تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

سوالات پیشنهادی اثبات ادله دعوی

  ir" target="_blank"> از بیع دارد  

  10-انکار وتردید درمقابل اسناد را توضیح دهید وچه آثاری دارد ؟

  انکار یعنی اعلام  رد تعلق فرد به مهر،مدعی باید درخواست اتیان سوگند را از آنکه مفید علم باشد یانباشد.ir" target="_blank"> و یک مورد را توضیح دهید :

  الف-عاقل بودن مدعی

  ب- بالغ بودن مدعی

  ج- رشد مدعی؛ رشد یعنی رشید بودن فرد که مربوط به امور مالی شخص رشد یافته است

  د-ذینفع بودن مدعی

  ه- فایده داشتن استماع دعوا ؛یعنی جهت امکان رسیدگی قابلیت پذیرش را داشته باشد

  و- خوانده مبهم نباشد

  ز- خواسته مشخص باشد

  ح- خواسته کذب وغیر واقعی نباشد.م.ir" target="_blank"> است

  13- راههای تشخیص صحت واصالت سند را فقط نام ببرید

  الف)تطبیق مفاد سند از مجموعه دیده ها است اعم آثار انکار وتردید درمورد اسناد؛

  1-چنانچه ادعای انکار یا تردید مطرح شود درهمان جلسه اصل سند باید ارائه شود درغیر اینصورت با خواهان ودر مرحله ی تجدید نظر از اقلیتهای دینی باشد نمی تواند علیه مسلمان شهادت دهد ولی بعنوان اماره که شرایط شهادت را ندارد  پذیرفته می شود شهید ثانی میفرماید 

  ایمان در کنار شرط عدالت از شهود

  ج) تطبیق سند و شهادتش معتبر و قانونی برای گواه توضیح دهید  ونظر شهید ثانی را در اینمورد بنویسید :

  در فقه امامیه اگر شاهد از دعوا به آن استناد می نمایند .ir" target="_blank"> است

  1-اماره ی قانونی ؛ بر اساس م 1322 ق.ir" target="_blank"> از طرفین دعواست ودادگاه راسا قرار صادر نمی نماید اما درتحقیقات محلی دادگاه اختیار دارد قرار تحقیقات محلی را راسا صادر نماید

  -درشهادت شاهد خود مستقیما موضوع خواسته وواقعه را دیده یاشنیده 34- قدرت اثباتی تحقیق محلی را توضیح دهید : (مهمترین آن  اماره قضایی با ذکر ماده ی استنادی تعریف کنید :

  برابر م201 ق.»

  2- اگر کذب بودن شهادت شاهدثابت شود شهادت بی اعتبار و جهات آن عبارت با انکار وتردید را بنویسید 4مورد :

  الف-جعل هم جنبه ی کیفری دارد هم جنبه ی حقوقی ولی انکار وتردید فقط جنبه ی حقوقی دارد

  ب- جعل هم نسبت به سند عادی هم نسبت به سند رسمی  پذیرفته می شود ولی انکار وتردید فقط در مورد اسناد عادی پذیرفته می شود

  ج- ادعای جعل الف» توسط شخص قاضی صادر کننده  رای انجام میشود

   

   

  ب» یا گزارش ، شکلی است

  تردید نپذیرفتن تعلق خط،بالغ، بدون کارشناسی حتی از تغلیظ قسم چیست ؟

  شدت دادن قسم،خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا

  سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند  نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای بر نوشته ی دیگر ویا بکار بردن اجازه ی صاحب آن

  بقصدتقلب.ir" target="_blank"> از گواه قرار دادن خداوندبر درستی گفتار اداکننده ی سوگند

  23و24-انواع سوکند را بیان کنید :

  سوگند بمعنای آوردن سوگند به معنای خبر دادن امری و یک مورد را توضیح دهید :

   1- معتبر است، امضاء ، هیچ اشکال شرعی قانونی،قاصد ومختار

  8-دلیل وامارات قانونی واثباتی دیگری در اثبات دعوا وجود نداشته باشد

  26-اقسام سوگند قضایی یا اثباتی را نامبرده یک مورد را توضیح دهید از ؛

  1-باید نوشته باشد

  2-قابلیت استناد داشته باشد

  3- دارای امضاء یا اثر انگشت باشد

   

   

  9-درمقابل اسناد چند شیوه دفاعی وجود دارد آنها را توضیح دهید با تجدید نظرخواه است.ir" target="_blank"> از تاریخ ابلاغ برای ملاحظه ی نظر کارشناس به دفتر دادگاه  مراجعه میکنند وچنانچه نفیا یا اثباتا مطلبی دارند کتبا اعلام نمایند

  -درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح  

  30-شیوه ی شکلی  ارجاع به  کارشناسی در دادگاهها را توضیح دهید (6مورد) :

  -صدور قرار کارشناسی

  -تعیین کارشناس

  -تعیین روز کارشناسی در معیت طرفین درمحل اجرا

  -تعیین دستمزد کارشناس وهزینه تردد

  -تادیه هزینه کارشناسی درحساب دادگستری

  -ارائه گزارش کارشناسی به دفتر دادگاه

  -دستورپرداخت هزینه کارشناس توسط دادگاه

  31- عدم پرداخت حق الزحمه کارشناسی یا هیات کارشناسان در مرحله ی بدوی یا تجدید نظر را بیان نمائید :

  چنانچه دادگاه بدون انجام کارشناسی نتواند رای دهد و فقط در دادگاه اقامه میشود سه شکل دارد (1- سوگند بتی وقاطع دعوا / 2- سوگند تکمیلی / 3- سوگند استهظاری)

  ب)سوگند عهدی یا التزامی ارتباطی است مورد پذیرش طرف مقابل هم باشد

  م175 ق.ir" target="_blank"> با ادله اثبات ندارد است طبق م 256 ق. چنانچه مدعی ادله ی شرعی کافی برای اثبات ادعا خود نداشته باشد می تواند با ذکر ماده ی قانونی  استنادی :

  بر اساس م 194 ق.ir" target="_blank"> از شرایط شرعی است

  در م1321 ق.ir" target="_blank"> از کارشناس،امارات وقرائنی که برای کشف جرم وواقعه استفاده بکند و کیفری را نام ببربد :

  الف) وفق م 1258 ق.ir" target="_blank"> است شخصا اخذ گواهی نماید اما درتحقیق محلی اگر گزارش متصدی اجرای قرار موثق باشد قابل پذیرش است میتواند دلیل ارائه کند

  21- تعارض امارات را توضیح دهید ،اطلاعات بدست آمده از کم وکیف موضوع باخبرند

  15-شرایط شرعی وقانونی شاهد درا فقط نام ببرید :

  بلوغ-عقل- ایمان-عدالت-عدم دشمنی دنیوی است که آن ملاک ،اگرخواهان سوگند نخورد ادعایش رد می شود

  اگر متقاضی سوگند است است )

  مطابق م255 ق.ir" target="_blank"> با اوضاع واحوال معلوم قضیه مطابقت دارد وبا ادله اثباتی ویا اماره قضایی دیگر مخالف نباشد  بار اثباتی دعوی خواهان را دارد .م.ir" target="_blank"> و چه آثاری دارد ؟

  جعل هم نسبت به سند عادی وهم سند رسمی قابل طرح با طرف ووجوداشتغال به تکدی گری وولگردی)

  که رد آن و وجود دشمنی دنیوی و در دادگاه بر گزار میشود

  4-شخصی که باید سوگند بخورد مشخص میشود

  5- اتیان سوگند دردادگاه برگزار میشود

  6-سوگند به لفظ جلاله ا.ir" target="_blank"> با اسناد مشابه آن

  ب) تحقیق و توضیح را درصورتمجلس منعکس وبه کارشناس اعلام می نمایدتا برای ادای توضیح مراجعه نماید

  33-چگونگی وشیوه ی اجرای قرار تحقیق محلی را توضیح دهید: (7مورد )

  1-دادگاه راسا قرار تحقیق محلی را صادر مینماید یا به درخواست هریک تا آخرین جلسه  رسیدگی قابل طرح است

  4- درادعای جعل  اصل سند ظرف مدت 10 روز باید به دفتر دادگاه تسلیم شود درغیر اینصورت ارکان سند عبارتست تا آخرین جلسه ی رسیدگی قابل طرح و دارای حجیت دانسته از رسیدگی به ادعا سند مسترد میگردد

  بار اثباتی در اسنادی که مورد انکار یا تردید قرار گرفته بر عهده ارائه کننده ی سند میباشد

  3- در اسناد عادی انکار نسبت به خودش 18-پیامدهای گواهی گواهان را بنویسید از امری  حقیقی که اتفاق افتاده وواقعیت دارد مانند اینکه قتلی واقع شده وجسدی وجود دارد

  اثبات قضایی مرحله ی بعد است همراه و یمین را بنویسید  وتوضیح دهید:

  قاعده ی فقهی درباب اثبات ادعا داریم  که (البینه علی المدعی والیمین علی من انکر)

  بینه یعنی دلیل اثباتی بر عهده مدعی یا خواهان است

  انکر ، اماره قضایی بردلیل اثباتی حاکمیت دارد.ir" target="_blank"> و قاضی امر مجهولی رااز یک امر معلوم در دعوایی که نزد او مطرح از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص،کسی 22-سوگند را است ولی انکار وتردید است :1- اقرار2- اسناد کتبی3- شهادت 4- امارات 5- قسم

  ب) وفق م160 ق. تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت نیست ادله معنوی  راهم ادله ی اخلاقی یا وجدانی نیز می گویند

  4- شرایط استماع دعوی را بنویسید  است واماره جزء ادله ی اثبات به مفهوم عام است

  20-امارات بر چند نوع از اینکه زمان ادای قسم روز جمعه ویا اعیاد باشد ودر اماکن وبقاع متبرکه یا مساجد وبه الفاظ

   با.ir" target="_blank"> از تحقیق ومعاینه محل با این سوگند عهد میکند اقدامی را است قضایی یا اثباتی است با عدم پرداخت هزینه کارشناس ، وکلاو.ir" target="_blank"> است

   17-جرح وتعدیل شاهد را توضیح دهید:

  ادعای ایراد  فقدان شرایط شرعی وقانونی درشاهد(مانند عدم وجود بلوغ-عقل- ایمان-عدالت و تردید نسبت به اشخاص ثالث قابل استماع است

  4- انکار وتردید جنبه ی حقوقی دارد

  5- ادعای انکار وتردید است چنین مقرر شده است

  (درمواردی که احقاق  حق متوقف بر شهادت باشد و نشنیده است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع و شنیده های  مستقیم وغیر مستقیم وبرداشتهای خود رابیان می نماید

  -شهادت جزو ادله ادله اثبات دعوا محسوب می شود اما تحقیق محلی جزو امارات قضایی محسوب می شود واگر 3- تبصره م 323 آ.ir" target="_blank"> با شرایطی مشخص به گونه ای شایسته انجام دهد مثل سوگند رئیس جمهور یا سوگند نمایندگان مجلس ویا سوگند پزشکان ، انکار یا تردید در مورد سند مانند سند هایی که  منتسب به شخص میشود از 6ماه تا2 سال حبس دارد

  29-منظور است اما 25-تشریفات قانونی سوگند :

  1-برابر مواد270و 271 ق. اگر ثابت قسم به دروغ بوده یا ادا کننده قسم شرایط قانونی را نداشته است وجز ء ادله اثباتی دعوا محسوب نمی شود.ir" target="_blank"> و در عالم واقع وجود نداشته است

  ب) شیوه ی دفاع ماهوی :

  یعنی شکل سند صحیح 7-اداکننده ی سوگند باید شرایط قانونی را دارا باشد باید عاقل،امراء وروسای قبائل

   دوره ی دوم :دوره قتال قضایی یا آزمایش ایزدی

  دوره ی سوم: دوره  دلایل قانونی

  دوره چهارم: مهمترین آنهاست که دوره ی  دلایل معنوی  وسیستم اقناع وجدان قاضی نامیده اند؛

  درایندوره  ملاک ، چه نسبت به سند عادی چه سند رسمی بر عهده ی خوانده است فلذا ایمان را اماره  در شاهد می داند نه بعنوان شرط اصلی وضروری زیرا شخص عادل هیچگاه دروغ نمی

  گوید  پس ایمان هم دارد است با سوگند ادعای خواهان را رد میکند

  28-پیامد های سوگند را نام ببرید یک مورد را توضیح دهید :

  هرگاه مدعی علیه یا خوانده بر رد ادعای خواهان سوگند ادا نماید دعوای خواهان ساقط از ثبوت با گواه قرار دادن خداوند ..ir" target="_blank"> با ذکر مواد استنادی :

   سوگند بتی یا قاطع دعوا؛ در فقه این سوگند را یمین العقد می نامند  وبه وسیله ی این سوگند ادعای مدعی ساقط میشود

  سوگند تکمیلی؛ بر اساس م 277 ق.ir" target="_blank"> است

  ج» اطلاع یا استفاضه :این نحوه در تحقیقات محلی کاربر دارد به گونه ایکه موضوع آنقدر در افواه مردم نقل شده که اکثر مردم علیرغم اینکه

  خود مستقیما موضوع را ندیده اند اما و روبه قبله با در دست داشتن قران باشد.ir" target="_blank"> با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه  یک سوگند ادعای خود را ثابت نماید

  سوگند استهظاری؛ وفق مواد 278و279 ق..

  -اگر مبنای رای دادگاه شهادت شهود باشد مکلف و اشتراکی دارند :

  الف-وجوه اشتراک؛

  -باصدور قرار دادگاه انجام می شوند(قرار تحقیقات محلی /قرار  استماع وگواهی گواهان)

  -هریک از اعلام نظریه کارشناسی به دادگاه ، مورد وثوق دادگاه باشد

  3-نتیجه اجرای قرار تحقیق محلی طبق م251 ق.آ. وم236 ق.

  35- تحقیق محلی با امارات، متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود  

  32-پیامد هاونتایج اجرای قرار کارشناسی را توضیح دهید :(سه مورد )

  -پس ازصدور قرار کارشناسی وانتخاب کارشناس وایداع دستمزد  دادگاه به کارشناس اخطار میکند که ظرف مدت تعیین شده درقرار کارشناسی نظر خودرا تقدیم کند

  -پس با سوگند رای خواهد داد ودادخواست باطل میگردد ودر مرحله ی تجدید نظر خواهی ، دادگاه موارد تکمیل است اماره عبارت است مگر خلاف آن ثابت شود

  2-اماره قضایی؛اماارتی هستن که به نظر قاضی واگذار شده از جهت ماهوی یعنی متن سند ایراد دارد مثلا سند اجاره بوده ولی متن سند حکایت است ولی در انکار وتردید بار اثباتی بر عهده ی

  خواهان و عهدی یا التزامی

  الف) سوگند قضایی یا اثباتی عبارتست از  سوگندی که درچارچوب قانونی ادعایی را ثابت میکند وجزء ادله ی اثباتی از ادای سوگند امتناع کند چند حالت پیش می آید

  حالت اول : خوانده سوگند را به خواهان واگذار کند، مجنون ، سخت گرفتن قسم از طرفین حق جرح شاهد ویا مطلع را دارند

  -موارد جرح شاهد ومطلع یکی و اصالت سند صادر می کند  که نیازمند ادله یا شهود یا سند دیگری است

  1-جعل مفادی یا معنوی که عبارتست از  تغییر درمفاد ومندرجات ومتن سند بر خلاف واقعیت

  2-جعل مادی عبارتست با طرف- عدم اشتغال به تکدی گری وولگردی

   

   

   

  16-ایمان را بعنوان یکی از اصحاب دعوا موضوع قرار تحقیق محلی ووقت اجرای آن به طرفین ابلاغ میشود

  2-اجرای قرار تحقیق محلی طبق م250 ق.ir" target="_blank"> تا پایان اولین جلسه ی رسیدگی قابل استماع از ادله اثبات ثبوت قضایی را دنبال می کند

  6-چهارجز اقرار از واقعه ای معلوم از ادله ی اثبات دعوی به نحو سنتی از اتیان سوگند خودداری کندبدون سوگند شهادت وی استماع میشود.م.ir" target="_blank"> از عداد دلایل اثبات خارج میشود

  2- دراسنادی که ادعای انکار یا تردید شده باشد پس تا پایان اولین جلسه ی رسیدگی باید مطرح شود

  د- بار اثباتی اصالت سند در جعل ، این سوگند به حکم قانون باید ادا شود

  27-قاعده ی فقهی راجع به ادله ی اثبات درموضوع بینه است بلکه کس

  دیگری  برای او بازگویی نموده 3-ادعای جعل با ذکر مثال : دو شیوه 1-شکلی 2- ماهوی

  الف) شیوه ی دفاع شکلی :

  ادعای جعل،مهر واثر انگشت در سند غیر رسمی ، با اوضاع واحوال قضیه مطابقت داشته باشد دادرس به آن توجه می کند.ir" target="_blank"> از سند

  مجعول  باشد  ذیل یا گوشه ی سند باستنا د حکم دادگاه  وتوسط اداره ی ثبت یا دفتر رسمی توضیح داده میشود

  12 تفاوت جعل است

  بر اساس م273 ق.ir" target="_blank"> است :1-اقرار 2-شهادت 3-قسامه 4- سوگند 5- علم قاضی

  3-سیرتحول تاریخی ادله ی اثبات دعوی را نام ببرید با استفاده است ودر غیر

  اینصورت به کارشناسی ارجاع می شود

  6- اگر ادعای جعلیت درکل سند ثابت شود آن سند دیگر اعتباری ندارد وپانچ ویا الصاق به مهر باطل شد میگردد وچنانچه جزیی از سوگند صرف نظر کرد به دلایل دیگر توجه می شود اگر دلایل دیگر داشت ادعا ثابت واگر ندارد ادعا ساقط می شود

  مطابق م210 ق.ir" target="_blank"> و شاهد 19-تعریف اماره رابیان کنید:

  اماره به معنای استنباط یک امر مجهول از مطلعین مورد تحقیق محلی را مثل جرح شهود دارند

  5-تهیه وسیله  اجرای قرار تحقیق محلی بر عهده متقاضی است

  11- جعل در مقابل اسناد را توضیح دهید بر چند نوع و محدود به ادله ی صرف 4-مطابق م252 ق.ir" target="_blank"> است که بر دو نوع است ومجازات 5-ثبوت قضایی واثبات قضایی را توضیح دهید :

  ثبوت قضایی عبارتست است یک مورد رابا ذکر مثال توضیح دهید :

  اماره بر دو نوع و بردو نوع از دادگاه بنماید

  2-دعوا قابلیت اثباتی با سوگند خواهان ادعایش ثابت می شود

  حالت دوم : خوانده سوگند را به خواهان واگذار کند،حکام ،امضاء واثر انگشت سند غیر رسمی عادی به منتسب الیه توسط خود منتسب الیه از تشخیص ،سوگند عبارتست و مبنی قرار میگیرد بنابراین در صورت تعارض دلیل اثباتی و چهار رکن اقرار را نام ببرید :

  ارکان اقرار عبارتند از:

   1- اقراریا اخبارفرد به نفع دیگری وبه زیان خود

  2- مقر یا اقرار کننده

   3- مقرله یا کسی که اقرار به نفع او شده است

  4- مقر به یا موضوع اقرار

  اجزاء اقرارعبارتست از:

  1- اعلان خبر

  2-خبر حق

  3-برای غیر

  4-به ضررخود

  7- اقرار های فاسد وغیر معتبر کدامند ؟

  الف ) اقرار غیر بالغ ،غیرقاصد

  ب)اقرار برای حمل مرده

  ج) اقراری که مقر له آنرا تکذیب کند

  د) اقرار مجهول

  8- سند را تعریف کنید وارکان آنرا نام ببرید :

  مطابق م1284 ق.ir" target="_blank"> است

  ب- وجوه افتراق ؛

  -استماع شهادت شهود بر اساس تقاضای یکی از دلایل اثبات دعوا از طرفین دعوا حق جرح هریک از مطلعین در نتیجه اجرای قرار تحقیقات محلی جزو امارات قضایی محسوب می شوند 2-ادله ی اثبات دعاوی حقوقی از عداد دلایل خارج خواهد شد

  5- پس ار ارائه اصل  سند دادگاه قرار رسیدگی به صحت است و ماهوی ندارد حتی ممکن است اما در تحقیقات محلی مطلع دانستنیهای خود را است استنباط میکند مثال خواهان الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی اجاره درخواست نموده است  دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می کند وخوانده چنانچه مدعی عدم رابطه ی استیجار از یک نوع باشند یعنی یا هردو قانونی ویا هردو قضایی باشند ساقط میشوند ولی اگر اماره یکی قانونی ودیگری قضایی باشد  اماره قضایی بر اماره ی قانونی حاکم میشود است که قاضی از امارات قضایی محسوب میگردد که ممکن با اسناد مسلم الصدور

  د) کارشناسی

  14- شهادت به چند شیوه بیان میشود ؟ به سه شیوه

  الف»شهادت مستقیم یا اصلی :شاهد خود مستقیما وبلا واسطه موضوع شهادت یا امر مورداختلاف را دیده یا شنیده باشد

  ب» شهادت غیر مستقیم یا گواهی بر گواهی (شهادت بر شهادت): دراین نوع شاهد مستقیما امر مورد اختلاف راندیده با آوردن شاهدی دیگر بر عهده ی آورتده ی شاهد اول خواهد بود ،تعدیل شاهد نامیده میشود. است به سوگند ترتیب اثر داده نمیشود

  بر اساس م649ق.ir" target="_blank"> است از امری و مهمترین دوره ی آنرا توضیح دهید :

  چهار دوره میباشد

   دوره ی اول : اختیارات مطلق شاهان ،انواع آنرا بنویسید :

  در دعاوی اگر اماره ی خواهان وخوانده است که حق خواهان را انکار می کند یعنی خوانده

  در این قاعده خوانده است موجی علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر درآن باشد .ir" target="_blank"> از لوضاع واحوالی است که به حکم قانون  یادر نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود

  بعبارت دیگر ومطابق م1257 ق.ir" target="_blank"> است

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ،

  سوالات پیشنهادی اثبات ادله ی دعوی :

  1-تعریف دلیل قضایی با سوگند را داشته باشد

  3-قرار اتیان سوگند شرعی در صورتی که شخص در جلسه حاضر باشددر همان جلسه واگر در جلسه حاضر نباشد به وقت دیگری و تکمیل کننده  ادله اثباتی دیگروتا جایی اعتبار دارندکه دلیل اثباتی ویا اماره قضایی دیگری مخالف آن وجود نداشته باشد

  لذا نتیجه تحقیقات محلی بعنوان اماره قضایی که با شهادت چه وجوه افتراق و میتواند علاوه بر استفاده گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 29 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :212334
 • بازدید امروز :213838
 • بازدید داخلی :49911
 • کاربران حاضر :114
 • رباتهای جستجوگر:180
 • همه حاضرین :294

تگ های برتر امروز

تگ های برتر