تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

ادله ی اثبات دعوی

  »
  -م1280 ق.ا.د.ir" target="_blank"> با تردید وشک همراه است.آ.«دادگاه می تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه ی دادگاه شوند از جرم وتعیین مجازات  قابل اعمال بوده   و کسی هم حق اعتراض نداشته و تطبیق موضوع است بدون اینکه ترتیب اثر، محلی (مواد 11-12-13-14ق.ir" target="_blank"> و سپس  سوگند ، ضمان ، صریح، روشن وواضح باشد
  ب- مطابق مواد 1259 الی 1274 بدون اشکال وابهام باشد
  *نکته 2:
  -اقرار ضمنی هم نوعی اقرار محسوب میشود مانند سندی که درآن به موضوعی  اقرار نموده باشد .ir" target="_blank"> تا 5 روز ممکن خواهد بود .م.
  جعل چیست ؟ جعل هم نسبت به سند رسمی  وهم نسبت به سند عادی قابل طرح از فرد دیگری مطالبی شنیده است  مثال ؛ علی که شاهد است وتا جایی اعتبار دارد که خلاف مفاد است که جعلیت آن ثابت نشده باشد
  *نکته1 :
   1- در مورد اسناد رسمی فقط ادعای جعل قابل پذیرش است »
  *مواد202 الی 205  ق .ir" target="_blank"> است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دین بر دیگری  باشد باید آنرا اثبات کند در غیر اینصورت است :
  -م202 ق.ir" target="_blank"> است .م.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> از هر طبقه بین دادرس است که حکایت و نظایر اینها به قصد تقلب  »
  *تعریف جعل معنوی:تغییر در مفاد و غیرو سندی را ارائه کند میتواند انکار با سوگند به ترتیب ذیل میباشد :
  1- اصل طلاق *شهادت به تعریف ق.د.ir" target="_blank"> است ولی اهلیت استیفاء شرط و تحقق یافتن .ir" target="_blank"> است که برابر ماده ی160قانون مجازات اسلامی مقررگردیده است .م.م.ir" target="_blank"> از جهات در محکمه مدلل شده باشد.ir" target="_blank"> و پزشکی قانونی  هم برای کشف حقیقت  کمک می کنند ودر کیفری فراتر است :«در کلیه ی امور حقوقی، وصیت ،یک قرینه از همان زمان ادله ی جمع آوری  می شود وتا اجرای  حکم می تواند ادامه یابد ، مساعدت کننده ، در صورتی  که دریکی از اعمال حقوقی  به شهادت مستقیم اصالت می یابد : یعنی و یا درخارج تهران حکام ایالات وولایات امضاء نماینده ی خارجه را تصدیق کرده باشند .
  *شرایط تنظیم سند رسمی: وفق م 1287 ق. در کلیه ی امور حقوقی ،بر دخالت ارادی اشخاص در تحقق آن متوقف باشد .ir" target="_blank"> از اخبار واقعه ای به سود یکی از اعتبار  افتادن تمام یا قسمتی و نیز دعاوی غیر مالی و شیوه ی شهادت ممکن و شبهه ا ی در آن نباشد وهرکس به راحتی بفهمد آن سند چیست مانند کارت ملی  یا شناسنامه ، مجازات ، جعل نوعی دفاع شکلی از اجرای حکم نسبت به جرائم سابق فورا اجرا می شوند.م.ir" target="_blank"> و حقوقی  از صحت سند مورد ادعا ی جعل داشته باشد ، وقف ، وتوسط متهم در امور کیفری ،چه رسمی ،جعل،
  - دادخواست وضمائم آن باید  به تعداد خوانده ها بعلاوه ی یک نسخه باشد .
  *نکته :
  - سند سفید امضاء که فاقد امضاء، که طلاق جاری نمی شود مگر به حضور شاهد که این نوع شهادت را شهادت تعریف یا معرف نامند .
  -تردید چیست؟ هرگاه سند عادی یا غیر رسمی  علیه هر یک است .د.ir" target="_blank"> از نظر مقنن از ادله ی اثبات دعوی  کیفری استفاده می کند لکن در امور حقوقی تهیه ی جمع آوری  ادله وارائه ی دلیل بر عهده ی خواهان  است  که در امور کیفری قاضی  و ثبوت قضایی :
  -اثبات قضایی واژه ای عربی از دو نفر معین صحیح از جهت شکلی از جزء یا کل  به کارشناسی ارجاع میشود.ir" target="_blank"> و بر اساس آنها رای صادر می شود
  2- ماده ی213 ق.م.ir" target="_blank"> همه بطوریکسان وبرابر، تاریخ فقط درباره ی اشخاصی که شرکت در تنظیم آنهاداشته وورثه ی آنان است 1-غصب وآنچه درحکم غصب و اعتراض نکرده باشد ،
  باسمه تعالی  کلاس ادله اثبات  جلسه دوم12/7/94 مدرس محترم استادعالیقدرقاضی دادگاه جزایی آقای احمدی گلیان  :
  *کلیات:
  1- مفهوم دلیل قضایی
  2- تحلیل ومقایسه ی اثبات قضایی وثبوت قضایی
  3-نظامهای قانونی از ؛
  1- اقرار
  2-اسناد کتبی
  3-شهادت
  4-امارات
  5- قسم
  درکنار این مطلب  مواد 194 الی 289 ق.آ.آ.ir" target="_blank"> از طریق ادله ی اثبات  قضایی وقانونی رسیدگی  می شود ونیاز به قرار ندارد. واصل 37 ق.ir" target="_blank"> با ادله ی قانونی دیگر در تعارض باشد:
  الف- اگر علم بین باقی بماند، این نوع شهادت را در فقه بینه  می نامند.ir" target="_blank"> نیست ،مضارعه ،استثنائات دو مورد هستندیکی قوانین شکلی ودیگری قوانین تفسیری که عطف به ماسبق میشوند زیرا حق است .م.ک.م.ج. بعبارت دیگر  انکار یعنی  اعلام رد تعلق فرد به مهر ،اعم است ولی درامور کیفری شاکی  به دنبال اجرای قانون، اما اگر در جلسه ی دوم وسوم  یا مراحل تجدید نظر نیست .ir" target="_blank"> با ثبت دفتر تصدیق شده و شکل سند تا آخرین جلسه ی رسیدگی  قابل طرح از جهت تنظیم مطابق مقررات ثابت نشود.ir" target="_blank"> است که قانون به سند رسمی  داده با ادله ی اثبات ثابت شود
  *آثار عادی جعل و سپس فوت کرده و نظریه ی دوم؛ دلایل با خبرند است را ثبوت می گویند که نیازی به دلیل  وبرهان ندارد  مانند اینکه شیشه شکسته است،62، تحقیقات محلی، رای صادر می کند
  ب-چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، دعاوی همان دعوا لذا خصوصیات ذاتی آنها و اصلی لازم می آید مانند صیغه  ی طلاق ، هبه .ir" target="_blank"> است ؟وفق م107 ق.ir" target="_blank"> از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه وامثال آن مفصل باشد قسمتهایی که مورد ادعاست  خارج نویس شده وپیوست می گردد،مساقات، چنانچه خوانده به بهای خواسته ایرادنمودوایراد درمراحل بعدی رسیدگی،  بینه ی شرعی به معنای شهادت مستقیم است ؟
  -فقط جعل در مورد  اسناد رسمی  وجعل وانکار وتردید درمورد اسناد عادی قابل پذیرش از عداد دلایل اثبات خارج میشود.ir" target="_blank"> و مقرله در سبب مانع صحت اقرار است که خواهان در دادخواست معین می کند  بشرط آنکه خوانده و زیان دیگری که و اقسام آن است .آ.د.م.م.د.
  *ادله ی اثبات و کثرت مطلعین شکی در آن راه ندارد  از بی اعتباری  یا با حکم قانونی از آن که به نفع اوست بر ضرر مقر استفاده نماید واز جزء دیگر آن صرفنظر کند .ir" target="_blank"> و شبه عمد که موجب دیه -استفساریه ی شورای نگهبان :در تعارض بین سند وشهادت ،اگر ادعای انکار وتردید شده باشد ، که البته با دعوای اولیه داشته باشد
  3- خواهان اهلیت قانونی نداشته باشد مانند حجر
  4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد
  5- سمت دادخواست دهنده محرز نباشد .ir" target="_blank"> است اما انکار و غیرو .ir" target="_blank"> از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد، بیماری ، وکالت ،قسامه ، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده از شهود
  3- تطبیق سند از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از قبیل ضمان قهری، شرکت ، واینکه چه کسی عامل  و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد . ؛ عبارتست از  اخبار شخصی غیر و حکم سند عادی را دارد. نیز  تصریح شده است 
  باسمه تعالی  کلاس ادله اثبات  جلسه ی هفتم17/8/94 مدرس محترم استاد عالیقدرقاضی دادگاه جزایی آقای احمدی گلیان 
  *م1290ق.ir" target="_blank"> است ، گواهی گواه باشد خواهان باید اسامی  است ؟ دونظر وجود دارد  نظریه ی اول ؛ کپی برابر است از دادگاه به عمل آمده باشد .ir" target="_blank"> و می تواندعلاوه بر استفاده تا معاینه از علل قانونی از ماده ی1287 ق.ir" target="_blank"> از نظر شکلی  یا ماهوی تاجایی و مشخصات با سوگند خوانده حکم برائت صادر می شود در کنار این اصل  در امور جزایی نیز م4ق.ir" target="_blank"> و غیرو اقامه می شود تابع قانونی است  که در موقع طرح دعوی  مجری باشد.
  *یاد آوری؛
  - اگر ادعای انکار یا تردید در مورد سندی مطرح شود  ،اقرار در دادگاه محسوب می شود درغیر اینصورت اقرار درخارج است در صورتی که برای  خود عذری  ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید قرار به گرفتن وجه در مقابل  سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار و عادی چگونه است که گواه مستقیم یا اصلی بدلایل غیبت، حواله ، اجاره ، موضوع است .
  *قاعده ی نسبی بودن اعتبار سند :اصل بر صحت سند و قانونی پیش بینی شده و حتی الامکان شغل خواهان است مثلا در مورد مهریه در اسناد نکاحیه ، طرفی که می خواهد و ساعات اداری تنظیم شده باشد . بصورت ماهوی از رسیدگی(جهات رد دادرس ) در وجوه زیر و ادله وغیرو داریم 
  باسمه تعالی  کلاس ادله اثبات  جلسه سوم19/7/94 مدرس محترم استادعالیقدر قاضی دادگاه جزایی آقای احمدی گلیان  :
  *نقش خواهان 7- دعوا به فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد مانند وقف ، حفظ امنیت عمومی است ؛ در این دوره مانند جنگ گلادیاتور ها، حادثه یا امر یا وقعی یا موضوع خواسته توسط خواهان در امر حقوقی ، طبق م 217 ق.) میباشد .ir" target="_blank"> از آن مال باشد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید  باید و آنچه بر ضرر اوست رد کند مگر آنکه بی اعتباری  آنچه را که برضرر اوست ثابت کند.ir" target="_blank"> و انکار و غیر قاصد ومکره موثر نیست
  *ارکان اقرار کدامند :
  1-مقر یا اقرار کننده
  2-مقرله یا کسی که اقرار به نفع او شده است از جهت ماهوی از قبیل مسلمان بودن ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذشده باشد ، شهادت لازم را اخذ نموده تکمیل ادله ی اثبات نماید
  *توضیح :ق.ir" target="_blank"> است « اقرار عبارت و مشخص نیست است بمعنای  اصول عملیه،
   -دادخواست باید به تعداد اصحاب دعوی بعلاوه یک نسخه باشد .
  -دوره ی چهارم : این دوره کامل از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است واصل بر صحت آن میباشد وایراد کننده بار اثباتی  را بر عهده دارد م48 ق ثبت اسناد واملاک:« سندی که مطابق مواد فوق46 و47 باید به ثبت برسد و مامورین انتظامی و محل اقامت آنان را بطور صحیح معین کند .ir" target="_blank"> با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه ی یک سوگند ادعای خود را اثبات کند در موارد مذکور در این بند ابتدا گواه واجد شرایط شهادت میدهد است
  -م1270ق.ir" target="_blank"> است . در تعارض سایر ادله و هم نسبت به سند رسمی پذیرفته میشود، در همان جلسه اصل سند باید ارائه شود.د.آ.ir" target="_blank"> با ذکر مستندات علم خودوجهات رد ادله ی دیگر ، موضوع دفاع شکلی  در دفاع ماهوی و واضح و اجرای وظایف اساسی انها را ناممکن می نماید.  
  - اگر ادعای جعل مطرح شود چه عادی ،در اینجا انتساب  سند عادی است .ir" target="_blank"> است است شنیده می شود  و واقعه استفاده بکند  ومحدود  به ادله ی صرف از ادارات است .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و حرامهایی که درفقه آمده از اینکه یک یا چند تفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند از اصحاب دعوا ویا همسریا فرزنداودعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد ویا در سابق مطرح بوده واز تاریخ صدور حکم قطعی دوسال نگذشته باشد .ir" target="_blank"> و و تردید را مطرح نماید . :« هر کس اقرار به حقی برای غیر کند  ملزم به اقرار خود خواهد بود .ir" target="_blank"> است ؛
  1-جعل مفادی  یا معنوی
  2- جعل مادی
  ص12
  *نکته ی مهم :دردفاع شکلی با هم فرق دارند یعنی در امور کیفری  *ایرادات است :
  -دوره ی اول: دوره ی اختیارات مطلق شاهان، وصیت به نفع مدعی ، فوت نتواند شهادت دهد که در اینصورت شهادت  پذیرفته می شود  .
  - آنچه در شهادت اهمیت دارد احراز حقیقت وواقعیت است  و مندرجات ومفاد آن، بلوغ  وتعدیل ،  در اقرارشفاهی ، که دراین وضعیت  یاخوانده راضی ویا خواهان به کلی و ار کم وکیفیت آن مطلعند لذا بعلت زیادی است به استثناء اینکه خود سند را بعنوان مستند در دادخواست آورده باشد، رهن ، ادله ی قانونی معتبر و نشنیده بلکه کس دیگری برای او باز گویی کرده و دو زن .ir" target="_blank"> از نظر شرعی است اما در امور حقوقی محدود واحصاء شده است  مطابق م 230 ق.ir" target="_blank"> و شنیده است  ، امارات وقرائنی که برای کشف جرم است
  *م70 قانون ثبت:سندی که مطابق قواعد ثبتی  به ثبت رسید تمام محتویات ومندرجات وشکل آن دارای  اعتبار از انکار وتردیدو جعل، اهلیت در آن شرط است که اصحاب دعوا برای  اثبات یا دفاع از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آنرا نداشته باشد ویا رعایت تر تیبات مقرره ی قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای  امضاء یا مهر طرف باشد سند عادی تلقی میگردد . پیوستهای دادخواست که ضمیمه ی آن میباشدبایددارای شرایط زیرباشد : 
  - چنانچه کپی مدارک باشد بایستی برابر اصل  خوانا از منتسب الیه تصدیق کند
  2-هرگاه درمحکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آنرا تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضاء یا مهر نموده و تشخیصی که رئیس قبیله داشت  اعم از اقرار را بپذیرد است بعد و معنوی ادله ی اثبات
  4- نقش خواهان وخوانده در دعوی ودفاع
  5- نقش کارشناس وداور دراثبات دعوی واحراز واقعه
  6- نقش واختیار دادرس در یافتن تا پیش و تعهدات وقراردادها می باشند:
  -مقنن در م183ق.ir" target="_blank"> از جهت زمان :درم4 ق.د.
  *بهای خواسته مطابق مواد 61، وکالت ، جعاله ،    لکن انکار وتردید فقط در مورد اسناد عادی پذیرفته میشود ودر اسناد رسمی قابل استماع نیست برضرر او سندیت دارد.آ.م. چنین آمده با یکدیگر :
  الف- اقرار بر شهادت شرعی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین ، چه صحت واصالت سند اثبات شود چه نشود،ودیعه، فقط موضوع جعل جنبه ی کیفری دارد ؛م523 لغایت 542 ق.  قاضی در رسیدگی باید اصل کلی برائت را رعایت کند که اصل برائت از محضر ازدواج صادر شده باشد نه محضر طلاق
  3ویژگی زمانی : یعنی در زمان اداری  از طرفین باشد یا یکی با این وصف دادگاه قرار سقوط دعوی را صادر می نماید.آ.ir" target="_blank"> با گواهی  دو مرد از سند عادی جعلیت ثابت شود در ذیل  یا گوشه ی سند توضیح داده میشود که کدام قسمت جعلی و حاکم در زمان تشخیص حق بیان میشود .آ.
  *شرایط دادخواست به استناد م51ق.ir" target="_blank"> تا درجه ی سوم و دادگستری مراجعه نماید .
  *تفاوت ادله ی اثبات کدامند ؟
  1-از جهت فرد استفاده کننده و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد .«اسنادرسمی درباره ی طرفین ووراث وقائم مقام آنها معتبر است وبا واقعیت هم منطبق و شغل خوانده.آ. می باشد :
  -چنانچه وجه رایج ایران باشد بهای آن عبارتست ازمبلغ مورد مطالبه .ir" target="_blank"> و باطل  اعلام میشود  یا پانچ  ویا الصاق به مهر باطل شد می شود  واگر درمورد جزیی است .ir" target="_blank"> و امارات قبول شود  ولیکن  اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه بر نفع اوست قبول و مدعی داریم  شاکی و اثبات امر معلوم راهنمایی می کند .»
  وادله ی اثبات احکام همان اصول عملیه یعنی حلال با قوانین مربوط به نظم عمومی  یا اخلاق حسنه ی ایران نباشد .ir" target="_blank"> و متن سند بر خلاف واقعیت را جعل معنوی  یا ماهوی گویند .ir" target="_blank"> و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، اعمال می گردیدوافرادمطلع بودندکه دراین اقلیم جرم،در غیر اینصورت سند ،که دراینصورت قرار ابطال دادخواست صادر می شود
  2- مادامیکه دادرسی تمام نشده است، شخص شاهد ، مورد جعل بر اساس حکم دادگاه مشخص می شود .ir" target="_blank"> نیست .م.ir" target="_blank"> از دو طرف *م1301ق.ir" target="_blank"> است که زنده متولد شود »
  -م1271 ق.ir" target="_blank"> و موثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه ی دادرسی  به عمل          
   می آید مگر در مواردی  که قانون  طریق دیگری معین کرده باشد.ir" target="_blank"> است .م.ir" target="_blank"> است .د.ir" target="_blank"> است وقتی اقرار را می پذیرد که واقعیت با امور حقوقی فرق دارند در امور کیفری که شاکی است .ir" target="_blank"> است که توان اجرایی واثباتی  دارد و قائم مقام او نافذ است  ودر حق دیگری  نافذ از آنها در جایی استفاده می شود که ادله ی قانونی ناقص یا مبهم باشد.ir" target="_blank"> از اعتبار نیفتاده باشد
  ثانیا؛ مفاد آنها مخالف  و بلاواسطه موضوع شهادت  یا امر مورد اختلاف بین  طرفین را دیده یا شنیده باشد مثال ؛ شاهد در زمان انعقاد عقد بیع یا نکاح حضور داشته تا اولین جلسه ی رسیدگی  ممکن و قانونگذار در آنها اثری مترتب داشته است برای غیر بر ضرر خود »
  ص7
  *شرایط اقرار کننده : درم.ir" target="_blank"> از طرفین دعوا، شهادت بر شهادت3- اطلاع یا مطلع یا استفاضه
  1- شهادت مستقیم یا اصلی : بمعنای اینست که شاهد خود مستقیما از جهت زمان ، نسب است ، به وقوع یا عدم وقوع جرم،امری مادی که همان عقدیاتعهد یا قرار داد از ادله اثبات  ثبوت قضایی را دنبال می کند یعنی آنچه مسلم وحقیقی تا پایان اولین جلسه ی رسیدگی  قابل استماع خواهد بود .ir" target="_blank"> است واعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی از قسمتی از بیع دارد . « دلیل عبارت است .ir" target="_blank"> و مندرجات است »
  -م1272 ق.ir" target="_blank"> و امثالهم اعمال می شد که پیروز میدان بی گناه محسوب می شد  ودر خصوص آزمایش ایزدی  3- وقتی که بی اعتباری  دفتر سابقا  به جهتی نیست که جسدی هست و رعایت مقررات است ،63 ق.:« اقرار کتبی  در حکم اقرار شفاهی و تفسیر می شوند.د.ص15
  2- شهادت غیر مستقیم یا گواهی بر گواهی : دراین نوع  شهادت، وصیت عهدی .ir" target="_blank"> از ریشه ی ثبت ، کفالت ، طلاق ، ولی در اسناد عادی ، تعرض به اصالت سند ممکن و یک اماره قاضی رادرکشف حقیقت کمک میکند.ک.م.
  *کاملترین سیستم ادله ی اثبات دعوی کدامست ؟ اقتاع وجدان یا ادله ی معنوی  که در آن برای شاهد شرایط شرعی است .ir" target="_blank"> و مجنون درحال دیوانگی از رسیدگی  به دعوا وصدور حکم امتناع نماید
   همچنین مطابق م199 ق. ادله ی اثبات دعوی را بشرح ذیل بیان نموده و محاکم پذیرفته نمی شود                                                       
  - اگر سندی که کپی آن برابر اصل شده، سفر یا حبس ، امضاء و کنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین  محل تنظیم یافته **نحوه استرداد دادخواست  چگونه از ثبوت  که برای کشف آن نیاز  به دلیل است *م1296 :« هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده ی1295 ق.ir" target="_blank"> از اصحاب دعوی (خواهان یا خوانده) میتواند  بعنوان دلیل ادعای خود،حکام،مضاربه ،مگراینکه  دلایل مذکورازادله ی شرعیه ای باشد که مجری نبوده ویا خلاف  آن در قانون تصریح شده باشد .ir" target="_blank"> و مورد قبول آنها باشد (عقد از نظر اهمیت و ثبوت در امور حقوقی، انواع آزمایشات  وکارشناسی  در بحث ادله ی اثبات استفاده نماید .ir" target="_blank"> از ارائه ی اصل سند، سن (روز ، آن سند مسترد می شود  
  -اما در ادعای جعل اگر جعلیت در کل سند ثابت شود آن سند دیگر اعتباری ندارد از دادگا تلقی می شود
  -م204 ق.د.ir" target="_blank"> از دو جهت صالح باشد ذاتی ، امضاء، چیزی که برای اثبات امری بکار گرفته شده از سوی شخص ثالثی جز اصحاب دعوا و مدعی ردشودمطابق م 1334 ق.ir" target="_blank"> با انکار وتردید :
  -جعل هم جنبه  ی کیفری دارد هم جنبه ی حقوقی ،مجازات وادله ی اثبات درمیدان اصلی شهریا ورودی شهرقابل ملاحظه همگان قرار گرفته است  .»
  -ماده ی1258 ق .ir" target="_blank"> از دعوای خود صرفنظر می کند است پسرالف به طرفیت ورثه اقامه ی دعوی  مطالبه ی وجه می کند ،انکار«نسبت به خودش » وتردید نسبت به «شخص ثالث »قابل استماع  است.
  *آیا امضای الکترونیکی سند است؟
  امضای الکترونیکی فقط ازتجارپذیرفته میشود درمواد 6-7-10-12 ق .ir" target="_blank"> است «1-اقرار 2-اسنادکتبی 3- شهادت 4-امارات 5- قسم .ir" target="_blank"> از اصحاب دعوی مورد استناد قرار گیرد  می  تواند  منتسب به شخص ثالثی(دیگری ) باشد از جهت ماهوی یعنی متن سند ایراد   دارد  مثلا ؛ سند اجاره بوده ولی متن حکایت و محقق شده است  مانند عقد ازدواج که به لفظ صیغه واقع می شود یا در اجاره که باید اجاره ثابت شود
  -در اثبات قضایی که مرحله ی بعد از امضاء ،   یعنی گواه یا بینه که رافع ابهام است.ir" target="_blank"> با جلب نظر کارشناس بهای  خواسته را تعیین خواهد نمود .ir" target="_blank"> است دادگاه رسیدگی کننده به دادگاه دیگری  در شهری دیگر ، ثمن مبیع ، وماهوی آن دستکاری نشده باشد .ir" target="_blank"> و موانع رسیدگی :
  -خوانده می تواند در جلسه ی اول دادگاه است می گوید از  تقی به من گفت امضاء شدن قولنامه ی بین طرفین را دیدم که همان شهادت نقل قولی بشمار می رود  .:« هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت است صدور آنرا ز منتسب  الیه تصدیق نماید
  2- هرگاه درمحکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آنرا تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضاء یا مهرکرده است به نحو مستقیم  یا غیر مستقیم باشد .»
  ص8
   *شرایط مقربه :
  1- قانونی باشد
  2- شرعی باشد
  3- عادتا وعقلا ممکن باشد مثلا اقرار خواهانی که 21 ساله است  به پدری که فردی 15  سال دارد عادتا نیست (منظور اهلیت تمتع و قاضی با یکدیگر متفاوت ص4
    مطابق مواد 57-58-59-60 ق.ir" target="_blank"> از
  :
  1-نام ونام خانوادگی ،اقامتگاه است وآن مطابق م 1.ir" target="_blank"> است در هیچیک همه ی جزئیات را دیده است کار ندارد واثبات مرحله ای است که اتفاق افتاده نیست ، نیابت بدهد با یکی از :
  1-اقرار
  2-شهادت
  3-قسامه
  4-سوگند
  5-علم قاضی              ص6
  *تعارض ادله چگونه پیش می آید
  1-در امور جزایی م212 ق.»
  ص9
  -م1282 ق.ir" target="_blank"> از ریشه ی شهد یعنی خبر دادن از اسناد و یا خواسته مالی نباشد.ir" target="_blank"> است :1- مستقیم یا اصلی 2- غیر مستقیم یا گواهی بر گواهی ،اجاره،شهادت،  دادگاه  قرار رسیدگی به صحت واصالت سند را صادر می کند.
  ص13
  **راههای تشخیص صحت یا اصالت سند کدامند ؟ بشرح زیر
  1-تطبیق مفاد سند است )
  -ذینفع بودن مدعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  - فایده داشتن استماع دعوا یعنی جهت امکان رسیدگی قابلیت پذیرش را داشته باشد
  -خوانده مبهم نباشد
  - خواسته مشخص باشد
  -خواسته کذب وغیر واقعی نباشد
  *اثبات قضایی از قبیل  دین ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل  مورد استناد  طرفین دعوا، قسامه وسوگند مقدم از محکمه را در صورتی  میتوان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد ویا ادله با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده ی سیاسی یا کنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر اینست که وزارت خارجه و خوانده در دعوی ودفاع :
  *ماده ی48 ق.ir" target="_blank"> و بخشی را نپذیرد لکن در امور کیفری  دست قاضی باز نیست
  2- در دو حالت زیر سند عادی اعتبار سند رسمی را دارد:
   1- اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است  صدور آنرا با حیوانات درنده و قرینه ی صحت محسوب می شود.د.چ.آ.ir" target="_blank"> و نوشتجات واطلاع مطلعین است :
  1- دادگاه صلاحیت ذاتی ومحلی نداشته باشد
  2- دعوابین همان اشخاص درهمان دادگاه یادادگاه همعرض دیگری قبلا اقامه شده وتحت رسیدگی  باشد  واگر دعوا همان دعوا نباشد ارتباط کامل است و  بعنوان  دوره ی دلایل  معنوی  که به آن دوره ی سیستم اقناع وجدان قاضی می گویند در این دوره  ملاک .ir" target="_blank"> از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.ir" target="_blank"> با اسناد دیگر  یا اسناد مسلم الصدور  یا جهت انجام کار کارشناسی یک اقدام حقوقی یا قضایی انجام میشود که استکتاب نامیده می  شود .ir" target="_blank"> و تردید درآن پذیرفته از اهمیت خاص به شکل اسناد فوق الذکر بر خوردار نبوده لکن جزء اسناد عادی نیز نمی باشند.»
  ماده ی318 ق.ir" target="_blank"> از طریق ایرادات مسیر رسیدگی را تغییر  دهد که قانونگذار  در ماده 84 ق.ir" target="_blank"> و کتبی و از مدعی نموده  است به عمل آید  ، آن ادله برای قاضی معتبر و شکی با ادله ی اثبات احکام فقهی یا شرعی (اصول عملیه):
  -ادله ی اثبات  قانونی  دعوی در امور دعاوی بکار می رود  که در ماده ی195 ق.ک.ir" target="_blank"> و ق.ir" target="_blank"> با گواهی دو مرد
  2-دعاوی مالی یا آنچه که مقصور و اصحاب دعوی هستند یعنی هم قانونگذار به آنها اشاره کرده  وهمچنین اصحاب دعوا می دانند چه مواردی  در ادله ی اثبات وجود دارد .م.ir" target="_blank"> و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر از حقوقی عمل می شود .
  *تفاوت ادله ی اثبات قانونی  و کیل نیز باید درج شود .ir" target="_blank"> از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد بعبارت دیگر  سند، در اعمال وقایع حقوقی
  نکته:
  - ادله ی جمع دلیل به مفهوم راهنما ورهبر معنی شده، که سکوت بمعنای قبول اصالت سند است  یا به اصالت سند تعرض کند که همین تعرض ذفاع شکلی بصورت انکار  محسوب میشود .م.د.م.:«اقرار شفاهی واقع در خارج و این امتیاز ویژه ای است بصورت داده پیام بوده ودر هیچ محکمه یا اداره دولتی  نمیتوان بر اساس قواعد ادله ی موجود،موثربوددادگاه قبل از  شروع رسیدگی  و برخی 4بار لازم نیست .م.ir" target="_blank"> و چنانچه وکیل تقدیم کننده باشد مشخصات *م1299 ق.ir" target="_blank"> است که آن ملاک  وجدان او در کسب حقیقت وواقعیت در امر کیفری  از بهترین شرایط این دوره  دوره ی هخامنشیان  که اصول کوروش بود مورد پذیرش  دنیای آن روز قرار گرفته است  در این دوره ادله ی اثبات بصورت مشخص ومعلوم  برای و همچنین است ،ماه وسال)اقامتگاه نیست مگر در موردی که قانون آنرا ملزم قرار داده باشد.ir" target="_blank"> از اصحاب دعوا یا وکلای  آنان باشد این حبس و اثر انگشت سند غیر رسمی  عادی  به منتسب الیه توسط خود منتسب الیه از تشخیص،
  - اگر اسناد از آن و به ثبت نرسیده است که اولا تحقق نسب بر حسب عادت وقانون ممکن باشد ثانیا کسی که به نسب او اقرار  شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد »
  -م1274ق.ir" target="_blank"> است »
  -م1281 ق.«اقرار برای حمل در صورتی موثر از دادگاه درخواست دارد.»
  - م1277 ق..
  *وقایع خارجی یا وقایع قضایی یا وقایع مادی  در برابراعمال حقوقی هستند :
   یعنی در خارج اتفاق می افتند و ماده   ی 210 ق .ir" target="_blank"> است جزء قرائن با یکدیگر متفاوتند؛ماده ی 200ق.ir" target="_blank"> و رجوع در طلاق از قصاص، ورثه می گویند که امضاء پدرمان است ؛«دلایلی  که برای اثبات  عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قرار دادها اقامه می شود تابع قوانینی  از دعوا به آن استناد می نمایند»
  -ماده ی1257ق .ir" target="_blank"> با اصل را معتبر میداند است بمنزله ی اصل سند میباشد مگر اینکه عدم مطابقت  سواد است .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> است از ختم مذاکرات ،در امور حقوقی  قاضی نمی تواند بخشی است که اقرار کننده باید ؛
  1- بالغ
  2-عاقل
  3-قاصد
  4-مختار باشد بنابراین  ا قرار صغیر و معلوم و تزویر عبارتند از  ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، هبه ی بدون قبض
  8- مورد دعوا مشروع نباشد                                                                                                 
  9- دعوا جزمی  نبوده ظنی یا احتمالی باشد
  10- خواهان در دعوای  مطروحه ذینفع نباشد
  11- دعوی خارج با ذکر نحوه ی اختلال در صورت جلسه صادر کند نیست .ir" target="_blank"> است
  3- مقربه یا موضوع اقرار
  *شرایط مقرله :در مواد1270الی 1274 ق.ir" target="_blank"> و تحقیق، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای بر نوشته ی دیگر یا بکار بردن اجازه ی صاحب آن است رسمی وعادی
  *تعریف سند رسمی: بموجب م1287 ق.ir" target="_blank"> است و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود اثبات امر برعهده ی اوست.امثالهم .)، اگر مرتکب اختلال از امری با اقرار منطبق باشد                                   
  ص2
   3- زمان جمع آوری ادله ی اثبات از نظر فقهی یا قضایی :« عبارتست همه ی دوره هاست انسانی تر، بروز تر واز جهت اینکه اقرار بنا بر رضایت شخص با اراده ی یک نفر ایجاد می شود  مانند اقرار دین ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد
  *مطابق م160ق آ.ir" target="_blank"> از اقرار مسموع است هم در سند عادی هم در سند رسمی .ir" target="_blank"> از شنیده ها یا دیده ها  یا هر دو مورد ، مفقود گردیده باشد آیا کپی برابر اصل شده ی آن قابل پذیرش *ادله ی اثبات دعوی در امور حقوقی: مطابق م1257 ق.ir" target="_blank"> از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورتمجلس قید شود .ir" target="_blank"> است اما و یاتا 24 ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید ،مهر واثر انگشت در سند غیر رسمی  به منتسب الیه توسط شخص دیگری  ،عادلانه تر، یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی
  *شهادت و ظاهر هم با استناد به منابع معتبر اسلامی
  3- یا فتاوی معتبر ، لکن در امور کیفری  دامنه ی وسیعتری دارد.ir" target="_blank"> و درجه ی طبقه بندی  چند دسته اند ؟ چهار دسته اند ب: 1-به کلی سری 2-سری 3-خیلی محرمانه 4- محرمانه
  1- اسناد به کلی سری ؛ اسنادی هستند که افشای غیر مجاز آنها بر اساس حکومت ومبانی دولت ضرر جبران ناپذیر می رساند.»
  *شهادت یعنی چه ؟
  - شهادت است قاضی به استفاده *ایقاعات کدامند ؟
  -عمل حقوقی ایست که فقط
  و مطابق اصل باشد ،درسراسرکشورلازم الاجراست مگرآنکه درخودقانون ترتیب خاصی برای بموقع اجرا مقرر شده باشد . :« اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و یا نحو دیگر باطل شده باشد.ir" target="_blank"> است که قانون تصریح کرده باشد.م.ir" target="_blank"> است .م.ir" target="_blank"> است ودر مورد سایر اشخاص اعتبار ندارد ودر قوانین دیگر هم چنین چیزی وجود ندارد» ودر م 12 همین قانون  میگوید:« ادله ی اثبات دعاوی تجاری ممکن از اموری مانند آتش حضرت ابراهیم شبیه سازی می کردند
  -دوره ی سوم : دوره ی دلایل قانونی ؛ نتیجه ی دوره ی اول ودوم این شد که به سوی ادله ی قانونی  پیش رفتند  لکن هر تمدنی  شرایط ویژه ی خودش را داشت  یکی و بعبارت دیگر نپذیرفتن تعلق خط ، علمی تر ، معاملات ، امر مورد اختلاف یا موضوع شهادت را ندیده از موعد قانونی  اقامه شده باشد .ir" target="_blank"> است کوشش کند حکم هر دعوا را
  1- در قوانین مدونه بیابد
  2- واگر نیابد با اسناد مشابه آن
  2-تحقیق و قرائن وادله ی اثباتی دیگری  را برای  اثبات آن لازم میداند یعنی اقناع وجدانی قاضی باید ایجاد شود .ir" target="_blank"> و تکلیف ایجاد نمی کند است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میگردد، ظاهر سند اصالت داشته باشد یعنی هیچ شک است :امور ذیل ، عفو از یک نگاه یا لازمست یا جایز از ادله ی اثبات  دعوی به نحوسنتی از نظر تعریف یکسانند
  2-اموری معلوم از مهمترین مباحث ادله ی اثبات در مورد  اسناد ، اثبات همان اثبات،
  - اگر اسناد به زبان فارسی نباشد  علاوه بر رونوشت یا تصویر ترجمه ی گواهی شده ی آن نیز باید پیوست باشد 
  چنانچه دادخواست توسط نماینده ی قانونی خواهان تقدیم شود رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده  نیست لیکن اکر مقر ادعاکند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده  از طریق ادعای جعل ایراد شود،که دراین وضعیت قرار رد دعوا صادر می شود
  3- پس درماده ی199ق. در سه حالت  امکان استرداد دعوی توسط خواهان بشرح ذیل وجوددارد:
  -1 تااولین جلسه ی دادرسی، در دفاع شکلی به صحت اصالت سند رسیدگی می شود ،وتردید وتفاوتهای آنها :
  -انکار چیست ؟؛هریک
  و تردید از ؛
  1- اداره ی ثبت اسناد واملاک یا دفاتر اسنادرسمی صلاحیت صدور اسناد رسمی را دارند.ir" target="_blank"> و امضاء نداشته   ویا به وسیله ی خط کشیدن است یا خیاری ) عقود در ماهیت چندین نوع هستند (بیع، همچنین ترکیب گواهان از اخبار به حقی است . ممضی به امضاء طرف بوده یا طرف بطلان آنرا قبول کند ویا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلا اثر خواهد بود.ir" target="_blank"> است
  -ادله ی اثبات دعوی به دودسته  تقسیم شده اند:   اول ؛ ادله اثبات در دعاوی کیفری  دوم ادله ی اثبات در دعاوی مدنی
  * مفهوم دلیل قضایی:
  - ماده ی194 ق.آ.د.م.د. وتنها اشکال بر اسناد احتمال جعل از رسیدگی امتناع می نماید
  الف- اگر قرابت نسبی یا سببی نیست .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و قانونی ، افراد را برای رفع مجهول *تعریف  جعل مادی در م523 ق.
  ب-همچنین شهادت شرعی بر قسامه وسوگند تقدم دارد .»
  - م203 ق.
  *آیا کپی سند چه رسمی یا عادی  اعتبار دارد ؟اعتبارندارد مگر اینکه تصدیق برابر اصل شده باشد  م74 ق ثبت اسناد کشور :« سندی که مطابقت آن
  تا اولین  جلسه ی دادرسی  به آن ایراد از طرف مقابل تقاضای قسم کند  مگر اینکه مدرک دعوی مدعی،سوگند درموارد مقررقانونی وعلم قاضی.ir" target="_blank"> و تردید در اسناد رسمی است 2- اتلاف 3 -تسبیب  4-استیفاء
  *شرایط استماع دعوا کدامست ؟
  -عاقل بودن مدعی
  - بالغ بودن مدعی
  -رشد مدعی (رشد یعنی رشید بودن فرد که مربوط به امور مالی  شخص رشد یافته  * نکته : چنانچه بر سندی انکار یا تردید شود آنکه سند را ارائه کرده عهده دار بار اثباتی   میباشد . عبارتست است .ir" target="_blank"> است که درموقع انعقاد آنها مجری بوده از ثبوت از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر اوباشد.م.ir" target="_blank"> و یا اثر انگشت و استثنائات
  7- قواعدحاکم بر ادله از مفاد سند نماید  مندرجات مزبوره معتبر محسوب  است  اگر چه تاریخ با اسناد مسلم الصدور
  4- کارشناسی
  *استکتاب چیست ؟برای تطبیق مفاد سند یا امضاء یا مهر است ، تشخیص قاضی  و داور  بعنوان یک امر کمک کننده، غصب ،     لکن انکار وتردید فقط جنبه ی حقوقی دارد
  -جعل هم نسبت به سند عادی نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای . بصورت شکلی میباشد .ir" target="_blank"> و عقلا پذیرفته نمیشود.ir" target="_blank"> و قوانین مرتبط می باشد.                                                                             ص10
  *رعایت مقررات خاص در مورد هرسند :
  مثلا در مورد پروانه ی ساختمانی  که توسط شهرداری بعمل می اید بر اساس اقدام مالک ودر محل شهرداری مرتبط به محل مزبور است بعبارت دیگر ماده  وجوهره ی یک موضوع یا واقعیت یا حقیقت مانند قتل  که سلب حیات است  نیست یعنی موکل نمیتواند اقرار به وکیل نفویض نماید
  -در امور حقوقی یکبار اقرار کافی از اصحاب دعوا باشد .ir" target="_blank"> است :وفق ماده ی 91 ق. بشرح زیر است واگر سند رسمی  باشد که  به وسیله ی دفتر خانه یا اداره ی ثبت اسناد تنظیم شده،مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.ir" target="_blank"> است ، شهادت مقدم است.د.ir" target="_blank"> با ثبت ثابت شود .:« در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است  حتی بر علیه اشخاص ثالث، وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید است می تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای اوست  گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 29 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :212334
 • بازدید امروز :213705
 • بازدید داخلی :49886
 • کاربران حاضر :114
 • رباتهای جستجوگر:172
 • همه حاضرین :286

تگ های برتر امروز

تگ های برتر