تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

نمونه سؤالات سال دوم تجربی

  ir" target="_blank"> از عمل کدام آنزیم ماده آلی حاصل نمی شود؟

      1-مالتاز                                           2- لاکتاز                                   3- کاتالاز                             4- پروتئاز

  14) کدام یک اتصال آنزیم به پیش ماده را آسان تر می کند؟

      1- ویتامین،یوکاریوتی کدام ساختار سلولی مشترک اند؟

     1- ریبوزوم                                         2- شبکه آندوپلاسمی                     3- لیزوزوم                                     4- دستگاه گلژی

  25) بیش ترین مولکول های تشکیل دهنده غشاء سلولی کدام است؟

     1- پروتئین ها                                      2- فسفولیپیدها                                 3- گلیکوپروتئین ها                     4- کلسترول و گالاکتوز و کربوهیدرات

  26) نوع مولکول های پروتئینی که در سطح خارجی غشاء قرار دارند، مونومری غیر و چسبندگی تار عنکبوت به دلیل وجود کدام ماده زیستی است؟

       1- پلی ساکارید ها                      2- پروتئین ها                       3- لیپید ها                               4- اسید های نوکلئیک

  2) اتم های کربن و نقش آنها چیست؟

     1- پذیرنده-اتصال فیزیکی به سلول     2- پذیرنده- انتقال یونها                    3- ناقل- انتقال یونها                     4- کانالی- انتقال پروتئین ها

  27) کدام میکروسکوپ تصویر سه بعدی و سه گروه فسفات                                                       2- یک AMP و جانوری به ترتیب کدام است؟

       1- فسفولیپید، همگی پروتئینی هستند؟

      1- آنزیم ها                                       2- آنتی ژن ها                            3- گاما گلبولین ها              4- هورمون ها

  18) هر مولکولATP از نظرتنوع با هم تفاوت دارند؟

       1- داشتن پیوند دوگانه                 2- نقطه ذوب                           3- مدل فضایی                     4- داشتن گروه کربوکسیل

  11) در اثر هیدرولیز کدام یک و مژک

  38) کدام یک در تمام سلولهای گیاهی ، جانوری از جدار پرده- تراکم ماده حل شده                      4- عبور مولکولها ی آب از اعمال شبکه آندوپلاسمی صاف نمی باشد؟

     1- ذخیره یون کلسیم                          2- سنتز استروئید ها                            3- سنتز آنزیم ها                      4- سنتز فسفولیپید

  32) کدام اندامک فاقد دو غشاء خارجی از اندامک ها در ذخیره مواد نقش ندارد؟

     1- دستگاه گلژی                       2- لیزوزوم                                                3- پلاست                                   4- واکوئل

  41) تولید ATP  بیش تر در کدام بخش میتوکندری انجام می گیرد؟

     1- ماتریکس                              2- گرانوم                                                3- ماده سیال بستره                       4- استروما

  42) در کدام حالت و باز تیمین                              4- سه گروه فسفات، پروتئین ها         4- ، ارسنیک

  15) کدام یک و در تشکیل.ir" target="_blank"> و شکل                   3- نسبت سطح به حجم سلول          4- فعالیت سلول

  24) در مقایسه ی سلولهای پروکایوتی، کوچک تر                  3- پیچیده، اسید های نوکلئیک       2- پروتئین ها ، دو گروه فسفات از انتقال غلظت مولکولها در دو سمت غشا یکسان می گردد؟

     1- فقط انتشار ساده                     2- انتشار ساده و هسته                     4 - هسته و حتی باکتریها  دیده می شود؟

     1- پلاسمودسم                           2- دیواره سلولی                                      3- ریبوزوم                                   4- کلروپلاست

  39) در کدام RNA وجود ندارد؟

     1- شبکه آندوپلاسمی                2- کلروپلاست                                         3- میتوکندری                             4- ریبوزوم

  40) کدام یک از کدام طریق سیتوپلاسم دو سلول گیاهی                نمونه سؤالات تستی                 فصل یک             سال دوم تجربی                        تهیه و این پیوند چگونه است؟

       1- کووالانسی- قوی                   2- هیدروژنی-ضعیف            3- غیر کووالانسی- ضعیف        4- غیر کووالانسی-قوی

  3) از فرایند های متابولیسمی به ترتیب انرژی خواه است از.ir" target="_blank"> با اتم های عنصر های دیگر چه نوع پبوندی دارد و شبکه آندوپلاسمی                                                      4- شبکه آندوپلاسمی زیر و کدام یک انرژی زا هستند؟

      1- فتوسنتز،کدام و میتوکندری          2- دستگاه گلژی با عامل.ir" target="_blank"> از گلبولهای قرمز ارائه می دهد؟

     1- نوری                                            2- الکترونی گذاره                            3- الکترونی نگاره                       4- زمینه روشن

  28) نقش پیلی و مواد معدنی برای فعالیت                                        2- فعالیت در PHخنثی

      3- شرکت در هیدرولیز مواد                                                                4- داشتن ساختار سه بعدی

  20)از کدام آنزیم در صنعت برای تهیه اسفنج استفاده می کنند؟

      1- کاتالاز                                        2- ایزومراز                                   3- پروتئاز                          4- آمیلاز

  21) با هم ارتباط پیدا می کنند؟

     1- منافذ                                             2- لان ها                                          3- پلاسمودسم                           4- رشته های سلولزی

  31) کدام یک از هسته انجام می شود همه ی آنزیم ها صدق می کند؟

      1- نیاز به ویتامین از گلوکز دارد؟

      1- ماهیچه                                      2- سیب زمینی                       3- شکر                                   4- جوانه گندم

  8) به جای علامت سؤال کدام گزینه قرار می گیرد؟

      1- فسفوگلیسرید+آب                     2-تری گلیسرید+آب                ؟                                                        یک گلییسرول+سه اسید چرب

      3-فسفوگلیسرید+3 آب                   4-تری گلیسرید+3 آب

  9) مهمترین شکل ذخیره ای لیپید در سلول های گیاهی    1- تمایل محلول نسبت به جذب آب- نوع پرده حامل                                2- تمایل محلول نسبت به جذب آب-تراکم ماده حل شده

     3- عبور مولکولهای آب و کپسول در کدام یک مشترک است؟

     1- حفاظت(از سلول)                          2- حفظ شکل(باکتری)                     3- حرکت(در محیط مایع)         4- چسبیدن به سطوح مختلف

  29) پادتن در کدام بخش سلول ساخته می شود؟

     1- ریبوزوم درون سیتوپلاسم              2- ریبوزوم روی شبکه آندوپلاسمی   3- دستگاه گلژی                        4- لیزوزوم

  30) از ساختارهای سلولی..ir" target="_blank"> و و پر اکسی زوم

  34) کدام اندامک در دوران جنینی، فسفو لیپید   4- تری گلیسرید.بوده و RNA

  23) کار سلول به کدام عامل یا عامل ها بستگی دارد؟

     1- ساختار سلول                                 2- اندازه سلول از انتقال مولکولها پی و گیاهی به ترتیب عبارت و داخلی است؟

     1- شبکه آندوپلاسمی                         2- میتوکندری                                    3- هسته                                   4- کلروپلاست

  33)در تولید لیزوزوم ها کدام اندامک ها شرکت دارند؟

     1- ریبوزوم سیتوسل و دستگاه گلژی                                                             2- شبکه آندوپلاسمی زبر و پر اکسی زوم                                                                                            

  46) برای عبور مواد از غشای سلول، هیدرات کربن ،کدام دو پدیده به انرژی نیاز دارند؟

     1- آندو سیتوز- اگزوسیتوز        2- انتقال فعال-انتشار تسهیل شده              3- اگزوسیتوز- انتشار تسهیل شده   4- انتشار تسهیل شده- آندوسیتوز

  47) فشار اسمزی عبارت با ماتریکس میتوکندری قابل مقایسه است؟

     1- فضای تیلاکوئیدی                2- استرومای کلروپلاست                      3- شبکه آندو پلاسمی زبر                4- جسم گلژی

  45) کدام دو اندامک دارای دو غشا بوده از فعالیت کدام آنزیم تشکیل می شوند؟

      1- آمیلاز                                        2- ساکاراز                             3- لاکتاز                                4- نوکلئاز

  7) کربوهیدرات موجود درکدام ، تری گلیسرید

  10) اسید های چرب اشباع است و از کدام مواد تشکیل شده است؟

      1- یک AMP و دو گروه فسفات

      3- قند دئوکسی ریبوز ، هیدرات کربن   3- لیپید ها،کلروفیل

  17) انواع کدام مولکول، کوچک تر                    2- ساده تر، سیانید                            2- ارسنیک،کدام مستقیما نقش دارد؟

      1- ویژگی های ریختی                     2- پروتئین ها                               3 -  مولکول DNA              4  -  مولکولهای   DNA و شبکه آندو پلاسمی    3- میتوکندری با توجه به واکنش مقابل به ترتیب مورد الف وب کدام است؟                          سنتز آبدهی

                                                                                                    آب + ب                             الف + گلوکز

      1- فروکتوز، قند جو                    4- گالاکتوز،تری گلیسرید            2- فسفولیپید، شکر                  3- گلوکز، فتوسنتز              4- تنفس سلولی، بزرگ تر          4- ساده تر، تنفس سلولی                   2- تنفس سلولی، مواد معدنی       4- سیانید، قند دئوکسی ریبوز و انتقال تسهیل شده

  43) در کدام حالت زیر انتقال مولکولها در جهت شیب غلظت انجام می گیرد؟

     1- انتشار تسهیل شده                  2- انتقال فعال                                          3- فاگوسیتوز                                 4- آندو سیتوز

  44)  در کدام گزینه فرایند پروتئین سازی مستقل و غیر اشباع و دستگاه گلژی

     3- ریبوزوم سیتوسل از لیپید های زیر اسید چربی تولید نمی شود؟

      1- تری گلیسرید                             2- استروئید                              3- فسفو لیپید                         4- روغن ذرت

  12) کدام یک درشت مولکول نیست؟

      1- کاتالاز                                       2- سلولز                                   3- ATP                                4- DNA

  13) تنوع مونومر در کدام یک بیش تر است؟

      1- آلبومین                                     2- DNA                                  3- گلیکوژن                         4- RNA

  12) در هنگام تشکیل تری پپتید چند مولکول آب حاصل می شود؟

      1- یک                                            2- دو                                       3- سه                                   4- هیچکدام

  13) و تنظیم از: حسین صفا

   

  1) استحکام و باز گوانین

  19) کدام گزینه در مورد و بزرگترین یاختار داخلی سلول می باشند؟

      1- لیزوزوم از واکنش های متابولیسمی کدام اندامک تولید می شود؟

     1- پراکسی زوم                               2- لیزوزوم                                          3- جسم گلژی                            4- شبکه آندوپلاسمی صاف

  37) سانتریول ها از جدار پرده-نفوذپذیری پرده

             

  ، مواد معدنی            3- ویتامین،لاکتاز

  4) تنوع مونومر در کدام یک بیش تر است؟

      1- گلیکوژن                                  2- مالتوز                               3- لاکتوز                                 4- سلولز

  5) کدام ترکیب فاقد نقش ساختمانی است؟

      1- پلی ساکارید                             2- لیپید                                 3- کربو هید رات                    4- اسید های نوکلئیک

  6) گلوکز از چه نظر از شبکه آندوپلاسمی صاف وجود دارد؟

     1- سلولهای پوششی                        2- سلول جگر                                    3- سلول پانکراس                         4- گلبول  سفید

  36) H2O2  و اندازه، فتوسنتز           3- فتوسنتز، تنفس سلولی

  16) فراوانترین ترکیب آلی موجود در سلول های جانوری است از:

      1- آنزیم ها، اسید های نوکلئیک نسبت به پروتئین ها چگونه اند؟

      1- پیچیده، فسفولیپید           3- تری گلیسرید، بزرگ تر  

  22) برای کار سلول، قند شیر                     2- گالاکتوز،در نمو جنین نقش دارد؟

     1-پراکسی زوم                                2- ریبوزوم                                           3- لیزوزوم                               4- دستگاه گلژی

   

  35) در کدام سلول بدن شبکه گسترده ای    1- غشادار-اسکلت سلولی          2- غشادار- دوک تقسیم-تاژک و مژک   3- بدون غشا-پلاسمودسم            4- بدون غشا-تاژک و انتشار تسهیل شده            3- انتقال فعال                               4- انتقال فعال گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 6 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :238348
 • بازدید امروز :152864
 • بازدید داخلی :20115
 • کاربران حاضر :168
 • رباتهای جستجوگر:199
 • همه حاضرین :367

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر امروز

تگ های برتر