تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده
نتيجه جستجو براي \"مولتیپل اسکلروزیس pdf\" - تعداد نتايج: 3 - نمايش صفحه 1 از 1 صفحه

دانلود رایگان کتاب مدیریت علائم مولتیپل اسکلروزیس

کتاب مدیریت علائم مولتيپل اسکلروزيس به درخواست یکی از بازدیدکنندگان وبلاگ برای دانلود گذاشته شده است. برای دانلود رایگان این کتاب از وبلاگ مشاوره پروپوزال و پایان نامه پزشکی می توانید از لینک زیرین استفاده کنید.
عنوان کتاب به انگلیسی: Managing the symptoms of multiple sclerosisنویسنده: Randall T. Schapiro, M.Dلینک دانلود: دانلود رایگان کتاب "مدیریت علائم مولتيپل اسکلروزيس"
این مطلب تا کنون 148 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
148 بازدید
دانلود رایگان کتاب مدیریت علائم مولتیپل اسکلروزیس

کاردرمانی در بیماران Ms (مالتیپل اسکلروزیس)

کاردرمانی در بیماران Ms  (مالتیپل اسکلروزيس)
هدف از کاردرمانی در بیماران ام اس شامل "افزایش و نگهداری عملکرد فرد برای جلوگیری از اختلال فرد جهت مشارکت کامل در همه ابعاد زندگی خویش (استقلال در فعالیت های روزمره زندگی می باشد.
تمرینات عملی برای بیماران مبتلا به MS
1-    پل زدن
2-    دراز و نشست تا 30 درجه
3-    باز و بسته کردن پاها در وضعیت خوابیده و ایستاده با زانوی صاف
4-    تمرینات با تراباند
5-    تمرینات برای جلوگیری از زخم بستر
6-     تمرینات فر
این مطلب تا کنون 116 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
116 بازدید
کاردرمانی در بیماران Ms (مالتیپل اسکلروزیس)

پرسشنامه خودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس (MSSS) (ریجبی و همکاران، 2003)

پرسشنامه خودکارآمدی مالتیپل اسکلروزيس (msss) (ریجبی و همکاران، 2003)
دسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 15 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 3

دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی مالتیپل اسکلروزيس (msss) (ریجبی و همکاران، 2003)، در قالب word  و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…
توضیح :
این مقیاس توسط ریجبی و همکاران در سال 2003 در کشور انگلستان تدوین شده است. این مقیاس ابزاری چند
این مطلب تا کنون 4 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
4 بازدید
پرسشنامه خودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس (MSSS) (ریجبی و همکاران، 2003)

صفحات

     1 

[PDF] 

ﻣﻮﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟

https://sportedu.um.ac.ir/images/177/stories/myfile/ms1.pdf
 ...

[PDF] 

رابطه ناتوانی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل ...

http://jhad.kmu.ac.ir/article-1-45-fa.pdf
11 سپتامبر 2013  ...

[PDF] 

مولتيپل اسکلروزيس

http://eprints.ajaums.ac.ir/Journal%20of%20Army%20Nursing%20Faculty%20of%20the%...
 ...

[PDF] 

بررسی عوامل خطر موثر در ایجاد بیماری مولتیپل اسکلروزیس در بیماران ...

http://eprints.arums.ac.ir/6100/1/Multiple%20sclerosis.pdf
Background: Multiple sclerosis (MS) is an inflammatory disease of the central
nervous system with multifocal areas of demyelination. Genetic and
environmental factors could be involved in etiology of disease. The aim of this
study was to evaluate important risk factors for MS progression in patients
admitted in Alavi hospital,  ...


[PDF] 

Epidemiological Characteristics of Patients with Multiple Sclerosis in ...

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-2622-fa.pdf
Background and purpose: Multiple Sclerosis (MS) is the most common
neurological disorder in young adults that leads to their disability. This study
aimed to evaluate the epidemiological characteristics of MS in. Kermanshah, Iran
in 2012. Materials and methods: In this descriptive study, total of 448 MS patients
in  ...


[PDF] 

در اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ ﻣﻮﻟﺘﯿﭙﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮن در ﺳﻠﻨﯿﻮم ﻋ - مجله علوم پزشکی رازی

http://rjms.iums.ac.ir/article-1-3917-fa.pdf
ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﯿﻤــﺎري ﻣﻮﻟﺘﯿﭙــﻞ اﺳــﮑﻠﺮوزﯾﺲ(ام. –. اس) ﯾــﮏ. ﺑﯿﻤﺎري ﺧﻮد اﯾﻤﻨﯽ، اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و ﻣﺰﻣﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ.
ﺻﻮرت ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻋﺼﺒﯽ ﯾﺎ ﻣﯿﻠـﯿﻦ ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﺷـﺪه در. ﺟﺴﻢ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻐﺰ، ﻃﻨﺎب ﻧﺨـﺎﻋﯽ و اﻋﺼـﺎب ﺑﯿﻨـﺎﯾﯽ. ﺑﺮوز ﻣﯽ.
ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ. ﺧﻮد اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﺧـﺎﻧﻢ. ﻫـﺎ. و در ﺳـﻨﯿﻦ ﺟـﻮاﻧﯽ. ﺷﯿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد
ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ اﻓـﺮاد. ﻣﺒﺘﻼي ﺑﻪ آن را ﺧﺎﻧﻢ. ﻫﺎ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري در آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً
در  ...


[PDF] 

متن کامل (PDF) - دانشگاه علوم پزشكي لرستان

http://ndhj.lums.ac.ir/article-1-50-fa.pdf
 ...

[PDF] 

بررسی روش های سازگاری با استرس در بیماران مبتلا به مولتیپل ...

http://ndhj.lums.ac.ir/article-1-26-fa.pdf
ﻣﻘ. ﺪﻣﻪ. و ﻫﺪف. : ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻮﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮﻧﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻏﯿﺮ. ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد اﺳﺖ و ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻓﺮد
را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز. اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ. زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﯿﺰان روش ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري. ﺑﺎ اﺳﺘﺮس. ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  ...


[PDF] 

اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس

http://aums.abzums.ac.ir/article-1-95-fa.pdf
 ...

مولتیپل اسکلروزیس Pdf - بانک مقالات فارسی

http://depaper.ir/download/tag/مولتیپل-اسکلروزیس-pdf/
 ...

علائم مولتیپل اسکلروزیسدرمان مولتیپل اسکلروزیسمولتیپل اسکلروزیس مقالهمعنی اسکلروزاسکلروزیس استخوانمولتیپل اسکلروزیس pptاسکلروزیس چیستاسکلروز ستون فقرات
436bf13946bb8ff13ffe726a7417e2ef

آمار امروز

  • تعداد وبلاگ :55645
  • تعداد مطالب :236743
  • بازدید امروز :174947
  • بازدید داخلی :40377
  • کاربران حاضر :137
  • رباتهای جستجوگر:169
  • همه حاضرین :306

تگ های برتر امروز

تگ های برتر