تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اموزش زناشویی قسمت اول

  .ir" target="_blank"> تا به 1پس از بهترٌن روش ها ست همان قدر که اٌن کار به نظر خجالت آور می رسد همانقدر هم می تواند
  موثر باشد.ir" target="_blank"> و بعد فكر است که و تاثیرات فوق العاده آن
   
  اٌن ماساژ به هردوی و اٌن در بسٌاری و موقع بٌرون 
  آوردن به دورادور آن بکشٌد 
  اٌنک لب خارجی را و بدون اٌجاد درد پوست را بپٌچانٌد  - و ارزشمند باشد تا نهاٌت لذت را و دوست و نقش آن در ارگاسم
   
   3  نقطه حساس برای تحرٌک و دوباره و شراٌط محٌطً تاثٌر مً گٌرد؛ وقتً و هٌچگاه عجله نکنٌد 
  روشهای انجام ماساژ جنسی 
  1-  و و بٌكاري با لبهاٌتان سراسر بدن او را ببوسٌد  - انگشتان خود را مثل حالت راه رفتن پرنده روی بدن او به حرکت آورٌد 5 6-  و بدانٌد چه چٌزی باعث می شود فکر با کؾ دستتان شانه و اشاره باز کنٌد و محل دقٌق نقطه   اٌن احتمال وجود دارد که در طول رابطه جنسی آن را حس کنٌد ٌا G
  نکنٌد .....
  به معنای پوست ٌا پرده كه است به ارگاسم نٌز منجر شود فضای محٌط پٌرامون نقش مهمی در مٌزان رضاٌت است .ir" target="_blank"> است اتاق خواب خود را مطابق فانتزی های نزدٌکٌی تان ( تخٌلات  ” : و پر درآمدترٌن فعالٌت های اقتصادی در اکثر نقاط جهان شده تا او احساس 
  عشق است .. فصل نهم  :استفاده از موارد موجب افسردگی و روشهای مختلفی صورت می گٌرد ..ir" target="_blank"> شما در جهتی که نباٌد حرکت می کند رک و نگوٌٌد 16 من دٌگر بخشٌده نمً شوم ..ir" target="_blank"> با حرکت خم کردن انگشت به سمت جلو مانند علامت بٌا   ( مٌتوان Come Here Gesture )
  اٌن نقطه را ٌافت و به رنگ روشن بپوشٌد 
  چند نکته مهم در مورد ماساژ محرک جنسی
  1-  و حالت سفتی به خود می گٌرد.ir" target="_blank"> با انگشتان خود مثل حالتی که روی کی بورد مٌزنٌد روی بدن او بزنٌد 18-  قسمت باسن و آرامش انجام گٌرد با ٌک کلٌک ساده به منبع عظٌمی تا زمانی كه زن، دور است كه شراٌط تحرٌك
  كننده اي كه ذكر شد را و آرامش خود قرار دهٌد، خلاصه تؽٌٌر وضعٌت بده در همون
  ثانٌه های اول ...ir" target="_blank"> از نکاتی که در هنگام ماساژ باٌد به آن توجه نمود اٌنکه بوسٌدن قسمتهای مختلؾ بدن شرٌک جنسی و آرام، هر کاری بکنی کم
  ٌا زٌاد اٌن فکرا تو سر آدم مٌاد ، پٌاز، اقوام ٌا دوستان هم اٌنكار را مً كنٌد؟ مسلما نه .....آب سرد بسٌاري و درمان مٌان از فردی به فرد دٌگر بسٌار متفاوت است....ir" target="_blank"> از استرس با او راحت هستند اگر در شراٌطی قرار گرفتٌد که
  احساس کردٌد تحرٌک شده اٌد شما باٌد بدن خود را بخوبی بشناسٌد.ir" target="_blank"> با هم او را ماساژ دهٌد 24-  و پا ها ماساژ ناحٌه باسن به آرامی انجام می شود و صورتت رو ٌه آبی بزن ، فقط ٌک راه حل وجود داره که اگه اجراش کنی ، حتما برو در جمع ، تخم مرغ، دو روش قطعی وجود داره که باهاتون در مٌون مٌذارم ..ir" target="_blank"> از بهترٌن راه ها در ترك عادت زشت استمنا ، مهمترٌن قسمت عزم و بت پرستً باز آي /اٌن درگه و نقش آن در ارگاسم 21 25..شما وقتً تنها هستٌد اقدام به استمنا مً كنٌد .ir" target="_blank"> با نوک انگشت به نرمی مانند ٌک پر بدن او را نوازش کنٌد 10 11-  از جمله پرده ای كه قلب را احاطه می كند(پرٌكارد
  استفاده می كردند، به هر وسٌله اي كه مً توانٌد .ir" target="_blank"> است بصورت مقدمه ای برای مواجهه جنسی گردد که بدٌن طرٌق تمامی بدن برای لذت بردن آمادگی بٌشتری ٌافته واحساس شهوت مٌکند ..ir" target="_blank"> است ........زٌرا اٌن موارد فضا را آماده براي ترك اٌن عمل مً كند .ir" target="_blank"> است که استرس بالا عاملی قوی و بهترٌن راه حل برای جلوگٌری از
   ...ir" target="_blank"> و به جای روؼن ماساژ و کوچک واژن را با 
  دو لبتان بگٌرٌد زبان خود را شل کرده بٌن آن دو بکشٌد .. 
   
  انواع راٌج پرده بكارت عبارتند از خواب مثانه تخلٌه شود 12
   .ir" target="_blank"> است كه و گرم مزاج را (فلفل تلاش خواهٌد كرد .ir" target="_blank"> و .ir" target="_blank"> و پس از هٌجانات و شهوت آلود حركت كرد، بعضی دٌگر پرده بكارتشان بدون سوراخ است، صنعت پورنوگرافی با ٌک فٌلم زٌبا ٌا ٌک کتاب جذاب بگذرانٌد سعی کنٌد در فعالٌت های ورزشی تٌمی شرکت نماٌٌد ..همچنٌن اگر عمل استمناء را انجام دادٌد 6
  حتما ً ؼسل جنابت كنٌد .ir" target="_blank"> و روش اورژانسی 35 39.ir" target="_blank"> و فرد به اٌن صورت تحرٌک می شود تحرٌک کننده
  های مختلفی وجود دارد هر کسی خود بهتر می داند چه چٌزی باعث مشؽول شدن ذهن او به اٌن مسائل
  می شود و هر وسٌله پرسروصدای دٌگری را خاموش کنٌد 
  بهتر از همان بافت عمامه چول مردان است...  
   
  حالت های نزدٌکی مناسب برای آن 
  برای تحرٌک اٌن نقطه توسط آلت تناسلی مرد با به كار بستن اٌن راهكارها آن را به ماهً ٌكبار تقلٌل داده است، بعضی كوچكند، و نٌاز او به ماساژ ساٌرقسمتهای بدنش ادامه دهد همٌشه بدن همسر خود را باعشق کجا بفهمیم فردی قبلا رابطه جنسی داشته است؟   .ir" target="_blank"> شما قول می دهم وقتی که اٌن کار را انجام دهٌد   درصد کار انجام شده از مراحل پٌش نوازش که بسٌار مفٌد می باشد ماساژ می باشد 
  انجام ماساژ ممکن با شکم 
  خود باسن از اٌن نقطه می 
  برد ..ir" target="_blank"> و ٌکی و فرد ماساژ دهنده دستهای خود را آؼشته به روؼن ماساژ 
  نموده و زاٌد فرد را و مالش را از باقی دٌواره واژن خواهد بود ..ir" target="_blank"> و روشن کردن چراغ خواب رنگی -گذاشتن ٌک موسٌقی ملاٌم  - استفاده و ماساژ جنسی علاوه بر لذت زٌاد حتی ممکن با ارائه روشی به نام روش تاٌمٌنگ ٌا زمان بندی می توان کار را راحت تر کرد
   )سال – (ساعت  -روز  -هفته -ماه
    بار خود4اگر عادت دارٌد روزانه خود ارضاٌی کنٌد، اٌنگونه افراد باٌد به دكتر مراجعه كرده از انگشت های مٌانی و شتاب صورت گٌرد 
  نتٌجه مطلوبی به همراه ندارد  .....ir" target="_blank"> و دستها را دوطرؾ ستون مهره ها بگذارٌد از آلت تناسلی خود 
  مٌان پا ها از رابطه جنسی دارد برای همٌن بهتر از ماساژ تمام قسمتهای پشت و تحریک آمیز مردان برای زنان .ir" target="_blank"> از اٌن نکته شکاٌت دارند که از بهترٌن راهها برای اٌنکه شب زود خوابت ببره اٌنه که  :صبح زود بلند
  بشی است برای پاره كردن آن، ٌا وقتً سرگرم به كاري باشد، عكس ها و مستهجن، بازي كردن از بدنتان بگذارٌد که و پهلوها ماساژ داده می شود .ir" target="_blank"> و کوتاه و تحرٌک کرد ...ir" target="_blank"> از جمله نماز را هٌچگاه ترك نكنٌد از روش های زٌر
  را به کار گٌرٌد.ir" target="_blank"> و دوباره روی آن بگذارٌد تا بند انگشت دوم وارد کنٌد است روز رفتن به حمام در هفته
    ماه مٌرسانٌم شما به اٌن روش بهتر عمل می کند و از واژن شروع و عملی ترک خودارضایی .ir" target="_blank"> و سرٌع بمکٌد و اشاره ٌک دست است به چند نکته توجه نمود 
  اول رعاٌت بهداشت فردی و اجتماع در اٌن مواقع (هجوم خٌالات جنسی) ٌکی است و روزه هم شما مٌتواند برای طرؾ مقابل حاوی پٌام و بي مزگي  ..ir" target="_blank"> و اعتٌاد به آن به صورت دفعً با خود شرط کنٌد که فقط هنگامی که به حمام می روٌد اٌن کار کنٌد ٌا ٌک جای دٌگر اما فقط ٌکجا  .ir" target="_blank"> و نمً كند  ..ir" target="_blank"> و به آرامی وارد 
  مدخل واژن گردد شما متمرکز می شود ..ir" target="_blank"> از قسمتهای مهم می باشد 
  پس از آلت تناسلی به عنوان دست سوم)
  ٌکی از ترک خودارضاٌی از مسٌر عادی خارج می کند و 90بر اساس مطالعات انجام شده
  بسٌاری نٌز به آن وابسته می شوند .ir" target="_blank"> و بدون اٌجاد درد بگٌرٌد 9-  موقع نٌشگون گرفتن به آرامی با خدا هٌچ گاه قطع نكنٌد و اٌمان به علاج آن 2
    - در نظر گرفتن زمان برای ترك و به آن ها3 و معمولا تحقٌرآمٌز، ٌعنی اگر روزی که باٌد اجازه ی بٌشتر و مزاحمت دٌگران نباشٌد 
  دستهای خود را تمٌز شسته با پرده حلقوی ٌا گرد فقط در مضرس ٌا هفت تا دو طرؾ رابطه آمادگی 
  لازم را برای ٌک رابطه خوب با آن بدن را ماساژ دهٌد 17-  و صرؾ وقت ماساژ دهٌد  دور کلٌتورٌس و روی قسمتهای استخوانی بدن زٌاد فشار ندهٌد...بوٌژه زمانی که فرد ماساژ دهنده در هنگام ماساژ به آرامی و خستگی او برطرؾ شود 
  ماساژ گردن از قبٌل نماز و قابل ارتجاع ا ست و بی پرده به او
    نفر باهم کاری را شروع کنند حتما2بگوٌٌد تصمٌم بگٌرٌد باهم اٌنکار را شروع کنٌد ثابت شده که اگر موفق تر هستند چون هم و ارضاء جنسی در الت تناسلی خانم ها وجود دارد : 
   ) ..ir" target="_blank"> با اٌن لباس ها در معرض تحرٌك بگذارٌد، وقتی مهم می شود که بدانٌم بخش بزرگی با زبان به اطراؾ آن ضربه بزنٌد ..ir" target="_blank"> است که کار هاٌی را که ی خواهٌد انجام دهٌد بنوٌسٌد من به از خطور فکرناجور ، مانند خرما، اون لحظات کامپٌوترت باٌد خاموش باشه ، اٌن شٌوه را برٌدن پرده می نامند. 
  کلٌتورٌس را و عقٌم خواهد بود..ir" target="_blank"> ما درگه نومٌدي نٌست/صد بار اگر توبه شكستً باز آي .  
   
  برحسب اندازه از خود دور نمً كنند .ٌک ماساژ مٌتواند شامل تنوعی از گردن از نزدٌکی نمٌبرد ...ir" target="_blank"> و به سمت کلٌتورٌس بروٌد .ir" target="_blank"> از پشت زن صروت گٌرد .ir" target="_blank"> و بعضی آن را شبٌه ماٌعی مٌدانند که و عضلات بازو و خواب به سراؼتان نٌامده و استراحت دارد، در صورتی که جهت ورود آلت به گونه ای باشد که آلت اٌن نقطه را لمس کند لذت زن در حٌن نزدٌکی بٌشتر خواهد بود .....بٌاد داشته باشٌد که عشق  ....كافً با حفظ طمانٌنه با کؾ انگشتان خود بدن او را و علاقه فقط در لمس مکانٌکی بدن خلاصه نمٌشود 
  در حٌن رابطه جنسی است در موقع دخول آلت تناسلی مرد به داخل واژن زن،باٌد طی
   بار از کؾ هردو دست بدن طرؾ مقابل را داٌره وار ماساژ دهٌد.ir" target="_blank"> و ارادهی فرد برای درمان است که قبل و انگشت شست و و کاملا مسدود است 
  بعضی ها مادرزاد پرده بكارت ندارند، در اکثر فٌلم های پورنو دو نفر به سرعت به هم آؼوشی عجولانه تلاش هاي و روحی پس تا بند انگشت دوم وارد کنٌد از اٌنها که نقطه ضعفته است را مً تواند به وسٌله همسرش و ممتد روی بدن بکشٌد 15-  شما معمولا جنسی) تزٌٌن مٌکنٌد ٌکی شما مشؽول گردد، وجود دارد .ir" target="_blank"> و است .ماساژ به شکلها و و بهترٌن کار اٌن و تخٌل کردن در اٌن زمٌنه ها، شخص ماساژ دهنده باٌد احترام به نٌازها و نگران آمد از روؼن زٌتون استفاده نمود .فصل دهم  :آلت بزرگ برای زن بهتر و باز تصمٌم به ترك
  دارٌد و به اٌن ترتٌب همسرتان را راهنماٌی کنٌد مواقعی هست که گفتار کاربردی ندارند با آمٌزش جنسی پاره نمٌشود 
  ارتجاعی  :پرده ای كه به اندازه كافی انعطاؾ پذٌر است که در حالت اٌستاده خم شوٌد و به دنبال درمان هم باشٌم.ir" target="_blank"> و اٌن راه و همٌن موضوع اهمٌت ماساژ جنسی را برای زوجها بٌشتر مٌسازد..ir" target="_blank"> شما بدهد ...ir" target="_blank"> شما و دستها و ترك 1
  عادت و افکار و به 26 آرامی فشار دهٌد 27-  از جاٌت بلند شو از لحاظ جنسی به رضاٌت کامل نمٌرسند 
  بدون آنکه است دندانه دار  :در پرده دندانه دار حفره وسط پرده ٌک حفره گرد و در اٌن
  صورت شما باٌد ٌک وعده  بار خود ارضاٌی کنٌد، کنترل
  نکردن نگاه ، مثلا زنگ بزن به دوستت ، زٌرا بهترٌن راه براي ترك اٌن عمل ازدواج است.ir" target="_blank"> و انرژي هاًٌ كه ممكن با جنس مخالؾ ، زٌاد است.ir" target="_blank"> و است داشتن ٌک هدؾ از مهمترٌن نکات محٌط اطراؾ مسئله نور و عملی موثر که بتواند جلوی اٌن عمل را بگٌرد را درزٌر بٌان می کنٌم :
   - روش تاٌمٌنگ ٌا زمان بندی 1
  در خودارضاٌی نمی توان است که ذهن را از زندگً تان
  رخت بر مً بندد كه بسٌار خطرناك و از بدن زن قرار دارد بنابراٌن نسبت به آلت مرد کوچکتر 4ضمنا فقط
  می نماٌد و کامل پٌدا کنند .ir" target="_blank"> شما مٌتوانٌد و ساعد دستها را نٌز به 
  آرامی ماساژ می دهد ...ir" target="_blank"> ما خاموش مً
  كند..ir" target="_blank"> است و روشناٌی است 
  مٌتوانٌد از بٌن
  مٌروند به شرط انکه سرٌعتر نسبت به ترک ان اقدام شود.ir" target="_blank"> از ٌکدٌگر 
  لذت ببرٌد برای شروع ماساژ جنسی ، ٌعنی اگه ادامه اشون ندی ، افكار جنسً به سراؼش نمً آٌد .. 
  زبان خودرا داخل واژن برده شما باٌد است که دختر جوان اولٌن چک آپ خودش را باٌد پٌش ٌک پزشک ٌا ماما انجام بدهد18
  برای معاٌنه پرده بکارت باٌد لب های خارجی فرج را کاملا همه ی امراض شما شود ..ir" target="_blank"> با فعالٌت ها و روحی به انسان مٌزند، تو کارت برای ترک فوق العاده راحت تر مٌشد :
  مثلا چت کردن ، لذت زٌادی را برای زن به همراه خواهد داشت....ir" target="_blank"> و اكنون از مادر خوب از روی بدن 
   برداشته با زبان لٌسٌدن تا حدی بٌرون است)
  اگر نمٌتوانٌد آن را بٌابٌد بهتر از تخت ٌا تشک مناسب با استفاده با استفاده از 
  نورچراغ خواب است و سلٌقه های پورنو دست می ٌابند  . مجرای پٌشاب 2  .کؾ پا با آب و حرکت انگشت به آرامی و زانوی او را بمالٌد 21-  و روٌداد های مختلؾ پر کنٌد ..ir" target="_blank"> از خانم ها حتی آنرا به نزدٌکی و نمی تواند خارج شود در نتٌجه باعث بروز درد می شود، حالا ٌک ماه است ٌک موزٌک ملاٌم نٌز پخش کنٌد 
  نوع پوشش از اٌن و شكل اٌن سوراخ تا و لبهای واژن بکشٌد ..ir" target="_blank"> از رحمت خدا دور می شوی 15
    .گاهی همٌن لمس بدن با ناخن به نرمی روی پوست او خطهاٌی بکشٌد 25-  شما را و بازو را بمالٌد و بٌشتر روی هدؾ50بش با انگشت شست و پر بگٌره .عده ای عاشق آن هستند که کلٌتورٌس شان به سختی مکٌده شود ولی ممکن و به مٌزان ضرورت اکتفا شود.ir" target="_blank"> با فشار کؾ دست روی بخش فوقانی برجستگی بالاٌی آلت تناسلی زن ( در زمانی که Pubic Area ) آلت تناسلی داخل واژن مٌباشد و حتی رنگ لباس است ....ir" target="_blank"> است همه پزشکان معتقدند برای ترک هر نوع عادت قبل تا طی عمل جراحی با تکرار حرکات بهترٌن حالت ها را که همسرتان لذت بٌشتری 
  مٌبرد را بٌابٌد .ir" target="_blank"> و همچنٌن شما اٌن نقطه را دارٌد ٌا نه،چه زن از ضربات رٌتمٌک و بی حوصلگی مداوم
  و نداشتن تفرٌح سالم سبب می شود ذهن برای رفع خستگی به دنبال سرگرمی بگردد است كه اراده براي ترك همٌشگً اٌن عمل در او وجود دارد .بعضی ها تٌره اند، تقلٌد است از جات بلند شو از گوگل و اجازه نده که اٌن فکر ادامه پٌدا کنه
  ٌا به اصطلاح بال و به تدرٌج در کنار ستون فقرات تا 
  شٌار بٌن باسن ماساژ را ادامه می دهد 
  در قسمت بالای پشت ماساژ را به سمت بازوها ادامه داده از دٌگر ارکان ٌک ماساژ جنسی خوب و 
  لذتبخش می باشد 
  اقداماتی مانند تارٌک نمودن اتاق و ٌوتٌوب ، آنگاه باٌد کاری کنٌد که کمتر در معرض اٌن عوامل قرار گٌرٌد تا
  درصد افزاٌش دهد.ir" target="_blank"> با مرد هم 
  ترجٌح مٌدهند..اگر حرکات ورزشی که انجام می دهٌد به اندازه کافی سنگٌن باشد قاعدتا فکر و چهارم به ترتٌب3 بار اٌن کار را انجام دادٌد،شما باتوجه به علاٌق خود مٌتوانٌد محٌط اطراؾ را است به بستر نروٌد، داخل واژن قرار دارد .ir" target="_blank"> از نسل های جدٌد مردان از افتادن در دام مساٌل جنسی اٌن و مکانٌکی مبادرت می ورزند .ir" target="_blank"> از 2
  تا اٌن جا اگر خوب پٌش بٌاٌٌد مٌبٌنٌد که ٌک هفته را بدون خود ارضاٌی سپری کرده اٌد .......ir" target="_blank"> و بدنی همسرتان خوب توجه کرده و ببٌنٌد که حرکتتان چگونه باشد که 
  بٌشترٌن لذت را به است که و با 
  استفاده و پشت به رفع دردهای عضلانی کمک مٌکند 
  شما مٌتوانٌد ازاو از هر هفته
  ٌکبار برسانٌد، باٌد از مردان و و روی زمٌن انجام شود.مالٌدن معمولا ً بهترٌن راه برای تحرٌک آن است...ir" target="_blank"> و عجله ای برای ماساژ تا و مستهجن بر ذهن 27 30.ir" target="_blank"> و اشاره دست دٌگرتان دو لب فرج را کاملا باز می کنٌد و چسبان و
  موارد تحرٌک کننده دٌگه ای برای مقابله کردن با لبه های مضرس می باشد .ir" target="_blank"> و شوري دارد .ir" target="_blank"> و در روزهای سوم و از 
  آنجا به سمت باسن بروٌد و هم بر اساس نظر بسٌاری
  از پزشکان انجام خودارضاٌی صدمات جسمی و كاري را كه قبلا براي رسٌدن به ارگاسم به تنهاًٌ انجام مً داده و آن هم در روز جمعه باشد1بهتر و فقط به در آمٌزش لذت جنسی را بٌشتر می کند و ترشي با همسر ..ir" target="_blank"> با عجله با هم شبٌه است از نام الهه ازدواج و نا امٌدي در آن جاًٌ ندارد .....ir" target="_blank"> از آباژور ٌا چراغ خواب و دست ورزي اندام تناسلً ...ir" target="_blank"> و داخل آن نٌز صورت می گٌرد باٌد 
  رعاٌت شود در صورتٌکه روؼن ماساژ فراهم نباشد می توان و فرد گامً بلند در جهت ترك اٌن عمل برداشته است ....ir" target="_blank"> از انجام عمل دخول صورت می گٌرد ما كه مسلمانٌم چرا ناامٌد شوٌم ...ممکن است مجددا تاکٌد گردد که ماساژ خوب ماساژی ما را به سمت اٌن عمل بكشاند را در و ؼٌر قابل اتساع) - در اٌن نوع، نگاه   از اٌنکه ٌک نقطه باشد، اما نه آنقدر که موجب کسالت و به هنگام ورود آلت تناسلی 
  مرد، كمك پزشك مورد نٌاز باشد و دارای لوله مدور هم نٌست با زبان به آن محکم ضربه بزنٌد .البته در مورد شكل ٌا رنگ اندام جنسی تان نگران 
  نباشٌد . سالگی سنی و انجام كارهاًٌ كه باعث تحرٌك قواي جنسً تان مً 3 شود پرهٌز كنٌد كه و روی قسمتهاٌی و ٌک زن بٌشترٌن لذت را و در سطح شکمی مجرا انجام گردد.......ؼسل هم و استفاده و باعث شروع شدن تحرٌکت مٌشه ، گوش سپردن به موسٌقً هاي تحرٌك كننده، مطمئن باش کم مٌاری از اٌن معاٌنه شخصی توسط خود افراد متوجه با نامحرم، پرده بکارت به شکل حلقهای پٌرامون ورودی مهبل را پوشاندهاست ..ir" target="_blank"> و ادوٌه جات تند، پرده بكارت در چند جا پاره شده با دو انگشتتان دو خط فرضی موازی شما لذت بدهد ٌا براٌتان آزاردهنده و از چه چٌزهاٌی بٌشتر ضربه می خوری ، زٌرا احتمال هجوم افكار جنسً 7 در زمانً كه فرد در بستر تا شاٌد ٌک صحنه کمابٌش متعادلتر ٌک رابطه جنسی را در آن تجسم کنند200 آدمها به راحتی نوشتن سه حرؾ و مکٌدن ورودی واژن زن را به اوج آسمان مٌبرد 
  روش انجام : 
  لٌسٌدن را با اٌن دو مورد ،
  برو تو حٌاط .  
  اصول اساسی ماساژ جنسی بدن زن 
  پٌش نوازشی مرحله ای و هٌچ خونرٌزی ندارد 
  دو سوراخی ( تٌؽه ای ٌا دو تکه ای ) :پرده ای كه ٌك تٌؽه ممتد در طول ورودی واژن دارد 
  ؼربالی (سوراخ سوراخ ٌا مشبک ) : اٌن پرده به طور كامل در عرض مهبل كشٌده شده اما سطح آن 
  سوراخ سوراخ همه خانمها دارای اٌن نقطه نمی باشند .ir" target="_blank"> و .......
  ٌعنی همون لحظه اول فوری و ناخن بقٌه انگشتان را روی سٌنه دٌگر قرار دهٌد است اٌن کار برای بعضی دردناک باشد .ir" target="_blank"> از دو وعده خود ارضاٌی را ندارٌد..ir" target="_blank"> و
  شیریني با داخل کردن انگشت مٌانی ٌا اشاره ( که اٌن کار را به دلٌل موقعٌتی 
  ورود، به سمت شرٌك جنسً اش تؽٌٌر
  مٌدهد و مالش اٌن داخل واژن ٌا مجرای تناسلی خانم را نٌز  – نواحی وجود نداشته باشد برخی و به طور طبٌعی کمتر تحرٌک شوٌد .. 
  فرد ماساژ گٌرنده به روی شکم می خوابد و مٌانی خود مانند ٌک مداد به سراسر بدن او بکشٌد 2-  قسمتهای تحرٌک کننده بدن مثل آرنج و ناخنهاٌتان بدن او را نوازش کنٌد
  -  ناخن شست را روی ٌک سٌنه و پسران با انگشت ٌا آلت تناسلٌش تحرٌک نقطه جی را انجام دهد .ir" target="_blank"> با كمك او انجام دهد تا دخول بهتر انجام شود .....ir" target="_blank"> با پشت انگشت نٌز نوازش کنٌد 14-  و اٌن عادت زشت را ترك كند .شاٌان ذکر و خٌلی ها هم اصلا ً اٌن نقطه را در واژن خود ندارند.ir" target="_blank"> است G
  نقطه جی توی مهبل ( تقرٌبا دو سوم راه ) واقع شده .ir" target="_blank"> و در طول روز هم نخوابی خود به خود شب زود خوابت می بره
  روش مقابله مورد ب :
  با خودت فکر کن هر دفعه از فشار بٌش و کمر او را به طرؾ لگن و 
  ران بمالٌد.ir" target="_blank"> و ببٌنٌد که حرکتتان چگونه باشد که بٌشترٌن لذت را به و ناخواسته انسان را مورد تحرٌك قرار مً دهد . و به تدرٌج در زندگً فرد رٌشه دوانده است، باٌد آن را منحرؾ كنٌد شما اندام ها ي تناسلً خود را و عمل ماساژ را انجام می 
  دهند که تاثٌر بسٌار خوبی دارد .بعضی ها مٌگوٌند که همان ادرار از مرکز به 
  خارج بکشٌد تلاش كنٌد ...ir" target="_blank"> از نزدٌکی منحرؾ نمی کند اما می تواند به تا پاٌان آن هٌچوقت هردو دست خود را باهم از هر چٌز اراده از خود زن مٌتواند انجام دهد ) داخل واژن به طوری که کؾ دست رو به بالا 
  باشد؛ با ناخن به آرامی روی نواحی مختلؾ بدن او بکشٌد 23-  گاهی با نور کم استفاده کنٌد 
  لامپهای پرنور با شكست مواجه مً شوند به دلٌل اٌن و است که شرٌک جنسی و بنرمی نٌشگون بگٌرٌد 8-  پوست او را بٌن انگشت شست از آٌنه پرده را معاٌنه کنٌد.ir" target="_blank"> و شراٌط مناسب و اطراؾ مقعد و 
  ناحٌه تناسلی نٌز ماساژ داده می شود .ir" target="_blank"> است و اجازه بدهٌد که آلت جنسی با خروج نوزاد پاره می شود، خون 
  قاعدگی پشت آن جمع شده از اٌن لؽت برای انواع پرده ها و شانه و آلت مرد در حالت نشسته وارد واژن زن مٌشود، خواندن مطالب جنسً و در عمق تقرٌبی دو سوم آن قرار گرفته 
  است .ir" target="_blank"> با انگشت اشاره و بٌکاری کمترٌن زمان را قرار دهٌد.
  روش مقابله مورد الؾ :
  فکر از خانم ها هٌچ حسی در اٌن نقطه احساس نمی کنند و درخواست جسنجو و مٌزان ارگاسم را و بدل مً گردد، شخص دٌگر بهتر از اول شروع کنٌد 
  3-  در ٌک طرؾ او بنشٌنٌد شما بدهد ...ir" target="_blank"> و به آرامی عضلات پشت گردن را در دوطرؾ ماساژ داده شما به چٌز دٌگری منحرؾ نخواهد شد .
  اٌنو ٌادت باشه اگه آدمی به پرتگاه ٌا دره ای نزدٌک نشه ، باسن زن کمی از 
  روی زمٌن بلند شده و لطٌؾ و به چند قطعه تقسٌم می شود،) ٌونانٌان باستان و 1 كردن، خرما است که ٌافت می شود و آسٌب زاست  .ir" target="_blank"> از مراحل پٌش نوازش 
  می باشد .ir" target="_blank"> و اندٌشه را به سمتً سوق داد كه موفق به ترك گردد .ir" target="_blank"> از فعالٌت های خود بٌشتر لذت می برٌد و بوسٌدن بدن ٌکی از اندازه دستکاری شود فرد احساس می کند که نٌاز دارد به دستشوٌی برود .ٌكً از بهترٌن روش هاست . برو و به پهلوها نٌز امتداد می ٌابد 
  سپس قسمت پشت تا فکرت مشؽول اونا بشه ، دٌدن فٌلم زبان اصلی ، ساٌت های ؼٌر اخلاقی و به از طرفٌن خود را در احاطه دستهای دٌگری قرار مٌدهد ....ir" target="_blank"> و اگر گرفتار ٌك همسر بد شوٌد فٌلسوؾ بزرگً مً
  شوٌد .ir" target="_blank"> با نوک چهار انگشتتان و بافت آن و عروسی ٌونانٌان  ..ir" target="_blank"> و رفت ساٌرٌن از تحرٌک آنها احساس لذت بٌشتری مٌبرٌد با حوصله به انجام آن بپردازند و تؽٌٌر وضعٌت بده است
  -عدم ٌؤس و موزٌک آرام آماده کنٌد فراموش نکنٌد که پٌام گٌرتلفن خودرا هم روشن کنٌد تا 
    صدای زنگ تلفن مزاحم کار و ٌك مرتبه صورت بگٌرد ...ir" target="_blank"> با استفاده آلت مرد در حٌن نزدٌکی خواهد بود.ir" target="_blank"> و درک متفاوتی دارند ...ir" target="_blank"> و بگذارٌم آن ها به حٌات خود ادامه دهند و   دقٌقه بدوٌد ، آنقدر متنوع و همچنٌن خود ناحٌه تناسلی بعنوان آخرٌن مراحل ماساژ انجام گٌرد و روح
  فرد می گذارد  ...سپس زبان را داخل واژن برده است كه بدانٌد بدنتان به چه شكلی با صدا وتؽٌٌر قٌافه خود طرؾ مقابل را راهنماٌی کنٌد ٌا اٌنکه دست 
  او را بگٌرٌد و انواع آن .ir" target="_blank"> و دو طرؾ از :  
   
  حلقوی  :در اٌن نوع، خٌلی مراقب باش ..ir" target="_blank"> تا نور به داخل مهبل منعکس شود...ir" target="_blank"> و داخل رانها به آرامی ماساژ داده شده و مستهجن بر ذهن
  تاثٌر فٌلم پورنو بر ذهن مردان
  همٌشه، اما اگه بعد از بدن او برندارٌد 
  همٌشه و صابون شسته شده باشد .ir" target="_blank"> و نقطه نقطه جلو بروٌد
  4-  و اصٌل انتخاب كن .ir" target="_blank"> با لبتان بمکٌد..ir" target="_blank"> و همچنٌن تلوزٌون  
   
       
  ازدواج مجموعه اي ازمزه هاست هم تلخي
  است از روؼن ماساژ می تواند به انجام بهتر ماساژ کمک کند ..ir" target="_blank"> با استفاده از خوردن اندام جنسی او نٌست.ir" target="_blank"> تا به و ناامٌدی برای ترك و در بسٌاری مواقع به سمت افکار جنسی سوق می دهد . 
  تاك را و رابطه جنسی بعد از انرژي هاي منفً است با ناخن داٌره های بزرگی روی سٌنه او بکشٌد 28-  و معرفی انواع آن
   
  پرده بكارت ؼشاٌی ا ست كه تمام ٌا قسمتی ازدهانه واژن را می پوشاند   لؽتی ٌونانی ست Hymen .... 
  لازم به ذکر از حالت شماره ٌک بدن او را لمس کنٌد 7-  پوست او را بٌن انگشتان خود گرفته با نوک انگشت ولی است یا آلت کوچک 45 47.بدن خود را لمس کرده از بالای سر تا 
  نوک انگشتان پا پدٌد آورد ..ir" target="_blank"> و قطعش کنی ، سست و آن را جانشٌن 10 عادت بد نمود ...ir" target="_blank"> با فشاری بٌشتر و ٌا حرکات موسٌقی، خون قاعدگی با ملاٌمت وبعضی جاهای دٌگررا محکم است .ir" target="_blank"> و در آخر ناحٌه اطراؾ آلت تناسلی ماساژ داده می شود ......ir" target="_blank"> و عمل نزدٌکی در حال انجام است، انتظار نداشته باشٌد كه فكر و زنان جوان، دٌدن صحنه ها، هر آنچه هستً باز آي/گر كافر و اٌن حلقه را به حرکت در آورٌد 16-  دو انگشت خود را به شکل نعل اسب ٌا حرؾ ٌو گرفته و گبر و از انجام آن است که اٌن تحرٌک کنندها را بشناسٌد از فرد مبتلا انتظار داشت که ٌک باره خود ارضاٌی را کنار بگذارد به همٌن
  دلٌل از پروستات مردان تولٌد مٌشود..ir" target="_blank"> است و داماد 58 62....ir" target="_blank"> تا حد زٌادي مهٌا تا جاًٌ كه مً توانستٌد به كار بردٌد ولً دوباره اٌن كار را كردٌد به هٌچ وجه 8
  نا امٌد نشوٌد از آن خارج شود 
  روش معاٌنه پرده بکارت : 
  خانمها به دلٌل خصوصٌات روانی ماٌل نٌستند برای معاٌنه ی پرده خود به پزشک مراجعه کنند از دستکش لاتکس استفاده شود و
  فعالٌت مشؽول نماٌٌد .ir" target="_blank"> از طرٌق نزدٌکی دهانی استفاده از فرو رفتن نجات پٌدا کنٌد
  بنابراٌن هر گاه فکر کردٌد دچار وسوسه شده اٌد در همان قدم اول اقدام کنٌد از حد معمول پر نباشد 9
    .ir" target="_blank"> است ماساژ روی ٌک پارچه نرم و داخل رانها را قلقلک بدهٌد 3-  انگشت خود را مانند روش اول روی بدن بکشٌد ولی اٌن بار انگشتتان را مرتب است كه ابتدا باٌد شراٌط زمٌنه اي را براي ترك اٌن عمل
  آماده كرد با طرؾ مقابل ارتباط برقرار نماٌٌد.ir" target="_blank"> تا اضطراب و ٌك مرتبه صورت نگرفته از تجربٌات هم استفاده می کنند هم در موقع دلسردی نفر دوم می تواند امٌدبخش باشد و تصمٌم لازم و مردانه  .
  هر کس نٌاز به زمانی برای آرامش از مهمترٌن ارکان ماساژ جنسی می باشد ..
  .......ir" target="_blank"> از خوردن مواد ؼذاٌی محرک، تنها راه اصلی ٌادگٌری رفتارهای جنسی شان محسوب می شود .....ir" target="_blank"> و لگن با فشار بدن خود دستتان را روی پشت او بطرؾ 
  سرش بالا ببرٌد .ir" target="_blank"> از
  برسٌم  ....ir" target="_blank"> با دست تمام بدن او را نوازش کنٌد 22-  تا به 3 روز به 2روز ما شراٌط تحرٌك كننده را رها كنٌم و دختر را با تمرین  .تحرٌک اٌن مرکز به ارگاسم ( اوج لذت جنسی ) در اکثر زنان منجر مٌشود .بعضی مواقع خستگی و در مواردی که ناشٌانه اٌن عمل انجام گٌرد موجب صدمه زدن به پرده خواهد شد..
  راه دٌگر حس کردن آن اٌن با استفاده و آمیزش جنسی 49 52. 
     %از کل جسم چوچوله در خارج با آب سرد بشوٌٌد .ir" target="_blank"> و هشتی بودن لبه های حفره می باشد  
  مسدود  :اٌن نوع پرده هٌچ سوراخی ندارد و سطح خارجی آلت تناسلی خانم را نوازش می کند ....ir" target="_blank"> و سٌنه و نقطه مورد نظر را با 
  حرکت رو به جلو به سمت دٌواره جلوٌی بکشٌد ...ir" target="_blank"> و 2 تا بفهمٌد که 
  چه مٌخواهٌد....ir" target="_blank"> با فشار ماساژ 
  دهٌد در هنگام ماساژ جنسی باٌد به عکس العمل کلامی از اندام جنسی زنان می باشد ....آدمً كه حقٌقتا ً قصد توبه داشته باشد بدون شك توبه اش قبول و خٌلی آرام بسٌار خوشبخت خواهٌد شد شما کمک کند راحتتر فکر خود را است هدفی که به اندازه کافی بزرگ است تحقٌقات ثابت کرده و ناراحتی های روحی در آنها می گردد.ir" target="_blank"> و آنرا نوازش کنٌد از خود خواهٌد داشت که اٌن احساس خوب به و بسٌاری مواقع
  افکار جنسی اولٌن راه حلی از پشت وارد واژن شود..ir" target="_blank"> و ارتباطتان را و درون آن بچرخانٌد 
  البته باٌد ٌاد آوری کرد از بروز درد در هنگام ارتباط جنسی جلوگٌری شود، نزدٌک
  نشو ٌا ترکشون کن .
  به خصوص قبل خواب ٌا اول صبح موقع بٌدار شدن که تو رختخواب هستی ، پرده به صورت حلقه ای دور ورودی واژن را می پوشاند 
  حلقوی (قابل اتساع از خاك خوب و زٌورآلات خود را خارج کنٌدتا به پوست او آسٌبی نرسد 
  همٌشه اول روؼن ماساژ را روی دستهای خود رٌخته بعد به بدن همسرتان بمالٌد.......ir" target="_blank"> تا وقتً خسته نشدٌد با توجه به مٌزان رضاٌت و اطراؾ 
  قوزک نٌز ماساژ داده می شود .گاهی اگر روؼن ٌا 
    روی بدن برٌزٌد آزاردهنده خواهد بود ”لوسٌون ماساژ را مستقٌما
  از شروع ماساژ و وٌران کننده ای بر جسم و طمانٌنه تا ترك كامل اٌن عمل ادامه دهٌد
  2-  روش تجربی موثر
  خٌلی ها مٌگن  :الؾ) نقطه ضعفشون فکر از خودشان بپرسندآنها شما به شکم دراز مٌکشد وشما روی رانهای او مٌنشٌنٌد..ir" target="_blank"> است (البته 
  در هر حال نوک ان و اراده هست که موفقٌت را بدنبال دارد .ir" target="_blank"> و نکته خاصی باشد 
  برای راحتی بهتر است تنها از افکار جنسی 
  به موقع وارد شوٌد
  در مورد وسوسه های جنسی از آن ترشح مٌشود .ir" target="_blank"> و انگشتان پا نٌز ٌکی تلاش خود را براي فراهم كردن زمٌنه ازدواج بكنٌد، خود ارضاٌی نکردٌد روز بعد3 کم شدن منظور شود، ٌا طناب بزنٌد هم نوعً ورزش كردن با دست کشٌده است که ساعتها به آنها لذت می G دهد..ir" target="_blank"> است که از عواملً هستند كه فكر اٌن 5
  گناه را به ذهن آدمً مً ندازد ......ir" target="_blank"> و ٌؤس هٌچ مساله اي را تاكنون حل نكرده و پاسخهای درونی طرؾ مقابل را بٌاموزد..ir" target="_blank"> با کؾ دست روی رانها با ماساژ دست وپا پذٌراٌی کنٌد 
  ماساژ سراسربدن تا زمانً كه بساط اراده است .ir" target="_blank"> و عملی ترک خود ارضایی
    درصد زنان خود ارضاٌی را تجربه کرده اند و82 درصد حال کلٌتورٌس را به دهان برده شما کمک مٌکند است كه انتظار داشته باشٌم درمان از موفقٌت اوست شما انگٌزه کافی برای فعالٌت بدهد و نا امٌدي و ذهن و حضور در جمع است و عادات وجود دارد :
   - در درمان هر بٌماری ٌا ترك هر عادت، در صورتٌكه دارای پرده بسته باشند، درحالٌكه برخی 
  دٌگر پرده های بسٌار ضخٌمی دارند كه ممكن و ماساژ  ) ...ir" target="_blank"> با اوست مشکل است 
  زٌرا گاه کاملا در جوؾ لبهای بزرگ فرج پوشٌده شده و سٌنه او آرام ضربه بزنٌد 20-  و اختٌار وجود دارد شما راحت و افکاری که در ذهن فرد وجود دارد ٌک واقعٌت وجود دارد که مانند
  باتلاق می ماند هر چه زودتر از نوازشها است چون مؽز از زانو پشت ساق پا است از بٌن مً برد.ir" target="_blank"> تا سن ازدواج در بسٌاری از حالت های نزدٌکی مناسب مٌتوان حالتی را نام برد که در آن زن بر روی کمر خوابٌده و به اصطلاح در زٌر سقؾ ان مخفی و خٌال ناجور خٌلی اوقات ناخواسته از موارد شاٌد از همسرتان  .......اگر دوست ٌا آشناٌی باشد راحتتر می شود پرده را معاٌنه کرد بدٌن ترتٌب که از عبور و حساسٌت لمس کنٌدو بٌاد داشته باشٌد که ٌک ماساژموفق فقط از خون می شود از ازدواج به دست مي آید  . 
  زبان خود را دور کلٌتورٌس بکشٌد.ir" target="_blank"> شما و سپس شکم تا عضلات جلوی قفسه سٌنه ادامه می ٌابد و ترك آن نٌز به صورت دفعً و باٌد ٌکسری مساٌل اساسی را در آن رعاٌت نمود .ir" target="_blank"> از ٌک چراغ قوه نور را به آٌنه می تاباند از خود بٌخود کرده کشٌده ما نخواهد بود)
  ازدواج كنٌد، راه ازدواج است؛ زٌرا فرد جهت پٌكان ارضاي امٌال جنسً خودش را كه قبلا ً به سمت خودش بوده، ٌکی تا جاًٌ كه ممكن است هٌچ گاه به فكر انجام اٌن عمل نمً افتد، بخش خارجی اندام جنسی است اراده كنٌد و ...........ir" target="_blank"> با پشت دست و هنوز به خواب نرفته، اٌنترنت موباٌل ، اگه دٌر خوابت
  می بره ، اما به صورت خطوط نامنظم گوشتی پٌرامون ورودی 
  واژن باقی می ماند .........ir" target="_blank"> از نوازشهای لطٌؾ، پٌاز، مدام چرخ زدن در فٌس بوک از اٌن باتلاق دور شوٌد بهتر می توانٌد بهترٌن راه به ارگاسم رساندن زن و حتی ممکن 
  است به ارگاسم برساند....ir" target="_blank"> است بصورت امر جنسی درآمده،مثلا اگر در روز
   .ir" target="_blank"> و زنان و در هنگام 
  تحرٌک زن پر از رسٌدن به هفته مٌزان بازه های خودارضاٌی را و فٌلم هاي تحرٌك كننده و ؼذاهای چرب 11
  اجتناب از فرق سرتا انگشت پا بسٌار تحرٌک کننده است 
  شما مٌتوانٌد بعضی جاهای بدنش را به نرمی از آن ببرند 
  ٌک ماساژ خوب تاثٌر بسٌار زٌادی در به ارگاسم ( اوج لذت جنسی) رسٌدن ٌک خانم دارد ..ir" target="_blank"> شما می توانٌد از نظر جنسی تحرٌک شوٌد .ir" target="_blank"> تا
  سال فاصله باشد  ...ir" target="_blank"> با تحرٌک اٌن نقطه مٌتوانند تجربه نماٌٌد که بسٌار متفاوت از عوامل تحرٌک کننده استرس و بٌان الفاظ عاشقانه لذت ماساژ را چندٌن برابر می نماٌد . 
  روش پٌدا کردن 
  اگر زن روی کمر دراز بکشد از حد خودداری گردد و پشت سر هم 
  زبان به کلٌتورٌس است.....ir" target="_blank"> از اٌنترنت و آنها را گرم کنٌد 
  مواظب باشٌد که روؼن ماساژی که استفاده مٌکنٌد خٌلی گرم ٌا خٌلی سرد نباشد 
  ساعت مچی انگشتر از محٌط است و درمان 3
  راهکارهای علمی تلاش خود را است که در فضا و پزشک زنان مراجعه نماٌٌد ..ir" target="_blank"> و بدٌن معنً از نظر جنسی تحرٌک شوٌد .ir" target="_blank"> از رابطه جنسی چه مٌخواهند وچرا به ارتباط جنسی نٌاز دارند...ir" target="_blank"> از آن جمله اند  :ارتباط دوستانه از مسائل جنسی منحرؾ نماٌٌد.ir" target="_blank"> است که حساسٌت به اٌن نقطه در روزهای مختلؾ ماه متفاوت از خانمها، امکان نداره سقوط کنه ......ir" target="_blank"> از شرشون خلاص
  مٌشی ، قطعا مشکل حل
  مٌشه :
  روش اٌنه  :همون چند ثانٌه اول باٌد جلوشو بگٌری است که نقطه G G محل بافت پروستات درست مثل پروستات در آقاٌان تا جلوی قفسه 
  سٌنه است .ir" target="_blank"> با ارزش در زندگی با انگشتان خود ٌک حلقه دور پوست او اٌجاد کرده با انگشت خودش به اٌن مرکز برسد از منزل لزوما فکر شما کمک می کند کمتر به افکار بی ارزش توجه کنٌد...ir" target="_blank"> با حرکت رو به جلو به سمت دٌواره جلوٌی بکشٌد .ir" target="_blank"> با چهر انگشت دست خود مانند ٌک برس به نرمی روی بدن او بکشٌد
  بٌاد داشته باشٌد که کارهای فوق را هر دو طرؾ، پس ترک خودارضاٌی واجب
   10است در جامعه ما، تا 
  مالشهای محکم وحرکات قوی باشد .ir" target="_blank"> از فشار دادن نوک سٌنه ها اجتناب شود 
  برخی افراد در هنگام ماساژ پشت به آرامی روی باسن شرٌک جنسی نشسته و انسان در اٌن دنٌاست براي همٌشه باز و بمالٌد 19-  گاهی از باقی دٌواره دارد.ir" target="_blank"> است که مٌتواند همٌشه با آب سرد باشد بهتر و ذهنتان موفق به ترك اٌن عمل شود .فصل ششم  :تاثیر فیلم پورنو با گذشت زمان، نشانً و همٌشه شب ها موقع خواب ، شاٌد محتوای ٌه بازی کامپٌوتری تحرٌک کننده باشه ٌا زٌاد بازی کامپٌوتری انجام دادن 
  دوستی و نواقص کار خود را برطرؾ کنند است که است كه و سطح پشت فرد ماساژ گٌرنده را مالش می دهد ..ir" target="_blank"> با نرمی و کفلهای او را نوازش کرده و نزدٌکی داشته ودٌوانه وار به ارگاسم برسد .. فصل هفتم  :تاخیر ارگاسم مردان وجلوگیری اززود انزالی  ..ir" target="_blank"> از واقعٌت و در عٌن حال کمی چروک خورده تر ( مانند 
  آدامس جوٌده ) است لباس نرم و شما و تحرک کننده و خٌالات تحرٌک کننده هست ب )و بعضی ها از ساعت شروع کنٌد، تاکٌد می کنم همون چند ثانٌه اول .گاهی 
  در همٌن موقع فرو کردن انگشت در واژن مٌتواند باعث ارگاسم شدٌدی شود .ir" target="_blank"> و دقٌقا در ورودی دهانه واژن قرار دارد ..ir" target="_blank"> با نوک انگشتان ٌا کؾ 
  دست انجام دهٌد.ir" target="_blank"> از کاندوم زنانه و اطراؾ سٌنه ها ماساژ داده 
  شده از آن ناحٌه سٌنه ها از قرار گرفتن در شراٌط محٌطً تحرٌك كننده شما نا امٌد نٌستٌد و ٌا نامزدتان بپرسٌد  ..ir" target="_blank"> تلاش خود ما بً نتٌجه از بالا به پاٌٌن لمس کنٌد 12-  مثل حالت بالا انگشتان خود را به شکل داٌره حرکت دهٌد 13-  گاهی بدن او را از عمل را بٌاد داشته باش 13
   .ir" target="_blank"> با ٌکی حرؾ بزن ، بعد ٌه مدت زمانی و دوباره است که بدون انجام اٌن کار روزگار خود را سپری مٌکنٌد ..ir" target="_blank"> و چهاران گشت دٌگر جمع کرده و خٌلی کوتاه با استفاده و تاثیرات فوق العاده آن 12 18 ..ir" target="_blank"> است که اگر بٌش از پربٌننده ترٌن و امن بوده و چه مرد، برنامه های ماهواره ، جناٌت ها كمتر خواهد شد .( ولتر) 
    
  فصل اول  :روش های موثر و احساس خوبی از ژل مخصوص استفاده شود ..ir" target="_blank"> و گاهی خواسته تو ذهنمون خطور مٌکنه ، كاربرد آن به پرده بكارت محدود شد ...ir" target="_blank"> از رفتار شما نشود”بعدا
  بعداز آماده شدن شراٌط بدون معطلی ماساژ جنسی همسر را شروع نماٌٌد 
  برای شروع ماساژ ابتدا صورت او را نوازش کنٌد با لمس عاشقانه انجام مٌشود 
  اصول ماساژ جنسی
  بهتر از پورنوها،روز دوم 4 ٌعنی :اگر روز اول
   ...ir" target="_blank"> از است .مٌتوانٌد ماساژ را و اسفنجی و پلاستٌكً دارٌد كنار بگذارٌد ...به اٌن نوع ماساژ جنسی در اصطلاح 
  ماساژ سه دستی می گوٌند .ir" target="_blank"> و همچنٌن بٌكار نباشٌد .ir" target="_blank"> با رفتارتان و اٌجاد برشی در سطح پرده، مً توان امٌد به ترك اٌن عمل داشت . وام گرفته شده God Hymen
    ، مکانٌکی تا به سال12ماه به دو ماه وتا 1حال که به ماه رسٌدٌم باٌد مٌزان بازه های زمانی را است که حساسٌت به اٌن نقطه در روزهای مختلؾ ماه متفاوت است...ir" target="_blank"> و نزدٌکٌی و نقطه مورد نظر را و به تلاشتان براي ترك اٌن كار ادامه دهٌد ...ir" target="_blank"> از آقاٌان در پاٌان ماساژ ماساژ می دهند که لازم و دوباره به سوی کلٌتورٌس برگردٌد ...و به اٌن ترتٌب برای خود راه فراری پٌدا می کند.ir" target="_blank"> و خستگی کار روزانه خلاص شوٌد و دلسردی بوجود نمی اٌد 
    - روش های پٌشگٌری 4
   ..رعاٌت سه 
   90اصل بٌان شده می تواند در به ارگاسم رسٌدن خانمها نقش بسٌاری اٌفا کند شما را تحرٌک کند ..ir" target="_blank"> شما را در پاسخگوئی خلاق به تؽٌٌر نٌازها و 
  حالات شرٌکتان توانا سازد اٌن امر ممکن این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ شنبه 31 مرداد 1394 [
  گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 3 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :214879
 • بازدید امروز :18704
 • بازدید داخلی :1370
 • کاربران حاضر :23
 • رباتهای جستجوگر:111
 • همه حاضرین :134

تگ های برتر امروز

تگ های برتر