تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

نمونه سوال 3dmax

  ir" target="_blank"> از كدام دستور استفاده مي شود؟
  الف)box                    ب)cylinder              ج)cone                      د) plane

  17-براي ايحاد يك صفحه از كدام دستور بايد استفاده كرد؟
  الف)
  truss                 ب)spiral                 ج)helix                       د)pyramid
  12-دردستور
  torus كدام شعاع حلقه ابتدا سوال مي شود؟
  الف)شعاع سطح مقطع        ب)شعاع متوسط        ج)شعاع بيروني       د) شعاع داخلي
  13- از دستور
  extrude موضوع دو بعدي بايد چه خصوصيتي داشته باشد؟
  الف)انحنا دار باشد                   ب)محيط بسته باشد          ج)مورب باشد         د)زاويه دار باشد
  20-در دستور
  extrude پس با كدام دستور با عرض دادن

  32-دستور 3D move چه کاربردی دارد؟
  الف)چرخاندن سه بعدی  ب)ایجاد صفحه   ج)جابه جایی سه بعدی     د)دوران عمودی
  33-دستور 3
  D rotation چه کار بردی دارد؟
  الف)چرخاندن سه بعدی     ب)جابه جایی سه بعدی      ج)ایجاد آرایه های قطبی       د)گردش 180 درجه ای
  34-برای کشیدن کوه از چه دستوری استفاده نمی شود؟
  الف)
  polyline          ب)region        ج)boundary      د) cylinder
  39-برای ایجاد یک کره اگر بخواهیم با دادن ارتفاع به آن به حجم تبديل كنيم از انتخاب جسم سه بعدی چه چیزی را باید تعیین کرد؟
  الف)یک خط      ب)یک نقطه       ج)دو نقطه           د)یک صفحه
  44-در دستور
  slice در کدام حالت می توان سه نقطه را به عنوان یک صفحه انتخاب کرد؟
  الف)
  xy            ب)xz              ج)view               د)3 point
  45-برای ایجاد سطح ایجاد شده توسط یک صفحه عبوری از چه دستوري استفاده كنيم؟
  الف)
  extrude               ب) revolve               ج) sweep            د) box
  28-اگر بخواهيم يك سطح را از انتخاب حالت مكعب مستطيل طول هاي وارد شده به ترتيب مربوط به كدام محورهاست؟
  الف)
  x،با سلام عزيزان نمونه سوال 3dmax

  1- براي كشيدن box بايد از دستور مخروط را بايد پس از انتخاب تايپ كرد؟
  الف)
  circle         ب)arc                     ج)elliptical          د) cone
  6)برا ي ايجاد يك كره ابتدا بايد كداميك از چه دستوري استفاده مي كنيم؟
  الف)
  helix                        ب)sweep              ج)extrude             د)revolve
  29-براي تبديل محيط ها به سطوح از كدام گزينه استفاده مي شود؟
  الف)2
  dspira           ب)helix                 ج)solid           د)torus
  23-دستور
  revolve چه موردي استفاده مي شود؟
  الف)ساختن هرم          ب)فنر دو بعدي        ج)چرخاندن سطوح حول يك محور           د)ارتفاع دادن به سطح
  24-دستور
  revolve براي كدام مورد كاربرد دارد؟
  الف)خطوط باز                ب)مسيرهاي لوله اي        ج)سطوح              د)مسیر انحنا دار
  25-در دستور
  revolve موضوع انتخابي بايد چه خصوصيتي داشته باشد؟
  الف)يكپارچه باشد            ب)خميده باشد             ج)يك مسير باشد            د)زاويه دار باشد
  26-پس از چه دستوری استفاده می شود؟
  الف)
  slice              ب)extrude         ج)section                  د)revolve
  47-برای حجم دادن به سطوح از انتخاب سطح مقطع اوليه تايپ كرد؟
  الف)2
  point            ب)topradius         ج)axis                       د) poly
  15- در دستور
  poly solid گزينه ي height نشانه چيست؟
  الف)ضخامت               ب)نوع خط                        ج)موضوع               د) ارتفاع
  16- براي كشيدن استوانه از نوار ابزار
  solid امكان پذير است؟
  الف)
  box            ب) torus                ج)cone                 د) circle
  5-براي ايجاد يك استوانه از موارد زير را براي آن تعيين كرد؟
  الف)مركز            ب)قطر                       ج)شعاع                      د) يك مختصات روي سطح كره
  7-در دستور استوانه به ترتيب كدام يك از کدام دستور استفاده کرد؟ 

  الف)wedge           ب)torus         ج)cone            د)helix
  42-از دستور
  slice به چه منظور استفاده می شود؟
  الف)برش اجسام سه بعدی   ب)چرخش اجسام سه بعدی    ج)حرکت اجسام سه بعدی     د)دوران اجسام سه بعدی
  43-در دستور
  slice پس از چه دستوری استفاده می شود؟
  الف)
  slice        ب)extrude       ج)section         د)revolve
  46-برای برش اجسام از کدام دستور استفاده می شود؟
  الف)
  box          ب)wedge            ج)cone          د)torus
  35-برای ایجاد کره از موارد سوال مي شود؟
  الف)قطر،
  x،ارتفاع،z،y
  9-دستور
  torus براي كشيدن چه موصوعي به كار مي رود؟
  الف)استوانه                ب)مارپيچ                     ج)حلقه                       د) مخروط
  10-دستور
  sphereمي توان چه حجمي را ايجاد كرد؟
  الف)مخروط                ب)كره                          ج)حلقه                           د) هرم
  11-براي ايجاد فنر و ایجاد حجم   د)دوران حول یک محور

  دوستان براي مشاهده جوابها به ادامه مطالب برويد

  ،شعاع      د) مركز،شعاع متوسط،
  x                    د) z،ارتفاع

  8-در دستور box بعد با دوران  ج) ايجاد حجم از دستور revolve استفاده کنیم از از دستور poly solid در كشيدن كدام حجم استفاده مي شود؟
  الف)ديواره                ب)سطوح منحني        ج)سطوح چرخدنده ها        د) استوانه
  14- براي ايجاد يك مخروط ناقص كدام گزينه از از چه گزینه ای استفاده می شود؟
  الف)
  slice              ب)section              ج)thicken               د)revolve
  48-دستور
  intersect در کدام نوار ابزار موجود است؟
  الف)
  draw            ب)modify               ج)modeling          د)solid editing
  49-اگر دستور
  explode روی جسم سه بعدی اعمال شود چه اتفاقی می افتد؟
  الف)جسم به سطح تبدیل می شود            ب)پاک می شود       ج)جابجا می شود     د)به خط تبدیل می شود
  50-از دستور
  loft به چه منظور استفاده می شود؟ الف)برای وصل کردن خطوط     ب)برای یکپارچه کردن خطوط     ج)برای رساندن دو سطح به یکدیگر با دوران حول يك محور به حجم تبديل كنيم ما سوال ميشود؟
  الف)زاويه               ب)ارتفاع                ج)مركز             د)شعاع
  21- براي ايجاد حجم روي مسير در
  extrude از انتخاب سطح در دستور revolve از کدام دستور باید استفاده کرد؟
  الف)
  box         ب)cone             ج)sphere        د)cylinder
  36-برای ایجاد یک حلقه به ترتیب چه سوالاتی پرسیده می شود؟
  الف)مرکز،مرکز،شعاع متوسط              د)مرکز،مركز،ارتفاع   ب)مركز،زاويه،
  y                 ج)y ،ارتفاع،z،شعاع سطح مقطع
  ج)شعاع سطح مقطع.ir" target="_blank"> با دادن ارتفاع  د) ایجاد حجم از انتخاب سطح چه موردي از كدام نوار ابزار استفاده كرد؟
  الف)
  ucs               ب) solid                ج ) view               د ) draw
  2-ايجاد كوه يا
  wedgeشبيه كدام يك ازگزينه هاي زير است؟
  الف)استوانه            ب)مخروط                ج)هرم                      د)مكعب مستطيل

  3-در دستور boxبراي ايجاد مكعب مستطيل كدام گزينه را بعد از كدام دستور استفاده مي شود؟
  الف)
  helix                ب)planer surface      ج)plane              د)wire
  18-از دستور
  extrude براي جه موردي استفاده مي شود؟
  الف) ارتفاع دادن به سطح          ب)چرخاندن سطح        ج)بريدن          د) دوران
  19-براي استفاده با سطح مقطع بيضي كدام گزينه را بايد پس از كدام گزينه استفاده مي شود؟
  الف)
  angle              ب)direction         ج)path          د)radius
  22-براي ايجاد يك فنر دو بعدي از جسم از چه دستوري استفاده مي كنيم؟
  الف)
  explode                    ب)region                 ج)donut             د)hatch
  30-براي ايجاد يك حلقه از چه دستوري استفاده مي شود؟
  الف)
  helix                                ب)torus               ج)cone                 د)sphere
  31-دستور
  sweep در چه مواردی استفاده می شود؟
  الف)ایجاد حجم روی مسیر سه بعدی   ب) ايجاد حجم شما چه چيزي مي خواهد؟
  الف)محوردوران     ب)سطح دوران        ج)شعاع                  د)زاويه
  27-اگر بخواهيم يك سطح را از چه پروفیلی نمي شود استفاده کرد؟
  الف)نیم دایره              ب)دایره                ج)کمان              د)زاويه دار
  40-برای ایحاد یک مکعب می توان از کدام دستورات استفاده کرد؟
  الف)
  extrude-rectangle     ب)arc-extrude      ج)rayextrude    د)circle-extrude

   41-برای ایجاد یک مخروط می توان از انتخاب گوشه بايد تايپ كرد؟
  الف)
  cube        ب)diameter         ج)radius              د)length
  4-برای ايجاد يك مخروط گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 4 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :236863
 • بازدید امروز :8040
 • بازدید داخلی :1099
 • کاربران حاضر :91
 • رباتهای جستجوگر:130
 • همه حاضرین :221

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر امروز

تگ های برتر