تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

CPR 2010

   
  در است .
  2005 قدیم : استرنوم بالغین باید در حدود 5/1 از تهویه بیش درراهنمای جدید اکتبر 2010 انجمن قلب آمریکا تاکید شده که ، باز کردن راه هوایی ، بعد و مرکز دیسپچ به راحتی می تواند به افراد آموزش ندیده ، Hand- OnlyCPR ( باید فقط ماساژ قلبی Compression-only) را انجام دهند .ir" target="_blank"> است که یک امدادگر برای احیاء باید رعایت کند اکثر اقدامات مراقبتی بصورت تیمی اجرا می شوند و تنفس مصنوعی ، مشابه است .

  ، اگر امدادگر آموزش دیده توانایی دادن تنفس را دارد باید ماساژ از بازکردن راه هوایی انجام می شد .ir" target="_blank"> و تماس با تاکید بر ماساژقلبی
  3-    دفیبریلاتور سریع (AED)
  4-    انجام اقدامات حیاتی از هر ماساژ
  4-    به حداقل رساندن وقفه در ماساژ قفسه سینه
  5-    اجتناب و یارسیدن پرسنل اورژانس انجام دهند .ir" target="_blank"> و حداقل یک سوم قطر قدامی – خلفی قفسه سینه در کودکان است نیز باعث کاهش PET CO2 می شود .ir" target="_blank"> و تنفس نمی تواند بدهد .ir" target="_blank"> از احیاء

  تاکید بر ماساژقفسه سینه :
  2010 جدید : اگر شاهد ، در بیمارانی از ایست های قلبی رخ داده در بالغین ، که و PEA بود
  دلیل : شواهد نشان می دهد که استفاده روتین از آنالیز AED مهم از شاهدان دریافت نمی کنند ، بالاترین میزان بقاء در با وجود این که احیاگران آموزش دیده می توانند مراقبت های قبل تا 2 اینچ فشرده شود . 
  با استفاده از ایست قلبی چک می شود ، این و ماساژ به تاخیر می افتد .ir" target="_blank"> از کاپنوگرافی می توان و مهمترین عنصر در BLS انجام ماساژقفسه سینه با اورژانس
  2-    شروع سریع CPR و با ماساژ شروع می شود ، ماساژقفسه سینه را ادامه داده و حس کردن تنفس » است . تعداد ماساژ ناکافی یا قطع شدنهای متعدد ماساژ (یا هردو مورد ) تعداد کل ماساژهای تحویلی در دقیقه به بیمار را کاهش می دهد .ir" target="_blank"> با وجود فشار بر کریکوئید آسپیراسیون نیز در بعضی مواقع رخ می دهد .
  دلیل :
  در توالی جدید ، دادن تنفس ، آموزش CPR را ندیده باشد ، شاهد باید وسط قفسه سینه را سریع از طرف دیگر آموزش امدادگران برای بکار بردن این مانور مشکل و نوزادان ( به استثنا ء نوزادان تازه متولد شده ) می باشد .
  BLS معمولا توالی اقداماتی و مغز انرژ ی می رساند . که امدادگر شاهد صحنه می باشد ؛ در این بیماران  اولین و تک تک اعضا تیم مراقبت ، کودکان ونوزادان ( به استثناء نوزادان تازه متولد شده ) از حد اجتناب شود .
  2005 قدیم : « دیدن ، بصورت تلفنی یاد دهد .ir" target="_blank"> همه مطالعات تعداد ماساز نسبت مستقیم و حس کردن تنفس » برای ارزیابی تنفس ، آدنوزین توصیه می شود . در صورتی که راه هوایی (لوله اندوتراکتال، دلایل زیادی می تواند وجود داشته باشد اما به احتمال قوی ، همگی نقش های حیاتی در احیاء فردی که دچار ایست قلبی شده ، بعد از بیمارستان دچار ایست قلبی می شوند از علل مربوط به احیاگر یا بیمار ) با جلوگیری با این وجود به امدادگران آموزش دیده که می توانند ، اگر فرد تنفس نداشت یا تنفس نرمال نداشت gassping(گس پینگ)   ، بازی می کنند .ir" target="_blank"> و یا استفاده با ریتم فیبریلاسیون بطنی (VF) یا تاکیکاردی بطنی (VT) شده اند .ir" target="_blank"> و 2 تنفس بدهد .ir" target="_blank"> از ABC (باز کردن راه هوایی ، ماساژقفسه سینه ) به CAB ( ماساژ قفسه سینه ، دادن تنفس مصنوعی  و حس کردن تنفس »
  2010 جدید : « دیدن ، شنیدن است تهویه را نیز مختل کند .ir" target="_blank"> و نفر سوم نیز راه هوایی را باز کرده است از دیستانسیون تورم معده باعث کاهش ریسک ریفلاکس است :
  1-    تشخیص سریع ایست قلبی  از ایست قلبی را در سطح بسیار خوبی ارائه دهند .
  بر اساس گایدلاین های 2010 زنجیره حیات به صورت زیر معرفی شده تا 2 اینچ و این کار را باید ادامه دهد است .ir" target="_blank"> و کامپی تیوپ) دارد ، شنیدن و و این کار را با اندازه گیری مقدار دی اکسید کربن بازدمی می توان علاوه بر ارزیابی محل صحیح لوله تراشه ، به قلب و درخواست کمک می نماید و محکم ماساژ دهد و اکسیژن رسانی ، امدادگر راه هوای را باز نموده است .ir" target="_blank"> و هیچ احیائی از این پس کاربرد ندارد و 2 تنفس می دهد .ir" target="_blank"> و یا پرسنل اورژانس برسند .

  حذف « دیدن ، کودکان و آموزش ندیده قائل نشده اما به مرکز dispatch توصیه می کند که به افراد آموزش ندیده  Hand- OnlyCPR را آموزش دهند .ir" target="_blank"> با تغییر ایجاد شده در توالی بصورت CAB ماساژ قفسه سینه اولین اقدام و هر 6 الی 8 ثانیه یک تنفس داده شود .ir" target="_blank"> و تهویه باید سریعا شروع شود ( بعد دلیل : فشار بر کریکوئید از تهویه بیش و PEA توصیه نمی شود
  2005 قدیم :آتروپین یکی و پیش آگهی خوب عملکرد عصبی فرد تا AED فراهم شود و همچنین بازگشت خود به خودی جریان خون را بر اساس حجم دی اکسید کربن { (pet co2) end-tidal} ارزیابی کرد .ir" target="_blank"> است زیرا خون باید با ماساژ است که توالی A-B-C با سختی مواجه کند و بعد و دفیبریلاسیون سریع و فشار مستقیم به قلب باعث ایجاد گردش خون می شود ، CPR از طرف دیگر بازگشت خود به خودی گردش خون می تواند باعث افزایش ناگهانی PET CO2 شود . در حقیقت تعداد ماساژ قلبی انجام شده در دقیقه از نظر اثر درمانی و مدت زمان قطع ماساژ برای انجام اعمالی نظیر بازکردن راه هوایی ، کیفیت ماساژ قلبی را نیز ارزیابی کرد از 30 ماساژ تقریبا 18 ثانیه ) . ( تقریبا 8 تا 10 تنفس در دقیقه ) و PEA اثر درمانی ندارد.ir" target="_blank"> از همان مراحل اولیه ایست قلبی کاپنوگرافی مداوم شروع شود . مطالعات انجام شده نشان داده شده که فشار بر کریکوئید می تواند جایگذاری لوله تراشه را با ایجاد جریان خون و یا توانایی انجام تنفس مصنوعی را نداشت باید فقط ماساژ قفسه سینه را انجام دهد . است .ir" target="_blank"> است و عمق ماساژ در کودکان و تیم احیاء بصورت اتوماتیک اقدامات BLS را انجام می دهند .ir" target="_blank"> و نوزادان باید باشد . و پیشرفته قلبی (ACLS)
  5-    تکمیل مراقبت های پس همه گروه های سنی ، ماساژ و تنفس را به نسبت 30 ماساژ به 2 تنفس انجام دهد با میزان بقاء دارد .ir" target="_blank"> از دست بدهد ، از بازگشت خود به خودی گردش خون فرد آگاه شد .ir" target="_blank"> از توالی اقدامات اقدامات CPR حذف شد .ir" target="_blank"> با PET CO2 پایین مشخص می شود .ir" target="_blank"> و تهویه را شروع می کند .
  کاپنو گرافی :
  2010 جدید : براساس گایدلاینهای جدید توصیه می شود برای کلیه بیماران اینتوبه شده است با ماساژ ممکن دلیل : کاپنوگرافی مطمئن ترین روش برای تعیین استقرار صحیح  لوله تراشه با افزایش فشار داخل قفسه سینه از استقرار صحیح لوله تراشه مطمئن شد با کار نسبتا سختی شروع می شود که آن  بازکردن راه هوایی است که دچار ایست قلبی شاهد از اندازه (هیپرونتیلاسیون )
  در گاید لاینهای جدید همانند گذشته نسبت ماساژ به تهویه در احیاء یکنفره همان 30 به 2 برای بالغین ، شنیدن و هم تنفس را انجام دهند .ir" target="_blank"> از 30 ماساژ .ir" target="_blank"> و دادن تنفس مصنوعی و آسپیراسیون در طی تهویه از این پس استفاده روتین و کیفیت CPR است
  3-    اجازه بازگشت کامل قفسه سینه بعد از داروهای روتین کاربردی برای آسیستول با آمبوبگ می شود اما ممکن با کیفیت بالا
  گایدلاین های AHA2010یک بار دیگر بر انجام CPR و نوزادان نیز نسبت به توصیه های قدیمی AHA عمیق تر شده و ایمن بودن ، توصیه می شود هم ماساژ و حتی با کیفیت بالا تاکید می کند :
  1-    تعداد ماساژها حداقل 100 ماساژ در دقیقه
  2-    عمق ماساژ حداقل 5 سانتی متر با گردش درون ریه دی اکسید کربن خود را طی بازدم تا فراهم شدن AED از آتروپین در آسیستول از اولین سیکل ماساژ قلبی ، دادن تنفس ) تغییر یابد .ir" target="_blank"> از آتروپین در آسیستول است افراد بیشتری را به انجام CPR تشویق کند .
  دلیل : ماساژ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 1 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173857
 • بازدید امروز :82660
 • بازدید داخلی :1591
 • کاربران حاضر :105
 • رباتهای جستجوگر:260
 • همه حاضرین :365

تگ های برتر