خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

آزمون دوربین- واتسون

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می‌گیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربين- واتسون استفاده می‌شود.
این مطلب تا کنون 423 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
423 بازدید
آزمون دوربین- واتسون

آزمون دوربین واتسون برای بررسی خود همبستگی باقیمانده ها در رگرسیون

هدف: بررسی اینکه آیا باقیمانده ها در رگرسیون مستقل هستند یا خیر؟

محدودیتها:
· باقیمانده ها باید نرمال باشند.
· مدل باید دارای عرض از مبدا (α) باشد.


در تحلیل رگرسیون بخصوص زمانی که متغیرها در طول یک فاصله زمانی مورد مطالعه قرار می‌گیرند ممکن است تغییر داده ها در طول زمان از الگوی خاصی پیروی کند برای تشخیص این الگو از آزمون دوربين واتسون استفاده می‌شود.
مفهوم مستقل بودن به این معنی است كه نتیجه یك مشاهده تاثیری بر نتیجه مشاهدات دی
این مطلب تا کنون 3365 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
3365 بازدید
آزمون دوربین واتسون برای بررسی خود همبستگی باقیمانده ها در رگرسیون

آزمون دوربین- واتسون

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می‌گیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربين- واتسون استفاده می‌شود.
این مطلب تا کنون 30 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
30 بازدید
آزمون دوربین- واتسون

ساده بینی ...

شرلوك هلمز كارآگاه معروف  معاونش واتسون رفته بودند صحرا نوردی و شب هم چادری زدند و زیر آن خوابیدند.
نیمه های شب هولمز بیدار شد و آسمان را نگریست. بعد واتسون را بیدار كرد و گفت:
 «نگاهی به آن بالا بینداز و بگو چه می بینی؟»واتسون گفت: «میلیون ها ستاره.»هولمز گفت: «چه نتیجه ای می گیری؟»واتسون گفت: «از لحاظ روحانی نتیجه می گیریم كه خداوند بزرگ است و ما چقدر در این دنیا حقیریم. از لحاظ ستاره شناسی نتیجه می گیریم كه زهره در برج مشتری است، پس باید اوا
این مطلب تا کنون 14 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
14 بازدید
ساده بینی ...

هزینه آموزش

هزینه آموزش یکی آز کارکنان شرکت > اشتباه بزرگی مرتکب شد و مبلغ ده میلیون دلار به شرکت ضرر زداین کارمند به دفتر واتسون ( بنیانگذار شرکت >) احضار شدو پس از ورود گفت: >  تام واتسون گفت شوخی می کنید؟ ما همین الان مبلغ ده میلیون دلار بابت آموزش شما پول دادیم. 
این مطلب تا کنون 10 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
10 بازدید
هزینه آموزش

آزمون کروسکال والیس

آزمون کروسکال والیس
این آزمون متناظر غیر پارامتری آزمون F  است و همچون آزمون F ، موقعی به کار برده می‌شود که تعداد گروهها بیش از 2 باشد. مقیاس اندازه گیری در کروسکال والیس حداقل باید ترتیبی باشد.
 این آزمون برای مقایسه میانگین های بیش از 2 نمونه رتبه ای (و یا فاصله ای) بکار می‌رود. فرضیات در این آزمون بدون جهت است یعنی فقط تفاوت را نشان می‌دهد و جهت بزرگتر یا کوچکتر بودن گروهها را از نظر میانگین هایشان نشان نمی دهد. کارایی این آزمون 95 درصد آزمو
این مطلب تا کنون 338 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
338 بازدید
آزمون کروسکال والیس

قابلیت های نرم افزار SPSS

قابلیت های نرم افزارSPSS انجام تحلیل آماری. رسم جداول و نمودارهابخش توصیفی آزمون میانگین یک جامعه (one- sample T Test) آزمون میانگین دو جامعه (independent- sample T Test) آزمون میانگین زوجی (Paired- sample T Test) آزمون میانگین چند جامعه (ANOVA) آزمون دوجمله ای (Binominal Test) آزمون مک نمار (McNemart Test) آزمون کوکران (Cochrans Test) آزمون من-ویتنی (Mann-Whitney Test) آزمون (Mann-Whitney Test) آزمون کروسکال-وایس (آزمون H) آزمون فریدمن (Friedman Test) آزمون همبستگی پیرسون آزمون همبستگی اسپیرمن تحلیل واریانس تحلیل کواری
این مطلب تا کنون 124 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
124 بازدید
قابلیت های نرم افزار SPSS

آزمون تک نمونه ای دورها

آزمون تک نمونه ای دورها
این آزمون مواقعی به کار می‌رود که توالی مقادیر متغیرها را بخواهیم آزمون نماییم که آیا تصادفی بوده و یا نه. در واقع آزمون کی دو و یا آزمونهای دیگر که در آنها توالی متغیرها بی اهمیت است، در این آزمون مهم و اصل انگاشته می‌شود.
به عبارت دیگر، برای اینکه بتوانیم در یک نمونه که در آن رویدادهای مختلف از طرف فرد و یا واحد آماری رخ داده است، آزمون نماییم که آیا این رویدادها تصادفی است یا نه، به کار برده می‌شود.
هیچ آزمون دیگری
این مطلب تا کنون 268 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
268 بازدید
آزمون تک نمونه ای دورها

آزمون t ولچ:

آزمون t ولچ:
این آزمون نیز مانند آزمون t دو نمونه جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفاده می شود. در آزمون t ولچ فرض می شود واریانس دو جامعه برابر نیست. برای نمونه به منظور بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت در خصوص هر یک از فرضیه های پژوهش استفاده میشود.
این مطلب تا کنون 319 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
319 بازدید
آزمون t ولچ:

آموزش آزمون ویل کاکسون (Wilcoxon Test) با مثال در SPSS

آزمون ویل کاکسون از آزمون های ناپارامتری است که برای ارزیابی همانندی دو نمونه وابسته با مقیاس رتبه ای بکار می رود. این آزمون که به اسم آزمون رتبه های علامت دار ویل کاکسون نیز معروف است، همچون آزمون مک نمار مناسب طرح های قبل از اجرا و بعد از اجرا است. این آزمون اندازه تفاوت میان رتبه ها را در نظر می گیرد. بنابراین متغیرها می توانند دارای جواب های متفاوت و یا فاصله ای باشند. این آزمون متناظر با آزمون t دو نمونه ای (زوجی) وابسته است و در صورت وجود ن
این مطلب تا کنون 91 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
91 بازدید
آموزش آزمون ویل کاکسون (Wilcoxon Test) با مثال در SPSS

آموزش آزمون کوکران (Cochran Test) با مثال در SPSS

آزمون کوکران تعمیم یافته آزمون مک نمار است. آزمون مک نمار برای دو گروه نمونه مربوط به هم بود. حال آنکه اگر تعداد گروه ها بیشتر از دو باشد از آزمون کوکران استفاده می شود. این آزمون گویای این است که آیا تفاوت فراوانی ها یا نسبت ها در گروه های مختلف معنی دار است یا خیر. این آزمون برای مقایسه بیش از دو گروه که وابسته باشند  و مقیاس آن ها اسمی باشند به کار می رود. همچنین در این آزمون همانند آزمون مک نمار جواب ها باید دو تایی (بلی یا خیر)، (شکست یا پیروز
این مطلب تا کنون 110 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
110 بازدید
آموزش آزمون کوکران (Cochran Test) با مثال در SPSS

*-*-*--- دانلود کتاب نایاب و بسیار مفید استادی در گشایشها نوشته جان واتسون

کتاب دو جلدی نایاب و بسیار مفید استادی در گشایشها (Mastering the Chess Openings) نوشته جان واتسون را میتوانید از لینک مستقیم زیر دانلود کنید. جلد اول به گشایشهای باز و نیمه باز 1.e4 میپردازد و جلد دوم مختص گشایشهای بسته 1.d4 است. همچنین جهت مشاهده کتابها باید ابتدا برنامه WinDJView5.0 را از طریق لینک زیر دانلود کنید.دانلود برنامه WinDJView5.0دانلود جلد اول کتابدانلود جلد دوم کتاب
این مطلب تا کنون 56 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
56 بازدید
*-*-*--- دانلود کتاب نایاب و بسیار مفید استادی در گشایشها نوشته جان واتسون

مجموعه آزمون های سال های گذشته دکترای پرستاری

حدود 20 الی 30 درصد سوالات دکترای پرستاری هر ساله از آزمون سال های قبل انتخاب می شود. در صورتی که داوطلب شرکت در آزمون PHD پرستاری هستید توصیه می کنم حتما آزمون سال های قبل را مطالعه کنید و با زمانبندی صحیح توانایی خود را در پاسخ به سوالات بسنجید. لینک زیر مربوط به دانلود مجموعه آزمون های سال های 86، 87، 88، 91، 92 و 93 می باشد
http://parastariphd.zepo.ir/post/28952/shop_id_18926
این مطلب تا کنون 94 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
94 بازدید
مجموعه آزمون های سال های گذشته دکترای پرستاری

آموزش آزمون کروسکال-والیس (Kruskal-Wallis) با مثال در SPSS

این آزمون معادل ناپارامتری آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (F یا ANOVA) است و همانند این آزمون زمانی بکار می رود که تعداد گروههای مورد مقایسه بیش از دو باشد. مقیاس اندازه گیری در آزمون کروسکال والیس حداقل باید ترتیبی باشد. این آزمون برای مقایسه میانگین های بیش از دو نمونه رتبه ای (یا فاصله ای) بکار می رود. فرضیه ها در این آزمون بدون جهت است، یعنی فقط تفاوت را نشان می دهد  و جهت بزرگتر با کوچکتر بودن گروه ها را از نظر میانگین نشان نمی دهد.
برای کسب اطلا
این مطلب تا کنون 118 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
118 بازدید
آموزش آزمون کروسکال-والیس (Kruskal-Wallis) با مثال در SPSS

آموزش آزمون مک نمار (McNemar Test) با مثال در SPSS

این آزمون در قسمت آزمون فرضیه های تفاوتی ناپارامتری برای دو گروه وابسته قرار می گیرد. این آزمون زمانی بکار برده می شود که داده ها بصورت اسمی باشد. این آزمون معنی تغییرات را بویژه برای طرح هایی که سنجش تفاوت قبل از اجرا و بعد از اجرا در آن ها مهم است را نشان می دهد. این آزمون برای ارزیابی همانندی دو نمونه وابسته بر حسب متغیر اسمی دوجوابی استفاده می شود. بنابراین متغیرهای مورد آزمون حتماً باید دارای مقیاس اسمی باشند.
برای اطلاعات بیشتر به ادامه
این مطلب تا کنون 109 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
109 بازدید
آموزش آزمون مک نمار (McNemar Test) با مثال در SPSS

آزمون های تشریحی یا انشایی

 تعریف آزمون­های تشریحی یا انشایی
آزمون نوشتاری تشریحی معمولاً شامل پرسشهای اندکی است که در آن از پاسخ دهندگان خواسته می شود که پاسخ های خود را (با درجات مختلفی از صحیح و کامل بودن و سبک دستخط خود) سازمان دهند (ولف، 1984).
                                           ویژگی آزمون­های تشریحی
1.       پاسخ واحد صددرصد کامل و قطعی وجود ندارد.
2.       پاسخ ها از لحاظ کیفیت و درجه درستی با هم فرق دارند.
3.      آزادی عمل زیادی به آزمون شونده در پاس
این مطلب تا کنون 238 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
238 بازدید
آزمون های تشریحی یا انشایی

آزمون مک نمار

آزمون مک نمار
این آزمون از آزمونهای ناپارامتری است که برای ارزیابی همانندی دو نمونه وابسته بر حسب  متغیر دو جوابی استفاده می‌شود. متغیرها می‌توانند دارای مقیاسهای اسمی و یا رتبه ای باشند.
این آزمون در طرحهای ماقبل و مابعد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد (یک نمونه در دو موقعیت مختلف). این آزمون مخصوصا برای سنجش میزان تاثیر عملکرد تدابیر به کار می‌رود.
این مطلب تا کنون 244 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
244 بازدید
آزمون مک نمار

انواع آزمون z

انواع آزمون z
آزمون z تک نمونه ای به منظور مقایسه ی میانگین یک نمونه با میانگین جامعه یا یک عدد ثابت: واریانس جامعه مشخص
آزمون z به منظور مقایسه ی میانگین مربوط به دو جامعه: مقدار واریانس جوامع مشخص و برابر
آزمون z به منظور مقایسه ی میانگین دو جامعه: مقدار واریانس مشخص و نابرابر
آزمون z به منظور مقایسه ی یک نسبت با یک مقدار ثابت: توزیع دو جمله ای
آزمون z به منظور مقایسه ی دو نسبت با یکدیگر (توزیع دو جمله ای)
آزمون z به منظور مقایسه ی دو فراوانی (توزی
این مطلب تا کنون 61 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
61 بازدید
انواع آزمون z

اولین آزمون رسمی زندگی

 
گل پسر 5 ساله ما امسال به پیش دبستانی خواهد رفت. برای انتخاب یه پیش دبستانی مناسب از مدتها قبل روی چند مورد بررسی کردیم تا بلاخره دو تا گزینه مناسب پیدا شدند . و از این دو تا یکیش بیشتر با معیارهای ما که آموزش در بستر آزادی و آرامش و شادی متناسب با سن کودک بود همخوانی داشت.
هر دو مورد آزمون ورودی داشتند که پسرک قند عسل توی هر دو آزمون پذیرفته شد.
گرچه کلا با آزمون گرفتن از بچه ها مخالفم و فکر می کنم که بیرحمانه هست تا از بچه ها با روح لطیف و ذهن ه
این مطلب تا کنون 55 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
55 بازدید
اولین آزمون رسمی زندگی

یادگیری

یادگیری
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
 
یادگیری عبارتست از تغییر طولانی‌مدت در احساس، تفکر و رفتار فرد که بر اساس تجربه ایجاد شده باشد. رفتارگرایانی از قبیل جان واتسون و اسکینر سرشت انسان را انعطاف‌پذیر می‌دانستند، و معتقد بودند که در رشد، یادگیری نقش اصلی را ایفا می‌کند، چنانکه آموزش اولیه می‌تواند صرف‌نظر از آن‌چه کودک از استعدادها، تمایلات، علاقه‌ها، توانایی‌ها، نژاد و اجداد به ارث برده، او را به هر نوع بزرگ‌سالی تبدیل کند.
برا
این مطلب تا کنون 32 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
32 بازدید
یادگیری

ارسال آزمون هاي آئين نامه

هنرآموزان عزیز
آموزشگاه حامد در نظر دارد جهت تسهیل كار و  قبولی آسان در آزمون آئین نامه تعدادی سوالات آزمون آزمایشی را در اختیار شما هنرجویان محترم قرار دهد.
برای دریافت آزمون های مختلف از طریق ایمیل (در كوتاهترین زمان ممكن) و یا از طریق پست سفارشی در صورت نداشتن پست الكترونیكی٬ با پرداخت ۱۰۰۰تومان برای هر آزمون ( ۲۰۰۰تومان هزینه پرینت و پست سفارشی علاوه بر مبلغ هر آزمون،‌فقط برای افرادی كه ایمیل ندارند) با شماره  تلفن همراه 09113512831 تماس
این مطلب تا کنون 31 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
31 بازدید
ارسال آزمون هاي آئين نامه

آزمون استعداد های درخشان و تیز هوشان

دانش آموزان علاقه مند جهت ثبت نام در آزمون استعداد های درخشان در قسمت پیوند ها روی آزمون های استعداد های درخشان کلیک کرده وارد سامانه ثبت نام شده و ثبت نام کنید مهلت ثبت نام تا 20 / 12 / 1394 است  . موفق باشید دفترچه آزمون برای باز کردن آن برنامه winRER را نصب کنید
این مطلب تا کنون 77 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
77 بازدید
آزمون استعداد های درخشان و تیز هوشان

آشنايي با آزمون تافل اينترنتي

این آزمون در اواخر ۲۰۰۵ معرفی شد و به میزان قابل توجهی جایگزین دو نوع دیگر «مبتنی بر کامپیوتر» و «مبتنی بر کاغذ» گردید. این آزمون ابتدا در کشورهای آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان و ایتالیا برگزار گردید و از سال ۲۰۰۶ به کشورهای دیگر نیز بتدریج راه یافت. در این نوع آزمون شرکت‌کنندگان بایستی در تاریخ‌های مشخص شده در محل حوزه آزمون حضور پیدا کرده و از طریق اینترنت آزمون را برگزار کنند. اعتبار مدرک این آزمون با مدارک امتحانات تافل قدیمی یکسان اس
این مطلب تا کنون 66 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
66 بازدید
آشنايي با آزمون تافل اينترنتي

استخدامی شهرداری ها (کرمان)

اطلاعیه کمیته اجرای آزمون استخدامی شهرداری ها
استانداری یزد : با عنایت به مصادف شدن برنامه زمانبندی ثبت نام داوطلبین آزمون استخدامی شهرداری ها با ایام اربعین حسینی و درخواست شمار زیادی از متقاضیان مبنی بر به تعویق انداختن آزمون استخدامی شهرداری های سراسر کشور  به اطلاع میرساند تمامی مراحل فرایند اجرای آزمون با تعویق به شرح ذیل انجام میگردد.
تاریخ ثبت نام : ۱۳۹۴/۹/۱۴ تا ۱۳۹۴/۹/۲۵تاریخ آزمون : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
این مطلب تا کنون 209 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
209 بازدید
استخدامی شهرداری ها (کرمان)

بررسی پذیره همگنی واریانس در رگرسیون

یکی از مهم ترین پذیره های مدل رگرسیونی، همگن بودن واریانس در سطوح مختلف فاکتور می باشد. آزمون های زیادی به بررسی این پذیره می پردازند که شناخته شده ترین آنها، آزمون بروش پاگان است. کتاب نتر به خوبی به این پذیره و آزمون آن پرداخته است. در ویدیوی زیر، این آزمون در R نشان داده می شود.   آزمون بروش پاگان
این مطلب تا کنون 395 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
395 بازدید
بررسی پذیره همگنی واریانس در رگرسیون

برگزاری آزمون های آنلاین

به اطلاع کلیه دانشجویان می رسانم که اولین دور از آزمون های آنلاین از روز 2 دی 93 تا تاریخ 5 دی 93 فعال خواهد بود. برای شرکت در آزمون آنلاین به سایت www.math-azmoon.ir مراجعه فرمایید. قبل از شرکت به نکات زیر توجه کنید:
1- شرکت در آزمون ها اختیاری است.
2- پس از مراجعه به سایت، با کلیک بر روی قسمت آزمون آنلاین به درگاه پرداخت اینترنتی منتقل شده و پس از پرداخت هزینه، مستقیم به آزمون مورد نظر منتقل می شوید.
3- نام کاربری و پسوورد همان شماره دانشجویی شما می باشد.
4- آ
این مطلب تا کنون 213 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
213 بازدید
برگزاری آزمون های آنلاین

امروز از دانشگاه آزاد زنگ زدن بیا ثبت نام کن
تعجب کردم گفتم من که آزمون شرکت نکردم
گفت اون روز تو تلگرام به دوستت گفتی
شاید تو آزمون ارشد شرکت کنی
ما ثبت نامت کردیم،آزمون هم جات دادیم،الان ترم دو هستی
نگران نباش درست خوبه
فقط شهریه بدهکاری!
این مطلب تا کنون 172 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
172 بازدید

ضرورت آزمونهای آزمایشی

هر ساله و همزمان با آغاز سال تحصیلی (و حتی کمی پیش از آن در تابستان)
ثبت‌نام در آزمون‌های آزمایشی مؤسسات و آموزشگاه‌های مجاز و غیرمجاز از سوی
داوطلبان پرشمار این آزمون‌ها رونق می‌یابد. نکته اصلی بحث ما در این شماره آن است
که آزمون‌های آزمایشی که برای سنجش آموخته‌های داوطلبان آزمون‌های مقاطع مختلف
دانشگاهی و افزایش مهارت‌های تست‌زنی آنها پیش از برگزاری آزمون اصلی اجرا می‌شود،
بر فرض استاندارد بودن تا چه حد می‌تواند یاری‌رسان ای
این مطلب تا کنون 74 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
74 بازدید
ضرورت آزمونهای آزمایشی

دوره آمادگی آزمون MHLE

هدف این دوره آماده‌سازی فراگیر برای شركت در آزمون MHLE وزارت بهداشت می‌باشد. منابع آموزشی دوره آمادگی آزمون MHLE  از منابع معروفی است به راحتی در دسترس هستند و هر سه مهارت زبانی مورد نیاز برای شركت در آزمون (از قبیل  Listening، Reading  و Grammar ) را شامل می شوند.
این مطلب تا کنون 389 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
389 بازدید
دوره آمادگی آزمون MHLE

فایلهای درس آزمون سازی

دانشجویان عزیز تمامی فایلهای درس آزمون سازی مربوط به استاد علوی از لینک های زیر قابل دانلود میباشند، در صورت مواجهه با هر گونه ایراد در فایلها اطلاع دهید.
سیلابس درس آزمون سازی مربوط به استاد علوی
مقالات درس آزمون سازی مربوط به استاد علوی
کتابهای درس آزمون سازی مربوط به استاد علوی
این مطلب تا کنون 74 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
74 بازدید
فایلهای درس آزمون سازی

زمان آزمون ارشد 96 مشخص شد

رییس سازمان سنجش آموزش کشور در مورد زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396 گفت: این آزمون اواسط اردیبهشت‌ماه سال 1396 برگزار خواهد شد.
 
دکتر ابراهیم خدایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام خبر فوق افزود: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته چندین سال بود که در بهمن‌ماه هر سال برگزار می‌شد، اما با توجه به مشکلاتی که برگزاری این آزمون در بهمن‌ماه برای داوطلبان و سازمان سنجش آموزش کشور ایجاد می‌کرد، آزمون کارشناسی ارشد سال 1395 در اردیبهشت‌م
این مطلب تا کنون 42 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
42 بازدید
زمان آزمون ارشد 96 مشخص شد

ثبت‌نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۱ تا ۱۷ مرداد / آزمون در ۲۷ شهریور

ثبت‌نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۱ تا ۱۷ مرداد انجام می‌شود/ برگزاری آزمون در ۲۷ شهریور
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه ثبت‌نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۱ تا ۱۷ مرداد انجام می‌شود، گفت: آزمون استخدامی روز ۲۷ شهریور برگزار می‌شود.
این مطلب تا کنون 385 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
385 بازدید
ثبت‌نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۱ تا ۱۷ مرداد / آزمون در ۲۷ شهریور

آزمون آنلاين آيين نامه

 
به منظور دسترسی سریع به سوالات  آیین نامه رانندگی، سوالات آزمون بصورت آنلاین قابل ارائه میباشد،‌هنرجویان جهت دریافت سوالات ۱۰ آزمون می توانند با واریز كردن مبلغ ۵۰۰۰ تومان به حساب معرفی شده ( پست های قبلی) در آزمون های اینترنتی آیین نامه شركت نمایند.
لازم به ذكر است بعد از واریز مبلغ مذكور پسورد ورود به بخش آزمون به پست الكترونیكی یا تلفن همراه شما ارسال خواهد شد.
 
برای جواب دادن به ۱۰ آزمون اینترنتی بر روی ادامه مطلب کلیک نمائید.
این مطلب تا کنون 42 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
42 بازدید
آزمون آنلاين آيين نامه

کدام آزمون را شرکت کنم؟

کدام آزمون را شرکت کنم؟
شاید این سوال برای شما تا کنون هزاران بار پیش آمده. در کشورمان ایران موسسات فراوانی حضور دارند که آزمون های پیشرفت تحصیلی را به صورت انفرادی یا گروهی برگزار میکنند. مهمترین نکاتی که در انتخاب آزمون های موسسات از قبیل 1-کانون
2-گاج3-علامه حلی 4- سنجه 5-تلاش تحصیلی 6-گزینه دو 7-آیه ها ی تمدن 8 – مرآت و...باید مورد نظر قرار گرفت را در اینجا بررسی میکنیم .
این مطلب تا کنون 62 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
62 بازدید
کدام آزمون را شرکت کنم؟

دوره آمادگی آزمون زبان دکتری

هدف این دوره آماده‌سازی فراگیران برای شركت در آزمون دکتری سازمان سنجش می باشد. منابع آموزشی دوره آمادگی آزمون دکتری از منابع معروف موجود در بازار است که در برگیرنده هر دو مهارت زبانی مورد نیاز برای شركت در آزمون اصلی شامل  Grammar و Reading می‌باشد.
این مطلب تا کنون 444 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
444 بازدید
دوره آمادگی آزمون زبان دکتری

آزمونهای رایگان مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

با سلام
پیرو اطلاعیه های قبلی و اعلام طرح ده آزمون از درس مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، شما می توانید آزمونهای زیر را که تا کنون منتشر شده دانلود و استفاده بفرمایید. امید است مجموعه آزمونها بتواند سهم ناچیزی در موفقیت شما عزیران داشته باشد.
آزمون اول مدیریت از دیدگاه اسلام
آزمون دوم مدیریت از دیدگاه اسلام
آزمون سوم مدیریت از دیدگاه اسلام
آزمون چهارم مدیریت از دیدگاه اسلام
آزمون 5 - خلاصه مطالب پیشنهادی برای مرور نهایی قبل از آزمون دکتری
آز
این مطلب تا کنون 63 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
63 بازدید
آزمونهای رایگان مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

تور شرکت در آزمون ورودی دانشگاه های ترکیه

کاری نو به سبک کارینو
۵ الی ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۵ تور ۲۰ روزه شرکت در آزمون ورودی دانشگاه های ترکیه
شایان ذکر است که این آزمون تنها یک بار در سال و در همین بازه زمانی برای تمام رشته های کارشناسی انجام می شود.
آزمون مورد بحث شامل تست هوش، ریاضی و هندسه و زبان است که البته می توان آزمون زبان را در فرصت دیگری انجام داد. (برای شرکت در آزمون ورودی دانشگاه های ترکیه در مرحله اول نیاز به دانستن زبان نیست)
این تور شامل موارد زیر است:
-بلیط رفت و برگشت
-هتل ۴
این مطلب تا کنون 182 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
182 بازدید
تور شرکت در آزمون ورودی دانشگاه های ترکیه

راهنمای استفده از آزمون ها

همکاران عزیز جهت آزمون مهارت های معلمان زیر 6 سال
لینک زیر نشان دهنده این مطلب است که آزمونی دارای # برای هر هدف ( برمبنای طبقه بندی اهداف آندرسون) که دارای این علامت است مناسب است
جدول موارد استفاده انواع آزمون ها
http://www.4shared.com/office/7QRgFc6mba/_online.html
برای هر آزمون در کتاب سنجش و اندازه گیری انواع آن ذکر شده اصول تهیه آن آزمون بیان شده و بعدا بیان می کند آن آزمون برای سنجش کدام هدف مناسب تر است لینک بالا فقط مطلب آخر را بیان می کند
این مطلب تا کنون 89 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
89 بازدید
راهنمای استفده از آزمون ها

دانلود آزمون های جامع استاندارد نوبت دوم پایه نهم

 این فایل در تاریخ 1395/2/10 بروزرسانی شد. **** تخفیف استثنایی برای خرید به صرفه تر!!!****- اگر به فكر موفقیت در آزمونهای پایانی هستید.!!!- اگر به دنبال یك بسته سوالات استاندارد نوبت دوم برای دانش آموزانتان هستید!!!- اگر به فكر خرید ارزان تر و به صرفه تر هستید!!!ما در این ویژه نامه همه آنها را برای شما مهیا كرده ایم.**** تخفیف استثنایی برای خرید به صرفه تر!!!****مباحث :4 سری آزمون استاندارد از درس آموزش قرآن4 سری آزمون استاندارد از درس پیام های آسمان2 سری آزمون ا
این مطلب تا کنون 32 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
32 بازدید
دانلود آزمون های جامع استاندارد نوبت دوم پایه نهم

سرمایه همینجاست !

 به قلم دکتر مجیدمحمد غریبانی مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان گرمی  http://ostanha.tabnak.ir/fa/news/57214/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA-براساس نظر مکنیتاژ و گولدنر، توریسم جمعی از پدیده ها و روابط ناشی شده از روابط متقابل گردشگران، تامین کنندگان تجاری، حکومت ها و جوامع میزبان در فرآیند جذب و میزبانی گردشگران و توریست ها است...
این مطلب تا کنون 1010 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1010 بازدید
سرمایه همینجاست !
صفحات ادامه نتايج:  1 

تبلیغات


    محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر