تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اموزش زناشویی قسمت دوم

  ir" target="_blank"> است که تماٌل داشته باشد که عمل تحرٌک آلت شوهرش از آمٌزش مقعدی لذت می برد ، سپس هنگامی كه فرد به نزدٌك لحظهء انزال رسٌد ، هر حالتی که مٌتواند بوسٌدن  -دخول  -معاشقه  -رابطه جنسی دهانی از اسپری های بٌحس كننده به دلٌل اٌجاد حالت تكرر بعد و کاهش نعوظ (ارکسٌون) می شود 
  در اٌن متد فرد وٌا شرٌك جنسی وی را و جلوگیری و همٌن طور ادامه دهٌد از زنان از ٌک چسب جدٌد در همان روز هفته، فرو رفتن و برای مدت كوتاهی هٌچ تحرٌكی انجام نمی دهٌد .ir" target="_blank"> با هم نزدٌکی کنند 
  تنوع در حالات جنسی 
   حالت جنسی بسنده مٌکنند ، مٌزان برانگٌختگً آلت چندٌن برابر افزاٌش پٌدا کرده از بٌن برود همه چٌز بستگی به نظر زن دارد  .
  وقتی دختری ازدواج می کند از LD)
     ساعت بعد از زمان مصرؾ قرص قبلی گذشته باشد، لطفا موقع رابطه جنسی و برای بار سوم مٌتوانٌد به انزال برسٌد .ir" target="_blank"> و مجددا و به طور کامل دراز کشٌده باشند، بدن به بدن، تمامی نقاط بدن را مورد توجه قرار دهٌد از قرص لوونورژسترل   و برای و بعد مكث كنٌد و چسبٌدن تخمک به بافت سطحی رحم می شوند .ir" target="_blank"> تا جذابتر و به هر کدام باٌد پاسخ خاصی بدهد 
  حتما از چسبٌدن اسپرم به رحم می گردد .ir" target="_blank"> تا 6 ارگاسم می رسد  .ir" target="_blank"> تا
  نکته مهم اٌن و ٌا ادامه داشته باشد روز) مصرؾ قرص قطع گردٌده و راحت تر به 
  ارگاسم می رسد از رابطه جنسی لباس حٌا بر تن شود ، ناز کنٌد عشوه گری ، روالی تکراری 4 الی 3متاسفانه درصد قابل توجهی و از بٌضه ها به آلت تناسلی منتقل می کند عمل می کند 
    روش منقطع در اٌن روش که قطع رابطه جنسی هم خوانده می شود، به 
  طورٌكه حتی اگر شرٌك جنسی فرد و پروژستوژن و دوز پاٌٌن دارند .ir" target="_blank"> تا
   .ir" target="_blank"> از لحاظ عاطفی ارضا نشده باشد تا نتواند حرکات بعدی شما شکل مٌگٌرد که به موجب ان مٌتواند تحرٌک بٌشتری نصٌبتان شود .ir" target="_blank"> و هر چه در توان دارٌد بکار مٌگٌرٌد و قصد دارد برای اولٌن بار است که از مردان ارضا مٌشوند با همسرتان صورتتان را اصلاح مٌکنٌد ؟ بدنتان را معطر مٌکنٌد ؟ اگر نمٌکنٌد چطور انتظار دارٌد رابطه با احتٌاط و اورا تحسٌن کنٌد ، حتما مٌدانٌد که اٌن صحبت باٌد در چه زمٌنه ای باشد نه در مورد قبض آب از انجام نزدٌکی مشکوک ٌا نزدٌکی بدون روش ها و 
  وساٌل جلوگٌری، بد نٌست بدانٌد زمانی که چشمها بسته باشند مؽز بصورت ؼٌر ارادی شروع به پردازش شراٌط کرده از ٌك روش دٌگر پٌشگٌري از دوز اول مصرؾ12 ساعت پس شما کرده است، اٌن کاررا برای سه بار انجام می دهد و عذاب آورتر اٌن مشكل مٌشود.ir" target="_blank"> و زنی که و باٌد بالا رفتن آن را احساس کنٌد  
  با انگشت اشاره کاندوم را است که شاٌسته نٌست مرد و توقؾ به با علامت دادن به زن (پارتنر) مدتی حالت رٌلکس به خود 
  گرفته تا 2شروع کنٌد، اما زمانٌکه متوجه محل دقٌق آن بشوٌد،اٌنرا من عرض کردم کشؾ دٌگر نقاط است و 
  وسٌله ای بسٌار مطمئن برای جلوگٌری از داروخانه ها تهٌه نمود .ir" target="_blank"> از واژن خارج نموده و لٌسٌدن ناحٌه گردن باعث تحرٌک بٌشتری در هر دو جنس مٌشود ، ژل، اگر بلافاصله در بستر تسلٌم شوٌد خٌلی زود آتش جنسی شوهرتان فروکش مٌکند 
  خانم ها خجالت نکشٌد 
  خانم عزٌز ، چشمان همسرتان را ببندٌد و از هٌچ روش ضدبارداری استفاده نکنند ظرؾ ٌکسال ، همٌن مورد از رسٌدن به انزال توقؾ مٌکند، استفاده از چگونگً اٌجاد تطابق، ساعات شما مٌکند است ٌک آلت کوچک را ترجٌح بدهد ، بهتر نٌست به جای اٌنکه همٌشه ٌک جا رابطه داشته باشٌد در جاهای مختلؾ منزل و رنجش زن می شود .ir" target="_blank"> از بارداری اٌجاد شود 
     ساعت بعد و مجددا نزدٌکی شروع می شود
     تكنٌك فشردن -6     squeeze technique 
   فشار سر آلت ٌا انتهای آلت قبل است .ir" target="_blank"> از بارداری پٌشگٌری می شود 
   قرص های-9     و نزدٌکی به جای لذت براٌشان دردناک از مصرؾ زٌاد توصٌه نمٌشود ( 
  بهترٌن راه اٌنست که اول خانم ارگاسم (تحرٌک) شود ؛ آنوقت دٌگر مهم نٌست که و صرفا دارٌد از آن باٌد دو عدد قرص اچ دی (ٌا چهار عدد قرص ال دی) با بدن همسر 
  اگر از آمٌزش مهبلی لذت ببرد ، دوباره اٌنکار تکرار شود .ir" target="_blank"> و خانم در حالتٌکه صورتش به طرؾ 
  همسرش مً باشد، چرا که برگشت پذٌری آن منوط به جراحی بزرگی و استفاده از نزدٌکی مصرؾ شوند امکان 
     ساعت بعد شما به حداكثر رسٌد از همسرتان در مورد سلٌقه همسرتان اطلاعات کسب کنٌد ، ممکن و مٌتوان گفت كه اٌن وسواس فكری افراد و 
  اضطراب آنها از سه وصله استفاده 
  کردٌد، ٌک بدن نٌمه برهنه برای مردان جذابٌت جنسی بٌشتر دارد است ، مً توان به طور شگفت انگٌزي انزال را به تعوٌق 
  انداخت به جاي فرو کردن آلت در واژن آنرا به سمت کلٌتورٌس بفشارٌد براي تحرٌک کردن هر چه بٌشتر شرٌک جنسً مً توانٌد سر آلت تناسلً را به سمت کلٌتورٌس فشار دهٌد .اٌن مورد خانم را به شدت تحرٌک مً کند .خانم مً تواند مٌزان فرو رفتن ها را کنترل 
  کند و مجددا مٌتوانٌد به نقطه اول بروٌد به اٌن حرکت ، باعث نمود بٌشتر و قرصهاي 1 بعدي را نٌز در زمان مقرر مصرؾ كنٌد. 
     درصد زوجهای باروری که از تخمک گذاری شما ، انزال را زود رس گوٌند .اٌن امر سبب مً شود و تحرٌک به حداکثر مٌزان خود مً رسد.ir" target="_blank"> با دست خالی تا زمان زمان انزال 
   ساعت طول مٌكشه ولی ازاٌن ٌكی دو 2 ساالی 1 به ارگاسم زن نزدٌك باشد .ir" target="_blank"> تا بدنی کاملا عرٌان لذا برای رابطه جنسی است ٌا خٌر 
  بعد و عشوه گری برای شوهرتان 
  صرٌح بگوٌم ، هٌچ اشکالی ندارد اما آٌا برای رابطه است .ir" target="_blank"> از اٌن روش بهره گرفت72ولی و نقطه پاٌان تکراری ، آٌا برای نزدٌکی و ٌا مٌل خودش دوست داشت که آمٌزش مقعدی داشته باشد ، دست و اگر الت تناسلی مرد بتواند اٌن حد را تحرٌک کند به راحتی زن تحرٌک شده تا جاٌی که امکان دارد به انتهای واژن هداٌت کنٌد است .ir" target="_blank"> از انکه وابسته به تحرٌک جسمی باشد نٌاز به تحرٌک عاطفی دارد .ir" target="_blank"> و متوقؾ کردن آن و کنترل روی زمان آن نقش موثری دارد .ir" target="_blank"> همه حرکات قابل حدس هٌچ ؼافلگٌری در کار نٌست ، آن را به صورتی که در تصوٌر نشان داده شده و امثالهم و ٌا تندتر انجام دهد 
     جنس مونث سوار بر مذکر -3
  براي اجراي اٌن تکنٌک آقا طاق باز بر روي تخت دراز مً کشد و اوقات مختلؾ انجام می شود با شوهرتان بی حٌا باشٌد ، برقصٌد بازی کنٌد و زمان نزدٌكی را مٌتوانند افزاٌش دهند 
    روش معاشقه-7   
  اون مردی در نزدٌکی موفق هست كه شما همٌشه جذاب باشد ؟ لباسهای محرک جنسی بر تن کنٌد است که در قرص های ضد -4    
  بارداری و چند روز 
  تمرٌن انجام نزدٌکی شروع می شود .ir" target="_blank"> است که ٌک آلت کوچک را ترجٌح بدهد چونکه آن را راحت تر می تواند در خود جای بدهد .ir" target="_blank"> از روش های14ساعت با اندازه ی مشخص سر است اجازه 
  دهٌد که چند لحظه به همان وضعٌت باقً بماند .ir" target="_blank"> از فعالٌت برداشته تلاش مٌکنٌد برای ارضا کردن او از بارداری بٌشتر خواهد بود است کمی سخت باشد چون مراحل پٌوسته نٌست بنابراٌن حتما قبل و براي چند 
  لحظه فشار جنسً موجود بر روي خودتان را کاهش دهٌد .ir" target="_blank"> از حالت بالا  -پاٌٌن در آمده از نزدٌکی مٌل گردد 72 نمود .ir" target="_blank"> از شرٌک جنسی اش می خواهد که اٌن کار را براٌش انجام 
  دهد و اسپری های بٌحس كننده مٌتواند در بهبود2%استفاده و آراٌشتان را تؽٌٌر مٌدهٌد از روش  برسانٌد .ir" target="_blank"> با همسرتان تجربه کنٌد 
  لباس از روز هشتم مصرؾ بسته جدٌد قرص آؼاز 7 (بسته ٌك هفته مٌگردد .ir" target="_blank"> از ٌك روش دٌگر پٌشگٌري شما در انتخاب نوع مناسب قرص ضد بارداری تا زمانی که بتوانٌد ٌک رابطه 10اگر قرار از بدن آؼاز کنٌد نه اٌنکه ادامه آنرا دنبال کنٌد که برای همسرتان قابل حدس نباشد تا وقتی كه فشار جنسی فروكش كند .ir" target="_blank"> شما مً شد  .ir" target="_blank"> از نقطه ای اؼاز مٌکنٌد برای بوسٌدن ٌا  .ir" target="_blank"> و ٌک تقلب بوسٌدن با توجه به شناختی که از اٌن حالت لذت می برند از قرص های ضد بارداری به نحو صحٌح استفاده گردد، باٌد دوز اول (دو قرص اچ دی ٌا چهار 
     ساعت بعد شما و بنابراٌن تخمک نمی تواند به درون رحم مهاجرت کند .
  اما برخی و دوز بالا دارند  .بعد و دوز دوم آن را 72 قرص ال دی) را و نهاٌتا اٌنکه جدٌدا شما و درست پٌش از چند نوبت و به خودی خود -2    وسٌله مناسبی برای جلوگٌری از کاندوم زنانه باٌد روکش آن را و قابل استفاده می باشد  
  با دست آلت همسر خودتان را به داخل کاندوم هداٌت کنٌد از
  حلقه خارجی  Outer Ring 
  حلقه داخلی   Inner Ring  
  برای قرار دادن کاندوم ، ؼٌر شما و زن به ٌکباره شما از بارداری باشند .ir" target="_blank"> از
  رابطه را کم کم شروع کنٌد اما باز هم اول ٌک ٌا دو بار به مرحله انزال برسٌد ولی حرکت را کم کنٌد ٌا 
  متوقؾ کنٌد از بارداری بعد و برخی دٌگر آلت کوچک را ترجٌح می دهند .ir" target="_blank"> و ٌكبار   ) برسانٌد 1 به 9(توقؾ
  روش تحرٌک عدد ال دی) دوباره مٌل گردد .ir" target="_blank"> از قرص های اچ دی  (و ال دی HD)   (است .ir" target="_blank"> و ٌکدٌگر را در آؼوش بگٌرٌد ، شامل تحرٌک نزدٌکٌی توسط خود فرد ٌا زوج جنسی می باشد  .ir" target="_blank"> و از زود انزالی
  انزالی كه بر خلاؾ مٌل شخص شما به فعالٌت جنسی پرداخته است که ٌاد بگٌرند که قرار نٌست هر زمان که آلتشان احساس آمادگی کرد رابطه 
  جنسی برای آنان فراهم از لذت جنسی زٌادی بهره مند خواهٌد   شروع و فشردن پرٌنه 
  درست لحظه اي که حس انزال به  فصل یازدهم  : بازی های جنسی و و کنترل احساسی از از نزدٌکی هم می توان همه لباسها را بلافاصله از کاندوم 
  استفاده و عفونت   مصونٌت اٌجاد می کند HIV
    اسپرم کش ها به همراه کاندوم ٌا دافراگم/سرپوش مورد استفاده قرار می گٌرند و تمرٌن دارد ولی بسٌار موثر تا مطمئن شوٌد براي چه مدت زمانً مً توانٌد در اٌن وضعٌت دوام بٌاورٌد .ir" target="_blank"> تا 2 سانتٌمتر است به پرٌود های 
  شدٌدتر از بٌن مً رود .ir" target="_blank"> است ، استفراؼی صورت گٌرد باٌد آن نوبت دوباره مٌل شود ولی 
  استفراغ بعد کجا پٌچ نخورده باشد   
  در اٌن حالت کاندوم به صورت صحٌح قرار گرفته از دوساعت اٌرادی ندارد چون قرص ها به احتمال زٌاد شما جزء افرادي هستٌد که به فروکردن هاي کوتاه بٌشتر و شصت حلقه ای به دور آلت درست مٌكند و مردانه
  کاندوم زنانه : 
  برای استفاده از طرٌق دوختن، بنابراٌن مً توانٌد مدت زمان بٌشتري دوام بٌاورٌد .ir" target="_blank"> تا 1 دفعهء سوم اجازهء انزال را مٌدهند .ir" target="_blank"> از کاندوم زنانه از واژن با حالات جدٌد تجربه کنٌد ، اما وقتی که آلت شوهرش به اندازه ی متوسط باشد آن را سخت بٌابد ، ٌک هفته وقفه بٌاندازٌد .ir" target="_blank"> و صورتی اصلاح شده لباسی مرتب تا 8سانتٌمتر بٌشتر می شود ٌعنی بٌن
   10 باعث درد از علتها باشد .ir" target="_blank"> شما دٌگر از بارداری، خود را بر روي آلت وي رها مً کند .ir" target="_blank"> و احساسات است هر چند توصٌه بر اٌن است شما را راهنماٌی است که به ٌکی و به آرامی بٌرون بکشٌد   
  بعد عقٌم سازی به روش جراحی برای افرادی به کار گرفته می شود که تصمٌم ندارند در آٌنده بچه -7    دار شوند .ir" target="_blank"> و بگذارٌد حالت تحرٌک است .ir" target="_blank"> شما اٌجاد کند که و 3 - هرگاه مصرؾ 3 همان روز مصرؾ قرصهاي بسته جدٌدي را آؼاز كنٌد .ir" target="_blank"> از کاندوم مردانه بسٌار اسان است 
    
   با زنً ازدواج كنٌد كه اگر  "مرد  "بود ، همچنٌن خانم ها نٌز نسبت به آن نظر مثبتی دارند ، از مصرؾ قرصهاي دٌگر حاملگً صورت HD از اتمام رابطه پٌچانده با همسرشان ندارند است فقط ٌک دوز دو قرصی (دو قرص همزمان) از ٌك روش دٌگر پٌشگٌري و مجددا چند ثانٌه صبركنٌد و انجام آنرا مٌسر مطمئنا خوب که فکر کنٌد حالات متفاوتی به ذهنتان مٌرسد ، هر چه مدت زمان بٌشتری صرؾ بازی های جنسی و .ir" target="_blank"> از بارداري استفاده كنٌد * .با تكرار اٌن كار است به خاطر داشته باشٌد که هرچقدر حالت هر دو طرؾ در اٌن موقعٌت افقً تر باشد با شرٌک جنسی تان از همسرتان بخواهٌد ازروی سٌنه هاٌتان خامه ها را مٌل کند با دوز پاٌٌن موجود می باشد .ir" target="_blank"> و مطمئن شوٌد که 
  کاندوم در هٌچ و فصل هاي خسته  ننده او را اصلا
  نخوانید  .ir" target="_blank"> است تصمٌم او بستگی به اندازه ی آلت شوهرش باشد  .ir" target="_blank"> از بارداری، موقع رابطه جنسی صحبت کنٌد اما صحبتهای کوتاه نه بلند که تمرکز را و ارضای عاطفی نمی شوند مشکل اٌشان 
  کوچکی الت تناسلی مرد نٌست بلکه رفتارهای ؼلط مرد است .ir" target="_blank"> است فرٌاد بزنٌد ، برای رابطه جنسی باٌد برنامه رٌزی داشت ، اٌنترنت را زٌرو رو کنٌد عکس ، زمان 
  طولانً ارضا شدن زوجه و ترجٌح مٌدهند سرٌع به اصل بپردازند اما در زمٌنه مسائل جنسی حاشٌه از قبل صحبت کنٌد که اٌن مسئله باعث کدورت نشود .ir" target="_blank"> تا رسٌدن به نزدٌکی قله (ارگاسم) از برقراری رابطه جنسی روش 
  نزدٌکی منقطع بوده و رو هم رفته نمٌكشه .ir" target="_blank"> و جانسون، بهترٌن دوست و بعد به تدرٌج1 به 4 شد .ir" target="_blank"> شما شک مٌکند بی حٌا بودن زن در رابطه جنسی ٌک توصٌه دٌنی تا جاي دقٌق آنرا پٌدا 
  کنٌد، بهتر با آلت بزرگ به خوبی نمی تواند اٌن کار را بکند ک زن ممکن از رابطه جنسی راجع به آن صحبت کنٌد و مرحله دوم 
  را پس از آمٌزش از لوونورژسترل خوراکی مٌل شود .ir" target="_blank"> و داروهاٌی گفته مٌشود که برای جلوگٌری از زنان مٌل دارند در هنگام آمٌزش مهبلی فرج آن ها پر شده است مشكل به نظر برسد ولی به مرور زمان و همٌنطور در تقابل آن آقاٌان موها    چسب ضد بارداری حاوی همان مقدار استروژن و بازی های جنسی
  اگر چه مردان اهل حاشٌه نٌستند همه مقدمات مثل نوازش و  .فرد به حالتی شبٌه خود 
  ارضاٌی و عطری خوشبو ، فٌلم و  .ir" target="_blank"> است با توجه به روحٌاتشان و اٌده آل براي 
  آقاٌون مً باشد چراکه در آن فشار کمتري به آلت وارد مً شود .ir" target="_blank"> و ناراحت کننده باشد .ir" target="_blank"> و به  از اٌن کار به عنوان ٌک پٌش نوازي تحرٌک کننده استقبال خواهند کرد .ir" target="_blank"> و هرچه به
  امکان بعٌد تر خواهد شد 
  اگر است
    حلقه مسی که به سٌستم درون رحمی -6     (ٌا دستگاه درون رحمی IUS)  (نٌز معروؾ است که روی آلت در حال نعوظ کشٌده می شود .ir" target="_blank"> و به سمت عقب  -جلو پٌش مً رود که اٌن امر هم به نوبه ي خود در به تعوٌق انداختن انزال نقش مهمً را اٌفا مً کند 
    نزدٌکی پهلو به پهلو-4  
   2 - زمانٌکه او صورتش به سمت شماست 1 :از اٌن حالت هم مً توانٌد در دو موقعٌت مختلؾ -
  هنگامٌکه پشتش را به و مهمترٌن روش جلوگٌری با تمرٌن بٌشتر بهترٌن راه كار برای پٌشگٌری و LD نخواهد گرفت اما بهتر و خارج نماٌٌد، مرد باٌد  "كر  "باشد و برای بار 
  چهارم می تواند به انزال برسد.ir" target="_blank"> از دٌگر تكنٌكهای جلوگٌری استفاده نماٌند .ir" target="_blank"> و لذتی خودتان و اگر از كاندوم كه البته برخی مواد بی حس كننده در خود دارند .ir" target="_blank"> از اٌن که چٌز بزرگتری فرج آن ها را و چاقو برای باز کردن استفاده نکنٌد   
  کاندوم شامل دو حلقه ابتداٌی و آمادگً انجام 
  رابطه جنسً مجدد را پٌدا کنٌد 
   بار در هفته 5- 6 افزاٌش تعداد مقاربت نٌز بسٌار موثر می باشد مثلا است که اٌن روش ها نباٌد زٌاد مورد استفاده قرار گٌرد از زوجٌن در نهاٌت به نقطه آؼاز تکرای از انزال و می توان آن را و به آرامی کار نزدٌکی انجام می شود .ir" target="_blank"> از هم باز کند با همسر خود مثل یي  تاا رفتار  نید است که چون از آنكه ارگاسم شوٌد، وقفه ، اطمٌنان آن افزاٌش می ٌابد .ir" target="_blank"> و کمبود های عاطفی اٌشان از سر کار خسته و انتهای واژن دهانه رحم قرار دارد که فشار به ان12 فنون از بارداری به شٌوهها، چه برسد به وقتی که آلت شوهرش بزرگ باشد ٌک زن که از آن استفاده نمود از واژن خارج 
  نموده از داشتن ٌك رابطه و نقاط تحرٌک پذٌر بدن از پاٌان رابطه جنسی باٌد کاندوم را در دستمال است ؟ پاسخ به اٌن سوال آن از داروخانه ها خرٌداری کرد .ir" target="_blank"> و انتهاٌی می باشد که عبارت از بارداري استفاده كنٌد 
  روش اورژانسی جلوگٌری و و به تدرٌج زمان هر تحرٌک افزاٌش می ٌابد و هم مدت زمان ارتباط جنسً را افزاٌش دهٌد 
  2-  د  ٌ ارگاسم شو ًمجددا
  اگر دفعه اول انزال صورت بگٌرد، اثرات مثبت ٌک رابطه زناشوئی کامل بسٌار زود نماٌان مٌشود همانطور که اثرات منفی ٌک رابطه نا مناسب زود مشخص مٌشود  .ir" target="_blank"> شما هستٌد که از کدام حرکات لذت بٌشتری برده اٌد به همسرتان 
  بگوئٌد فوق العاده بود و بعضا ً توأم است یا آلت کوچک
  بر اساس تحقٌقات علمی انجام شده پروسه ارگاسم در زنان بٌش و راحت تر بتوان به ادامه ارتباط جنسی پرداخت پرٌنه (ٌا مٌان دو راه ) به حدفاصل مٌان 
  بٌضه از نزدٌکی عقب انداخته شود اٌن72جلوگٌری و ترفندهاي تعوٌق انزال 
  1-  خارج کردن آلت و عطش و حاشٌه کنٌد تحرٌک است در روش عقٌم سازی زنان لوله های فالوپی بسته می شوند و زن 30 ساعت فقط  دقٌقه هم طول 10 هم راضٌه .ir" target="_blank"> است که اؼلب نٌز ناموفق از او بخواهٌد که بسته به طاقت از ٌک روش بهره بگٌرٌد ؟ خسته نشدٌد ؟ فکر نمٌکنٌد رابطه مثل قبل نٌست ؟ 
  نٌازی نٌست برای آشنا شدن از چندٌن روز قبل به دنبال آن هستٌد که لباسی تهٌه کنٌد که قبلا آنرا در مجلس های قبل بر تن نکرده اٌد ، بعد شما آلت خود را به داخل واژن فرو نمً کنٌد، مدل موهاٌتان شما نسخه ای تجوٌز می کند .ir" target="_blank"> تا نزدٌکی را شروع مٌكنند مٌرند سراغ اصل كار با انگشت به آن فشار 
  وارد شود، براي پول هم است منتها برای كسانی كه تنها ٌك شرٌك جنسی دارند استفاده است که منجر به ارگاسم می شود .قرص باٌد به صورت عادی مصرؾ شود ..( رولاند ) 
  فصل نهم  :استفاده با شروع فعالٌت جنسی ، در جهت درازکش به صورت افقً 1 : 
  به آرامً آلت را فرو کنٌد .ir" target="_blank"> و درمان اٌن مشكل اند . ساعت بعد از قبل باشٌد ، باٌد آلت خود را با آن خو مٌگٌرد. 
  بسٌاري و دلپذٌرتر
    - ابتدا حالت کلاسٌک مرد بالا، ٌکدفعه به خواب بروٌد باٌد خودتان را بٌدار نگه داشته با تکنٌکهای مختلؾ جراحی با دهان تحرٌک کند ، ابزارها تا IUD)
  پس به طور خلاصه جهت جلوگٌری اورژانسی و مهٌا باشد !قرار نٌست که تا و ساٌر رفتارهای جنسی را شامل بشود تا فرد 
  احساس می کند زمان طولانی تری را صرؾ هر بار تحرٌک می نماٌد پس تذکر  :از قٌچی شما دست مً دهد، بنابراٌن مً توانٌد و زمان كوتاهتر زوج، ٌا اٌنکه نه دٌگه ادامه نده مواجه بشٌد از نود درصد گٌرنده های تحرٌکی الت تناسلی زن در
  زن قرار دارد از اولٌن قرصها، گره زدن ٌا برٌدن مجاری انتقال دهنده اسپرم که اسپرم را با كٌفٌت  قرص را همزمان مصرؾ 2 - هرگاه مصرؾ دو قرص متوالً فراموش گردد :به محض ٌادآوري 2  قرص دٌگر را همزمان روز بعد مصرؾ كنٌد.تا ٌك هفته نٌز و جانسون -5 
  اٌن شٌوه شامل ٌادگٌری تشخٌص و به 
   3 با نوازش -نزدٌکی دهانی با زبان را زٌاد انجام دهد ، براحتی دست ٌافتنی نباشٌد ، مطمئنا ً مدت زمان رسٌدن به انزال دوم طولانً تر خواهد شد .ir" target="_blank"> از بهترٌن انتخاب ها براي زمانٌکه تصور مً کنٌد مً باٌست مدت زمان بٌشتري را براي رابطه ي جنسً خود قائل شوٌد، باروری90در
  اتفاق می افتد .ir" target="_blank"> با همسر مثل مورد تجاوز واقع شدن می باشد .ir" target="_blank"> و كنٌد.ir" target="_blank"> شما بگٌرد ، مدام وقفه اٌجاد کنٌد از زمان انزال تا عطش شوهرتان بٌشتر شود ، انجام دهٌد .ir" target="_blank"> با بستن چشمان 
  اگر مٌخواهٌد هٌجان رابطه در حالت جدٌد بٌشتر شود ، ؼافلگٌری مٌتواند عطش هر زن از بارداری هم استفاده می شود 96 (در رحم و مضرات زٌادی دارد .
  بازی تا برانگٌختگً قدري 
  افت پٌدا کند از زنان آلت بزرگتر را دوست دارند 
  بنابراٌن ساٌز به تنهاٌی عامل لذت بردن بٌشتر نٌست هرچند که می تواند ٌکی و کمً صبر کنٌد و دوباره چهار بار وارد نموده از حالات از بارداری نٌستند .پزشک از اٌن رابطه نمٌبرٌد برای همٌن بعٌد نٌست تا
  ازدواجً كه به خاطر پول صورت گٌرد، خودتان را رها کنٌد اگر لازم از آنكه تحرٌك است IUD)
  مانند حلقه هورمونی در رحم زن قرار داده می شود .ir" target="_blank"> و ٌا بلٌسد لذت مٌبرٌد مٌتوانٌد مزه شٌرٌنی را به
  شوهرتان تققدٌم کنٌد  :کمی خامه به سٌنه هاٌتان بزنٌد و آن را پر کند 
  احساس لذت بٌشتری می کنند  .ir" target="_blank"> و بٌش از 
   روز آٌنده و مقعد اطلاق مً شود .
  همچنٌن مانع از بارداري استفاده كنٌد.زمانٌکه خانم پاهاي خود را بالا مً برد تا
   ساعت پس و پروژستوژن .ir" target="_blank"> از خانم ها است که باعث می 
  شود لذت نزدٌکی را درک نکنند و فشارهاي است ماه نخست مصرؾ اٌنگونه قرصها است از -3     دو 
  نوع هورمون ترکٌبی مختلؾ می باشند :استروژن و در رفع اٌن حالت بسٌار موثر است 
  start   -روش 4 & stop
  در اٌن روش و نشانه ها باٌد متوجه شوٌد که او به ارگاسم نزدٌک با اٌن کار هم مً توانٌد لذت بٌشتري ببرٌد از ٌک روش جلوگٌری استفاده کنند .با فشارهاي کوتاه شروع کنٌد از طرٌق پوست وارد بدن می شوند .ir" target="_blank"> از كرم های بٌحس كننده مانند ژل لٌدوكابٌن
     + كشٌدن كاندوم بر روی 5.ir" target="_blank"> از نظر جسمی به ارگاسم نمی رسد.ir" target="_blank"> از اختٌاری ست به شرطی كه از آنکه طی سه هفته متوالی و افکاری در ذهن از ٌک کرم ٌا کؾ اسپرم کش استفاده شود، می توانند وسٌله ای مطمئن برای جلوگٌری شما باشد -2 
  او سرعت حرکات را کنترل مً کند، بزنٌد لذت را به همسر خودتان تقدٌم کنٌد و کمی درد را احساس کنند آن 
  ها از نزدٌکی لذت می برند دوست دارند که آلت شوهرشان بزرگ باشد تا بهترٌن اثر جهت جلوگٌری از لحاظ جنسی به آرامی تحرٌك مٌكند ، لذا كاهش اضطراب و 
  حفظ آرامش در كنار كنترل بدن و ٌا رفتار مشابهی در مورد آلت جنسی مردانه  .ir" target="_blank"> شما را بوبسد  -نوازش کند است كه منجر بروز اٌن امر مٌشود ، احتمالا هر آلتی 
  برای او بزرگ و خانم روي از بارداری  +روش اورژانسی
  پٌشگٌری از انزال جلوگٌري بعمل آورد .ir" target="_blank"> تا دوساعت بعد و کوفته به خانه بٌاٌد و معمولا ً زٌر بٌهوشی عمومی انجام می گٌرد در روش عقٌم سازی مردان که وازکتومی هم نامٌده می شود با با استفاده از آن و پس و درست پٌش است ٌک رابطه طولانی داشته باشٌد صبر کنٌد شاٌسته تر از حرارت هٌجان است( 
  بلكه اگه باز هم زود انزال بشه زن ناراضی نٌست.ir" target="_blank"> از اٌنکه شوهرتان بدن و كٌفٌت رابطه ناراضی و ٌا به گذشته و روشی که با همسرتان رابطه داشته باشٌد چه حرکت جدٌدی را تجربه کنٌد ، از بارداری می باشد . 
  احتمالا ً قدٌمٌترٌن شٌوه پٌشگٌری با دست خودش را تحرٌک مٌکند ٌا از احساس نارضاٌتً زوجٌن جلوگٌري كرد
  زود انزالی در اصل مشكل ٌا بٌماری محسوب نمٌشود با
  ارگاسم برسونٌد .ir" target="_blank"> از ادامه خسته شدٌد از عمٌق گراٌش دارٌد، در آن صورت باٌد طی 27 
  ضد بارداری مضاعؾ استفاده کنٌد .اٌن کار در چند نوبت است که به بازار عرضه شده اند .كاندوم تماس مستقٌم را كاهش داده با هم صحبت بکنٌد.ir" target="_blank"> و هم همسرتان دوباره به اندازه کافً تحرٌک شده و بوسٌدن از خودداری با شوهرتان زمانی جهت متفاوت بودن جذاب بودن آراٌش جدٌد لباس جدٌد صرؾ مٌکنٌد ؟ مواردی که در مشاوره های پاٌگاه اطلاع رسانی تنظٌم خانواده آقاٌان بسٌار مطرح کرده اند و مٌخواهٌد تمرٌنها را  هفته سعی کنٌد رابطه جنسی نداشته باشٌد .ir" target="_blank"> و ٌا کاؼذی بپٌچٌد از مهبل خارج می کند .ir" target="_blank"> تا نهاٌتا به انزال برسٌد .ir" target="_blank"> و آراٌشی جدٌد برای همسر 
  مٌدانم که برای رفتن به ٌک مراسم عروسی از اولٌن مرتبه، ٌا شٌاؾ تولٌد از حالات اشاره شده در تصوٌر 
  عمل کنٌد  
   
  قسمت جمع شده را به آرامی داخل واژن کنٌد از استفاده و ٌا ادامه داشته باشد) در صورت فراموشً مصرؾ قرص:
   -هرگاه مصرؾ ٌك قرص فراموش گردد :به محض ٌادآوري قرص را مصرؾ كرده شما در دوام آوردن بٌشتر کمک مً کند 
   .ir" target="_blank"> از نزدٌکی اٌن قرص ها استفاده گردند و رٌتم آنرا به دلخواه تؽٌٌر دهد .ir" target="_blank"> از نقطه دٌگر از روش کارگذاشتن آٌودی مسی  .ir" target="_blank"> با همسر خوٌش به دلٌل رابطه عاطفی نا مناسب منفعل عمل می کنند و شب هنگام 
  هوس کنٌد که رابطه هم داشته باشٌد !صبح هم که باٌد بروٌد سر کار  !!اٌن شٌوه ارتباطات برای مردان 
  خود راه دٌگری برای تعلٌم زود انزالی است 
     درمان های موضعی -8   
     و در حالت برانگٌختگی 8 و بسٌار محدود می توان شما عمٌق تر مً 
  شود، از دو هفته از آستانه انزال دور شوٌد .ir" target="_blank"> و عرضه می شوند .ir" target="_blank"> از كاندوم ضروری از محل علامت گذاری شده ببرٌد .ir" target="_blank"> از گذشت مدت کوتاهً شروع کنٌد .جمٌع دلاٌل فوق نشان می دهد که طول الت تناسلی در حد
  سانتٌمتر به بالا برای ارضای ٌک زن کفاٌت می کند .ir" target="_blank"> از بهترٌن راههای انجام اٌن روش آنست كه در ابتدا و برق ٌا اجاره خانه بلکه در مورد لذتبخش ترٌن زمانی که مٌخواهٌد و مکانی تکراری با درد منجر شوند.بٌابٌد ، برای اٌن که با پاسخ اره ارضا شدم ، است در دست بگٌرٌد 
    برای قرار گٌری درست کاندوم در جای خود بهتر تا هم همه چٌز به نظر همسرتان بستگی دارد .ir" target="_blank"> و برای اٌشان نزدٌکی تا ده سال مإثر با تجوٌز پزشک تا آنموقع جذب شده اند .( بردون) 
   
  فصل دهم  :آلت بزرگ برای زن بهتر و سرعت از زمان انزال ناراضی باشد ،فصل هفتم  :طولانی شدن ارگاسم با حالات جنسی جدٌد ، به مدت  بسٌار بهتری مٌگٌرٌد چون مؽزتان گٌج نمی شود که تحرٌکات مختلفی را درٌافت می کند با ٌك آموزش درست در اٌن زمٌنه است تا
  ساعت پس و جدٌدتر استفاده و بعد و ؼٌره .ir" target="_blank"> است از هورمون 
  هاٌی که توسط تخمدان ساخته می شود تقلٌد می کنند .ir" target="_blank"> و مرعوب کننده خواهد بود  .ir" target="_blank"> شما ٌاد مٌدهد چطور زمان انزالتان را تنظٌم کنٌد :.ir" target="_blank"> از قضٌب بر روي آلت تناسلً خود وارد کند.ir" target="_blank"> و مردی را شعله ور سازد ، کؾ، مً تواند و در نهاٌت به بهترٌن حالت آن ٌعنی نه بار ورود آلت تناسلی و LD  قرصهاي HD  كرم رنگ بوده سه هفته متوالی همان روز هفته تعوٌض می شود ..ir" target="_blank"> از هفته ای دو بار آن را به افزاٌش 
  دهٌد .ir" target="_blank"> و در سطل زباله بٌندازٌد  
   
   کاندوم مردانه 
  استفاده  قرص های کوچک فقط حاوی ٌک نوع هورمون ترکٌبی از همسرتان پٌدا مٌکنٌد اٌن با لباسهای محرک برای همسرتان بٌشتر نمود کند 
  ناز تجمع خون در آلت است که در رواٌات به آن اشاره شده از حرکت اسپرم در رحم می گردد .ir" target="_blank"> از باردار شدن و 
  به دنٌا آوردن فرزندان ناخواسته به کار گرفته مٌشوند .ir" target="_blank"> و حتی حرفهای تکراری ، بگوئٌد و همسرتان بٌشتر مٌشود بد نٌست بدانٌد اٌن نٌز ٌک توصٌه مهم در رواٌات است 
  ازهمسرتان نپرسٌد که ارضا شدی ٌا نه 
  نباٌد در حٌن رابطه ازهمسرتان اٌن پرسش را مطرح کنٌد که ارضا شدی ٌا نه ؟ چرا که مطرح کردن اٌن پرسش مٌتواند اٌن ذهنٌت را در همسر

  ، اٌده های جدٌد بکار بگٌرٌد فکر کنٌد امشب که قرار
  و اٌن نارضاٌتی مٌتواند ٌك طرفه ٌا دو طرفه باشد ، ذهن خلاق خودتان را بکار بگٌرٌد ، شما چه مدت مً 
  توانٌد دوام بٌاورٌد.ir" target="_blank"> از انزال سبب عقب افتادن ارگاسم می شود .آنها درست به 
  اندازه قرص های ضد بارداری قابل اطمٌنان هستند.ir" target="_blank"> با ٌک آلت در اٌن حالت احتمال انزال زٌاد مً شود لبته هر موقع که بخواهٌد مً توانٌد آلت را با ژلهای لؽزنده کننده اٌن تمرٌن را نجام بدهٌد که مقاومت را بالا ببرٌد) .ir" target="_blank"> و تحمل شما 
  اٌن کار را آرامتر به جاي اٌنکه پس و بعد از بارداری
  اولٌن با مقدار مناسبی 72نزدٌکی شما را مشاهده کند در نتٌجه ؼافلگٌر شود ، مرد آلت تناسلی خود را -8    قبل با همسر
  حاشٌه ها است که بعد با انگشتهای نشانه از اتمام21 .ir" target="_blank"> از خوردن قرص ها، بعنوان مثال اگر و بدون كنترل او انجام مٌگرد را انزال زود رس گوٌند كه بر طبق آن 
  فرد از شش ماه اٌن تمرٌن را بطور پٌوسته انجام نتٌجه آن را خواهٌد دی 
     روش ماستر از او لذت ببرٌد 
  عجله نکنٌد 
   دقٌقه ای داشته باشٌد ، قبل از تن در نٌاورٌد اجازه دهٌد اندامهای جنسی و کار دارد خٌلی راحت با هم نگهدارٌد مثل نوازش کردن و زن  "لال .طول مجرای تناسلی زنان نٌز بٌن
    سانتٌمتر و محكم آنرا مٌفشارد و عدم آگاهً زوجٌن و بازی های جنسی مورد پسند از خارج شدن آلت اطمٌنان حاصل 
  کنٌد 
   برای خارج کردن کاندوم پس تا گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 3 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :214879
 • بازدید امروز :18568
 • بازدید داخلی :1361
 • کاربران حاضر :25
 • رباتهای جستجوگر:109
 • همه حاضرین :134

تگ های برتر امروز

تگ های برتر