خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

مجنون

یک شبی مجنون نمازش را شکست بی وضو در کوچه ليلا نشستعشق آن شب مست مستش کرده بودفارغ از جام الستش کرده بودگفت یا رب از چه خوارم کرده ایبر صلیب عشق دارم کرده ایخسته ام زین عشق،دل خونم نکنمن که مجنونم تو مجنونم نکنمرد این بازیچه دیگر نیستماین تو و ليلای تو... من نیستمگفت ای دیوانه ليلایت منمدر رگ پنهان و پیدایت منمسالها با جور ليلا ساختیمن کنارت بودم و نشناختی
این مطلب تا کنون 50 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
50 بازدید
مجنون

لیلا اسفندیاری اولین زن فاتح قله نانگابارپات در قله كاشربورم ۲ در گذشت

 ليلا اسفندیاری كه اوایل تیر ماه سال جاری به منظور صعود به قله ۸ هزار و ۳۵ متری كاشربورم ۲ راهی پاكستان شده بود پس از یك ماه تلاش امروز جمعه بعد از ظهر موفق به صعود این قله از رشته‌های هیمالایا شد. ولی متاسفانه باخبر شدیم در راه بازگشت دچار حادثه‌ای شده و جان باخته است. این خبری بود که بلافاصله پس از برگشت از قله اشترانکوه از خانواده ام شنیدم و ناراحتی تمام وجودم را گرفت . روحش شاد .
این مطلب تا کنون 23 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
23 بازدید
لیلا اسفندیاری اولین زن فاتح قله نانگابارپات در قله كاشربورم ۲ در گذشت

لیلی و مجنون

شبی مجنون نمازش راشکست بی وضو درکوچه ی ليلا نشست،عشق آن شب ک مست مستش کرده بود فارغ از جام علستش کرده بود،گفت یارب ازچه خارم کرده ای برصلیب عشق دارم کرده ای نیش عشقش ب جانم میزنی دردم از ليلاست آنم میزنی، خسته ام زاین عشق دل خونم نکن من که مجنونم تو مجنونم نکن مرد این بازیچه دگر من نیستم این تو وليلای تومن نیستم،گفت ای دیوانه ليلایت منم دررگت پیدا و پنهانت منم سالها با جورليلا ساختی من کنارت بودمو نشناختی سوختم در حسرت یک یاربت غیر ليلا برنی
این مطلب تا کنون 56 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
56 بازدید
لیلی و مجنون

درد یعنی زندگی12

چند ماه گذشت....
ليلا دیگه پاک از برگشت بابک ناامید شده بود....
اما محمد هر روز از روز پیش مصر تر بود که با ليلا ازدواج کنه...از یه طرف نبود بابک، از یه طرف فشار خانواده ليلا برای ازدواج با محمد، از یه طرف اصرارهای محمد ، از یه طرف حرفای سیمین....همه ليلا رو تحت فشار قرار می داد
یه روز وقتی ليلا غرق تو افکار خودش از دانشگاه به سمت خوابگاه می رفت دوباره محمد جلوی راهش سبز شد!
-سلام ليلا خانم
- سلام
- ليلا خانوم ببخشید من مزاحمتون شدم دوباره....
- دوباره؟ ن
این مطلب تا کنون 234 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
234 بازدید
درد یعنی زندگی12

یک شبی مجنون نمازش را شکست

یک شبی مجنون نمازش را شکستبی وضو در کوچه ليلا نشستعشق آن شب مست مستش کرده بودفارغ از جام الستش کرده بودسجده ای زد بر لب درگاه اوپر زليلا شد دل پر آه اوگفت یا رب از چه خوارم کرده ایبر صلیب عشق دارم کرده ایجام ليلا را به دستم داده ایوندر این بازی شکستم داده اینشتر عشقش به جانم می زنیدردم از ليلاست آنم می زنیخسته ام زین عشق، دل خونم مکنمن که مجنونم تو مجنونم مکنمرد این بازیچه دیگر نیستماین تو و ليلای تو ... من نیستمگفت: ای دیوانه ليلایت منمدر رگ پی
این مطلب تا کنون 33 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
33 بازدید
یک شبی مجنون نمازش را شکست

مجنون بی لیلا کجاست............؟؟؟

 
 یکــ شبی مجنون نمازش راشکستــبی وضو درکوچه ی ليلا نشسـتـــعشــــ ــــق آن شب مست مستش کرده بود فارغ ازجامــ الستــــش کرده بودسجده زدبرلبــــــــ درگاه اوپر زليلا شد دل پــــــ ــــر آه اوگفتـــ یاربــــــــ ازچه خوارم کرده ای؟برصلیبــــــ عشــــــــق دارمــ کرده ای؟جامــــ ليلا رابه دستـــــمـــ داده ایوندر این بازی شکستــــــــمــــ داده اینیشتر عشقـــــــ ـــش به جانمـــ می زنیدردمــــــ ازليلاست, آنم می زنی؟خستــــــــه
این مطلب تا کنون 44 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
44 بازدید
مجنون بی لیلا کجاست............؟؟؟

یک شبی مجنون نمازش را شکست

یک شبی مجنون نمازش را شکست
بی وضو در کوچه ی ليلا نشست
عشق آنشب مست مستش کرده بود
فارغ از جام الستش کرده بود
سجده ای زد بر لب درگاه او
پر ز ليلا شد دل پر درد او
گفت یارب از چه خوارم کرده ای؟
بر صلیب عشق دارم کرده ای؟
جام ليلا را بدستم داده ای؟
وندر این بازی شکستم داده ای؟
نیشتر عشقش به جانم می زنی؟
دردم از ليلاست آنم می زنی؟
خسته ام زین عشق،دل خونم نکن
من که مجنونم،تو مجنونم نکن
مرد این بازیچه دیگر نیستم
این تو و ليلای تو...من نیستم
گفت:ای دیوانه لی
این مطلب تا کنون 19 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
19 بازدید
یک شبی مجنون نمازش را شکست

یاد و خاطره زنده یاد لیلا اسفندیاری گرامی باد...

ليلا اسفندیاری متولد 27 بهمن 49 بود. این هیمالیانورد زن ایرانی عضو
باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند تهران و همچنین عضو هیأت موسس انجمن
غارنوردان و غارشناسان ایران بود. در کارنامه دنیای عمودی اش برنامه های
برجسته ای به چشم می خورد از جمله تلاش و صعود به قلل نانگاپاربات، کی تو و
گاشربروم 2ليلا اسفندیاری  در تاریخ 31 تیر سال 90 پس از صعود موفقیت آمیز به قله
گاشربروم 2، از شیب یخی زیر قله تا  ارتفاع ۷۲۰۰ متری سقوط نمود و جان خود
را از دست داد. پیکر ب
این مطلب تا کنون 36 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
36 بازدید
یاد و خاطره زنده یاد لیلا اسفندیاری گرامی باد...

یک شبی مجنون نمازش راشکستبا وضو درکوچه ليلا نشستعشق آن شب مست ومستش کرده بودفارغ ازجام الستش کرده بودگفت:یارب..... ازچه خوارم کرده ایبرصلیب عشق دارم کرده ایخسته ام زین عشق .دل خونم نکنمن که مجنونم .تومجنونم نکنمن دراین بازیچه دیگرنیستماین تو و ليلای تو......من نیستمگفت:ای دیوانه ليلایت منمدلبرپنهان وپیدایت منمسالها باجور ليلا ساختیمن کنارت بودم ونشناختی
این مطلب تا کنون 42 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
42 بازدید

حریم آرامش/خرداد 94

7 خرداد 94 در مورد اختلالات  جنسی کارشناس : سرکار خانم دکتر ليلا حیدری نسب روانشناس بالینی –عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد دانلود با لینک مستقیم 21 خرداد 94 در مورد  سردی روابط بین زوجین کارشناس : سرکار خانم دکتر ليلا حیدری نسب روانشناس بالینی –عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد دانلود با لینک مستقیم 28 خرداد94 در مورد  بیمیلی جنسی چه در آقایان و چه در خانومها کارشناس : سرکار خانم دکتر ليلا حیدری نسب روانشناس بالینی –عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد دانلود با
این مطلب تا کنون 156 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
156 بازدید
حریم آرامش/خرداد 94

2سال پیش وقتی در شرایط خاصی بسر میردم تمام داشته ها و بنیان های فکریم به فنا رفته بودوقتی آینده و راهی که ساخته بودم به طور کاملسیل زده بودوقتی دنبال یک نشانه ، یک راه ، یک چراغ ، یک طنابیا هرچه در آن تجلی از امید وجود داشته باشد ، بودمدرست در همان روزها یکبار بدلیل یک اتفاق نادر باجبار مسیر آمد و شد تکراری دانشگاه تا خانه را آنروز تغییر دادم!در راه این مسیر جدید به تصادف، با دوست قدیمیکه بسیار دوستش داشتم و 4 سال بود از دیدنش محروم بودمحال دس
این مطلب تا کنون 195 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
195 بازدید

دانلود مداحی تصویری آهسته تر ای گل لیلا - سید مجید بنی فاطمه

 
مداحی زیبای "اهسته تر ای گل ليلا جان پدر ای گل ليلا"
با مداحی سید مجید بنی فاطمه آماده دریافت شد.
 
 
دانلود فایل صوتی و تصویری
 
 
اهسته تر ای گل ليلا جان پدر ای گل ليلادیگه برای بار اخر میرسه صدای پیمبر با اذون تو علی اکبر ای گل ليلاوای پسرم وای جگرمبرو علی فدای اون قد و بالات برو ولی داره میره جون باباتولدی ولدی ولدی علیپاشو ببین اربا اربایی روی زمین اربا ارباییکجا رسیده ببین کارم کجای تن رو بردارمتوی عبا تو رو میذارم اربا ارباییوای بدنت
این مطلب تا کنون 41 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
41 بازدید
دانلود مداحی تصویری آهسته تر ای گل لیلا - سید مجید بنی فاطمه

تلاش برای پیروزی

تلاشهای پایانی برای موفقیت در بازیهایی آسیایی گوانجو۴بانوی دومیدانی کار خود را برای این رقابتها آماده  میکنند.
"مریم طوسی" در مواد 100 و200 متر، "ليلا رجبی" در ماده پرتاب وزنه، "سپیده توكلی" در ماده هفتگانه، "ليلا ابراهیمی" در مواد 800 و 1500 متر در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی گوانگجو با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت. 
رقابتهای دومیدانی بازیهای اسیای 30 آبان ماه تا 6 آذرماه برابربا ۲۱ تا ۲۶ نوامبر در گوانجوو برگزار میشود
تیم ملی دومیدانی بانو
این مطلب تا کنون 47 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
47 بازدید
تلاش برای پیروزی

مرحو جهانگیر فروهر(دوام السلطنه)و دخترش لیلا فروهر..

مرحوم جهانگیر فروهر ( دوام السلطنه ) مرحوم جهانگیر فروهر بازیگر نامی سینما و تلویزیون و تئاتر ایران در سال ۱۲۹۹ شمسی در اصفهان و در خانواده ای اشراف زاده دیده به جهان گشود . عده ای تاریخ تولد وی را ۱۲۹۵ نگاشته اند اما تعداد عده ای که تاریخ تولد او را ۱۲۹۹ شمسی میدانند بسیار بسیار بیشتر از آن عده ای است که تاریخ تولد این هنرمند را سال ۱۲۹۵ میدانند . جهانگیر فروهر  نوه قوام الدوله وزیر مالیه مظفرالدین شاه و پسر مصطفی خان دوام السلطنه اشراف زاده
این مطلب تا کنون 344 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
344 بازدید
مرحو جهانگیر فروهر(دوام السلطنه)و دخترش لیلا فروهر..

درد یعنی زندگی13

مراسم نشون تموم شده بود....ليلا خسته و کلافه وارد اتاقش شد.روسریشو از سرش برداشت و خودشو روی تخت انداخت.دستشو بلند کرد و به انگشتری که خانواده محمد براش آورده بودن نگاه کرد....یه انگشتر خوشگل با سه تا نگین متوسط و نقره ای. با خودش فکر کرد : این اون چیزی بود که من میخاستم؟ این بود اون نقشه هایی که واسه زندگیم کشیده بودم؟ چقدر خیال پردازی کرده بودم واس خودمو بابک....ليلا تا یاد بابک افتاد اشک تو چشماش حلقه زد.باورش نمیشد الان زن یکی به غیر از بابک شده
این مطلب تا کنون 189 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
189 بازدید
درد یعنی زندگی13

تصاویر جدید لیلا بلوکات به همراه خواهرانش


این مطلب تا کنون 6010 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
6010 بازدید
تصاویر جدید لیلا بلوکات به همراه خواهرانش

خیلی دیر شد...

 
۶سالمه ... با اینکه سرما خوردم اما اومدم تو کوچه ... چند روزی میشه که مامان خونه نیست ... چشاش خیلی قشنگه ... روشنه ... ولی هیچوقت منو تو بازی راه نمی ده ...
۱۷سالمه ... مامان واسه همیشه ما رو ترک کرد ... یعنی بابا رو ترک کرد ... ليلا بازم قهر کرده ... جدیدا خیلی بی رحم شده ... هرچی دلش می خواد میگه ...
۲۴ سالمه ... صدای موزیک همسایه داره دیوونم می کنه ... به سلامتی ليلا خانوم عروس شده ... دوست داشتم ببینمش ... هی ...
۳۱سالمه ... بابا به رحمت ایزدی شتافت ... شوهر ليلا می
این مطلب تا کنون 30 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
30 بازدید
خیلی دیر شد...

شعر

      یک شبی مجنون نمازش را شکست       بی وضو در کوچه ی ليلا نشست
      عشق آن شب مست مستش کرده بود      فارغ از جام الستش کرده بود
      گفت یا رب از چه خوارم کرده ای            
بر صلیب عشق دارم کرده ای
      خسته ام زین عشق دل خونم نکن  
      من که مجنونم تو مجنونم نکن 
        مرد این بازیچه دیگر نیستم           
  این
تو . ليلای تو من نیستم گفت ای دیوانه ليلایت منمدر رگت پیدا و پنهان منم سالها با جور ليلا ساختی من کنارت بودم و نشناختی 
این مطلب تا کنون 47 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
47 بازدید
شعر

