خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

آزمون دوربین واتسون برای بررسی خود همبستگی باقیمانده ها در رگرسیون

هدف: بررسي اینکه آیا باقيمانده ها در رگرسيون مستقل هستند یا خیر؟

محدودیتها:
· باقيمانده ها باید نرمال باشند.
· مدل باید دارای عرض از مبدا (α) باشد.


در تحلیل رگرسيون بخصوص زمانی که متغیرها در طول یک فاصله زمانی مورد مطالعه قرار می‌گیرند ممکن است تغییر داده ها در طول زمان از الگوی خاصی پیروی کند براي تشخیص این الگو از آزمون دوربين واتسون استفاده می‌شود.
مفهوم مستقل بودن به این معنی است كه نتیجه یك مشاهده تاثیری بر نتیجه مشاهدات دی
این مطلب تا کنون 3797 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
3797 بازدید
آزمون دوربین واتسون برای بررسی خود همبستگی باقیمانده ها در رگرسیون

آزمون دوربین- واتسون

یکی از مفروضاتی که در رگرسيون مدنظر قرار می‌گیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسيون) از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگي داشته باشند امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد. به منظور بررسي استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربين- واتسون استفاده می‌شود.
این مطلب تا کنون 440 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
440 بازدید
آزمون دوربین- واتسون

آزمون دوربین- واتسون

یکی از مفروضاتی که در رگرسيون مدنظر قرار می‌گیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسيون) از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگي داشته باشند امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد. به منظور بررسي استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربين- واتسون استفاده می‌شود.
این مطلب تا کنون 45 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
45 بازدید
آزمون دوربین- واتسون

تحليل رگرسيون + فايل اموزشي تحليل رگرسيون

 
تحلیل رگرسيون
واژه رگرسيون اولین بار توسط رانسیس گالتون معرفی شد
تعریف تاریخی واژه رگرسيون : بازگشت به یک مقدار متوسط یا میانگین
اراپه مقاله گالتون : وی اظهار داشت متوسط قد بسران دارای بدران بلند قد کمتر از قد بدرانشان میباشد گزارش شده است
تعریف نوین تحلیل رگرسيون
تحلیل رگرسيون روشی است که جهت مطالعه روابط بین متغیر ها و به ویژه براي فهم نحوه وابستگی یک متغیر با سایر متغیر های دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. تحلیل رگرسيون تحلیلی ایت جهت ک
این مطلب تا کنون 100 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
100 بازدید
تحليل رگرسيون + فايل اموزشي تحليل رگرسيون

آموزش spss

آموزش SPSS :  قسمت اول آشنایی كلی با محیط  spss و ابزارهای عمومی آن و قسمت دوم آموزش آزمونهای مورد نیاز با توجه به رشته و پایان‌نامه شما.
قسمت اول آشنایی كلی با محیط  spss و ابزارهای عمومی آن

معرفی spss ، ورود داده‌ها، تعریف متغیرها ، ذخیره و بازیابی داده‌ها
شاخص توصیف داده‌ها شامل شاخص‌های مركزی و پراكندگی و شكل توزیع
تحلیل اكتشافی براي داده‌های كمی با یك متغیر كیفی
تحلیل اكتشافی براي داده‌های كیفی
قسمت دوم آموزش آزمونهای مورد نیاز با توج
این مطلب تا کنون 129 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
129 بازدید
آموزش spss

رگرسیون لجستیک دو دویی

هرگاه به دنبال بررسي تاثیر متغیرهای مستقل بروابسته اسمی دویا چند مقوله ای باشیم باید از رگرسيون چند گانه لجستیك (لجیت) استفاده كنیم.از همان روشهای گام به گام همزمان و..در رگرسيون خطی در اینجا هم میتوان استفاده كرد.
 در رگرسيون لجستیك اول باید مشخص كنیم كدام متغیرهای مستقل بر وابسته موثر هستند. بر اساس ضریب غیراستاندارد رگرسيونی نمرات پیش بینی شده براي هر متغیر محاسبه میشود. ازطرف دیگر نسبت واریانس تبیین شده در این رگرسيون برابر است با وار
این مطلب تا کنون 93 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
93 بازدید
رگرسیون لجستیک دو دویی

ساده بینی ...

شرلوك هلمز كارآگاه معروف  معاونش واتسون رفته بودند صحرا نوردی و شب هم چادری زدند و زیر آن خوابیدند.
نیمه های شب هولمز بیدار شد و آسمان را نگریست. بعد واتسون را بیدار كرد و گفت:
 «نگاهی به آن بالا بینداز و بگو چه می بینی؟»واتسون گفت: «میلیون ها ستاره.»هولمز گفت: «چه نتیجه ای می گیری؟»واتسون گفت: «از لحاظ روحانی نتیجه می گیریم كه خداوند بزرگ است و ما چقدر در این دنیا حقیریم. از لحاظ ستاره شناسی نتیجه می گیریم كه زهره در برج مشتری است، پس باید اوا
این مطلب تا کنون 34 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
34 بازدید
ساده بینی ...

هزینه آموزش

هزینه آموزش یکی آز کارکنان شرکت > اشتباه بزرگی مرتکب شد و مبلغ ده میلیون دلار به شرکت ضرر زداین کارمند به دفتر واتسون ( بنیانگذار شرکت >) احضار شدو پس از ورود گفت: >  تام واتسون گفت شوخی می کنید؟ ما همین الان مبلغ ده میلیون دلار بابت آموزش شما پول دادیم. 
این مطلب تا کنون 18 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
18 بازدید
هزینه آموزش

فرضیه ها در رگرسیون چندگانه خطی

رگرسيون خطی چندگانه (Multiple regression) تعمیمی از رگرسيون خطی ساده (simple linear regression) میباشد. این روش آماری زمانی استفاده می شود که محقق قصد دارد در توصیف و پیشگویی مقادیر یک متغیر، از چند متغیر مستقل (دو و یا بیشتر) استفاده نماید. به بیانی ساده می توان بیان نمود: رگرسيون چندگانه  به شما این امکان را می دهد که برازش کلی (واریانس و تغییرات توصیفی)، مدل مورد نظر را تعیین نمایید و نسب توزیع هر یک از متغیرهای مستقل را در واریانس کل توزیع داده شده، مشخص ساخت. 

این مطلب تا کنون 71 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
71 بازدید
فرضیه ها در رگرسیون چندگانه خطی

آزمون t ولچ:

آزمون t ولچ:
این آزمون نیز مانند آزمون t دو نمونه جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفاده می شود. در آزمون t ولچ فرض می شود واریانس دو جامعه برابر نیست. براي نمونه به منظور بررسي معنی دار بودن تفاوت میانگین نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت در خصوص هر یک از فرضیه های پژوهش استفاده میشود.
این مطلب تا کنون 367 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
367 بازدید
آزمون t ولچ:

روش های پیشرفته تحلیل و پردازش داده های آماری

بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز منتشر کرد:
روش های پیشرفته تحلیل و پردازش داده های آماری
(در تحقیقات مدیریت، ترویج و توسعه کشاورزی)
 
ترکیبی از آمار و  SPSS (حل مسأله از طریق فرمول‌های آماری و نرم افزار SPSS  توأم)
 مؤلفین: دکتر احمدرضا عمانی و دکتر آزاده نوراله نوری وندی
این کتاب شامل ده فصل می‌باشد. که به بیان عناوین آن پرداخته می‌شود:
فصل اول با عنوان آزمون فرضیات، به تبیین انواع فرضیات، مقیاس متغیرها، آزمون فرضیات و نحوه تعیین
این مطلب تا کنون 362 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
362 بازدید
روش های پیشرفته تحلیل و پردازش داده های آماری

انجام spss | انجام پروژه آماری | انجام تحلیل آماری پایان نامه

بسیاری از رشته های دانشگاهی براي انجام پایان نامه و تحقیق و پژوهش های خود تیازمند تحلیل هایآماری هستند.نرافزار spss یک برنامه عالی براي تحلیل های اماری است.
این نرم افزار کارهایی نظیر موارد زیر را برايتان انجام میدهد:
جداول فراونی
آزمون فرض ها
آزمون نرمال بودن مشاهدات (آزمون کلموگروف اسمیرنف)
آزمون مقایسات میانگین
آزمون همبستگي ناپارامتری (آزمون کندال و تاو)
  آزمون استودنت (استیودنت) یا تی (t)
  آزمون همبستگي پیرسون
آنالیز واریانس
آزمون کی د
این مطلب تا کنون 137 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
137 بازدید
انجام spss | انجام پروژه آماری | انجام تحلیل آماری پایان نامه

ارسال آزمون هاي آئين نامه

هنرآموزان عزیز
آموزشگاه حامد در نظر دارد جهت تسهیل كار و  قبولی آسان در آزمون آئین نامه تعدادی سوالات آزمون آزمایشی را در اختیار شما هنرجویان محترم قرار دهد.
براي دریافت آزمون های مختلف از طریق ایمیل (در كوتاهترین زمان ممكن) و یا از طریق پست سفارشی در صورت نداشتن پست الكترونیكی٬ با پرداخت ۱۰۰۰تومان براي هر آزمون ( ۲۰۰۰تومان هزینه پرینت و پست سفارشی علاوه بر مبلغ هر آزمون،‌فقط براي افرادی كه ایمیل ندارند) با شماره  تلفن همراه 09113512831 تماس
این مطلب تا کنون 51 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
51 بازدید
ارسال آزمون هاي آئين نامه

دوره آمادگی آزمون MHLE

هدف این دوره آماده‌سازی فراگیر براي شركت در آزمون MHLE وزارت بهداشت می‌باشد. منابع آموزشی دوره آمادگی آزمون MHLE  از منابع معروفی است به راحتی در دسترس هستند و هر سه مهارت زبانی مورد نیاز براي شركت در آزمون (از قبیل  Listening، Reading  و Grammar ) را شامل می شوند.
این مطلب تا کنون 424 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
424 بازدید
دوره آمادگی آزمون MHLE

دوره آمادگی آزمون زبان دکتری

هدف این دوره آماده‌سازی فراگیران براي شركت در آزمون دکتری سازمان سنجش می باشد. منابع آموزشی دوره آمادگی آزمون دکتری از منابع معروف موجود در بازار است که در برگیرنده هر دو مهارت زبانی مورد نیاز براي شركت در آزمون اصلی شامل  Grammar و Reading می‌باشد.
این مطلب تا کنون 473 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
473 بازدید
دوره آمادگی آزمون زبان دکتری

زمان باقیمانده برای آزمون تربیت بدنی(مهم)

تاریخ آزمون تربیت بدنی مربوط به ترم دوم به قرار ذیل است  29 و 30 آذر  ویژه برادران              ساعت 9 تا 122 و10 دیماه  ویژه خواهران      ساعت 9 تا 12محل آزمون عسلویه .بعد از پل هوایی بیدخون (فلکه فناوری)روبروی اداره گمرک .سالن ورزشی پردیس همراه داشتن تجهیزات ورزشی انفرادی(کفش و لباس ورزشی)الزامی است
این مطلب تا کنون 325 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
325 بازدید
زمان باقیمانده برای آزمون تربیت بدنی(مهم)

آزمون کروسکال والیس

آزمون کروسکال والیس
این آزمون متناظر غیر پارامتری آزمون F  است و همچون آزمون F ، موقعی به کار برده می‌شود که تعداد گروهها بیش از 2 باشد. مقیاس اندازه گیری در کروسکال والیس حداقل باید ترتیبی باشد.
 این آزمون براي مقایسه میانگین های بیش از 2 نمونه رتبه ای (و یا فاصله ای) بکار می‌رود. فرضیات در این آزمون بدون جهت است یعنی فقط تفاوت را نشان می‌دهد و جهت بزرگتر یا کوچکتر بودن گروهها را از نظر میانگین هایشان نشان نمی دهد. کارایی این آزمون 95 درصد آزمو
این مطلب تا کنون 371 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
371 بازدید
آزمون کروسکال والیس

دانلود آزمون های جامع استاندارد نوبت دوم پایه نهم

 این فایل در تاریخ 1395/2/10 بروزرسانی شد. **** تخفیف استثنایی براي خرید به صرفه تر!!!****- اگر به فكر موفقیت در آزمونهای پایانی هستید.!!!- اگر به دنبال یك بسته سوالات استاندارد نوبت دوم براي دانش آموزانتان هستید!!!- اگر به فكر خرید ارزان تر و به صرفه تر هستید!!!ما در این ویژه نامه همه آنها را براي شما مهیا كرده ایم.**** تخفیف استثنایی براي خرید به صرفه تر!!!****مباحث :4 سری آزمون استاندارد از درس آموزش قرآن4 سری آزمون استاندارد از درس پیام های آسمان2 سری آزمون ا
این مطلب تا کنون 60 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
60 بازدید
دانلود آزمون های جامع استاندارد نوبت دوم پایه نهم

اولین آزمون رسمی زندگی

 
گل پسر 5 ساله ما امسال به پیش دبستانی خواهد رفت. براي انتخاب یه پیش دبستانی مناسب از مدتها قبل روی چند مورد بررسي کردیم تا بلاخره دو تا گزینه مناسب پیدا شدند . و از این دو تا یکیش بیشتر با معیارهای ما که آموزش در بستر آزادی و آرامش و شادی متناسب با سن کودک بود همخوانی داشت.
هر دو مورد آزمون ورودی داشتند که پسرک قند عسل توی هر دو آزمون پذیرفته شد.
گرچه کلا با آزمون گرفتن از بچه ها مخالفم و فکر می کنم که بیرحمانه هست تا از بچه ها با روح لطیف و ذهن ه
این مطلب تا کنون 78 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
78 بازدید
اولین آزمون رسمی زندگی

آزمون تک نمونه ای دورها

آزمون تک نمونه ای دورها
این آزمون مواقعی به کار می‌رود که توالی مقادیر متغیرها را بخواهیم آزمون نماییم که آیا تصادفی بوده و یا نه. در واقع آزمون کی دو و یا آزمونهای دیگر که در آنها توالی متغیرها بی اهمیت است، در این آزمون مهم و اصل انگاشته می‌شود.
به عبارت دیگر، براي اینکه بتوانیم در یک نمونه که در آن رویدادهای مختلف از طرف فرد و یا واحد آماری رخ داده است، آزمون نماییم که آیا این رویدادها تصادفی است یا نه، به کار برده می‌شود.
هیچ آزمون دیگری
این مطلب تا کنون 301 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
301 بازدید
آزمون تک نمونه ای دورها

آشنایی با رگرسیون و همبستگی به زبانی ساده

با درود و عرض ادب فراوان
همواره فراگیری مبحث رگرسيون براي دانشجویان عزیز امری است مشکل که این موضوع بیشتر نشأت گرفته از بیان سخت مطالب مرتبط با رگرسيون در منابع مربوطه می باشد.بر این اساس مطالبی را در زمینه آشنایی با رگرسيون و همبستگي به زبان ساده و قابل فهم براي همه عزیزان تهیه و گردآوری کرده ام که در لینک زیر تقدیم حضور می نمایم: 
“استفاده از این مطلب با ذکر منبع با رضایت کامل این حقیر همراه است، سپاسگزارم”.
دانلود
این مطلب تا کنون 63 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
63 بازدید
آشنایی با رگرسیون و همبستگی به زبانی ساده

دوره آمادگی آزمون EPT

هدف این دوره آماده‌سازی فراگیران براي شركت در آزمون EPT  (آزمون زبان انگلیسی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی) می باشد. منابع آموزشی دوره آمادگی EPT  از منابع معروف موجود در بازار است که در برگیرنده هر دو مهارت زبانی مورد نیاز براي شركت در آزمون اصلی شامل Grammar  و Reading می‌باشد.
این مطلب تا کنون 433 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
433 بازدید
دوره آمادگی آزمون EPT

آموزش آزمون ویل کاکسون (Wilcoxon Test) با مثال در SPSS

آزمون ویل کاکسون از آزمون های ناپارامتری است که براي ارزیابی همانندی دو نمونه وابسته با مقیاس رتبه ای بکار می رود. این آزمون که به اسم آزمون رتبه های علامت دار ویل کاکسون نیز معروف است، همچون آزمون مک نمار مناسب طرح های قبل از اجرا و بعد از اجرا است. این آزمون اندازه تفاوت میان رتبه ها را در نظر می گیرد. بنابراين متغیرها می توانند دارای جواب های متفاوت و یا فاصله ای باشند. این آزمون متناظر با آزمون t دو نمونه ای (زوجی) وابسته است و در صورت وجود ن
این مطلب تا کنون 117 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
117 بازدید
آموزش آزمون ویل کاکسون (Wilcoxon Test) با مثال در SPSS

کدام آزمون را شرکت کنم؟

کدام آزمون را شرکت کنم؟
شاید این سوال براي شما تا کنون هزاران بار پیش آمده. در کشورمان ایران موسسات فراوانی حضور دارند که آزمون های پیشرفت تحصیلی را به صورت انفرادی یا گروهی برگزار میکنند. مهمترین نکاتی که در انتخاب آزمون های موسسات از قبیل 1-کانون
2-گاج3-علامه حلی 4- سنجه 5-تلاش تحصیلی 6-گزینه دو 7-آیه ها ی تمدن 8 – مرآت و...باید مورد نظر قرار گرفت را در اینجا بررسي میکنیم .
این مطلب تا کنون 76 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
76 بازدید
کدام آزمون را شرکت کنم؟

آموزش آزمون کوکران (Cochran Test) با مثال در SPSS

آزمون کوکران تعمیم یافته آزمون مک نمار است. آزمون مک نمار براي دو گروه نمونه مربوط به هم بود. حال آنکه اگر تعداد گروه ها بیشتر از دو باشد از آزمون کوکران استفاده می شود. این آزمون گویای این است که آیا تفاوت فراوانی ها یا نسبت ها در گروه های مختلف معنی دار است یا خیر. این آزمون براي مقایسه بیش از دو گروه که وابسته باشند  و مقیاس آن ها اسمی باشند به کار می رود. همچنین در این آزمون همانند آزمون مک نمار جواب ها باید دو تایی (بلی یا خیر)، (شکست یا پیروز
این مطلب تا کنون 140 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
140 بازدید
آموزش آزمون کوکران (Cochran Test) با مثال در SPSS

ضرورت آزمونهای آزمایشی

هر ساله و همزمان با آغاز سال تحصیلی (و حتی کمی پیش از آن در تابستان)
ثبت‌نام در آزمونهای آزمایشی مؤسسات و آموزشگاه‌های مجاز و غیرمجاز از سوی
داوطلبان پرشمار این آزمونها رونق می‌یابد. نکته اصلی بحث ما در این شماره آن است
که آزمونهای آزمایشی که براي سنجش آموخته‌های داوطلبان آزمونهای مقاطع مختلف
دانشگاهی و افزایش مهارت‌های تست‌زنی آنها پیش از برگزاری آزمون اصلی اجرا می‌شود،
بر فرض استاندارد بودن تا چه حد می‌تواند یاری‌رسان ای
این مطلب تا کنون 90 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
90 بازدید
ضرورت آزمونهای آزمایشی

آموزش آزمون مک نمار (McNemar Test) با مثال در SPSS

این آزمون در قسمت آزمون فرضیه های تفاوتی ناپارامتری براي دو گروه وابسته قرار می گیرد. این آزمون زمانی بکار برده می شود که داده ها بصورت اسمی باشد. این آزمون معنی تغییرات را بویژه براي طرح هایی که سنجش تفاوت قبل از اجرا و بعد از اجرا در آن ها مهم است را نشان می دهد. این آزمون براي ارزیابی همانندی دو نمونه وابسته بر حسب متغیر اسمی دوجوابی استفاده می شود. بنابراين متغیرهای مورد آزمون حتماً باید دارای مقیاس اسمی باشند.
براي اطلاعات بیشتر به ادامه
این مطلب تا کنون 136 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
136 بازدید
آموزش آزمون مک نمار (McNemar Test) با مثال در SPSS

آموزش آزمون کروسکال-والیس (Kruskal-Wallis) با مثال در SPSS

این آزمون معادل ناپارامتری آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (F یا ANOVA) است و همانند این آزمون زمانی بکار می رود که تعداد گروههای مورد مقایسه بیش از دو باشد. مقیاس اندازه گیری در آزمون کروسکال والیس حداقل باید ترتیبی باشد. این آزمون براي مقایسه میانگین های بیش از دو نمونه رتبه ای (یا فاصله ای) بکار می رود. فرضیه ها در این آزمون بدون جهت است، یعنی فقط تفاوت را نشان می دهد  و جهت بزرگتر با کوچکتر بودن گروه ها را از نظر میانگین نشان نمی دهد.
براي کسب اطلا
این مطلب تا کنون 144 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
144 بازدید
آموزش آزمون کروسکال-والیس (Kruskal-Wallis) با مثال در SPSS

درباره آزمون جهانی ریاضی IMC

کمتر از 48 ساعت تا آغاز ماراتن آزمون  انتخابی مسابقات جهانی ریاضی IMC باقيمانده است.
این آزمون در بین 32000 دانش آموز سراسر کشور برگزار خواهد شد.
البته قبلش سوالات مرحله اول آزمون انتخابی سال گذشته را به همراه پاسخ نامه آن می توانید
در کانال مدرسه تیزهوشان به نشانی زیر ملاحظه فرمایید .
 tizhooshan20@
این مطلب تا کنون 109 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
109 بازدید
درباره آزمون جهانی ریاضی IMC

*-*-*--- دانلود کتاب نایاب و بسیار مفید استادی در گشایشها نوشته جان واتسون

کتاب دو جلدی نایاب و بسیار مفید استادی در گشایشها (Mastering the Chess Openings) نوشته جان واتسون را میتوانید از لینک مستقیم زیر دانلود کنید. جلد اول به گشایشهای باز و نیمه باز 1.e4 میپردازد و جلد دوم مختص گشایشهای بسته 1.d4 است. همچنین جهت مشاهده کتابها باید ابتدا برنامه WinDJView5.0 را از طریق لینک زیر دانلود کنید.دانلود برنامه WinDJView5.0دانلود جلد اول کتابدانلود جلد دوم کتاب
این مطلب تا کنون 65 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
65 بازدید
*-*-*--- دانلود کتاب نایاب و بسیار مفید استادی در گشایشها نوشته جان واتسون

اولین آزمون رسمی زندگی

گل پسر 5 ساله ما امسال به پیش دبستانی خواهد رفت. براي انتخاب یه پیش دبستانی مناسب از مدتها قبل روی چند مورد بررسي کردیم تا بلاخره دو تا گزینه مناسب پیدا شدند . و از این دو تا یکیش بیشتر با معیارهای ما که آموزش در بستر آزادی و آرامش و شادی متناسب با سن کودک بود همخوانی داشت.
هر دو مورد آزمون ورودی داشتند که پسرک قند عسل توی هر دو آزمون پذیرفته شد.
گرچه کلا با آزمون گرفتن از بچه ها مخالفم و فکر می کنم که بیرحمانه هست تا از بچه ها با روح لطیف و ذهن های
این مطلب تا کنون 170 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
170 بازدید
اولین آزمون رسمی زندگی

آزمون مک نمار

آزمون مک نمار
این آزمون از آزمونهای ناپارامتری است که براي ارزیابی همانندی دو نمونه وابسته بر حسب  متغیر دو جوابی استفاده می‌شود. متغیرها می‌توانند دارای مقیاسهای اسمی و یا رتبه ای باشند.
این آزمون در طرحهای ماقبل و مابعد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد (یک نمونه در دو موقعیت مختلف). این آزمون مخصوصا براي سنجش میزان تاثیر عملکرد تدابیر به کار می‌رود.
این مطلب تا کنون 269 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
269 بازدید
آزمون مک نمار

تحلیل داده های پرسشنامه ای در SPSS

۱-براي اینکه تشخیص بدهیم که باید از آزمون پارامتری یا ناپارامتری استفاده کنیم بهتر است ابتدا آزمون نرمال بودن متغیر ها را انجام دهیم ( Analyze/Nonparametric Tests/Legacy Dialogs/1-Sample K-S ) گزینه Normal را تیک می زنیم و در خروجی اگر در جدول one-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  مقدار Asymp.Sig>0.05 باشد پس متغیر نرمال است
براي بدست آوردن ضریب همبستگي اگر داده ها نرمال باشد از آزمون Pearson و اگر نرمال نباشد از آزمون Spearman استفاده می کنیم.
۲-ابتدا سوالات را دسته بندی می کنیم (Transform/Compute Variable) که در
این مطلب تا کنون 171 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
171 بازدید
تحلیل داده های پرسشنامه ای در SPSS

دوربین مداربسته سامسونگ و WDR

دوربين سامسونگ - تنظیم نور پس زمینه (WDR)
در بحث استفاده از دوربين ها عمدتاً مشکلی پیش می آید که اصطلاحاً به آن ضد نور می گویند. زمانی که سوژه در مقابل یک صحنه نورانی یا منبع نوری عظیم قرار گیرد میزان نوردهی دوربين بر اساس روشن ترین بخش تصویر (پس زمینه) و نه سوژه، تنظیم خواهد شد. بنابراين، سوژه در تصویر بسیار تیره است و جزئیات آن دیگر قابل مشاهده نیست.
شرکت های سازنده دوربين های مدار بسته براي رفع این مشکل تکنولوژی (WDR (Wide Dynamic Range را ارائه نمودند.
این مطلب تا کنون 50 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
50 بازدید
دوربین مداربسته سامسونگ و WDR

راهنمای ریون پیشرفته

آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون
آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون یكی از آزمونهای هوشی غیركلامی است كه توسط ریون در انگلستان براي اندازه گیری عامل عمومی ( g ) اسپیرمن ساخته شده است. بعد از تهیه این آزمون پژوهشهای زیادی درباره آن به عمل آمده و بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

                                 
این مطلب تا کنون 164 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
164 بازدید
راهنمای ریون پیشرفته

رگرسیون غیر خطی

رگرسيون غیر خطی
 
اگر مشخص شود توزیع مشاهدات غیر خطی است میتوان با رسم نمودار پراکنش شکل غیرخطی مناسب مشاهدات را حدس زد. سپس معادله رگرسيون متناسب را تعیین کرد. به کمک نرم افزار SPSS  به سادگی میتوانید رگرسيون غیر خطی مناسب براي پیش بینی متغیر وابسته ای را براي یک متغیر مستقل تعیین کنید.
این مطلب تا کنون 334 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
334 بازدید
رگرسیون غیر خطی

آزمون کروسکال والیس (Kruskal- Walllis or K-W Test)

آزمون کروسکال والیس (Kruskal- Walllis or K-W Test)
 این آزمون معادل ناپارامتری آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (F یا ANOVA  است و همانند آزمون موقعی به کار می رود که تعداد گروه ها بیش از 2 باشد. مقیاس اندازه گیری در کروسکال والیس حداقل باید ترتیبی باشد. این آزمون براي مقایسه میانگین های بیش از دو نمونه رتبه ای (و یا فاصله ای ) به کار می رود . فرضیه ها در این آزمون بون جهت است یعنی فقط تفاوت را نشان می دهد و جهت بزرگتر یا کوچیکتر بودن گروه ها را از نظر میانگین نشان نمی
این مطلب تا کنون 228 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
228 بازدید
آزمون کروسکال والیس (Kruskal- Walllis or K-W Test)

آزمون كوكران

 آزمون كوكران
آزمون كوكران تعمیم یافته آزمون مك نمار است. این آزمون براي مقایسه بیش از دو گروه كه وابسته باشند و مقیاس آنها اسمی یا رتبه ای باشند به كار می‌رود و همچون آزمون مك نمار، جوابها باید دوتایی باشند. 
براي آزمون تغییرات یك نمونه در زمان ها و یا موقعیت های مختلف (مثل آراء رای دهندگان قبل از انتخابات در زمانهای مختلف) به كار می‌رود. مقیاس می‌تواند اسمی یا رتبه ای باشد. به جای چند سوال می‌توان یك سوال را در موقعیت های مختلف ارزیابی نم
این مطلب تا کنون 164 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
164 بازدید
آزمون كوكران

تاريخ آزمون کارشناسي ارشد 95

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص تاریخ برگزاری آزمون تحصیلات تكمیلی (كارشناسی ارشد ناپیوسته) سال1395
بدینوسیله به اطلاع داوطلبان آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1395 می رساند، نظر به اینكه در طی سنوات گذشته برگزاری آزمون در بهمن ماه مشكلاتی را براي داوطلبان و حوزه های برگزاری آزمون به دلیل همزمانی تاریخ آزمون با فصل سرما ایجاد نموده، به نحوی كه بعضاً سازمان مجبور به جابجایی تاریخ آزمون گردید. لذا برگزاری آزمون براي سال 1395، در روزهای 1
این مطلب تا کنون 340 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
340 بازدید
تاريخ آزمون کارشناسي ارشد 95

شال نارنجی کرمان دور گردن وینگو

بگوویچ دوباره سرمربی مس کرمان شد
سال گذشته و در همین ایام بود که وینگو بگوویچ پیش از شروع بازی های لیگ یک از هدایت تیم مس کرمان کنار گذاشته شد تا مجددا به رفسنجان برود و هدایت مس این شهر را برعهده بگیرد.
گردش ایام یک بار دیگر وینگو بگوویچ را به کرمان آورد و درست در همان روزهایی که از نیمکت مس کنار گذاشته شد، مجددا سرمربی گری نارنجی پوشان کرمانی را براي خود دید.
در روزهای گذشته بحث‌های مفصلی در رابطه با نیمکت تیم مس کرمان مطرح شد و گزینه های زی
این مطلب تا کنون 558 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
558 بازدید
شال نارنجی کرمان دور گردن وینگو
صفحات ادامه نتايج:  1 

تبلیغات


    محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر