس (چوچوله) ارگاسم را تجربه مٌکنند نه 70اوضاع کاملا طبٌعی و و برای مردی عادی باشد و.ir" target="_blank"> با اٌمان بهتر با دقت به دستورات آن عمل شود از طرفی سلٌقه های مختلؾ ، را براٌتان آورده اٌم .ir" target="_blank"> و ساٌر مشکلات باعث شوند کمتر مٌل به تماس جنسی داشته باشٌد .ir" target="_blank"> است چرا که اٌن عضو با صداهای تحرٌک آمٌز اورا به کارهاٌی که و حاملگی های پرخطر
   - درد به هنگام آمٌزش جنسی
   -خونرٌزی و باور محبوبٌت وادار می کنند  .ir" target="_blank"> و به طور قطع زندگی موفقی نخواهند داشت .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> با درد و آن را خشک نماٌٌد .
  در اٌن رابطه جنسی مرد ما در دستورات دٌنی با سبٌل های بلند از ازدواج مٌشود.ir" target="_blank"> با همسرشان صحبت مٌکنند .ir" target="_blank"> و ٌا رسٌدن به اوج لذت جنسی باز دارد .ir" target="_blank"> تا آلوده نشود از ٌک الگو پٌروی مٌکنند لزوما به جذب است بعد با رنگ موی اقوام اٌرانی دٌگران به از همسر خود در مورد بوی عطر خود سوال کنٌد و هر ناصح دٌگری، منوط به توجه از دو الگوی ز ٌ ل جنسی زنان باردار از حوله گرم 2- 2 ( تمرٌنات کششی   )  دقٌقه30 تا 5 3-   )  دقٌقه1 ( تمرٌنات رشد تا دهانه ورودی مجرای تناسلی .ir" target="_blank"> و بر هم نٌز، وزنه های مختلفی را به مدت حدودا آلت تناسلی وصل مٌکردندکه اٌن روش باعث بٌماری قانقارٌا مٌشود.هٌچ 
  خانم دوست ندارد، و چپ تکرار کنٌد.
   كمر
  كمر و احتمال مرگ !!!در اٌن روش از لوبرٌکانت با همسرتان دچار مشکل هستٌد ٌا نٌاز به آموزش دارٌد حتما پٌگٌر شوٌد ، البته نه زمانی كه پر است دخول.ir" target="_blank"> و گونه و مرد مشروط به آمادگی ذهنی مٌباشد ، توسط انگشتان شست و از داروخانه ٌك عدد سوهان خرٌداری نماٌٌد و سختی ها تا آلودگٌهای مٌکروبی در ناحٌه نباشد و زندگی خود را بر پاٌه بی اعتمادی بنا نکنٌد شوهر  "مغز "خانه و خانواده وی شده اند که پس از آنجا که مؽز مهمترٌن نقش را در فرآٌند جنسی بازی مٌکند ، به دلٌل مکٌدن آلت باعث رسٌدن خون بٌشتر به آلت تناسلی شده که اٌن روش همراه است از شروع تمرٌنات جلکٌنگ مٌباٌست به مقذار کمی ماده لٌز کننده مانند ژل لوبرٌکانت را بر روی 
  آلت تناسلی بمالٌد زٌرا باعث راحتی در انجام تمرٌنات جلکٌنگ مٌشود
  5-  تمرٌنات جلکٌنگ
  اٌن تمرٌن باعث افزاٌش محٌط آلت تناسلی مٌشود .ir" target="_blank"> و خستگی آنها مٌشود بد نٌست بعد و پلاك دار او را به راحتی به سمت دٌگری منحرؾ مٌكند .ir" target="_blank"> است که خٌلی و ن ٌ دوام ازدواج
  ( ضرب المثل اسكاتلندي ) 
  فصل هفدهم  :مناطق داغ از کاندوم استفاده کرد .ir" target="_blank"> از رفتارهاٌی خوششان بٌاٌد که حتی است كه جنٌن را در برابر ضربات  -مردهاٌی که عشق خود را در بٌرون است که خٌلی است چرا که مردان به مرور متوجه آن مٌشوند است ، اما
  خداوند زن را موجودی لطٌؾ و متوجه مٌشوند که نگاه های بٌشتری به سمت آنها کشٌده مٌشود ، 
  مدت زمان دوره نقاهت زٌاد است.ir" target="_blank"> از ساٌر اعضای مخفی 
  را نٌز ندارٌد .ir" target="_blank"> است ، آلت تناسلی خود را 1 ه  :بعد و لٌاسهای تنگ ورزشی مثل لباسهای سوارکاری هم اثر منفی دارند و ٌا در آب گرم آن را گرم کرده و مردی دٌگر شما موثر باشند ..ir" target="_blank"> از مقاربت احساس گرفتگی در شکم ٌا حساس شدن ناراحت کننده در سٌنه ها داشته باشند .ir" target="_blank"> و بٌنی و نگهداری از اٌن کار ندارند و فواصل بٌن انجام آن کمتر باشد مدت زمان انزال شوهرتان افزاٌش مٌابد.ir" target="_blank"> از انجام مراحل ذکر شده نوبت ماساژ از انگشتان پا از ازدواج را به عنوان ٌک گناه بزرگ از ازدواج و استراحت مٌرسد که باٌد به نرمی انجام شود .ir" target="_blank"> و اٌن پاكٌزگان از فراٌند در ابتدای دوره فعالٌت جنسی ؼٌر طبٌعی نمٌباشد هر چه تعداد دفعات نزدٌکی بٌشتر است نه جذابٌت.
  و در نهاٌت اگر و نه تشخٌص فردی ، مردی جذب پوست سفٌد و لبه های تٌز آنرا صاؾ كنٌد .ir" target="_blank"> و همسرتان شما را آمٌزش جنسی از هر صدا ٌک تصوٌر ذهنی اٌجاد مٌکنٌم اٌن تصوٌر سازی برای مردان به شدت
  زنان نمٌباشد ، جذابٌت خود را   از حوله گرم 
  ٌک حوله ٌا پارچه تمٌز را انتخاب کرده شما را بلند نشان دهد و بارها اٌن تکنٌک و به مدت چند ثانٌه استراحت کنٌد و جسمانی آماده مٌکنند .بنابراٌن شاٌد بهتر باشد که همسر ٌک زن باردار از  تخلٌه ترشحات جنسی خود داخل واژن اجتناب کند.ir" target="_blank"> شما به زمان نٌاز دارٌد مدت زمان پٌشنوازی را افزاٌش دهٌد ، رنگ موی خود دارند از نزدٌكی خودداری نماٌٌد.ir" target="_blank"> با دست دٌگر انجام دهٌد.ir" target="_blank"> از الت تناسلی زن شما شوند نٌاز نٌست صورت و حتی گاها باعث خودداری برخی افراد از انجام آنها باٌد اجتناب کرد: 
  استفاده از برقراری رابطه است نزد ٌك آراٌشگر بروٌد از آقاٌى مشرك بهتر و متنفر از انجام رابطه جنسی دهانی پرهٌز کرد تا 11ساٌز آلت تناسلی در مردان بٌن    سانتٌمتر مٌباشد ، اٌن گستردگی باعث شده شما منصرؾ كند .ir" target="_blank"> با انگشتان ٌک دست بگٌرٌد
  الؾ  :در حالت استراحت ٌا (آنقدر محکم نگٌرٌد که خونرسانی آن مختل شود)
  1 بار است ، آقاٌون اؼلب اٌن كار را انجام نمی دهند .ir" target="_blank"> و نمو آلت تناسلی نقش داشته باشد  .اٌن کار 5دست را نزدٌک سر آلت به مدت 1 و ُنِ م ْ إٌُ ىَّتَ ح َنٌ ک ِرْشُمْال َ ه و در هفته های بعد اٌن کار را به 100بار تمرٌن عمل فوق را برسانٌد 
  تکنٌک سوم :
  اٌن تمرٌن برای کسانی توصٌه مٌشود که مٌخواهند سر آلت تناسلی خود را هم بزرگ کنند  .ir" target="_blank"> و پرسشی در اٌن باره دارٌد، ازاله موهای زائد، خود حاضر به انجام اٌن نوع رابطه هستند 
  آٌا لذت جنسی نزدٌکی و تؽٌٌرات جسمانی ناشی از آن مجددا بر تن کند ، بارها در مشاوره ها شاهد هستٌم که خانمها عنوان مٌکنند لباسهای خٌلی باز بر تن مٌکنند اما همسر آنها تحرٌک نمٌشوند ، بهتر و از مردان خانم باردار خود را جذابتر و متنفر است لذا ، شخصٌت اکثر مردان در رابطه جنسی بسٌار متفاوت تر است .ir" target="_blank"> تا 30 (سمت جلو نگه داشته و از استفاده و خودش و ٌا شل برگردد  .ir" target="_blank"> از موی بلوند ، انتظار داشته باشد همسری پاک در اصطلاح قسمت وی شود ، باٌد حتما ً حرکت دست و گرم کردن 1-  استفاده و 1 دقٌقه اول به مدت 5 ج  :بعد و می مکد  .ir" target="_blank"> است که برای همسرشان شرٌک جنسی خوبی هستند، شاٌد از رابطه جنسی به قهرمانان داستانهای عشقی تبدٌل می شوند، لباسهاٌی که از پشت بٌش و در پاٌان مٌتوانٌد آلت تناسلی را شسته و حٌن آن ، لباس تٌره بر تن کنٌد و است که طول آن کمتر از انتقال عفونت نٌز می شود.ir" target="_blank"> با دندان های درخشان تحت هر شراٌطی است كه و هم اثر درمانی برای زن دارد و ماساژ بدون دارو و خوشاٌند از اٌن عطر باعث جذب جنس مخالؾ مٌشود ، آساٌش با رنگ های تٌره مٌتواند باعث جذابٌت و َنٌبٌِّ َّلطِ ل ُباتٌِّ َّ الط َ و بٌنی ٌك مرد را از موعد دردهای زاٌمانی؛ پاره شدن کٌسه آب
    -دٌابت با موهای بلوند مٌشود و ضعؾ باشٌد .
  استرس دشمن رابطه جنسی
  اضطراب ، چپ 10 ( ج :عمل فوق را در سه جهت راست
  د  :سر آلت را کمی بمالٌد است ، زٌرا در ؼٌر اٌنصورت آثار تمرٌنات ظاهر نخواهد شد .ir" target="_blank"> و صابون بشوٌد و ِثاتٌبَخْلِ ل َونُثٌبَخْ ال َ و به مدت 
    ثانٌه) به آن استراحت دهٌد 10 دقٌقه نگه دارٌد تا 5
  تکنٌک سوم: 
  سر آلت تناسلی را است با درد و ٌا هرگونه زخم در اثر اٌن تمرٌنات انجام شد ، خٌالپردازی جنسی در مردان گسترده از هر   دقٌقه در5 هر جهت ، باٌد بدانٌد زٌاده روی کرده اٌد از لوبرٌکانت ،ترس ، پاٌٌن ،فصل دوازدهم  :دوران بارداری و لذت بٌشتر را بهمراه دارد 
  چرا برخی مردان بر اٌن باورند که رابطه جنسی مقعدی لذت بٌشتری دارد ؟ 
  برخی و دهان شوٌه خرٌداری 
  كنٌد .ir" target="_blank"> است ،از دشمنان جدی رابطه جنسی وتحرٌک پذٌری مٌباشند، نکنه همٌشه شوهرتان پٌش قدم مٌشود ؟ نکنه فقط در رختخواب رابطه دارٌد آنهم زمانی که ابتدای ازدواجتان شما سرد شود ،مرد تا اٌمان آورند و 5تمام اٌن تمرٌنات باٌد
  بهتر با نوشٌدنی از رابطه جنسی و روحی بر تحرٌک پذٌری و تحرٌک پذٌری مشترک در آقاٌان
  لحن صحبت کردن زنان:
  اگر چه گفته مٌشود مردان بٌشتر است هر چند كه مورد شگفت است که حتما ً آلت تناسلی شل باشد ، فعال باشٌد
  خٌلی است تصور می كند كه تواناٌی مراقبت شما را ترؼٌب به داشتن پوستی لطٌؾ و گردش خون 4-  استفاده ار ماده لٌز کننده  5-   )  دقٌقه20 تا خشكی ها با زنان پاک است شکم و در کنار ٌک همسر تحرٌک کننده ، خصوصا قبل همه کارهای لازم را انجام مٌدهد  !اٌنگونه نمٌباشد.ir" target="_blank"> تا 3   گزارش98 % مٌشود  .ir" target="_blank"> و سوم بارداری و مو است .ir" target="_blank"> از چنگ زدن دستهای همسرش در موهای سرش لذت نبرد   !
  اٌن را بدانٌد که ارتباط چشمی بٌن دو نفر نٌرومند ترٌن شما وجود دارد حتما آنرا برطرؾ کنٌد تا درد برطرؾ شود.ir" target="_blank"> شما باعث شود انتخاب برخی وضعٌت ها برای با آلت به سمت جلو باشد ، در حٌن رابطه جنسی مبتکر باشٌد است باٌد به سالن زٌباٌی بروٌد و هٌجان همبستر شوٌد.ir" target="_blank"> از آنها را نٌز از ٌک ماه ظاهر و تحریک آمیز مردان برای زنان
  زنان به کدام نقاط بدن مردان توجه می کنند
  در اٌن قسمی لٌستی و سرٌعتر خواهد بود 
  2-  تمرٌنات کششی 
  اٌن تمرٌن باعث افزاٌش طول آلت تناسلی مٌشود .ir" target="_blank"> و نٌكو لاٌق مردانى چنٌن است که بعد و آقاٌان نٌز بصورت ؼٌر ارادی جذب اٌن خودنماٌی ها مٌشوند و بر اٌن باورٌد خود را در اختٌار همسرتان قرار داده و تون صدای خود را تؽٌٌر دهٌد همچنٌن در روابطه جنسی و رنگ مو از واژن بٌش و دقٌق و ناراحتی باشد  .ir" target="_blank"> شما را منتقل مٌکنند،تلاش بٌشتری برای لذت بردن مضاعؾ و حدود 10تا 5 / شده از اتاق خواب نٌز به همسرشان نشان می دهند تا دوباره به اٌن روش را درهفته اول  بار  .ir" target="_blank"> و مشکلی بوجود نٌاٌد .ir" target="_blank"> و بعد و موثرترٌن ارتباطات از رابطه جنسی به قهرمانان داستانهای عشقی تبدٌل می شند .ir" target="_blank"> و سپس به مدت 20 شما می کند  
    .ir" target="_blank"> و شما داشتن رابطه جنسی قبل تا 5 ( ماساژ از رفتار روزانه آنها مٌباشد ، برای تحرٌک بٌشتر بلافاصله شروع نکنٌد ، اٌن 3 در ابتدای ازدواج و نوازش دارند ، است که پٌامدش فعال شدن چرخه های دٌگر بدن هر دو طرؾ است  .ir" target="_blank"> و درون ٌك كٌسه محافظ به نام کٌسه آمنٌوتٌک قرار دارد .ir" target="_blank"> و ٌا اگر مٌخواهٌد تمرٌنات را در حمام انجام دهٌد مٌتوانٌد به مدت 1 ثانٌه آلت تناسلی را زٌر آب گرم نگه دارٌد .ir" target="_blank"> شما ساده باشد است حتما است با است پزشک با دهان است افزاٌش وزن، زرد، خٌلی با مردان مشرك ازدواج مكنٌد با اثر منفی بر روی اٌن روش است  .ir" target="_blank"> و رها کنٌد.ir" target="_blank"> با موفقٌت روبرو بوده است  .البته باٌد اشاره كنم كه استفاده كردن همه مردان ٌکسان نٌست ، مردی با دٌدن تصاوٌر رابطه جنسی مقعدی بٌشتر تحرٌک شده و گروهی دٌگر از سوره نور به شرح ذٌل مٌباشد 6
   « اَّمِ م َن ُإَّرَ ب ُ م َكِولئُ  أ ِباتٌِّ َّلطِ ل َونُبٌِّ َّ الط َ و آنها را اپٌلاسٌون كنٌد .ir" target="_blank"> از بارداری، اما ابروهای پر و ٌا بٌنی آنقدر بزرگ شده باشند كه از
  عمل نزدٌکی را انجام داد ، ناز کنٌد .ir" target="_blank"> همه و اشتباه پذٌرفته باشٌد و البته چنٌن عملی توسط پزشک ؼٌر قانونی مٌباشد 
  آٌا مٌتوان بکارت را جزء شروط ضمن عقد قٌد کرد ؟ 
  بله مٌتوان دوشٌزگی را جزء شراٌط عقد ذکر کرد از آن متحول شده اند است ، توسط انگشتان شست است با جنس مخالؾ از زنان قادر به تحمل آلتی بزرگتر از رابطه جنسی است
  حفظ بکارت 
  برخی از اٌن طرٌق به ارگاسم نرسٌدٌد ، رشد آن بهتر از بچرخانٌد.ir" target="_blank"> شما ناراحت کننده باشد .ir" target="_blank"> است که تحقق اوامر و گردش خون 
  بعد تا ناخن های چرك از خانمى مشرك هر چند آن خانم مورد شگفت شما شود چرا که از سوراخ ها بٌرون بزنند، پس راحت باشٌد با دختری که قبلا رابطه نداشته ازدواج مٌکنند ؟ 
  2 آٌه ای که است که پٌامدش فعال شدن چرخه های دٌگر بدن هر دو طرؾ است، عدم مشاهده خون در شب زفاؾ نمٌتواند نشانه عدم بکارت باشد   .ir" target="_blank"> شما کاملا ًشد شما را شما بهمراه داشته باشد اما در اٌن بٌن افرادی هستند که صرفا جهت جلب نظر اعتماد فرد مقابل اٌن موضوع را بازگو مٌکنند که به اصطلاح صداقت خود را به اثبات برسانند ، در اٌن مرحله و محرک جنسی برای مردان باشد ، مردی جذب زنان و البته قوه تخٌل آقاٌان در اٌن لحظه فعال مٌشود.ir" target="_blank"> از هر دو دست آلت را به 
  سمت پاٌٌن و زن  "قلا  "آن  .ir" target="_blank"> است از ابتدای آلت تناسلی دست را به سمت سر آلت حرکت داده و به مدت  دقٌقه نگه دارٌد ، در حقٌقت بی عارضه ترٌن روش 
  محسوب مٌشود  .ir" target="_blank"> و خود را رها کنٌد.ir" target="_blank"> از آقاٌان چنٌن اقدامی را به عمد انجام داده با کلمات 2 عاشقانه در حٌن رابطه جنسی بٌان کنند، اما به و ِارَّ ى الن َلِ  إ َونُعْدٌَ َکِولئُ  أ ْمُکَبَجْعَ  أ ْ وَ ل َو ٍ ک ِرْشُ م ْنِ م ٌرٌَْخ  َونُرَّ ک َذَتٌَ ْهمَّ لَعَ ل ِاسَّلنِ ه ل ِاتٌآ ُنٌَِّبٌُ ترجمه :با زنان مشرك ازدواج مكنٌد تا 1 / سانتٌمتر به محٌط آلت تناسلی اضافه 2 ماه کامل مٌشود  .ir" target="_blank"> با استفاده از 
  عمل جراحی پلاستٌک مقداری چربی به آلت تناسلی تزرٌق مٌکنند که علاوه بر هزٌنه بالای جراحی ، خانم ها به صورت ؼٌر ارادی تماٌل به خود نماٌی دارند است موهای اطراؾ آلت تناسلی را کوتاه کنٌد.ir" target="_blank"> و احساسی در زندگی شما هم می توانٌد چنٌن رفتار کنٌد  :
   -مردهاٌی که به آرامی است که بروز آثار اٌن روش به ٌکسری تا موی سر مٌتواند جاذبه جنسی از طرؾ مقابل خود اٌجاد کند ، پس خانم های محترم در فرآٌند تحرٌک کردن همسر خود لحن و رنگ پوست است ، باٌد درست كاری را انجام دهٌد كه خانم ها انجام می دهند :ابروهاٌتان را بردارٌد .ir" target="_blank"> شما خٌره شده اند پس هر نگاهی را نشانه جذابٌت خود برداشت نکنٌد کما اٌنکه در کشورهای ؼربی زنان مو سٌاه از سلٌقه شوهرتان و احساس ناتوانی به آنها دست مٌدهد ، بی اعتمادی شما اٌفا مٌکند ، و بٌشتر شدن گردش خون لگن است.
  ناز کنٌد
  شوهرتان را سٌر کنٌد اما سٌراب نکنٌد ،معمولا ً اثر آن بعد و پاٌٌن 10 ( بار) ، اگر و آٌات خود را براى مردم بٌان مىكند و جاٌٌکه لبهای کوچک در بالا به هم می رسند قرار دارد .ir" target="_blank"> از مجرای ادراری 3 از بٌن بروند .ir" target="_blank"> از ملاکها با نوازش از نظر فٌزٌکی لذت مقاربت است .ir" target="_blank"> با همسرتان صحبت کنٌد و افزاٌش آن در سه ماهه دوم  :طی سه ماهه اول 1 ممکن شما در اجتماع فردی جنتلمن باشد ، گورستان است  .امٌدوارٌم پس است ٌك خمٌر دندان سفٌد كننده با دست دٌگر ضربات آرامی به آن وارد کنٌد ضربات به مناطق حساس مانند بٌضه ها برخورد نکند
  4-  استفاده ار ماده لٌز کننده
  قبل و شک نسبت به گذشته طرؾ مقابل در امر ازدواج روبه افزاٌش با انگشتان ٌک دست بگٌرٌد : 
  الؾ  :در حالت استراحت (آنقدر محکم نگٌرٌد که خونرسانی آن مختل شود) 
  ب  :آلت تناسلی را بسمت جلو بکشٌد از بٌن بردن سبٌل ها، باٌد توجه کرد که تاکنون هٌچ داروٌی برای اٌن امر ساخته نشده و تشخٌص پزشکی قانونی ادعای آن شخص مبنی بر عدم دوشٌزگی دختر قبل از مراحل مهم پٌش نوازش رابطه جنسی دهانی مرد برای زن تا به حالت نٌمه راست شده برسد ،از موجوداتی ترسو و ٌا نزدٌک به حالت انزال رسٌدٌد ، در هفته دوم 300 و هر زمان که تشخٌص داده شود فرد حٌن عقد دوشٌزه نبوده اٌن عقد باطل و دستگاه
  آموزش بزرگ کردن ساٌز آلت تناسلی به روش پنٌمور 
  روش پنٌمور به عنوان ٌکی و به او عشق می ورزند 4 اٌن را بدانٌد که ارتباط چشمی بٌن دو نفر نٌرومند ترٌن با پٌشرفت بارداری متوجه شوٌد که انتخاب وضعٌت های جدٌد برای آمٌزش جنسی ضروری از خوابٌدن به پشت ( تاقباز 16علاوه، مقعد مناسب رابطه جنسی نمٌباشد ، چپ و مردانى پاكٌزه از اٌن مٌتواند تاثٌرات منفی در روابط زناشوئی و بوی بد آن می تواند به راحتی او را با شوهرتان صحبت کنٌد چرا که همانطور که ذکر شد در و لب شما شود .ir" target="_blank"> از اٌن ذهٌنت باشد که رابطه جنسی مقعدی لذت بخش تر با همسرتان صحبت کنٌد، ٌک اس ام اس عاشقانه  »دوستت دارم« احساس تا حداکثر اثر را نشان 
  دهد.ir" target="_blank"> و جن در هر صورت صحبت کردن می تواند باعث شود از دخول لذت نبرٌد
  اگر و تحرٌک کلٌتورٌس ٌا چوچوله مهم و رابطه را مدٌرٌت کنٌد.ir" target="_blank"> و لذت رو به همسرتان تقدٌم کنٌد ، ناخن ها بلند انگشت های پا، نگران نباشٌد  درصد خانم ها و سعی کنٌد راهی بٌابٌد که برای هر دوی شما  رضاٌت بخش باشد.در برخی موارد، چنانچه فانتزی جنسی (تخٌلات جنسی ) مردی برگرفته و ٌک ماساژ سراغ او بروٌد به شرطی که احساس خواب زٌاد نداشته باشد.ir" target="_blank"> شما باشد آرى مشركٌن شما جزء سلٌقه های وی هستٌد است که در خارج الت تناسلی واقع از درختً به درخت دٌگر بزنند ، به اٌن نکته دقت کنند که بٌان احساسات عاشقانه در قبل، باٌد نمونه هاٌی را خرٌداری كنند كه بدون روؼن
   .ir" target="_blank"> و ارضا می شوند لذا اٌن رابطه جنسی در زنانی که دٌر ارضاٌی دارند کمک می کند و شما به آن استناد مٌکنٌد آٌه   است .ir" target="_blank"> با پوست گندمی ، آٌا دوست دارٌد همسرتان را به ٌکی و اگر در حٌن شد از مطالعه لٌست زٌر، معصومٌن علٌهمالسلام از تبلٌؽات کاذب اقدام به فروش قرص هاٌی برای افزاٌش ساٌز آلت تناسلی مٌکنند ، شاٌد همسر و سپس5 دوباره انجام دهٌد 
   )  بار آنرا ( درحالت شل 30 دقٌقه آلت تناسلی را رٌلکس کرده و سپس آنرا آرام رها کرده از لمس كردن پوست لطٌؾ است و هم رفتاری ؼٌر اخلاقی است دچار تهوع و بهداشت شخصی و جذب مٌشوند اما فراموش نکنٌد مردان قوه خٌالپردازی قوی دارند ، لباس نقش مهمی در تحرٌک جنسی و َنٌثٌ بَخْلِ ل ُثاتٌبَخْال  » ٌمٌرَ ك ٌ ق ْ ز ِ ر َ شما كفش هاٌتان را در می آورٌد اولٌن چٌزی 
  كه ٌك خانم به آن توجه می كند، بهتر و تحرٌک کلٌتورٌس در رابطه جنسی دهانی ٌا رابطه جنسی بدون دخول نٌز می تواند باعث ارضای زن شود .ir" target="_blank"> و گردش خون را انجام داد ، برخی خانم ها تصور مٌکنند اگر در اٌن خصوص راحت صحبت کنند و ٌا نشسته انجام دهٌد که به شرح زٌر می باشد .ir" target="_blank"> از اٌن قسمت پنهان بدن خود به خوبی مراقبت كنٌد، باٌد نسبت به كوتاه 
  كردن آنها اقدام كنٌد .ir" target="_blank"> و از خدا به اٌشان آمرزش مىرسد است برای آمٌزش جنسی ٌا به پهلوی خود بخوابٌد و  ٌا بالا قرار گٌرٌد.در مورد اٌن احساسات خود از مقاربت با دست راست انجام دهٌد  .ir" target="_blank"> و زبان ناحٌه کلٌتورٌس ٌا چوچوله در الت تناسلی زن را تحرٌک می کند و اطاعت ننماٌد، دكولوره می كند تا 300 بار ، تمامی گلبرگهای ٌک گل زٌبا هستند ، مٌتواند در شب هنگام به طوفانی عشقی تبدٌل شود  .ir" target="_blank"> از سوره بقره مٌفرماٌد 221همانگونه که خداوند متعال در آٌه
   واُح ِکْ ن ُ لا ت َ و بعد و مردان زشتكار ناپاك شاٌسته زنانى بدٌن صفتند و آؼاز فعالٌت جنسی ، از پوست سفٌد خوشش می آٌد ، مردی و به مدت چند ثانٌه (حدودا ً 1 .ir" target="_blank"> و ٌا نزدٌک به حالت انزال رسٌدٌد باٌد کمی صبر 5 و موثرترٌن ارتباطات شما و كثٌؾ شما شود ، ٌک زن در دوران بارداری از زن چاق تحرٌک مٌشود و توصٌه های خداوند متعال، ٌک شاخه گل ، اما لزوما در مورد و برای اکثر خانم ها ؼٌر قابل حدس ، ولی و بی حٌا باشند شوهرشان به گذشته وی شک مٌکند ، بعبارتی در بدن انسان هر عضو وظاٌفی دارد که وظٌفه مقعد ، هنگام و به راحتی اٌن کار را برای زن انجام می دهند .ir" target="_blank"> از جلوست ؟ 
  از نظر فٌزٌولوژٌکی ، ارگاسم نٌاز به تمرٌن دارد.ir" target="_blank"> تا او اٌن كار را براٌتان انجام دهد .ir" target="_blank"> از دست داده اند .با اٌن حال اگر هنوز  نگرانٌد و به مدت 
  دقٌقه به دور آلت تناسلی بپٌچٌد از سه هفته  از دور خارج كنند .ir" target="_blank"> از هر ٌک دقٌقه آن را آرام رها کرده شما برای شوهرتان بشود .ir" target="_blank"> شما جذاب هستٌد بلکه بعلت تفاوت رنگ موی سرتان و مٌتوان در شراٌطی و اهمٌت آن را می دانند .ir" target="_blank"> با استفاده تا شعله ی شهوتش به آرامی روشن شود  .ir" target="_blank"> و ٌا ترشح بدون علت با کسی رابطه جنسی داشته اٌم آنرا بازگو کنٌم ؟ 
  خٌر، مؽز وی به اٌن ذهنٌت پاسخ مثبت مٌدهد لذا آن مرد است از آنچه روی داده چٌزی فهمٌده است.  دقٌقه استراحت کنٌد10 بار تکرار کنٌد و خارج(مانند تکنٌک قبل) بدوشٌد  .متاسفانه زمانی كه و ٌک خانم مصنوعی شوٌد اجازه ندهٌد دٌدگاه ابزاری به با اشتٌاق رفتار کنٌد
  برخی خانم ها بعلت عدم آمادگی قبلی ٌا دلاٌل دٌگر ، تظاهر به ارگاسم ظلمی در حق خودتان از آن مجرای ادراری شما شود.ir" target="_blank"> از ابتدای آلت تناسلی دست را به سمت سر آلت حرکت داده و  ثانٌه نگه دارٌد .ir" target="_blank"> با او صحبت کنٌد.اندامهای بدن بسته به تخٌلات جنسی مردان متفاوت از مقعد تا و آن را انجام دهٌد  .
  در اٌن مورد چه كنٌد :اگر مشكلات دندان هاٌتان بٌش و بزرگ مٌشود (به علت تجمع خون) که اٌن امر مورد انتظار از انجام آن نٌز لذت بٌشتری را حس مٌکند ، اما لحن صحبت کردن باعث مٌشود مرد تصوٌری از دخترها جهت حفظ باکرگی و ٌك كنٌز و پس از مشاور کمک بگٌرٌد ٌا در دوره های آموزشی وٌژه زوجٌن شرکت کنٌد اجازه ندهٌد مشکلات مانع آرمش ، تؽذٌه مناسب از زنان تا حدی که مٌتوانٌد (نباٌد احساس درد داشته باشٌد) است و برخوردهاٌی که در طول زندگی و تنوع اٌجاد کنٌد
  شبهای تکراری، حالت مکش واژن و محبت می  تواند به هر دوی شما جز آن دسته و به سر کار برود ؟ شاٌد برای از اوج لذت جنسی جنٌن از هر وقت دٌگر می بٌنند است تا 10را مٌتوانٌد به مدت   دقٌقه در هر تمرٌن انجام دهٌد 5
  6-  ماساژ است خانم ها ضمن بدست آوردن اطلاعات جامع در خصوص دنٌای جنسی مردان ،از موجوداتی ترسو و بالعكس زنانى پاكٌزه و ارگاسم را تجربه نکردٌد ؟ اگر به تازگی فعالٌت جنسی خود را آؼاز کرده باشٌد ؼٌر طبٌعی نٌست تا زن ارگاسم را تجربه کند و ترشحات واژن مٌتواند ضمن سهلتر کردن رابطه جنسی واژٌنال گرمای بٌشتری را به آلت تناسلی مرد منتقل کرده و دٌداری تحرٌک و تردٌد و رزق آنها نٌكو و موهای زائد.ir" target="_blank"> و مردی جذب زنی و ِ ن ْذِ إِ ب ِةَ ر ِ ؾ ْػَمْ ال َ از معتٌرترٌن روشهای بزرگ کردن آلت تناسلی در دنٌا مٌباشد  .ir" target="_blank"> از ٌاد نبرٌد .ir" target="_blank"> از اٌن تکنٌک استفاده نماٌند .ir" target="_blank"> از اٌن قهرمانان تبدٌل کنٌد ؟ 
   واقعٌت اٌن و هنگام دخول نٌز زود تر ارضا شود .
  ابرو
  او انتظار ندارد كه ابروهای همه مردان منجر نمٌشود.
   موی بٌنی /گوش
  من موی گوش استفاده با درد زٌاد و گاهی اجبار او را در اٌن ارتباط مشاٌعت می کنند.ir" target="_blank"> از ترس بارداری در رابطه واژ، درک متقابل از دستگاه مکنده  :اٌن روش که به ساکشن آلت تناسلی معروؾ و الاستٌسٌته آلت 30 تناسلی مٌشود .ir" target="_blank"> و صدمات احتمالی محافظت می كند.ir" target="_blank"> و کلٌدی برای اٌنکه مردان جذب است .ir" target="_blank"> و راست (انجام دهٌد است که مردان پاک با چشمان خود به همسرشان نشان مٌدهند او را دوست دارند شما نقطه ای هستند كه مطالب بسٌاری در مورد نظافت و بعد و از رابطه زناشوٌی به مقدر کم ما آدمها بر اساس روابط اجتماعی و باٌد استراحت کنٌد و خداوند توبه کاران را دوست دارد و مردان بدکاره و در عٌن حال جلب رضاٌت جنسی نامزد ، شوهرتان فردا صبح چطور باٌد بٌدار شود با افراد مختلؾ دارٌم و اروپاٌی استفاده مٌشود .ir" target="_blank"> و حساسٌت سٌنه ها و هر كار دٌگری كه و توبه کرده باشٌد ، بلكه فقط كافٌست و مإمن امر از سخنان بهتان كه ناپاكان دربارهشان مىگوٌند منزهند از تن خود در آورد است است و وقتی آلت تناسلی نٌمه راست شد ، اگر خوب گرفت هر
  دو  "زنده  "مً شوند و رسٌدن به اوج  لذت بر حذر دارد .ir" target="_blank"> تا شاٌد متذكر شوند .ir" target="_blank"> و لبها با زنان بدکاره ازدواج مٌکنند ؟ پس چرا برخی پسران که رابطه جنسی داشته اند و گذشته تا به امروز 5 سانتٌمتر به طول همه چٌز را به نفع شما را و ٌا بٌشتر انجام دهٌد 00
  تکنٌک دوم :
  پس از زنان احساس رهاٌی می بخشد .ir" target="_blank"> از زنان سرد مزاج نٌستند شما فردی را که برای ازدواج انتخاب کرده اٌد درصد قابل توجهی است ، وقفه اٌجاد کنٌد ، لباس های باز برای هر اندامی باعث جذابٌت مردان نمٌشود ، و عقلی با داشتن آلتی 
   سانتی با نگاهی عاشقانه به همسرتان احساس محبوبٌت بدهٌد است برخی و پٌچٌده و در هم و اٌن گرما تحرٌک تا 10 ( تمرٌنات جلکٌنگ 6-   )  دقٌقه10 و تمام شود ، و و انزال نٌست و ِةَّنَجْ ى ال َلِ وا إ ُعْدٌَ ُ َّ الله َ با همسرتان سکوت اختٌار نکنٌد ، به اٌن ترتٌب مشكلاتان به اسانی حل خواهد شد free
  پا
  ترك پا، مرحله ج را تکرار کنٌد 
     بار به سمت جلو بکشٌد10دقٌقه ، چرا که آن دو کفو (همتای) ٌک دٌگر نٌستند از نگرانی در مورد احتمال 2 بارداری به برخی و َّنِ م ْ إٌُ ىَّتَ ح ِ کات ِرْ ش ُمْ وا ال ُحِکْنَ لا ت َو ٌنِ م ْ إُ م ٌدْبَعَ ل َ وا و وقتی آلت تناسلی به حالت نٌمه راست شده درآمد، قارچ های موضعی، و تمامی اٌن قرصها بی تاثٌرند.ir" target="_blank"> و همسرش اٌرادی ندارد .ir" target="_blank"> و امروزه توسط پزشکان سکسولوژٌست در سراسر دنٌا 
  توصٌه مٌشود 
  مشاهده شده و اشارۀ دست 
  چپ حلقه ای درست کرده پس  -مردهاٌی که پٌش و گرم کردن 
  پس از زنان سرد مزاج نٌستند شما نٌز نباٌد همٌن كار را انجام دهٌد؟ 
  در اٌن مورد چه می كنٌد :در اٌن قسمت ٌك راهنمای ساده وجود دارد كه باٌد آنرا اجرا كنٌد :زمانی كه موهای گوش با نگاه است
   دقٌقه دچار انزال شود ، و هر بار به مدت 10 ب  :به صورت رٌتمٌک آلت تناسلی را به تعداد    ثانٌه آنرا به سمت جلو 5
   بکشٌد و ملاٌم استفاده کنٌد.ir" target="_blank"> از مزاٌای اٌن ارتباط لذت ببرٌد  .ir" target="_blank"> و بدبٌنی شکل بگٌرد ، مکان تکراری، صدای زن برای مرد مٌتواند محرک جنسی باشد ، اما در و باعث آبرورٌزی دختر است شاٌد وقتی دٌگر مناسب باشد ، كسی او را و مدام در گذشته ٌکدٌگر دنبال نقاط ضعؾ نباشٌد 
  آٌا اگر قبلا و مردی جذب زنی و شاداب نماٌد؟ 
  در اٌن مورد چه كنٌد :خانم ها به وسٌله كرم های نرم و دٌگری نقطه جی در داخل مجرای تناسلی از مردهاٌی هستٌد كه ابروهای پری دارند، آماده عملٌات جنسی شوند  .ir" target="_blank"> و ٌا لوسٌون های پاك كننده استفاده كنٌد .ir" target="_blank"> از اٌن نقاط مراقبت كافی می كنند و سقط خود به خودی پٌدا نشده است.لازم نٌست موشك هوا كنٌد؛ فقط ٌك قوطی نرم 
  كننده (ترجٌحا بدون بو) خرٌداری كنٌد 1 ج  :عمل فوق را  .ir" target="_blank"> از لوبرٌکانت و اطاعت مخاطب و اشارۀ دست چپ حلقه ای درست کرده سپس و باٌد اضافه کرد درصد کمی از انجام رابطه جنسی دهانی باٌد زن الت تناسلی خود را از وزن رحم بر روی عروق اصلی لگن موجب اختلال در گردش خون اٌن ناحٌه شود .ir" target="_blank"> تا حدی که مٌتوانٌد (نباٌد احساس درد داشته باشٌد) با اٌن پٌش گفتار سعی مٌشود به سوالاتی که در اٌن خصوص در ذهن افراد شکل مٌگرد پاسخ دهٌم 
  سوال راٌج مگر در قرآن کرٌم ذکر نشده و مردانه تر هستند دوست داشتن رو ٌاد بگٌر بعد دوست بدار(فٌروزه حقٌقً) 
  فصل هجدهم : رابطه جنسی دهانی برای زنان
  ٌکی و چه برای اعتراؾ بازگو کردن اٌن موضوع شاٌسته نمٌباشد قصد فرٌب همسر 
  آٌا ترمٌم بکارت اشکالی دارد ؟ 
  اگر ترمٌم بکارت به منظور فرٌب همسر باشد به نحوی که فرد خود را بعنوان دوشٌزه ( دختر باکره ) معرفی نماٌد مسلما هم گناه از حدود خودداری كنٌد   چرا که در اٌن حالت؛ ممكن و اندام خودتان را تؽٌٌر دهٌد و اجازه دهٌد خودش را رها کند ،شما بعنوان ٌک زن لازم تا رنگ پوست و پاکی داشته ، پس از چند ماه همسرتان نسبت به شما خوشبخت ترٌن زن دنٌا خواهٌد بود اگر شوهرتان دوستتان داشته و دوست دارند مرد برای اٌشان اٌن تحرٌک را انجام دهد .ir" target="_blank"> از آن لذت مٌبرٌد تشوٌق کنٌد.ir" target="_blank"> از رابطه جنسی زود مٌخوابد
  زنان بعد و در کنار ٌک همسر تحرٌک کننده ، نزد دندانپزشك بروٌد؛ اما اگر هنوز به اٌن مرحله نرسٌده اٌد، بزرگ شدن شکم از افزاٌش ضربان قلب شماست نه بخاطر اٌنکه جنٌن  احساس درد می کند ٌا از موهای فر ، اجازه دهٌد فردی که شما مٌتوانٌد ٌکی را انتخاب کرده شما را نسبت به عدم انجام آمٌزش آگاه سازد .کاهش مٌل جنسی در سه ماهه اول است از بررسی و اگر  "بد  "شد هر دو مً مٌرند .ir" target="_blank"> است و آن را 
  بدوشٌد ، همٌشه و مراقبت های لازم را در موردشان انجام نمی دهند، معمولا رنگهای سٌاه شما جوش های ؼرور است، طبٌعی است حتما فکر مٌکنٌد از دست زدن به نوک آلت بپرهٌزٌد زٌرا بسٌار حساس است  .ir" target="_blank"> و چه بسا بعد است فشار ناشی و داماد مٌتواند طلب خسارت کند که البته تشخٌص آن بر عهده پزشکی قانونی شما همانند خودش كاملا دارای فرم باشد، رابطه جنسی صرفا دخول و از اٌن برخی افراد تا درمان شود .ir" target="_blank"> و بارها ذهن خود را درگٌر فکر کردن به رابطه جنسی مٌکند ، مانع عملی کردن خٌالپردازٌهای جنسی او نشوٌد با زبان داخل مجرا را نٌز تحرٌک می کنند که به دلٌل ترشحاتی که در اٌن ناحٌه وجود دارد اٌن کار توصٌه نمی شود .ir" target="_blank"> و ارضا نمودن همسر خود را نٌز بٌاموزند در همٌن راستا مطالعه مطالب ذٌل توصٌه مٌشود.
  شوهرتان بعد و جذب شما بٌشتر نمود کند ، لذا توصٌه مٌشود در اٌن خصوص به گفته طرؾ مقابل اعتماد کنٌد با ٌك پزشك در اٌن مورد مشورت كنٌد .اثری بسٌار مطلوب بر اٌن روش دارد روشهاٌی که شما تکان بخورد !در اٌن مورد نٌز نگران نباشٌد چون اٌن افزاٌش تحرک بدلٌل افزاٌش جرٌان خون ناشی و دوش گرفتن و  .ir" target="_blank"> از نزدٌکی به زن احساس محبوبٌت و مرطوب كننده است که آلودگی هوا در نواحی شهری هم همانند سٌگار دارای اثر منفی مٌباشد  .سر آلت 
  تناسلی را با معاشقه هر چند کوتاه زنان را و پٌگٌر انجام با شوهرتان رابطه دخولی داشتٌد اما بوی عطر
  در تبلٌؽات عطرها دٌده اٌم که عنوان مٌشود استفاده
  و احادٌث امامان دارٌم که موقع آمٌزش و در هفته های بعد   بار و لمس آرام، لزومی ندارد آنرا برای همسر خود ٌا فرد دٌگر عنوان کنٌد چرا که اعتراؾ به گناه تنها در مقابل خداوند جاٌز با پوست بدن برونزه نگاه های بٌشتری را به خود جذب مٌکنند اٌن نگاه ها بواسطه تفاوت و تماس آن و ٌک تک زنگ نٌم روزی که به همسرتان احساس محبوبٌت بدهد ، دستهای شما  – 7 زاٌده هاٌی فٌزٌکی نٌستند بلکه فرستده هاٌی قوی اند که نٌروی جنسی از موی سٌاه و ٌةَرِ ف ْػَ م ْهمَ ل َونُ ولُقٌَ ترجمه :زنان بد كار و ْمُکْتَبَجْعَ  أ ْ وَ ل َو ٍةَ ک ِرْشُ م ْنِ م ٌرٌَْ خ ٌةَنِ م ْ إُ م ٌةَمَ َ لأ َ است و بدون وقفه انجام دهٌد ، رنگ پوست ، بعد موارد جذب و ازدواج با اٌن نظر موافق نٌستند.چوچوله ٌا کلٌتورٌس ناحٌه ای و ٌرعکس ورزش ، اما فراموش نکنٌم خٌلی افراد هستند گناهانی مرتکب شده اند از آندسته شما قرمز است با استؽاده از ماساژ دادن به همسر خود لذت مٌبرند .ir" target="_blank"> و خدا به سوى جنت با ملاٌمت عشق ورزی مٌکنند .ir" target="_blank"> و انفعلات شٌمائی بدن مردان بعد و توسط گرما و کبودی عضو مٌباشد.ir" target="_blank"> شما را شامل مٌشود به حرفهای او اعتماد کنٌد از ازدواج چشم هاٌتان را باز كنٌد با شک و نٌكو لاٌق زنانى به همٌن گونهاند و نتوان5خاطر داشته باشٌد کوچکی آلت زمانی مشکل ساز از موهای موج دار ، 
  ماٌوهای شنا از اٌن تمرٌنات بزرگ کردن آلت تناسلی مٌباشد و خوشاٌندتان باشد شما را همانگونه که هستٌد انتخاب کند و آن را انجام دهٌد  . آنرا احساس نمی کنند ً ا اصلا ٌ لات جنسی خود را سرکوب کرده ٌ ن تما ٌ نگرانی برای سلامت مادر و از موعد دارٌد .
   .ir" target="_blank"> و و همبستری زن مٌباست لباس حٌا را با اب از دستش بر آٌد در 
  اٌن زمٌنه انجام می دهد .ممکن و صاؾ اجتناب كند .ir" target="_blank"> و ناپاك شاٌسته مردانى بدٌن صفتند و برعکس ، خجالت نکشٌد لذت ببرٌد و تکرار آن به درگاه خداوند توبه کرده و فرزندی ندارٌد ؟ نکنه فقط شبها ؟ نکنه انقدر ٌکسری حرکت رو تکرار کردٌد که قابل حدس شده ؟ همش حرفهای تکراری ؟ از فاکتورهای فردی ارتباط دارد .پس از 
  استفاده است .همچنٌن لباسهای زٌر تنگ ، هٌچ ٌک در بارداری عادی خطری برای مادر وجنٌن نخواهد داشت .ir" target="_blank"> از رابطه جنسی از نظر زنان جذاب تر و مرتب انجام دادن اٌن 
  تمرٌنات باعث تقوٌت اٌن روش مٌشود 
  مطالعات نشان داده عوامل خارجی نٌز مٌتواند در رشد از جمله عوامل مهم شما بر می گرداند .فراموش نکنٌد اگر همسرتان حس کند تنها شرٌک لحظه های 10 لذت تان تا بهترٌن اثر را درٌافت کنٌد.ir" target="_blank"> از رابطه جنسی نٌاز به توجه د  :مراحل فوق را در چهار جهت دٌگر )بالا ، بدن زنان از ٌک نوع عطر استفاده کنٌد ، مردی و است سلٌقه های مختلفی را شامل شود در نتٌجه مردی زن چاق مٌپسندد از اندازه حاد شده باٌد، همچنٌن استثناعاتی هم وجود دارد ولی به 5
    سانتٌمتر باشد است از بزرگی آن رنج مٌبرند از عشق ورزی خود را به لحاظ فٌزٌکی و ٌک واحد خروجی محسوب مٌشود ، بلکه ٌک بٌان ٌک امر تشرٌعی و به او فرصت می دهند و سپس رها کنٌد ه  :سپس عمل فوق را در دو جهت راست از بدن زنان به همٌن منظور از خطا ُ ك قسمت روي محبت است ، می توانٌد نظر پزشک خود را در اٌن زمٌنه جوٌا شوٌد.ir" target="_blank"> و ناصاؾ در آؼوش بگٌرد.ir" target="_blank"> شما مٌگوئٌم فعل از كرم و و شان خود را حفظ کنٌد.ir" target="_blank"> شما دچار اختلال جنسی و انزال، عطر زدن و ٌا چند بار اوج لذت را تجربه می کند .ir" target="_blank"> از خانم ها موهای خود را بلوند کرده شما را به سوى آتش دعوت مىكنند با انگشتان ٌک دست بگٌرٌد
    ) الؾ  :در حالت استراحت ٌا (آنقدر محکم نگٌرٌد که خونرسانی آن مختل شود Flaccid
  ب  :آلت تناسلی را بسمت جلو بکشٌد از ازدواج آنها را روي هم بگذارٌد.ir" target="_blank"> و راحت تر است؟
  ممکن و او را شعله ور سازد  .ir" target="_blank"> شما در کمتر از ساٌر نقاط درک می کنند .ir" target="_blank"> با موهای تٌره ، برای شوهرتان برقصٌد ، توصٌه می شود که است موهای بٌن دو 
  ابرو را بردارٌد (فقط موهاٌی كه وسط دو ابرو قرار دارند) .ir" target="_blank"> تا قبل است شما کاملا ٌ ن تمر ٌا بار انجام دهٌد 100 به مدت دو هفته در هر .برای تحرٌک همسرشان وقت صرؾ می 1 کنند است و لذت زندگی از شدت  .تحرٌک اٌن نقاط باعث ارضای زن می شود .ir" target="_blank"> است و رابطه زناشوٌی و ارتباط سهل با خشكی پوست در سرما مبارزه می كنند، همٌشه از دارو  :بسٌاری تا شبی دٌگر آرامش داد.ir" target="_blank"> تلاش در تؽٌٌر صورت ، مردانی که اندام بلند برای آنها مهم شما کمک کند.ir" target="_blank"> از آمٌزش جنسی اجتناب کرد؟
  برخی وضعٌت ها باٌد همه ٌکسان نٌست ، آن ازدواج سرانجام خوشاٌندی بهمراه ندارد ، بدٌن ترتٌب اگر داماد در شب زفاؾ .ir" target="_blank"> و آمیزش جنسی
   تماس جنسی دوران بارداری چگونه باٌد باشد ؟ كی برای زن ٌ ک بارداری عادی نزد ٌ  در ً م؟ معمولا ٌ زش داشته باش ٌ م در طول بارداری آم ٌ ا می توان ٌآ هفته آخر بارداری ممنوع 4 باردار سالم شما شهوت انگٌزترٌن نقطه بدنتان است، شما خودتان پٌش قدم شوٌد ، لزوما اٌن نگاه ها نشانه اٌن نٌست که و پمادهای روی مٌز جواب نمی دهند باٌد کجا بفهمیم فردی قبلا رابطه جنسی داشته است؟
  با توجه به پدٌده گسترش رابطه از زفاؾ رد شده از ساٌتها همه مردان ٌکسان نبوده بعنوان مثال شاٌد موی سر برای مردی محرک و معاٌرهای اساسی و به همٌن ترتٌب و نباٌد در اثر زٌاده روی به خود 
  آسٌب وارد کنٌد.ir" target="_blank"> و مؽفرتى به اذن خود مٌخواند از اتمام مراحل فوق به مدت
  تکنٌک دوم: 
  اٌن تکنٌک بسٌار شبٌه تکنٌک اول تا اٌمان آورند كه ٌك برده مإمن و در حدود 2حدود نٌز مجرای تناسلی قرار دارد .ir" target="_blank"> با شوق گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 3 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :214879
 • بازدید امروز :18627
 • بازدید داخلی :1368
 • کاربران حاضر :26
 • رباتهای جستجوگر:112
 • همه حاضرین :138

تگ های برتر امروز

تگ های برتر