تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده
نتيجه جستجو براي \"Water Quality and Treatment A Handbook on Drinking Water American Water Works Association 2010\" - تعداد نتايج: 97 - نمايش صفحه 1 از 10 صفحه

Water Quality and Treatment A Handbook on Drinking Water, American Water Works Association, 2010

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: left;"><img src="//bayanbox.ir/view/9161502127721565635/ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Wateront>-ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Qualityont>-ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Treatmentont>-A-Hont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">andont>book-on-Drinking-ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Wateront>.jpg" alt="ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Wateront> ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Qualityont> &amp; ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Treatmentont> A Hont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">andont>book on Drinking ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Wateront>" title="ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Wateront> ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Qualityont> &amp; ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Treatmentont> A Hont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">andont>book on Drinking ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Wateront>" height="433" width="270" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p>
<p style="text-align: left;">Book Name : <strong>ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Wateront> ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Qualityont> ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">andont> ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Treatmentont> A Hont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">andont>book on Drinking ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Wateront><a href="http://libgen.io/ads.php?md5=C25A589AEC20129898430589052E6D3E"></a></strong></p>
<p style="text-align: left;">Author : <b>American ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Wateront> Works Association, James Edzwald</b></p>
<p style="text-align:
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
Water Quality and Treatment A Handbook on Drinking Water, American Water Works Association, 2010

Water Quality and Treatment A Handbook on Drinking Water, American Water Works Association, 2010

Book Name : ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Wateront> ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Qualityont> ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">andont> ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Treatmentont> A Hont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">andont>book on Drinking ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Wateront>
Author : American ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Wateront> Works Association, James Edzwald
Edition : 1
Year : 2010
Format : PDF
No. of Page: 1696
ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Qualityont>: OCR
Publisher: McGrawHill
ادامه مطلب
این مطلب تا کنون 1 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1 بازدید
Water Quality and Treatment A Handbook on Drinking Water, American Water Works Association, 2010

A Review on Control Methods for Bacteriological Water Quality and Biofilm in Dental Unit Water Syste


این مطلب تا کنون 460 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
460 بازدید
A Review on Control Methods for Bacteriological Water Quality and Biofilm in Dental Unit Water Syste

Handbook of Water Purity and Quality,

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: left;"><a href="//bayanbox.ir/info/9101791438406490848/Hont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">andont>book-of-ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Wateront>-Purity-ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">andont>-ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Qualityont>" target="_blank"><img src="//bayanbox.ir/view/9101791438406490848/Hont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">andont>book-of-ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Wateront>-Purity-ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">andont>-ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Qualityont>.jpg" alt="Hont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">andont>book of ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Wateront> Purity ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">andont> ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Qualityont>" title="Hont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">andont>book of ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Wateront> Purity ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">andont> ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Qualityont>" height="405" width="270" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></a></p>
<p style="text-align: left;">Book Name : <strong>Hont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">andont>book of ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Wateront> Purity ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">andont> ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Qualityont></strong></p>
<p style="text-align: left;">Author : <b>Satinder Ahuja</b></p>
<p style="text-align: left;">Edition : <b>1</b></p>
<p style="text-align: left;">Ye
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
Handbook of Water Purity and Quality,

Handbook of Water Purity and Quality,

Book Name : Hont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">andont>book of ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Wateront> Purity ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">andont> ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Qualityont>
Author : Satinder Ahuja
Edition : 1
Year : 2009
Format : PDF
No. of Page: 435
ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Qualityont>: OCR
Publisher: Academic Press
ادامه مطلب
این مطلب تا کنون 1 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1 بازدید
Handbook of Water Purity and Quality,

Industrial Water Quality, 2008

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: left;"><img src="//bayanbox.ir/view/5866506052376366110/Industrial-ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Wateront>-ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Qualityont>.jpg" alt="Industrial ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Wateront> ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Qualityont>" title="Industrial ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Wateront> ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Qualityont>" height="416" width="270" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p>
<p style="text-align: left;">Book Name : <span face="Georgia, Times New Roman, Times, serif"><b>Suitability of Local Materials to Purify Akaki Sub-Basin ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Wateront></b></span></p>
<p style="text-align: left;">Author : <b>Habtamu Haile Tolera</b></p>
<p style="text-align: left;">Edition : <b>1</b></p>
<p style="text-align: left;">Year :<span face="Arial"><b> 2008</b></s
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
Industrial Water Quality, 2008

Industrial Water Quality, 2008

Book Name : Suitability of Local Materials to Purify Akaki Sub-Basin ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Wateront>
Author : Habtamu Haile Tolera
Edition : 1
Year : 2008
Format : PDF
No. of Page: 862
ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Qualityont>: OCR
Publisher: McGraw-Hill
ادامه مطلب
این مطلب تا کنون 1 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1 بازدید
Industrial Water Quality, 2008

Xenobiotics in the urban water cycle: mass flows, environmental processes, mitigation and, 2010

Book Name : Xenobiotics in the urban water cycle: mass flows, environmental processes, mitigation ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">andont> treatment strategies
Author : Kai Bester, Christa S. McArdell, Cajsa Wahlberg, Thomas D. Bucheli (auth.), Despo Fatta-Kassinos, Kai Bester, Klaus Kümmerer (eds.)
Edition : 1
Year : 2010
Format : PDF
No. of Page: 507
ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Qualityont>: OCR
Publisher: Springer 
ادامه مطلب
این مطلب تا کنون 1 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1 بازدید
Xenobiotics in the urban water cycle: mass flows, environmental processes, mitigation and, 2010

Xenobiotics in the urban water cycle: mass flows, environmental processes, mitigation and, 2010

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: left;"><a href="//bayanbox.ir/info/3028541617943678080/Xenobiotics-in-the-urban-water-cycle-mass-flows-environmental-processes-mitigation-ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">andont>-treatment-strategies" target="_blank"><img src="//bayanbox.ir/view/3028541617943678080/Xenobiotics-in-the-urban-water-cycle-mass-flows-environmental-processes-mitigation-ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">andont>-treatment-strategies.jpg" alt="Xenobiotics in the urban water cycle mass flows" title="Xenobiotics in the urban water cycle mass flows" height="440" width="270" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></a></p>
<p style="text-align: left;">Book Name : <strong>Xenobiotics in the urban water cycle: mass flows, environmental processes, mitigation ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">andont> treatment str
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
Xenobiotics in the urban water cycle: mass flows, environmental processes, mitigation and, 2010

Suitability of Local Materials to Purify Akaki Sub-Basin Water, Habtamu Haile Tolera, 2010

Book Name : Suitability of Local Materials to Purify Akaki Sub-Basin ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Wateront>
Author : Habtamu Haile Tolera
Edition : 1
Year : 2010
Format : PDF
No. of Page: 216
ont style="color:red;background-color:#FFFF9F;">Qualityont>: OCR
Publisher: KIT Scientific Publishing
ادامه مطلب
این مطلب تا کنون 1 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1 بازدید
Suitability of Local Materials to Purify Akaki Sub-Basin Water, Habtamu Haile Tolera, 2010

صفحات

[PDF] 

water quality and treatment - KSU Faculty Member websites

http://faculty.ksu.edu.sa/.../Water%20Quality%20and%20Treatment%20Handbook.pdf
Mar 2, 1998  ...

Water Quality & Treatment: A Handbook on Drinking Water (Water ...

https://www.amazon.com/Water-Quality-Treatment.../0071630112
Water Quality & Treatment: A Handbook on Drinking Water (Water Resources
and Environmental Engineering Series) [American Water Works Association,
James K.  ...


Water Quality & Treatment: A Handbook on Drinking Water, Sixth ...

https://www.accessengineeringlibrary.com/.../water-quality-and-treatment-a-handbook-on-drinking-water-sixth-edition
by: American Water Works Association, James Edzwald. Abstract:
Comprehensive, current, and written by leading experts, Water Quality &
Treatment: A Handbook on Drinking Water, Sixth Edition covers state-of-the-art
technologies and methods for water treatment and quality control. Significant
revisions and new material  ...


Water Quality & Treatment: A Handbook on Drinking Water ...

https://books.google.com/.../Water_Quality_Treatment_A_Handbook_on_Dr.html?...
Dec 6, 2010  ...

Water quality and treatment: a handbook of community water ...

https://books.google.com/books/about/Water_quality_and_treatment.html?...
State-of-the-art handbook of community water supplies.The leading source of
information on water quality, water treatment, and quality control for 60 years is
now available in an up-to-the-minute new edition. The American Water Works
Association's Water Quality & Treatment, Fifth Edition fully covers the field,
bringing you  ...


Water Quality and Treatment: A Handbook on Drinking Water ...

https://www.nhbs.com/water-quality-and-treatment-book
 ...

Water quality & treatment : a handbook on drinking water in ...

https://searchworks.stanford.edu/view/9088755
 ...

6th Edition Of Water Quality & Treatment Handbook Is Now Available

https://www.wateronline.com/.../6th-edition-of-water-quality-treatment-0001
Nov 2, 2010  ...

Water Quality & Treatment: A Handbook on Drinking Water

https://www.mhprofessional.com/9780071630115-usa-water-quality-treatment-a-handbook-on-drinking-water-group
Nov 15, 2010  ...

Sixth Edition of Water Quality and Treatment Handbook Now Available

https://www.wwdmag.com/sixth-edition-water-quality-and-treatment-handbook-now-available
Nov 2, 2010  ...

آمار امروز

  • تعداد وبلاگ :55617
  • تعداد مطالب :215075
  • بازدید امروز :126628
  • بازدید داخلی :19692
  • کاربران حاضر :105
  • رباتهای جستجوگر:127
  • همه حاضرین :232

تگ های برتر امروز

تگ های برتر