دانلود آهنگ جدید مازیار فلاحی با نام لیلا

دانلود آهنگ جدید مازیار فلاحی با نام ليلا:                      دانلود آهنگ جدید ، فوق العاده زیبا و شنیدنی مازیار فلاحی با نام ليلا با بالا ترین کیفیتترانه سرا : یاحا کاشانی ، آهنگ : مازیار فلاحی ، تنظیم : امیر توسلی حجم فایل : 4 مگابایت - کیفیت: 128-mp3                                                                   
این مطلب تا کنون 42 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
42 بازدید
دانلود آهنگ جدید مازیار فلاحی با نام لیلا

تنهایی لیلا و استثناء

تنهایی ليلا مجموعه ضعیفی است که عمومیت دادن به استثناها عمده ترین ضعف آن است.
شخصیت محمد در این مجموعه بسیار کم نظیر و نادر است. خیلی از جوان های جامعه مذهبی اند، اما نه آن طور که برای در امان ماندن از هوس خود، با وجود بیماری قلبی، شب را تا صبح زیر باران سر کند و انگشتش را بسوزاند. یک جوان ژولیده، روستایی و دختر ندیده که آن قدر خاص است که حتی تلفن همراه ندارد و موقع صحبت کردن با نامحرم زمین را نگاه می کند. او هیچ شباهتی به قشر مذهبی فعلی جامعه ما
این مطلب تا کنون 25 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
25 بازدید
تنهایی لیلا و استثناء

به منظور انتقال نامه و پیام اوجالان:ليلا زانا به اربیل و قندیل می‌رودقرار است ليلا زانا پس از دیدار با بارزانی و نمایندگان احزاب کُرد، در کوهستان قندیل با سران پ.ک.ک نیز دیدار کند.به گزارش کردپرس به نقل
از روزنامه وطن ترکیه، ليلا زانا نماینده ی دیاربکر و از سیاستمداران
مشهور کُرد ترکیه که دیروز در زندان ایمرالی با رهبر زندانی پ.ک.ک دیدار
کرده است، طی روزهای آتی به اقلیم کردس
این مطلب تا کنون 24 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
24 بازدید

درد یعنی زندگی15

اون شب بابک خیلی خسته بود اما طبق معمول عادت هرشب رفت سمت کامپوترش و وبلاگشو باز کرد بازهم نظرات مزخرف. همینطور که داشت یکی نظراتو میخوندو تایید میکرد رسید به نظر ليلا اسم ليلا رو خوند سریع نطرشو خوند باورش نمیشد نظرو دوباره خوند....سه باره خوند همینطور که میخوند اشک از چشماش سرازیر میشد....
بدنش به لرزه افتاده بود....
یعنی این همون ليلای منه؟ آره دیگه خودشه نشونش که درسته.اگه خودش نباشه؟ اگه یکی بخاد سر کارم بذاره؟ ن بابا خودشه کی جز خودمون دون
این مطلب تا کنون 193 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
193 بازدید
درد یعنی زندگی15

پریا

بعد ماه رمضون یه استراحتى به خودتون بدین كه ایشالا با قدرت بریم سراغ سریال *پریا* نرگس-ستایش-ليلا-كیمیا-پریا و...... رفته رفته داره با كلاس میشه! چند سال بعد: آرمیتا-پارمیدا-سارینا و..... البته قبلنا هم بودااا ما سنمون قد نمیده! قدیما: ایراندخت-پرى خانوم-جنت بانو و......
این مطلب تا کنون 29 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
29 بازدید
پریا

این نامه رو لیلا فقط بخونه

شعر عاشقانه
 
آقا چیزی نمونده که برسن الانه که قیچیمون کنن
چقد مهمات داریم؟
مهمات؟.. هیچی.
اِ خب پس چیکار کنیم؟
 
هیچی ، فقط اینقد وقت داریم که بنویسیم
یکی یکی بگین من خودم مینویسم
یه قلم و کاغذ بدین :
“بسم الله الرحمن الرحیم”
بنویس حاجی جون ، بنویس اینو :
همه جا قرمزته.
بیخود قرمز قرمز نکن
فقط همین..
فقط آبی داداش.
همه حساب کتابمو بسپرین به حاج رضا
خودش میدونه چیکار کنه…
مواظب مادر و آقاجون باشین
بگین : حلالم کنه
اینشالله که نرگس هم خوشبخت میش
این مطلب تا کنون 188 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
188 بازدید
این نامه رو لیلا فقط بخونه

امروز باز یاد اتفاقی كه افتاده،افتادم:(
از سر ظهر حالم گرفتس:(
كمی پیشم دد گف بابای زهرا میگفت زهرا اینا رفتن مشهد،انقد دلم میخواس اس بدم برام دعا كنه:(
بعد بابا كه ادامه داد گفت امشب تو راهن بر میگردن ،حالم گرفته شد:(
 
 
+رفتیم همایش دانشجویی با مانی سیمین من ليلا
خیلی كیف داد
ولی سر ظهری بحثو مانی باز كرد،خیلی حالم گرفته شد:(
كاش هیچی نشده باشه:(
این مطلب تا کنون 131 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
131 بازدید

این حس قشنگو مدیون تو هستم

1- بابای من وقتی سریال "تنهایی ليلا" پخش می شود هرشب می پرسد ليلا کدومه؟ و وقتی بین زنان قصه، خیالش راحت شد که ليلا کدومه به بقیه کارهایش می پردازد و سریال را بی خیال می شود!
2- وقتی داشتیم از تخت بیمارستان خدافظی می کردیم از نظافتچی که داشت اتاق را جارو می کرد پرسیدیم : می توانیم این زیرشلواری آبی را با خودمان ببریم و او صدایش را مثل حاتم طائی صاف کرد و گفت: "ببرید" و من حس کردم نصف خرج عمل را درآورده ایم. زیرشلواری...رنگ آبی تو دل برویی داشت و کمی کو
این مطلب تا کنون 242 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
242 بازدید
این حس قشنگو مدیون تو هستم

یک شبی مجنون نمازش را شکست.....

                       بسم الله الرحمن الرحیم
 


یک شبی مجنون نمازش را شکست
 
بی وضو در کوچۀ ليلا نشست


عشق آن شب مست مستش کرده بود
 
فارغ از جام الستش کرده بود


سجده ای زد بر لب درگاه او
 
پر ز ليلا شد دل پر آه او


گفت یا رب از چه خوارم کرده ای
 
بر صلیب عشق دارم کرده ای


جام ليلا را به دستم داده ای
 
وندر این بازی شکستم داده ای


نشتر عشقش به جانم می زنی
 
دردم از ليلاست آنم می زنی


خسته ام زین عشق دل خونم نکن
 
من که مجنونم تو مجنونم نکن


مرد این
این مطلب تا کنون 17 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
17 بازدید
یک شبی مجنون نمازش را شکست.....

حریم آرامش/اردیبهشت 94

3 اردیبهشت 94 در مورد الگوهای رفتارهای جنسی کارشناس: دکتر عفت السادات مرقاتی خوئی – دکترای رفتار شناسی جنسی دانلود با لینک مستقیم 10 اردیبهشت 94 در مورد سردی روابط زوجین کارشناس : سرکار خانم دکتر ليلا حیدری نسب روانشناس بالینی –عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد دانلود با لینک مستقیم 17 اردیبهشت 94 در مورد بهداشت جنسی کارشناس: دکتر عفت السادات مرقاتی خوئی – دکترای رفتار شناسی جنسی دانلود با لینک مستقیم 24 اردیبهشت 94 در مورد ازدواج به وصال نرسیده کار
این مطلب تا کنون 23 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
23 بازدید
حریم آرامش/اردیبهشت 94

درد یعنی زندگی14

محمد بعد از حرفای اون روز ليلا خیلی داغون شده بود!
مدام حرفای ليلا تو گوشش میپیچید که میگفت: من به شما علاقه ای نداریم اینم که الان اینجا نشستم به خواست قلبی خودم نیست و خانوادم مجبورم کردن به خاطر فراموش کردن بابک با شما باشم!
این حرفا محمدو به فکر فرو برده بود....اوایل فکر میکرد میشه ليلا رو تغییر بد و عاشق کنه.اما هرروز که میگذشت و کم محلی های ليلا رو میدید بیشتر میفهمید که نمیشه.تا اینکه یه روز تصمیمشو گرفت باید با ليلا حرف میزد واسه همین به
این مطلب تا کنون 104 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
104 بازدید
درد یعنی زندگی14

روانشناسی یادگیری-کارشناسی راهنمایی و مشاوره گرایش فعالیت های پرورشی

              

              

             

             

             

      نام و نام   خانوادگی


 

 

 

 

 

اصغری فاطمه


 

 

 

 

 

اقاداداش زاده رویا


 

 

 

 

 

ایمانی سوها شادی


 

 

 

 

 

بابائی رقیه


 

 

 

 

 

بخشی بیگی آباد مریم


 

 

 

 

 

بیگ زاده پر مهر سکینه


 

 

 

 

 

بیانلو رعنا


 

 

 

 

 

بیرامی نگین


 

 

 

 

 

تقی زاده ایلخانلار فاطمه


 

 

 

 

 

تقی زاده مریم


 

 

 

 

 

خضرلو ليلا


 

 

 

 

 

خوش پرواز سم
این مطلب تا کنون 168 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
168 بازدید
روانشناسی یادگیری-کارشناسی راهنمایی و مشاوره گرایش فعالیت های پرورشی

سریال کیمیا

تو این سریال کیمیا یارو پیرمرده(بابای پیمان)
از سال ۵۴ تا ۶۱ یه دونه پالتو تنشه!!!!.
این ضعف فیلمسازی نیستا، این نشون‌دهنده کیفیت لباسای اون موقع بوده.!!!
.
.
.
جایزه بهترین آرایشگر دنیا هم به بابای کیمیا تعلق میگیره
کوتاه کردن موی سر خود با قیچی باغبونی 
.
.
.
فیلم های ایرانی:(بدبخت عالم) ستایش !(بدبخت تر از ستایش) تنهایی ليلا !(بدبخت تر از ليلا) کیمیا !خدا به خیر بگذرونه بدبخت تر از کیمیا رو 
این مطلب تا کنون 24 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
24 بازدید
سریال کیمیا

دختر نخل اگرترك بلوچستان بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم من آن" تفتان" زیبا را بده ساقی زآن" دامن " تو آب بی بدیلش را كه در جنت نمی بینی چنان آب مصفا را كنار رود" پیشین" وصفای نهر "سربازش " كه نیل مصر و یوسف شد ببینم من زلیخا را فغان كاین چشم شهلاشان چنان برده ست صبراز من كه خان های شهنشایی ز"سوران" خوان یغما را ترا ای دختر زیبا به نخلستان كه می بینم چنان دیوانه می مانم كه مجنون بوده ليلا را نصیحت گوش می دارم زآن پیرا ن چون" میرش" كه از جان دوست تر
این مطلب تا کنون 117 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
117 بازدید

سینه مجروح

دلا امشب هوای شب نشینی با قلم دارم هوای جرعه ای از شعرهای تازه دم دارم
من امشب از ردیف و وزن و از مصراع بیزارم میان دفتر شعرم، فقط یک عـشق کم دارم
سکوت خفته ی شب را به آه سینه بشکستمکه اندر سینه ی مجروح ، دردی صد رقم دارم
ندانستم که دل بندم بچشمان تو محکوممبه خود تا آمدم دیدم كه قلبی متهم دارم
محال است در جدال عشق محکوم و فنا گردممن اندر کار و زار عشق هم ، خیل وحشم دارم
امانم ده شبی دیگر ، ای آقای عزرائیلکه در سر آرزوی وصل یاری محترم دارم
گره خورد
این مطلب تا کنون 59 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
59 بازدید
سینه مجروح

اخبار ::: ادعای جنجالی همنورد سه کوهنورد ایرانی درباره ماجرای صعود "برودپیک"

..کوهنورد ایرانی که همراه کوهنوردان مفقود شده در هیمالیا در منطقه حضور
داشت، از جزئیاتی پرده برداشت که نشان می‌دهد تمام آنچه درباره وضعیت
کوهنوردان مفقود شده ایرانی در برودپیک توسط مسئولان و هم‌نوردان ذکر شده
تمام ماجرا نبوده و شاید هنوز مسائلی وجود دارد که گفته نشده استبه گزارش ایسنا، عظیم برهمنی تا به حال چهار بار به هیمالیا رفته و قله‌های
ماناسلو، گاشربروم 1 و 2 و برودپیک را تا کمپ 3 طی کرده اما هیچ گاه
نتوانسته این قله‌ها را فتح کند
این مطلب تا کنون 25 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
25 بازدید
اخبار ::: ادعای جنجالی همنورد سه کوهنورد ایرانی درباره ماجرای صعود "برودپیک"

بیوگرافی و تصاویر مینا ساداتی بازیگر سریال تنهایی لیلا

تصاویر بازیگران,عکس بازیگران,تصاویر بازیگران,عکس بازیگران,تصاویر جدید بازیگران,عکس جدید بازیگران,جدیدترین تصاویر بازیگران
 
 
مینا ساداتی یکی از بازیگران معروف در عرصه سینمای ایران است که در بسیاری از فیلم های ایران نقش افرینی کرده است یکی از معروف ترین فیلم های مینا ساداتی سریال تنهایی ليلا است که مورد علاقه خیلی ها قرار گرفته است
 
 
 
مینا ساداتی زمینه فعالیت : سینما تولد: ۱۳۶۰ تهران ملیت : ایران پیشه : بازیگر
مینا ساداتی
این مطلب تا کنون 102 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
102 بازدید
بیوگرافی و تصاویر مینا ساداتی بازیگر سریال تنهایی لیلا

پروپزال هاي تصويب شده دانشجويان كارشناسي ارشد رشته حسابداري26/7/94

پروپزال های تصویب شده كارشناسی ارشد رشته حسابداریحسابداری19/7/94نادر باجه   ( ناخوانا)لوند920146170حسابداری19/7/94مهران بهروجحسابداری19/7/94احسان شكوهی رادحسابداری19/7/94سعید موسیوندحسابداری19/7/94محمد گودرزیحسابداری19/7/94میناادیب فرحسابداری26/7/94ليلا بهرامیحسابداری26/7/94هاشم عزتیحسابداری26/7/94مهرنوش... زاری 920606554حسابداری26/7/94پروانه بابایی جعفریحسابداری26/7/94عباس داودیحسابداری26/7/94رضا امرایی منشحسابداری26/7/94سعید لكیحسابداری26/7/94مرجان عسگر اویحسابداری26/7/94
این مطلب تا کنون 69 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
69 بازدید
پروپزال هاي تصويب شده دانشجويان كارشناسي ارشد رشته حسابداري26/7/94

گفتگو با یکی از قربانیان ختنه دختران در ایران

 

گفتگو با یکی از قربانیان ختنه دختران در ایران


 
ليلا، یکی از قربانیان ناقص‌سازی جنسی زنان در ایران، گفت: ختنه دختران در منطقه ما کاری رایج است، نمی‌‌دانم چرا به نام دین و سنت با ما چنین کاری می‌کنند.
 

خبرآنلاین: ليلا، یکی از قربانیان ناقص‌سازی جنسی زنان در ایران، گفت: ختنه دختران در منطقه ما کاری رایج است، نمی‌‌دانم چرا به نام دین و سنت با ما چنین کاری می‌کنند. 
این مطلب تا کنون 252 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
252 بازدید
گفتگو با یکی از قربانیان ختنه دختران در ایران

تفاوت گوشت حرام با حلال

گزارش
علمی:متنی که پیش رو دارید بر گرفته از مصاحبه ای است با سرکار
خانم ليلا شهرستانی  . خانم ليلا شهرستانی محقق علوم اسلامی
هستند که در امریکا زندگی می کنند و در رشته میکرو بیولوژی تحصیل کرده اند.
ایشان دوره لیسانس را در دانشگاه کالیفرنیا استیت یونورسیتی فولرتون در
رشته بیولوژی و دوره فوق لیسانس را در کالیفرنیا استیت پالی تکنیک
یونورسیتی در رشته میکرو بیولوژی سپری کرده اند. در جریان تحقیقات دانشگاهی
جرقه ای در مطالعات میان رشته بین عل
این مطلب تا کنون 41 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
41 بازدید
تفاوت گوشت حرام با حلال

معرفی کتاب پدر، عشق و پسر

"پدر, عشق و پسر" نام  اثری زیبا از  "سید مهدی شجاعی" است که از زبان اسبی به نام عقاب بیان شده است.در ابتدای کتاب این اسب شرح حال کوچکی از خود را بازگو می کند . اینکه ابتدا او را به محمد(ص) پنج ساله پیشکش کردند و سپس از پیامبر به  امام علی(ع) , امام حسن(ع), امام حسین (ع) و در آخر به حضرت علی اکبر  رسیده است. کسی که چهره اش بسیار شبیه پیامبر بود به طوریکه اگر کسی از اهل بیت دلش برای پیامبر تنگ می شد به چهره علی اکبر(ع) نگاه می کرد.
در ادامه داستان, این اسب وق
این مطلب تا کنون 153 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
153 بازدید
معرفی کتاب پدر، عشق و پسر

بهمن و اسفند 93

30 بهمن 93 در مورد سردی روابط زوجین کارشناس : سرکار خانم دکتر ليلا حیدری نسب روانشناس بالینی –عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد دانلود با لینک مستقیم 7 اسفند 93 در مورد الگوهای رفتارهای جنسی کارشناس: دکتر عفت السادات مرقاتی خوئی – دکترای رفتار شناسی جنسی دانلود با لینک مستقیم
این مطلب تا کنون 138 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
138 بازدید
بهمن و اسفند 93

حریم آرامش/بهمن و اسفند 93

30 بهمن 93 در مورد سردی روابط زوجین کارشناس : سرکار خانم دکتر ليلا حیدری نسب روانشناس بالینی –عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد دانلود با لینک مستقیم 7 اسفند 93 در مورد الگوهای رفتارهای جنسی کارشناس: دکتر عفت السادات مرقاتی خوئی – دکترای رفتار شناسی جنسی دانلود با لینک مستقیم
این مطلب تا کنون 141 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
141 بازدید
حریم آرامش/بهمن و اسفند 93

هم عروسی ، هم ختم ....

ترم دوم کلاس زبان آوا هم تموم شد و امتحانش رو داد و باز هم نمره کامل رو گرفت . روز امتحان وقتی رفتم دنبالش ، کارنامه اش رو بهم نشون داد و گفت که 100 شده ، خاله فرشته هم ( مربی مهدش) گفت که بهش یه جایزه بدید . آوا هم از فرصت استفاده کرد و گفت که دوچرخه می خوام ، همه به خاطر حاضر جوابی و توقع زیادش خندیدند ولی تو راه که داشتیم می اومدیم ، چند بار زام خواست که به سعید تلفن بزنم و این موضوع رو بگم ، من هم شماره سعید رو گرفتم و گوشی رو دادم که خودش صحبت کنه ،
این مطلب تا کنون 22 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
22 بازدید
هم عروسی ، هم ختم ....

خرین آرامش/فروردین 94

20 فروردین 94 در مورد عوامل موثر  بر میل جنسی کارشناس: دکتر عفت السادات مرقاتی خوئی – دکترای رفتار شناسی جنسی دانلود با لینک مستقیم 27 فروردین در مورد  اختلالات جنسی  به عنوان عملکرد جنسی کارشناس : سرکار خانم دکتر ليلا حیدری نسب روانشناس بالینی –عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد دانلود با لینک مستقیم
این مطلب تا کنون 24 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
24 بازدید
خرین آرامش/فروردین 94

کدومش؟؟؟

کدام زن سوپر استار سینمای ایران است؟؟؟
 
1– مهناز افشار
2 – هانیه توسلی
3 – هدیه تهرانی
4 – نگار جواهریان
5 – ليلا حاتمی
6 – میترا حجار
7 – مریلا زارعی
8 – الناز شاكردوست
9 – ترانه علیدوستی
10 – مهتاب كرامتی
11 – نیكی كریمی
12 – باران كوثری
 
این مطلب تا کنون 17 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
17 بازدید
کدومش؟؟؟

تصاویر لیلا بازیگر سریال برگ ریزان

 
 گوکچه بهادیر بازیگر توانای ترکیه ای
 
گوکچه بهادیر متولد ۹ نوامبر ۱۹۸۱ در استانبول ترکیه است.گوکچه بهادیر فارغ التحصیل از اکادمی رادیو و تلویزیون ترکیه است...
 
ادامه بیوگرافی و تصاویر در ادامه مطلب
منبع : http://psfun.rozblog.com
این مطلب تا کنون 80 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
80 بازدید
تصاویر لیلا بازیگر سریال برگ ریزان

برندگان مسابقه محتوای الکترونی شیمی 3

با تشکر از کلیه همکارانی که در مسابقه محتوای تولید الکترونی شیمی 3 شرکت کرده اند نفرات برتر به شرح زیر اعلام می گردد . 1- آقای محمد سیاهوشی از نهاوند 2- ليلا سمیع از بهار و آقای مرتضی میرزایی از سامن 3- آقای محمد اسماعیل زارعی از ناحیه 2 و آقای علی عزیزی از لالجین
این مطلب تا کنون 24 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
24 بازدید
برندگان مسابقه محتوای الکترونی شیمی 3

کتابی جدید در حوزه لکنت

درمان لکنت از منظر علم پزشکی
نویسندگان
دکتر علیرضا ابراهیمی(متخصص مغز و اعصاب)دکتر مهدی روحی رازلیقی(دکترای داروسازی)ليلا سلیمانیان(کارشناس ارشد روانشناسی)میثم شفیعی(کارشناس ارشد گفتار درمانی)زهرا حسروی(کارشناس تغذیه)
انتشارات تولید علم(شماره تلفن فروش کتاب09138040296)
قیمت کتاب:10000تومان
این مطلب تا کنون 61 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
61 بازدید
کتابی جدید در حوزه لکنت

سالروز آغاز امامت حضرت حجت بن الحسن(عج)

شب یلدا بلندترین شب عاشقانه‌هایی است که به یمن آمدن نو عروس سپید جامه زمستان به شادی گرد هم آمده، غزل‌های عاشقانه و نقل لیلی و مجنون می‌کنیم، اما امسال شب یلدا مصادف شده با مجنونی ليلا کش که جهان در انتظار اوست، به یمن این تقارن، یلدای امسال یلدایی عاشقانه‌تر داریم.
این مطلب تا کنون 100 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
100 بازدید
سالروز آغاز امامت حضرت حجت بن الحسن(عج)

صدور حکم پرونده «جیسون رضاییان» به‌زودی

وکیل‌مدافع جیسون رضاییان گفت که رای پرونده موکلش یکی دو روز آینده صادر می‌شود.ليلا احسن در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: امروز (شنبه)- 31 مردادماه- به دادگاه انقلاب مراجعه کردم و به من گفته شدکه رای فعلا صادر نشده است.وی ادامه داد: احتمالا تا یکی دو روز آینده رای پرونده موکلم صادر می‌شود.
به نقل از تابناک
این مطلب تا کنون 86 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
86 بازدید
صدور حکم پرونده «جیسون رضاییان» به‌زودی

کاشکی فقط گاهی

 کاشکی فقط گاهی " خدا" به شکل آدمی میشدیا شبیه چیزی که در مخیله ام بگنجدکاشکی فقط گاهی خدا  دست داشت ، تا بند بند انگشتانش را  می بوسیدم، تا بند بند وجودم آرام میگرفتکاشکی فقط گاهی خدا "آغوش" داشت تا پناهی میشد برای وقت های دلتنگیم ، مثل آغوش من برای کودکمکاشکی فقط گاهی ...ليلا
این مطلب تا کنون 68 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
68 بازدید
کاشکی فقط گاهی
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  > 

تبلیغات


    محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر