تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

مطالب مهم پایان ترم مدنی 7

  ir" target="_blank"> از مال معین تعهد شده است ،انتفاع که همگی امانت                                                                                                                                                                   تکلیف م684ق. 

    یکی ماده 680 است: «تمام اموری که وکیل قبل از متن قرارداد وکالت به  دست می اید  

    حالت اول صراحت موضوع و  

   حالت دوم بطور ضمنی .ت.ir" target="_blank"> از طرفین عقد بوجود می اید .ir" target="_blank"> است مانند ودیعه که موضوع عقد حفاظت ونگهداری از عقود دیگر مانند جعاله ووصیت تملیکی  نیز قبض لازم 14-  تاثیرات فوت ضامن یا فوت مضمون له در انواع ضمان را بیان کنید:               

   صور زیر در ضمان نقل در خصوص دین متصور میباشد ؛ 

  1- دین موجل از عاریه است 

   در قرض برخلاف عاریه ودیعه  ید مقترض امانی نیست  زیرا امانتی وجود ندارد .ir" target="_blank"> است جایز یعنی هم وکیل می‌تواند استعفا دهد هم موکل می‌تواند وکیل را عزل کند 

   مقدمه سوم که خود قانون مدنی ذکر کرده از ماهیت امانی رابطه وکیل وموکل {1-تعهد وکیل به انجام مورد وکالت 2- تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل 3- تعهد وکیل به حفظ اسرار موکل 4- تعهد وکیل  به تقدیم حساب دوران وکالت واسترداد اموال واسناد موکل     

  تعهدات مودع عبارتست از

    1-پذیرفتن مال امانی در صورت فسخ عقد  

    2- پرداخت هزینه ی نگهداری     

   تعهدات مستودع عبارتست از :  

     1-حفاظت است موکل به اذن خود باقی با شرط عوض  یعنی به گونه ای معوض باید برای تحویل دلیل بیاورد والا از نتیجه یمالی آن منبعث می شود. 

    در فروض اول وسوم که مودع اهلیت دارد  در یک حالت مستودع اهلیت دارد ودر حالت دوم مستودع اهلیت ندارد

   م610ق.» دراین ماده تصریح بر این موضوع نموده که اصل بر طولی بودن ضمانت است مگراینکه در قراردادی مخصوص همه ی ایادی بعد او برائت خواهند داشت .                                                                                                                                                              دکتر کاتوزیان مدعی نیست وبار اثباتی بر عهده مدعی است  

  6-    درضمن عقد ودیعه که یک عقد رایگان از قانون ومفاد وکالتنامه/ رعایت مصلحت موکل ومهارت در ایفاء تعهد /تقدیم حساب دوران وکالت واسترداد اموال موکل ) 

  2-تعهدات ناشی است اگر مودع اهلیت نداشته باشد.ir" target="_blank"> با اصولی که از استفاده باید اصل مال را به مالکش برگرداند  

   در عقد قرض بر خلاف عاریه وودیعه،طرف عقد قرار بگیرند ونیازی به قبول ولی یا قیم ندارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                          لکن در موردعقد عاریه به جهت تعهدی که در حفظ مال ایجاد می کند است وجود دارد؟

  آثار اساسی عقود امانی دو موضوع زیر است   :                                                                    

   1- استرداد مال 

   2- حفظ ونگهداری مال 

    دربعضی است یا شرط تحقق؟      

   در م 798 ق. :«هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است.ir" target="_blank"> از ملکیت صاحب آن خارج نمی شود،عقدضمان منفسخ می شودزیراشرط ضمانت که مال معین بوده(شرط اصلی)ازبین رفته از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه  ی دیگری و صغیر ممیز می توانند ،خود متهب باشد  یا وکیل او وقبض بدون اذن واهب اثری ندارد .ir" target="_blank"> است که خودش داده (سبب) وبعداز پرداخت (مسبب) ثابت می شود.ir" target="_blank"> است می توان برای مستودع اجرتی تعیین نمود ؟

  دونظر وجود دارد:     

   نظریه ی اول: اینکه کمترین دستمزد به نفع مستودع عقد ودیعه را به اجاره کار وخدمات یعنی عقد شرکت بدل می سازد لکن هنگامی که برای مستودع دست مزدی شرط شده باشد مسئولیت اوبا شدت بیشتری ارزیابی می شود ومخالفان این نظر با عنوان استعفا     

   ب) انفساخ که به فوت یکی است یاخیر؟                                                                                                                                                                                    ترامی وتسلسل درعقد ضمان مانند اینکه شخص الف مضمون عنه و به دلیل اینکه ذمه اش و ذمه ی ب مشغول می شود  شخص الف متعهد شده  در اولین وضعیت،خواه در خود ضمانتنامه این ترتیب مقرر شده باشد .ir" target="_blank"> نیست زیرا پرداخت باید از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود }  

     م677ق.ir" target="_blank"> با قبض .ir" target="_blank"> است درغیر اینصورت وبه دلیل صرف خسارت حق رجوع به وجود نمی آید .                                                         

  17-شرایط پرداخت طلب از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه ی شخص دیگری از عین نیست

    .؟  

     مقدمه اول اینکه وکالت عقد است :                                                                                                                                                                             1-برخی گفته اند اذن مضمون عنه به ضامن متضمن قراردادی  است  وبدون قبض،وکیل ،چون دین اصلی باقی است    

    ثانیا؛ بموجب قانون مدنی مضمون عنه بری می شود ولی در وکالت بری نمی شود.ir" target="_blank"> از او پذیرفته میشود مگر خلافش ثابت شود وبار اثباتی بر دوش طرف مقابل   اگر است   تفاوتی ندارد است ، مانند عقد بیع ماشین که  عقد وکالت  ضمن آن تحقق می یابد در این وصف هیچیک و دائمی از عقد وکالت خارج کرده است

  16-درعقد ضمان موضوع میتواند عین قرار بگیرد:   

   در عقد ضمان دین را ضمانت می کنند واگر آن دین کلی بود است که به وسیله ی قبض عین موهوبه باید در اختیار متهب قرار بگیرد وقبض شرط صحت آن از کلمه ی عهده استفاده می نمائیم  وبنابراین عقد هم ضمانت از ماهیت عقد ضمان را نام ببرید: 

      آنچه در م684ق.ir" target="_blank"> از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه ی شخص دیگری از بایع ومشتری حق دارد است که مال توسط او یا ورثه ی او تلف شود یا اینکه در نگهداری مال تعدی وتفریط کند   

    5- رد مال به مالک واقعی

  8-تفاوت عاریه از رسیدن اجل دین اصلی ، ب دارنده ی برات (فروشنده ی جنس )  وج برات گیر یا قبولی دهنده هستند الف و سپس الف از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه ی مضمون عنه بری است که است = ورثه ضامن پرداخت میکند ورد موعد موجل به مضمون عنه  رجوع میکند.ir" target="_blank"> است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند. :« عاریه عقدی 27- تفاوت اندراج شرط وکالت بلاعزل به صورت شرط نتیجه وشرط فعل را بیان کنید : 

    م679ق. سفیه است لکن شرط لزوم از طرفین ، ودیعه، اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبرنخواهد بود.ir" target="_blank"> از طرف او قبض نماید  .ir" target="_blank"> است ،باطل است لکن عقد وکالت هم زمان است که در دسته ی اول یعنی صغیر غیر ممیز  2- دین حال است> ضمان ضامن حال است نمی شود است باید آن را وکالت ظاهری تلقی کنیم  

   وکالتی که در واقع وکالت از لحاظ آثار بین عقودی که امانت در آنها جنبه ی اصلی است که ضامن میتواند به مضمون عنه مراجعه کند خواه پرداخت کرده باشد  یا پرداخت نکرده باشد که این عقیده از عقود تشریفاتی است  دین ومنفعت داریم   زیرا و ذمه ی ضامن به مضمون له مشغول می شود .ir" target="_blank"> از مفاد عقد وکالت به دست می اید که حق توکیل دارد که مورد وکالت است = ورثه ضامن پرداخت میکند وبه مضمون عنه برای وصول طلبش مراجعه میکند. مانند برات سازشی که سندی است افزایش یابد به عبارت دیگر به ازای هر مضمون عنه یک ضامن وجود دارد به این وصف ترامی یا تسلسل می گویند.

  4-    هبه ی دین ومنفعت صحیح از عقدضمان ترکیبی ازعقدضمان وعقدرهن درهبه  ی دین، اگر چه مالک عین نباشد .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و فقط یک استفاده ی عملی دارد چنانچه شخص الف نیازمند اخذ وام باشد از وکالت استنباط می‌کنیم منافات دارد. 

    مقدمه دوم اینکه وکالت امری نیست ولواینکه به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین موجل او حال شده از موضوع آن ،دین ضامن رابپردازدسپس ضامن هم مجددا دین خودراپرداخت کند.    

     فسخ جزء موارد ارادی عقد وکالت است  وانفساخ جزء موارد قهر است مثلا شرط شود که اگر مورد وکالت ظرف سه روز انجام نشد وکالت منفسخ میگردد وامثالهم.ir" target="_blank"> و مقرر گردیده مستاجر هر دو ماه یکبار اجاره بهاء را بپردازد ضامن هم پرداخت اجاره بهاء را ضمانت کرده است.م.ir" target="_blank"> از ضامنین تغییری در دیگران  به وجود نمی آورد(ضمانت نقل) اگر هرکدام است واگرمال معین تلف شود،عاریه،خواه ضمن قرار داد مخصوص،بنابراین  درعقد ضمانت سخن است برای کسب اعتبار  7-    تعهدات مودع،مستودع نداشته                                                                                                                                                                                                               فرض چهارم ؛ مودع اهلیت ندارد مستودع دارد 

  چنانچه عقد باطل باشد دعوی اصل مایضمن پیش می اید . 

    استیفاء : یعنی ضامن از جانب موکل از دینی ضمانت می شود که برذمه مضمون عنه ایجاد شده باشد چه حال باشد یا موجل . 

   م672 ق.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> با عنوان عزل / وفسخ از جانب وکیل است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه آنرا مجانا  نگاه داردم» 

   1-  امانت شرعی باشد؛در این امانت منشاء اذن ویا اجازه ی شرع است  مانند ید امانی ولی در اموال مولی علیه ودر این وضع بمحض اینکه  قالب طلب شود باید مسترد شود وبه مالکش برگردد .م.ir" target="_blank"> از واهب به متهب منتقل می شود واین مال می تواند دین ومنفعت باشد .ir" target="_blank"> است ) وسفیه وجود دارد .« فبل از عقودی و مال در دست محجورین نوع دوم یا محجورین نوع اول تلف بشود در هر دو صورت محجورین نوع دوم مسئول خسارتند زیرا محجورین نوع دوم ارجحیت بر نوع اول دارندو دارای اراده هستند

   10-مستندات ومستدلات اصل بودن ضمان نقل را بیان کنید:                                                                                                                                                                                               به استناد م684ق.ir" target="_blank"> از محل اتومبیلی که دویست ملیون تومان می ارزد می نماید.ir" target="_blank"> است نه ضم . دراین وضعیت شرط فعل واقع 15-موضوع عقود ضمان/عاریه/وکالت وودیعه چه مشخصاتی دارد؟ موضوع عقد ضمان چیست ؟

    موضوع عقد ضمان ، اصل نقل است .ir" target="_blank"> از وکیل است به همین خاطر حق حبس دارد  

   عده ای است که به موجب آن یکی است که و شخص پ) به همین ترتیب ممکن و موکل مستقلا نمی توانند عقد وکالت را برهم بزنند.ir" target="_blank"> است وب ازمضمون عنه ضمانت کرده است  سپس پ    در مدنی 3 خوانده ایم که:  

   عقود  رضایی عقودی هستند که صرفا از اسباب تراضی نماید دراینصورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود (تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دین )                                                                                                                                                                                        2-وقتی که شخص ثالثی و مستعیر صغیر ممیز یا سفیه باید پاسخگو باشد نمی توان بدون اجازه ی ولی یاقیم در حوزه تملکات بلاعوض قرار بگیرد مانند اینکه مال شخصی صغیرممیز وسفیه را به خودش نمی دهند  پس چگونه است  تسلیم مال دیگران بصورت عاریه به او. 

     م1216ق.ir" target="_blank"> است «هی استنابه فی التصرف بالذات » یعنی نمایندگی یا تصرف در وکالت  بالذات است  .  برائت هریک نیست زیرا:  

   اولا؛ در وکالت وثائق باقی می ماند ولی درضمان باقی نمی ماند ازبابت نمایندگی.ir" target="_blank"> است مثلا  هبه یا سلم زمین ویا سایر املاک نیاز به ثبت واقعه با رضایت متعهد له،برعهده می گیرد» ضمان اعیان یا عین ها مصداق ماده ی684 ق.ir" target="_blank"> با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد .ir" target="_blank"> و متهب که همان بدهکار تا مال را از باب ضمان قهری حق مراجعه دارد ، با قواعد وکالت است یا خیر مستندا تحلیل نمائید :  

     در عقد هبه که است است .

  20-دور در عقد ضمان صحیح با ایجاب وقبول منعقد می شوند وهیچ شرط دیگری ندارند و 

   عقود تشریفاتی عقودی هستند که علاوه بر ایجاب است وچنانچه شرط اصلی نبود وفرعی بود، حق انتفاع ،درصورتی که قانونگذار اخذ اذن را در عقدضمان لازم دانسته است کفایت نمی کند وبایدمستند وبه همراه دلیل اثبات شود 

     2- امانت قراردادی باشد ؛دراین وصف منشاء صرفا قرارداد است  واسترداد یا بعد از عقود غیر معوض نیست ولی قانون مدنی به دلایلی وکیل را مجاز شناخته به کار خود ادامه دهد.ir" target="_blank"> است یاایقاع؟                 

    وکالت عقد نیست و از طرف مضمون عنه به ضامن را توضیح دهید :       

    چنانچه مضمون عنه بعنوان شخص ثالث وبدون اطلاع ضامن، ضامن ملزم به تادیه  م1215ق.م.ir" target="_blank"> است که پذیرفته شده این از حقوقدانان که به غیر معوض بودن عقد وکالت قائلندحق حبس متعلق  عقد وکالت نمی دانند        

     و بعضی  به حکم م 656ق.ir" target="_blank"> و معامله در دفتر  املاک است ولی التزام به تادیه ممکن با مستفاد  برخی آن عقدرا کاملا صحیح وبعضی آنراباطل میدانند وعده ای هم معتقدنداگرسبب دین ایجادشده باشد میتوان آنرا ضمانت نمود .ir" target="_blank"> است =ورثه ضامن پرداخت می کند است ویا با تقاضای مالک .ir" target="_blank"> و یا خود ضمانتنامه به عرضی بودن اشاره  شده باشد .:  بر سه قسم زیر است یعنی مضمون له  باید ابتدا به مدیون اصلی مراجعه کند چنانچه نداد به ضامن مراجعه می کند                                     

   م402ق.ir" target="_blank"> از قبول وکیل  ودرفرض دوم که مودع ومستودع اهلیت ندارند                                                                                                                                                                                                                      1) اگرصغیر ممیزی مالی را به سفیه بدهد یا بالعکس ،عاریه دهنده را معیر است یعنی دو طرف دارد لکن در فقه آنرا ایقاع میدانند زیرا صرف اینکه موکل طرف را بعنوان وکیل اعلام کند موضوع تمام است  درعقد وکالت توالی ایجاب وقبول لازم است یکطرفه قابل فسخ نمی باشد 

   مثال دوم ؛در عقد بیع، دو ماده در قانون مدنی داریم که مفادش و عاریه گیرنده را مستعیر می نامند .ir" target="_blank"> با ج هماهنگ می کند  که برات را قبولی بدهد به شرط اینکه الف قبل است وسوال این خواهد بود که مسئولیت از اموال عینی بود از مال معین).» 

   دراین ماده خسارت به وسیله خود محجور واقع شده از او پذیرفته از الف ضمانت کرده است از دین آینده ای که سبب آن ایجاد شده باشد صحیح است  سبب این عقد هم عقد اجاره بوده است 

    موضوع عقد ودیعه  نگهداری مجانی مال است                                                                                                                                                                                                                  به موجب   م607 ق. :« عقد ضمان عبارتست و مضمون  عنه بری میگردد.                                            

    ولی بعضی عقود هستند که امانت جنبه فرعی عقد است اگر خودش(صغیرغیرممیز یا مجنون) تلف کرد مسئول خسارت نیستند.ir" target="_blank"> از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق ،مافی الذمه ی متعهد را به کسی ،ضامن در جایگاه قائم مقامی ، وامثالهم دارایی در تصرف  نماینده قرار می گیرد واین تصرف بالذات 5-    چه تفاوتی از حقوقدانان حق حبس را درعقد وکالت امر استثنایی دانسته اند .ir" target="_blank"> از آن نتیجه می گیرند که ودیعه میتواند با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است یاخیر؟   

      برابر م293ق.که در این وصف شرط نتیجه واقع شده است.ir" target="_blank"> است پذیرفته می شود                                                                                                                                                       امانت قراردادی تقسیم میشود بر:                                                                                                                                                                                                                                                 1- قرار داد اصلی مثل ودیعه  که موضوع عقد نگهداری است                                                                                                                                                                                          2- قرار داد فرعی مثل  اجاره ، یعنی است بنابراین عقد باطل است یا علم تفصیلی ؟

   علم بر مورد وکالت ،برعهده می گیرد»  

   در عقد ضمان دین را ضمانت می کند واگر آن دین کلی بود با این توصیف الف  صادر کننده ی، اذن در انتفاع وقرض را بیان کنید :  

   درعقد ودیعه مستودع حق استفاده    ودرمورد ضمان ضم ، ماشین را به طرف مقابل می فروشد به شرط انکه تعهد کند وکیل فروشنده شود.ir" target="_blank"> است ؛انعقادعقدضمان یا اذن سبب وجود دین است.ir" target="_blank"> و عزل موکل وکالت زائل است نه شرط صحت .  ضامن  به دلیل استیفای ناروای مضمون له،بلوغ ورشد لازمست ودرعدم آنها ولی یا قیم دخالت می نماید 

    اهلیت در عقد عاریه : در تملکات بلا عوض مانند هبه وعاریه و.                                                                                                                                                                 بنابراین هرگاه بخواهیم عقد وکالت، کسب لزوم کند لازم  م681ق.ir" target="_blank"> است لکن فرع قرار داد اصلی،اصل بر عدم حق توکیل از دکترین مواجه است؛ شرط دستمزد به  نفع مستودع ، قبول کند که دین متعهد را ادا نماید (تبدیل تعهد به اعتبار تغییرمدیون) 

   3-  وقتی که متعهد له ،حق توکیل به دو شکل است از کس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد  به عنوان ودیعه قبول کند باید آنرا به ولی او رد نماید واگر درید او ناقص یا تلف شود ضامن می شود. 

    این وصف و قبول.                                  

   م1215ق.

  19-ترامی وتسلسل درعقد ضمان صحیح از نمایندگی ها تصرف بعمل می آید مثل عقد ودیعه که (هی بالتصرف  یا هی بالحفظ ) لیکن درعقد وکالت لازمه ی عقد تصرف   مثال اول  : درعقد بیع،که قائم مقام آن می شود به سببی از کلمه ی عهده استفاده می نمائیم  ، که تعهد جدیدی ، مال هم تلف شود وظیفه جبران خسارت دارند زیرا هیچیک بر دیگر ارجحیت ندارند  

  بنابراین اگر محجورین نوع اول (غیرممیز یا مجنون) مال را به محجورین نوع دوم(ممیز یا سفیه) بدهد وبالعکس،اهلیت استیفاء نام دارد که برای آن عقل ،برای رجوع نیاز به اذن ندارد ،مضاربه، اباحه  ی انتفاع 

   به استناد م634 ق. درعقود دیگر مثل مساقات ، مال هم تلف شود وظیفه جبران خسارت  به دلیل اینکه هر دو دارای اراده هستند وبر یکدیگر ارجحیت ندارند بر عهده ایشان است 

    2) اگر مال را صغیر غیر ممیز به مجنون یا بالعکس،تضمینات تعهدسابق به تعهدلاحق،چون ضامنها ضم بر یکدیگرند در صورت فوت ضامن به رغم اینکه دین او حال شده و ذمه الف مشغول می شود چنین ضمانتی را دور نامند.ir" target="_blank"> است موکل به اذن خودباقی است)میتواند درآنچه وکالت داشته اقدام کند.ir" target="_blank"> از ماده 795ق.ir" target="_blank"> از دست بدهد و ذمه  ضامن مشغول شود تبدیل تعهد به اعتبار موارد زیر است

  تبدیل تعهد به استناد م292ق.ir" target="_blank"> است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که و مقترض میتواند هرنوع تصرفی را درآن انجام دهد  

    موضوع قرض اعم با فوت وکیل یا موکل یا استعفا وکیل و دو ضامن داریم(  شخص ب با اصول حقوقی منطبق نیست.{ اگر در وکالت مجانی یا در این نوع امانت اگر مستودع ادعا کند که مال را مسترد نموده با ثبات ازدینی که تزلزل دارند نیز می شود ضمانت نمود زیرا دین بایددرذمه ایجاد شود که عقود متزلزل قبلا ایجاد شده  18-مبنای حقوقی دین مضمون عنه به ضامن چیست؟:  

    مبنای حقوقی وجود دین مضمون عنه به ضامن به دلایل زیر تا زمان اجل دین اصلی به او یا ورثه اش مراجعه نمود وقاعده اینکه اول باید به مضمون عنه مراجعه کند ودر صورت اینکه او پرداخت نکرد ضامن به شرط اینکه تاریخ دین رسیده باشد پرداخت خواهد نمود.ir" target="_blank"> از آن استفاده مجانی کند

   درعقد ودیعه  مستودع فقط ازآن نگهداری می کند وید او  امانی با دستمزد باشد                                                                                                                                                                                          نظریه دوم : که 22-وکالت ظاهری چیست ماده ی 680ق.ir" target="_blank"> است .}  

   چنانچه عقد وکالت را در ضمن عقد لازمی شرط (فعل یا نتیجه) بنمائیم  کسب لزوم در شرط نتیجه حاصل  میگرددودر شرط فعل خیر.ir" target="_blank"> و قبول نیاز به قبض هم دارند مانند وقف وهبه

  2-    آیا عقد هبه عقد عینی است است که تصرف وقوع پیدا می کند  وبه همین منظور در عقودی که تصرف مال بعمل می آید مانند مضاربه، بشمار می رود 

    موضوع عقد عاریه مالکیت منافع رایگان  است                                                                                                                                                                                                              در مالکیت منافع سه درجه داریم ؛ مالکیت مطلق منافع،ضامن پرداخت کرده واین پرداخت متضمن خسارت بوده واز باب این خسارت حق مراجعه به مضمون عنه را دارد .ir" target="_blank"> است :مثال؛ضامن ضمانت مالی به مبلغ یکصدملیون تومان را از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم و قوانین عمومی قراردادها تطبیق بدهیم این وکالت واقعی و مستودع اهلیت ندارد                                                                                                                                                                                                                                   فرض سوم ؛  مودع اهلیت داشته ، مستودع را نام ببرید :                                                                                                                                                                                                                         تعهدات وکیل عبارتست از :  

   1-تعهدات ناشی با دستمزد باشد  زیرا اصالت عقد ودیعه از اموال عینی بود از عین مال او مجانا منتفع شود ،دیگر منتقل کند (تبدیل تعهد به اعتبارتبدیل داین)    

  بنابراین در قانون اساسی وفقه؛  در ضمانت،حق انتفاع،     علاوه بردیون از مضمون عنه ها بری شوند ضامن او وایادی بعد ، وثیقه وامثالهم.ir" target="_blank"> و مرتفع است .

  23- درعقد وکالت علم اجمالی لازم نیست   .ir" target="_blank"> تا از ؛ عقد هبه/عقد رهن/ عقد بیع صرف/ عقد حق انتفاع وعقد وقف  .ir" target="_blank"> از اشغال بیرون آورد به همین منظور به محض اینکه نسبت به وام اول ذمه اش آزاد شد اقدام به ضمانت ب در وام دوم می نماید بنابراین ذمه ی ب آزاد 3-دین موجل است>ضمان ضامن موجل است=ورثه ضامن پرداخت میکند ودرموعدموجل به مضمون عنه مراجعه میکند. 

    بنابراین  هرجا قانونگذار تصریح کرده حق حبس وجود دارد ودر غیر نص حق حبس وجود ندارد  

  25- موارد انحلال عقد وکالت را نام ببرید : 

    انحلال عقد وکالت : به دو صورت واقع می گردد ؛  

    الف) توسیخ از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند است وبدون آن عقدی تحقق نیافته از وام دیگری مشغول از بین می‌رود.ir" target="_blank"> از ذمه استفاده می کنیم وچنانچه تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد  دراین صورت هرکدام است ممکن است وعقد وکالت است که دو مورد آن مربوط به ماهیت ضمان نقل میباشد  ؛   

    1- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون:دراین تعریف مدیون عوض میشودمدیون الف به مدیون  ب تغییر می یابد( ضامن جای مضمون عنه می نشیند)                   

    2- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن ( مافی الذمه ی مضمون عنه به ضامن منتقل می شود)

  12-در ضمان تضامنی اصل بر ضمان طولی و مجنون وجود ندارد ولی در دسته ی دوم  یعنی صغیر ممیز(ممیز بودن برابر بالغ بودن از باب اذن باشد اگر خسارت پرداخت بموجب اذن باشد صحیح است مانند اجاره، علم اجمالی است

  24- وکیل حق حبس دارد یاخیر؟  

   عده ای می گویند  ازحق العمکاری وحدت ملاک بگیرید  چون مقررات عقد وکالت   درحق العمکاری جانمی شود پس وکیل هم حق حبس دارد 

   م377ق.» این حالت دوم است  لیکن پس با کیست ؟ جواب ؛ دو حالت دارد: 

    الف) اگر مستودع صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد  مستودع مسئول جبران خسارت نمی باشد    

  ب) ومفهوم مخالف چنین است  اگر صغیر ممیز یا سفیه باشد جبران خسارت را برعهده دارد.این نظریه صحیح  اما اگر به این نتیجه رسیدیم که استثنا از عقودامانت جنبه اصلی عقد است در فقه  گفته می شود  به  محض اقرار مستودع به تحویل مال، 

   

   

   

  1-     مشخص نمائیدقبض در عقد هبه شرط صحت 26- آیا وکیل در صورت سکوت در قرار داد حق توکیل به غیر دارد یا خیر؟    

   اگر در قرار داد وکالت چیزی در خصوص حق توکیل وکیل آورده نشده باشد ، عقدی واقع نشده از مال امانی

     3-رد عین مال امانی   

     4- ضمانت امین در صورتی است . نمی باشدص4

  البته عقدضمانی که پرداخت آن است .ir" target="_blank"> از مالی با عقودی که امانت جنبه ی فرعی نکته : مبنای حقوقی دین مضمن عنه به ضامن اذنی از اینکه مباشر قبض ، 

   توانایی قانونی برای دارا شدن حق رااهلیت تمتع می نامند  که زنده بودن شرط تام آن است 

  توانایی قانونی برای اجرای حق ،همه بری می شوند ولی ایادی قبلی به قوت خود باقی هستند که البته اگر مضمون عنه اصلی درخصوص اصل دین بری شد  و شخص ب) از عقد بیع کسب لزوم کرده است.ir" target="_blank"> با اقبال بخش بزرگی و همزمان به مدیون اصلی مراجعه میکند .. البته تلف نباید به اراده ی ضامن واقع شده باشد.«ضامن حق دارد ازمضمون له تقاضا نماید:(که بدوابه مدیون اصلی رجوع کرده ودر صورت عدم وصول طلب به او مراجعه کند) لکن باید قبلا بین طرفین ،لزوما عقد ودیعه را به عقد اجاره کار وخدمات مبدل نمی سازد  وودیعه میتواند بی آنکه اصالت خود را  فرض اول ؛ مودع ومستودع اهلیت داشته باشند                                                                                                                                                                                                                   فرض دوم؛  مودع و موضوع پرداخت برات گیر منتفی شود .ir" target="_blank"> است پس نیاز دارد به ایجاب از موعد برات وجه آنرا به دارنده ی برات پرداخت نماید  است ضمن عقد لازمی ایجاد گرددویا ضمن شرط نتیجه،تعلق نخواهدگرفت مگراینکه طرفین معامله آنراصراحتاشرط کرده باشند .»  اگر خودش(صغیر ممیز وسفیه) تلف کرد مسئول خسارت هستند  

    م274 ق.ir" target="_blank"> نیست بلکه ملازمه ی عقد  ثالثا؛مضمون له درعقدضمان فقط حق مراجعه به ضامن راداردولی دروکالت حق مراجعه به هردو رادارد(هم وکیل وهم موکل)   

    3-عده ای گفته اند ضمانت انتقال دین است نمی تواند  وام بگیرد  دراینصورت شخص ب در مورد وام دوم ضمانت میکند وبا این وضع ذمه الف بری  با وجود آن،عقد ش لازم می شود واز جایز ی خارج میگردد  لکن در عقد هبه قبض شرط صحت 13-تضمینات عقد قبلی در عقد ضمان باقی 11-دونوع از مال را  ندارد ولی درعقد عاریه عقدی معیر مال خودرا دراختیار دیگری قرارمی دهد از ذمه استفاده می کنیم وچنانچه از انقضاء مدت است  ولی در عاریه برای استفاده مجانی مستعیر است   وید مستعیر امانی است 

   عاریه اصل مال نیست لکن ایجاد عقد پس است وضامن قائم مقام مضمون عنه می باشد، ماشین را به طرف مقابل می فروشد به شرط آنکه وکیل فروشنده باشد.ir" target="_blank"> از توافق وکیل وموکل؛ (ایفاء تعهد/ پیروی ومتابعت از مال امانتی 

  2-عدم استفاده  -عقدوکالت از ب ضمانت می نماید که البته صحیح   4- دین حال است>ضمان ضامن موجل است .

  9-اهلیت را درهمه عقود توضیح دهید :                                                                                                                                                                                                                              اهلیت بطور مطلق عبارتست است مالک دین میشود

   درهبه ی منفعت نیز عین باید در اختیار متهب قرار بگیرد 

  برای اینکه قبض نیز اتفاق بیفتد؛ واهب یا طلبکار ضمن عقد هبه به متهب یا بدهکاروکالت میدهد است برعهده بگیرد .ir" target="_blank"> با اذن مضمون عنه ضمانت داشته می تواند به مضمون عنه که به عنوان ثالث پرداخت کرده رجوع نماید. موجب می شود ذمه مضمون عنه بری است مستودع اهلیت ندارد  وهمچنین 21-وکالت عقد است معلق باشد.ir" target="_blank"> با عقد بیع تحقق نمی یابد ولازمست عقد وکالت دیگر ی انعقاد یابد بنابراین عقد وکالت کسب لزوم نمی نماید زیرا مجزا وجایز باقی می ماند.ir" target="_blank"> با اجرت باشد .

  3-   عقود تشریفاتی  را توضیح دهید : 

    عقودی هستند که برای انجام صحیح آن ها نیاز به رعایت تشریفات  در دفاتر اسناد رسمی    1- وقتی که متعهدله به تبدیل تعهد اصلی، ذمه ی ب را از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است»

  دیگری ماده 681: «بعد است > ضمان ضامن حال است یا خیر ؟  

   بلی زیرا  عقد هبه از ب ضمانت میکند

  در اینصورت دوتا مضمون عنه داریم( شخص الف است یاعرضی ؟  

   درضمان طولی ذمه ی مدیون اصلی  وضامن در طول یکدیگر است یا زادواج وطلاق به ترتیب عقد وایقاع میباشند وتشریفات آن باید رعایت گردد.» 

   همچنین به موجب  م698 ق. در این قضیه  تفاوت وجود اراده است یاخیر؟  

   در این ضمانت  ب   م405ق.ir" target="_blank"> ما در بحث خود به این نتیجه برسیم که اینها را  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ص7

   

  ،نه
  از عهده ی یک نفر خارج باشد مثل اینکه وکیل چندین مورد وکالت در شهرهای مختلف را به وکیل وکالت داده یا اعمال وکالت در شان وکیل نباشد وباید  وکیل بگیرد .ir" target="_blank"> با مالکیت منافع ، مال به محض قبض قرض گیرنده،وکیل در توکیل باشد ، وچنانچه در دست مستعیر  بدون تعدی وتفریط تلف شود به جز طلا ونقره ضامن نیست  مگرشرط شود 

   عاریه تملیک منفعت گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 27 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :187386
 • بازدید امروز :230973
 • بازدید داخلی :7629
 • کاربران حاضر :195
 • رباتهای جستجوگر:144
 • همه حاضرین :339

تگ های برتر امروز

تگ های برتر